Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Расписка как гарантия

Contents

Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи

іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо

воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до

трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

та зі спеціальною конфіскацією.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

{Частину третю статті 364 виключено на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014}

Примітка.

1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах

державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади,

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції

за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом

місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи

повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у

статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує

державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому

або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної

держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені

вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи

міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її

імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

істотна шкода

3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний

мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний

мінімум доходів громадян. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Стаття 364 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008,  № 1508-VI від 11.06.2009

— зміни по Закону № 1508 -VI втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 222-VII від 18.04.2013, № 746-VII від 21.02.2014, № 1261-VII від 13.05.2014} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Юридическая помощь, юридическая защита в досудебном следствии, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в экспертизах, поиске свидетелей.

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч

інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно — правової форми службовою особою такої юридичної

особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —

карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,

або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Примітка.

У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього

Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-

які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

{Кодекс доповнено статтею 364-1 згідно із Законом № 3207-VI від

07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, №

221-VII від 18.04.2013, № 746-VII від 21.02.2014, № 1261-VII від 13.05.2014, № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно

виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам

окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, — карається обмеженням волі на строк до п’яти років

або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування

насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого,

діями, за відсутності ознак катування, — караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на

строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 365 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від

15.04.2008, № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011, № 746-VII від 21.02.2014} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Статтю 365-1 виключено на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого

самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта,

арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з

метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або

інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, — карається обмеженням волі на строк

до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої та зі спеціальною конфіскацією.

{Кодекс доповнено статтею 365-2 згідно із Законом № 3207-VI від

07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від

15.11.2011, № 1261-VII від 13.05.2014, № 629-VIII від 16.07.2015}

Юридическая помощь, юридическая защита в досудебном следствии, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в экспертизах, поиске свидетелей.
Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо

неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів — караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 366 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від

11.06.2009 — зміни втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI від

21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами,

внесеними згідно із Законами № 222-VII від 18.04.2013, № 1261-VII від 13.05.2014}

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування

зазначеної декларації — карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»

зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

{Кодекс доповнено статтею 366-1 згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014}

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне

ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам,

свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, — карається

штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до

двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

{Стаття 367 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від

11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011}

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для

себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну

вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища — карається штрафом від

однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або

позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або

вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з

вимаганням неправомірної вигоди, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

частина 4

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо

великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, — карається позбавленням волі на

строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Примітка.

1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян, у великому розмірі — така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо

великому розмірі — така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті

1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 25 Закону

України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім

зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні

депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України,

Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники

та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного

Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку

України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та

заступники;

2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до першої та другої категорій;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

{Стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від

11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Законів № 3207-VI від

07.04.2011, № 221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із

Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від

13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1698-VII від

14.10.2014} {Стаття 368-1 втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010}

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному

розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі —

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, — караються  позбавленням волі на строк від

двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною

конфіскацією та з конфіскацією майна.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини

першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір

(вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право

користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.

{Кодекс доповнено статтею 368-2 згідно із Законом № 3207-VI від

07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII від

18.04.2013, № 222-VII від 18.04.2013; текст статті 368-2 в редакції Законів

№ 1698-VII від 14.10.2014, № 198-VIII від 12.02.2015}

Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною

службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку

вигоду, або в інтересах третьої особи — караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням

волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, — караються штрафом від трьохсот

п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням

волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

частина 3

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно

— правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих

їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи — караються штрафом

від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий

строк, з позбавленням права обіймати певні посади

чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням

неправомірної вигоди, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Частину п’яту статті 368-3 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Примітку до статті 368-3 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Кодекс доповнено статтею 368-3 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014}Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем,

посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена

трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі

неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає

публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто

пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи —

караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або

позбавленням волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, —

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

частина 3

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем,

третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних

послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів

неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй

повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи —

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

виправними роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або

обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи

поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, —

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Частину п’яту статті 368-4 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Кодекс доповнено статтею 368-4 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання

такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає

таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища —

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із

спеціальною конфіскацією.Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

частина 3

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася

службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, —

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із

спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода

надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою

осіб чи її учасником, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої та із

спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності.

{Частину п’яту статті 369 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності.

{Стаття 369 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1508-VI від 11.06.2009 — зміни втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI від

21.12.2010; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 221-VII від 18.04.2013; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Стаття 369-1 втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Стаття 369-2. Зловживання впливом

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за

таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою

на виконання функцій держави, —

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням

волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років, із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на

прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди —

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із спеціальною конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на

прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна та із спеціальною

конфіскацією. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності.

Примітка.

Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини

першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

{Кодекс доповнено статтею 369-2 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII від 18.04.2013, № 222-VII від 18.04.2013, № 1261-VII від 13.05.2014} Злочини у сфері

службової діяльності професійної діяльності

Стаття 370. Провокація підкупу

1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання

неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити

того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, та зі

штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, — карається позбавленням волі на строк від трьох до семи

років та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочини у сфері

службової діяльності професійної діяльності

{Стаття 370 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII від 18.04.2013, № 198-VIII від 12.02.2015} Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності

Злочини у сфері службової діяльності професійної діяльності: 1 комментарий

 1. Проаналізувавши склади злочинів, передбачених ст. 354, 3652, 3684 КК України, які криміналізовано 07 квітня 2011 р., можна визначити, що посадовими є злочини, що вчиняються особами, які надають публічні послуги під час своєї професійної діяльності та перебувають на посадах, не пов’язаних з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій, і не виконують їх за спеціальним повноваженням, не є представниками влади чи органів місцевого самоврядування та не обіймають посади, службовий характер яких передбачено кримінальним законом.

  Провівши аналіз складів злочинів, передбачених ст. 364 КК України “Зловживання владою або службовим становищем”, ст. 365 КК України “Перевищення влади або службових повноважень”, ст. 368 КК України “Одержання хабара”, ст. 3682 КК України “Незаконне збагачення”, ст. 369 КК України “Провокація або давання хабара”, доходимо висновку, що –службові злочини у сфері публічного права – це злочини, що вчиняються особами, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно або тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
  функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням. До службових прирівнюються посадові особи іноземних держав.

  Проаналізувавши склади злочинів, передбачених ст. 3641 КК України “Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми”, ст. 3651 КК України “Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми”, ст. 3683 КК України “Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми”, робимо висновок, що злочини у сфері приватного права – це злочини, що вчиняють службові особи юридичної особи приватного права, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням обіймають в юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми посади, пов’язані з виконанням
  організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням.

  Визначення понять “посадові злочини” та “службові злочини”, їх диференціація є актуальною та нагальною проблемою сучасного правозастосування. Правильне визначення цих кримінально-правових категорій значною мірою впливає на кваліфікацію злочинів у сфері службової та посадової діяльності.
  Понятійний апарат службових і посадових злочинів потребує подальшого глибокого вивчення та науково-теоретичного аналізу

Обсуждение закрыто.