Хозяйственные процессуальные акты

Хозяйственные процессуальные акты

Хозяйственные процессуальные акты

Хозяйственные процессуальные акты

Хозяйственные процессуальные акты списком:

1) Претензия об оплате неустойки за недопоставку продукции;

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних
реквізитів заявника претензії)

___________________________________
(повне найменування особи, якій
___________________________________
пред’являється претензія)
___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата «___» _______________ 200_ р.

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо недопоставки продукціїСума цієї претензії складає ___________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

У відповідності до укладеного між ____________ та ___________ Договору ____________________ N ___ від «___» ____________ ____ р. ви були зобов’язані поставити нам в ____________ ____ р. ___________________________
(квартал, місяць)
________________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
________________________________________________________________
у кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Фактично за вказаний період поставлено _____________________________
(найменування продукції)
________________________________________________________________
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Таким чином, вами недопоставлено у визначений Договором строк ______
________________________________________________________________
(найменування продукції)
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
На підставі вищевикладеного, керуючись ___________________________
_________________________, просимо провести допоставку продукції, якої не вистачає, у __________ строк в порядку ___________________ і перерахувати на наш поточний рахунок N ___________ в ________________________________ в м.
(найменування банку)
________________ штраф в розмірі ___ відсотків від вартості недопоставленої продукції, що становить суму ___________________________________________ грн.

 

Додатки:

1. _________________________________________________.
2. _________________________________________________.
3. _________________________________________________.
4. _________________________________________________.
5. _________________________________________________.
У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред’явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник, або його заступник.

процессуальные акты
2) Ответ на претензию;
3) Исковое заявление о взыскании долга;
4) Отзыв на исковое заявление;
5) Апелляционная жалоба на решение местного хозяйственного суда;
6) Кассационная жалоба в Высший хозяйственный суд Украины.

Долг — внутренне принимаемое (добровольное) обязательство. Долг в праве — обязательство, возникающее в результате сделки, невыполнение которого влечет за собой возмещение вреда по решению суда. процессуальные акты.

Краткая историческая справка, понятие долга возникло и было введено в оборот еще древнегреческим философом Демокритом, где-то в 400-500 годах до нашей эры. процессуальные акты.

Деонтология это учение трактующее проблемы морали и нравственности, как раздел этики.  Иногда её называют этикой долга или долженствования, либо этической системой, основанной на правилах поведения, поскольку именно они лежат в основе понятия долга. процессуальные акты.