Стаття 84. Витребування доказів

Стаття 84. Витребування доказів Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська область Досудове слідство 0679331668 0668243914

Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Стаття 84. Витребування доказів

Стаття 84. Витребування доказів

Стаття 84. Витребування доказів

1. Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати

докази, вправі подати клопотання про витребування доказів

судом. Стаття 84. Витребування доказів

Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у

частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Стаття 84. Витребування доказів

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримынальный справы. Доступно, коректно Стаття 84. Витребування доказів

Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку,

суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його

подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з

причин, що не залежали від неї. Стаття 84. Витребування доказів

2. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується; Стаття 84. Витребування доказів

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які

він може спростувати; Стаття 84. Витребування доказів

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна

особа; Стаття 84. Витребування доказів

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього

доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини

неможливості самостійного отримання цього доказу. Стаття 84.

Витребування доказів

3. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує

відповідні докази. Стаття 84. Витребування доказів

4. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід

забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116,118

цього Кодексу. Стаття 84. Витребування доказів

5. Суд може уповноважити на одержання таких доказів

заінтересовану сторону. Стаття 84. Витребування доказів

6. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на

вимогу суду. Стаття 84. Витребування доказів

7. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд,

або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки,

зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом

п’яти днів з дня вручення ухвали. Стаття 84. Витребування доказів

8. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази,

витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин,

визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи

заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Стаття

84. Витребування доказів

9. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від

обов’язку подати витребувані судом докази. Стаття 84. Витребування

доказів

неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів

10. У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без

повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від

того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають

ці докази, може визнати обставину, для з’ясування якої

витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може

здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі

неподання таких доказів позивачем, також залишити позовну заяву

без розгляду. Стаття 84. Витребування доказів

11. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд

за місцезнаходженням доказів може витребувати докази на

прохання третейського суду чи міжнародного комерційного

арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського

(арбітражного) розгляду за згодою третейського суду чи міжнародного

комерційного арбітражу у справі, що розглядається третейським

судом (міжнародним комерційним арбітражем), у порядку,

встановленому цією статтею. Стаття 84. Витребування доказів

У разі задоволення відповідної заяви суд може зобов’язати особу, у

якої такі докази витребовуються, надати такі докази безпосередньо

третейському суду або міжнародному комерційному арбітражу або

стороні, за заявою якої такі докази витребовуються, для подальшого їх

подання третейському суду (міжнародному комерційному

арбітражу). Стаття 84. Витребування доказів

В ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання

забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов’язаних із

поданням відповідних доказів. Стаття 84. Витребування доказів

Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

1. Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставити до

суду, оглядаються за їх місцезнаходженням.

2. Про дату, час і місце огляду доказів за їх місцезнаходженням

повідомляються учасники справи. Неявка цих осіб не є перешкодою

для проведення огляду.

3. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи

для участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням, можуть бути

залучені свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а також здійснено

фотографування, звуко- і відеозапис.

Про огляд доказів за їх місцезнаходженням

4. Про огляд доказів за їх місцезнаходженням складається протокол,

що підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До

протоколу додаються разом з описом усі складені або звірені під час

огляду на місці плани, креслення, копії документів, а також зроблені

під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, відеозаписи тощо.

5. Якщо огляд здійснюється за відсутності хоча б однієї зі сторін, а

також в інших випадках, коли суд визнає це за необхідне, суд

забезпечує відеофіксацію огляду технічними засобами.

6. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням,

мають право звертати увагу суду на ту чи іншу обставину, яка, на

їхній погляд, має значення для повноцінного проведення огляду,

встановлення обставин, які мають значення для розгляду справи,

робити свої зауваження щодо протоколу огляду.

7. У порядку, передбаченому цією статтею, суд за заявою учасника

справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку),

інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою

встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для

проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.

8. Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування

змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі

Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних знань і не може

бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста.

У випадках, передбачених законом

9. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за

місцезнаходженням доказів може оглянути докази за їх

місцезнаходженням на прохання третейського суду чи міжнародного

комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника)

третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду

(міжнародного комерційного арбітражу) у справі, що розглядається

третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем, у

порядку, встановленому цією статтею.

У разі задоволення відповідної заяви суд направляє протокол огляду

безпосередньо третейському суду (міжнародному комерційному

арбітражу) або стороні, за заявою якої такий огляд проводився, для

подальшого його подання третейському суду (міжнародному

комерційному арбітражу).

В ухвалі про огляд доказів за їх місцезнаходженням суд вирішує

питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов’язаних

із таким оглядом.

Стаття 86. Огляд речових доказів, що швидко псуються

1. Речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються судом з

повідомленням про призначений огляд учасників справи. Неявка цих

осіб не перешкоджає огляду речових доказів.

2. У разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи,

для участі в огляді речових доказів, що швидко псуються, може бути

залучено свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів, а також

здійснено фотографування і відеозапис.

3. Огляд речових доказів, що швидко псуються, за їх

місцезнаходженням здійснюється у порядку, встановленому статтею

85 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених цією

статтею.

4. Після огляду ці речові докази повертаються особам, від яких вони

були одержані.

Стаття 87. Судові доручення щодо збирання доказів

1. Суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, в

разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його

територіальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні

процесуальні дії.

2. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи,

що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь,

обставини, що підлягають з’ясуванню, докази, які повинен зібрати

суд, що виконує доручення, зокрема перелік питань, поставлених

учасниками справи та судом свідку.

Стаття 88. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

1. Ухвала про судове доручення невідкладно виконується судом, якому

вона адресована, за правилами цього Кодексу, які встановлюють

порядок вчинення відповідних процесуальних дій.

2. Про виконання або про неможливість виконання з об’єктивних

причин судового доручення постановляється ухвала, яка з

протоколами про вчинення процесуальних дій і всіма зібраними на

виконання судового доручення матеріалами невідкладно

надсилається до суду, що розглядає справу.

3. У разі необхідності виконання судових доручень щодо збирання

доказів здійснюється у судовому засіданні у встановленому цим

Кодексом порядку.

Учасники справи повідомляються про дату, час і місце вчинення

процесуальної дії судом, який виконує доручення, проте їх неявка не є

перешкодою для виконання доручення.

Стаття 89. Оцінка доказів

1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що

ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та

безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

2. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд

оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу

окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

3. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і

кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі,

мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях