Задержали судью

Задержали судью Реальная помощь в уголовном гражданском деле в суде Харьков Харьковская область Досудебное следствие ОРД 0679331668 0668243914

Расписка как гарантия

Задержали судью

Задержали судью

Задержали судью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины

совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили

и задержали судью Жидачевского районного суда Львовской области

во время получения неправомерной выгоды (взятки) в размере более 37 тыс. грн.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, коректно.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с

Национальным антикоррупционным бюро уличили в получении взятки

судью местного суда одного из районов Львовской области, сообщает пресс-

служба управления СБ Украины этого региона.

Сотрудники спецслужбы задокументировали в помещении суда получение

судьей от посредника адвоката суммы в $1500.

Как отмечает пресс-служба НАБУ, судья в течение 27-28 января путем

вымогательства получил через посредника (адвоката) указанные средства за

смягчение приговора.

В ходе проведения следственных действий посредник задержан на основании

ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного

кодекса Украины.

Статья 208 Уголовного процессуального Кодекса

Затримання уповноваженою службовою особою

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду

затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його

вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення

від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або

особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності

Національного антикорупційного бюро України.

{Частину першу статті 208 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом

198-VIII від 12.02.2015}

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду

затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене

основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо

підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього при обранні

запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо

внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Обшук затриманної особи

3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук

затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою

статті 223 і статтею 236 цього Кодексу. Задержали судью

4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна

негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити

право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення,

показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно

повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до

положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості

затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом. Задержали судью

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається

протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу,

зазначаються:

 • місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу;
 • підстави затримання;
 • результати особистого обшуку;
 • клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили;
 • повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого.

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також

надсилається прокурору. Задержали судью

6. Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України

при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий

обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних

представників цього органу. Задержали судью

Судья Задержали судью

Судья — лицо, входящее в состав суда и осуществляющее правосудие; в

современной теории разделения властей — лицо, наделённое судебной

властью.

В различных юрисдикциях полномочия судей и требования к ним

различаются.

В континентальном гражданском праве, где проводится расследование

преступлений, судьи обычно имеют специальную подготовку, дополнительную

к высшему юридическому образованию, и судебная практика является для них

первичной; дело рассматривается коллегией судей, возглавляемой 

председательствующим.

В некоторых странах по ряду уголовных дел требуется суд присяжных, но

гражданские дела рассматриваются только судьями.

Иногда судьи имеют полномочия следователей, во всяком случае они не

обязаны ограничиваться только представленными в ходе заседания

доказательствами.

Имеется система апелляционных судов, высший из которых называется

верховный суд; обычно верховные суды заседают не в полном составе, а в

специальных коллегиях.

В ряде континентальных правовых систем имеется также конституционный

суд, который принимает решение о конституционности законов или

подзаконных актов и может их отменять.

Суди

Суд — орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних,

кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у

встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.

Судочи́нство — встановлений законом або звичаєм порядок і форма

вчинення судових дій у межах завдань судів у здійсненні правосуддя.

Цей порядок, як правило, регулює порядок розгляду справ у суді, порядок

знаходження істини по справі, розрахунок судових витрат та інших можливих

сплат тощо.

Іншими словами, судочинство — це виключна, професійна діяльність

судів по відправленню правосуддя.

Суд

Від загальних (цивільних, кримінальних, мирових) відрізняють спеціалізовані

суди, що розглядають особливі категорії справ: військові, арбітражні (торгові,

господарські, комерційні), митні, податкові, адміністративні, ювенальної

юстиції тощо.

Особливий різновид судів — конституційні суди, головною функцією яких є

конституційний контроль. У деяких країнах конституційний суд вважається

особливим органом контролю і не входить в судову систему.

У деяких країнах (США) функції конституційного суду виконує Верховний суд.

У деяких країнах існують також релігійні суди (суд шаріату) і суди звичаєвого

права.

У тоталітарних державах існували спеціальні суди для розправ над

політичними супротивниками режиму (наприклад, Спеціальна судова

присутність Верховного суду СРСР).

Суд права має справу з правовими актами (перевіряє їх конституційність, надає

їх тлумачення, з’ясовує межі дії цих актів тощо).

Класичним судом права є конституційний суд, а в деяких країнах судом права є

відповідний верховний суд.

Останній може мати і дуалістичну природу (суду права і фактів).

Суд фактів займається встановленням конкретних відносин сторін, подій,

обставин, і застосуванням до них конкретних норм права.

Не є судами

Надзвичайні суди, строго кажучи, не є судами у вищезгаданому сенсі,

створюються у разі екстраординарних ситуацій — війни, революції, державного

перевороту, надзвичайного стану тощо.

Діяльність надзвичайних судів носить каральний характер і не регламентована

процесуальним правом, справи

розглядаються в закритих засіданнях, рішення не підлягають оскарженню.

Створення надзвичайних судів прямо заборонене більшістю сучасних

конституцій.

Третейські суди, що мають певною мірою схожі функції і назву, по суті є

арбітражем.

Прокурор

Прокуро́р (лат. procurare — «розпоряджатися, піклуватися») — головний

законний представник обвинувачення в країнах з системою слідства або

в країнах загального права (англ. common law), що прийняли змагальну

систему.

Обвинувачення — сторона, що відповідає за виклад доказів проти особи,

підозрюваної в здійсненні правопорушення, в ході судового розгляду у

кримінальній справі.

Функції прокурорів в різних країнах різні і багато в чому визначаються

історичним розвитком.

У кримінальному процесі України згідно з КПК України прокурор виконує

функцію нагляду, керівництва слідством, підтримання

обвинувачення в суді та представництва інтересів громадян чи

держави.

Нагляд – це відповідна до закону діяльність прокурора щодо контролю за

законністю та забезпеченням верховенства права органами досудового слідства

та оперативно-розшукової юрисдикції.

Представництво прокурором інтересів громадян чи держави в суді полягає у

здійсненні прокурором від імені держави процесуальних та інших дій,

спрямованих на забезпечення інтересів держави та захисту прав, свобод і

законних інтересів громадян, у разі неспроможності ними самостійно їх

захищати.

Керівництво слідством – нова функція прокурора.

Позбавляючи прокуратуру функції розслідування, КПК України закріплює

новелу, за якою прокурор не тільки наглядає за слідством, а й керує

ним.

Підтримка державного обвинувачення – одна з функцій прокурора, яка

полягає в безпосередній його участі в розгляді судом справи і використанні

повноважень обвинувача для всебічного дослідження доказів, захисту прав

потерпілого та інших учасників процесу, забезпечення правосуддя і

невідворотності кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях

Задержали судью: 2 комментария

 1. Санкции против 17 украинских чиновников времен Януковича действуют до марта 2016 — ГПУ
  В Генпрокуратуре уверяют, что Европейский суд отменил санкции против 17 бывших украинских чиновников, которые действовали до 2015 года. Но решение о продлении санкций до марта 2016 года не отменялось
  Санкции в отношении 17 бывших высокопоставленных чиновников действуют, а решение Европейского суда касается действия санкций до 2015 года, отмечает начальник управления специальных расследований главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
  «В настоящее время примененные санкции в отношении 17 высокопоставленных экс-чиновников действуют, они не отменены», — сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
  Горбатюк напомнил, что действие санкций было продлено до марта 2016 года, и это решение не отменялось.
  Представитель Генпрокуратуры сообщил, что принято решение командировать в Европу замгенпрокурора Виталия Касько «для поддержания позиций Генпрокуратуры по продолжению санкций».
  Горбатюк пояснил, что европейские институты в марте 2014 года приняли решение о применении экономических санкций в отношении бывших высокопоставленных чиновников Украины. Эти санкции были установлены на год, сроком до марта 2015, а в марте 2015 , как отметил Горбатюк, было принято решение, что санкции будут действовать по март 2016 года.
  «Решение Европейского суда, которое принималось, касается принятия решений европейскими институтами именно за период марта-апреля 2014 года относительно установления действий санкций сроком на 1 год. Решение относительно действия санкций с марта 2015 года по март 2016 года — не рассматривалось и не отменялось, а поэтому в настоящее время оно является действующим», — пояснил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.
  Горбатюк озвучил перевод пресс-релиза Европейского суда, касающееся решения по делам Николая Азарова, Алексея Азарова, Сергея Клюева, Сергея Арбузова, Эдуарда Ставицкого.
  «Суд общей юрисдикции поддерживает иски 5 граждан Украины и отменяет замораживание активов за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года», — процитировал он.
  Таким образом, как пояснил он, Европейский суд в данном случае принимал решение «исключительно по формированию принципов применения санкций».
  Основной посыл Европейского суда, по его словам, это то, что не могут быть применены санкции в отношении тех лиц, которые только уведомлены о начале расследования.
  По состоянию же на март 2015 года, как добавил С.Горбатюк, решение о продлении санкций принималось уже на основе материалов Генпрокуратуры, предоставленных Европейской комиссии, и в этих документах Генпрокуратура информировала о расследовании уголовных производств с указанием уведомления о подозрении, розыске этих лиц, сумме ущерба.
  «В настоящее время, учитывая, что действия санкций, которые установлены в 2015 году, длятся год и будет завершаться, то есть будут снова заседать соответствующие европейские органы, которые будут принимать решения относительно продления или не продления этих санкций. На протяжении этого года …. направлялось около 70 писем с информацией, которые касались расследуемых производств, и предоставлялась вся необходимая информация для европейских органов для решения вопроса о продлении санкций», — рассказал он.
  При этом С.Горбатюк отметил, что в Генпрокуратуру из европейской службы по внешним делам поступило письмо с выражением благодарности в адрес Генпрокуратуры за содействие в этой вопросе, то есть это означает, «что отсутствуют замечания по документам, предоставленным Генпрокуратурой, полноты их и качества».
  Вместе с тем, как рассказал начальник управления спецрасследований, учитывая то, что украинская сторона заинтересована в продлении санкций, руководство Генпрокуратуры приняло решение командировать в Брюссель, где заседают соответствующие европейские органы, принимающие решение, заместителя генпрокурора Виталия Касько.
  «Относительно поддержания нашей позиции по продлению санкций и предоставления всех необходимых разъяснений и документов по этому поводу», — рассказал он.
  Таким образом, как подытожил начальник управления, в настоящее время продолжают действовать санкции в отношении 17 бывших высокопоставленных чиновников Украины.
  С.Горбатюк уточнил, что в настоящее время действуют санкции в отношении Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Елены Лукаш, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Николая Азарова, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Раисы Богатыревой, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко и Эдуарда Ставицкого.
  Он также напомнил, что в марте 2015 года не были продлены санкции, которые были применены в 2014 году в отношении чиновников времен экс-президента Виктора Янукловича : главы его администрации Андрея Портнова, тогдашнего главы СБУ Александра Якименко, народного депутата, сына экс-премьер-министра Алексея Азарова и экс-главы СБУ Игоря Калинина. В июне 2015 года не были продлены санкции в отношении Виктора Януковича младшего вследствие информации о его гибели.
  С.Горбатюк также уточнил, что по результатам применения санкций в отношении 17 лиц денежные средства были выявлены только у 8 человек. В двух случаях есть подтверждение о блокировании средств на основании решения украинского суда и решения суда той стороны, где они находятся.
  «По другим случаям нами предоставлены все необходимые документы в иностранные государства, чтобы эти средства также были заблокированы», — сказал он.
  Что касается в целом суммы заблокированные средств, С.Горбатюк напомнил, что в настоящее время блокированы средства Н.Азарова С.Арбузова, Ю.Иванющенко, С.Клименко, Андрея и Сергея Клюевых, С.Курченко, А.Януковича.
  Подтверждение об аресте средств из европейских стран пришло относительно Ю.Иванющенко и С.Арбузова.
  Начальник управления спецрасследований добавил, что общая сумма арестованных составляет более 104 млн. долларов, 122 млн швейцарских франков, и 22 млн евро.

 2. Суд ЕС снял санкции с Азарова и членов его Кабмина — СМИ (обновлено)
  Суд Евросоюза отменил санкции против Азарова и ряда чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича
  Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг вынес решение по объединенному делу экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и Алексея Азарова против Европейского совета, а также по делам украинских чиновников времен президента Украины Виктора Януковича — экс-главы Национального банка Сергея Арбузова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на текст решения Суда Евросоюза, который есть в распоряжении издания, суд ЕС установил, что должностные лица не могут быть подвергнуты санкциям только за то, что в третьей стране начато предварительное расследование их действий. «Следовательно, все без исключения активы этих лиц, арестованные в ЕС, должны быть «разморожены».
  Решение суда не является окончательным — проигравшая сторона может его обжаловать.
  Позже появилась информация о том, что суд ЕС вынес решение в пользу народного депутата Украины Сергея Клюева, говорится в решении суда по делу T-341/14.
  Как сообщает «Европейская правда», аргументы суда в пользу Сергея Клюева идентичны тем, что прозвучали в решении по делам Азаровых, Ставицкого и Арбузова. Суд ЕС считает недопустимым вводить санкции Евросоюза лишь на основании того, что в государстве, которое не является членом ЕС, начато предварительное расследование против данного лица.
  Примечательно, что решение касается лишь одного из братьев Клюевых, хотя в суде сообщили, что жалоба Сергея Клюева на Совет ЕС почти идентична жалобе его брата, бывшего первого вице-премьера и бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева, зарегистрированная под номером T-340/14. И очевидно, из-за продолжительной переписки Суда и Совета ЕС по деталям дела Андрея Клюева ее рассмотрение затянулось. По решению суда, замораживание активов также должно быть отменено.
  Вместе с тем это не означает немедленного снятия ареста с активов братьев Клюевых. Юридически Суд ЕС отменил лишь тот арест, который действовал с марта 2014 по март 2015 года, в то время как санкции 2015-2016 года действуют до сих пор. В октябре 2015 года ЕС продлил санкции против Клюева еще на пять месяцев — до 6 марта 2016 года.