Стаття 6. Повага до честі і гідності рівності перед законом і судом

Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом Реальна допомога в кримінальному цивільному провадженні Харків та область 0668243914 0679331668

составить исковое заявление

Стаття 6. Повага до честі і гідності рівності перед законом і судом

Стаття 6. Повага до честі і гідності рівності перед законом і судом

Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом

1. Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і

здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,

місця проживання, мовних та інших ознак.

http://povestka.com.ua Повага до честі і гідності рівності перед законом і судом Реальна допомога в кримінальному цивільному провадженні Харків та область 0668243914 0679331668

Стаття 7. Гласність судового процесу

1. Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків,

передбачених цим Кодексом.

2. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні.

Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні,

забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує

особу.

Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до

зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви.

3. Суд може видалити із зали судових засідань осіб, які перешкоджають

веденню судового засідання, здійсненню прав або виконанню обов’язків

учасників судового процесу або судді, порушують порядок у залі суду.

4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової

інформації можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та

аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених

цим Кодексом.

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду

5. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі

учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції,

здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в

обов’язковому порядку.

6. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також

трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод

у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх

процесуальних прав.

7. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках,

коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної

чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників

справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання

розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя

учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також

в інших випадках, установлених законом.

8. Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види

кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні лише за згодою

осіб, визначених Цивільним кодексом України. Це правило застосовується при

дослідженні звуко- і відеозаписів такого самого характеру.

розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала

9. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала.

Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або

закритою його частину.

10. Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому

судовому засіданні проводяться з додержанням правил здійснення цивільного

судочинства. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники

справи, а в разі необхідності  свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.

Суд попереджає зазначених осіб про обов’язок не розголошувати інформацію,

для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих

процесуальних дій відбувається в закритому судовому засіданні.

11. Використання систем відеоконференц-зв’язку та транслювання перебігу

судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не

допускається.

12. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що

інформація, для забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або

вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому

засіданні, вже є публічно доступною або обмеження доступу до інформації є

безпідставним чи не відповідає закону, суд постановляє ухвалу про подальший

розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

13. Розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за

наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не

передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове

засідання не проводиться.

Повне фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального  технічного засобу

14. Суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне

фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального

технічного засобу, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Порядок такого

фіксування встановлюється цим Кодексом.

15. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений

судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

16. Судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у відкритому судовому

засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

17. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні,

прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо

такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд

справи або вчинення окремих процесуальних дій проводилися в закритому

судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення

містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому

засіданні.

18. Якщо судове рішення оголошується прилюдно, учасники справи, інші

особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової

інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку,

відеозапис, транслювання проголошення рішення по радіо і телебаченню, в

мережі Інтернет.

Стаття 8. Відкритість інформації щодо справи

1. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце

розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або

письмової інформації про результати розгляду його судової справи.

Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових

рішень у порядку, встановленому законом.

2. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,

свободи, інтереси та (або) обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну

скаргу на відповідне рішення, мають право ознайомлюватися з матеріалами

справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи,

одержувати копії судових рішень в порядку, передбаченому цим Кодексом.

3. Інформація щодо суду, який розглядає справу, учасників справи та предмета

позову, дати надходження позовної заяви (скарги) чи будь-якої іншої заяви або

клопотання у справі, у тому числі особи, яка подала таку заяву, вжитих заходів

забезпечення позову та (або) доказів, стадії розгляду справи, місця, дати і часу

судового засідання, руху справи з одного суду до іншого є відкритою та

підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової

влади України в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову

інформаційно-телекомунікаційну систему.

інформація щодо справи не розкривається

4. У разі постановлення судом ухвали про розгляд справи у закритому судовому

засіданні інформація щодо справи не розкривається, окрім відомостей про

учасників справи, предмет позову, дату надходження позовної заяви, стадії

розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду

до іншого.

5. При розкритті інформації щодо справи, передбаченої частинами третьою та

четвертою цієї статті, не можуть бути оприлюднені такі відомості:

1) місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси,

номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти,

реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити

документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному

державному демографічному реєстрі;

2) реєстраційні номери транспортних засобів;

3) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;

4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення

окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні.

Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.

Стаття 9. Мова цивільного судочинства

1. Цивільне судочинство в судах провадиться державною мовою.

2. Суди забезпечують рівність прав учасників судового процесу за мовною

ознакою.

3. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують

право учасникам судового процесу на використання ними в судовому процесі

рідної мови або мови, якою вони володіють.

4. Учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо володіють

державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення, виступати

в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють,

користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому

цим Кодексом.

Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

1. Суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

2. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України,

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою

України.

3. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі,

в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами

України.

4. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і

основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість

яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав

людини як джерело права.

5. Суд застосовує норми права інших держав у разі, коли це передбачено

законом України чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого

надана Верховною Радою України.

6. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить

Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а

застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.

У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до

Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого

належить до юрисдикції Конституційного Суду України.

7. У разі невідповідності правового акта правовому акту вищої юридичної сили

суд застосовує норми правового акта вищої юридичної сили.

8. У разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує

міжнародний договір України.

9. Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що

регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого 

суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

10. Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти,

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях