Стаття 175. Позовна заява

стаття 175. позовна заява. Реальна допомога у кримінальній, цивільній справі. Представництво у суді Харків, Харківська область 0679331668,0668243914

Стаття 175. Позовна заява

стаття 175. позовна заява

Стаття 175. Позовна заява

1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх

обґрунтування. стаття 175. позовна заява

2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем

або його представником, або іншою особою, якій законом надано право

звертатися до суду в інтересах іншої особи. стаття 175. позовна заява

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Харків,

Харківська область, доступно, коректно стаття 175. позовна заява

Позовна заява повинна містити стаття 175. позовна заява

3. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; Стаття 175. Позовна заява

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по

батькові — для фізичних осіб) сторін та інших учасників

справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи

перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій

України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а

також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних

осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб — громадян

України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку,

офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; Стаття 175. Позовна заява

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;

обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; Стаття 175. Позовна заява

зміст позовних вимог Стаття 175. Позовна заява

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів,

передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав

та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у

рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів  зміст позовних вимог

щодо кожного з них; Стаття 175. Позовна заява

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення

доказів, що підтверджують вказані обставини; Стаття 175. Позовна заява

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі

проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий

порядок урегулювання спору; Стаття 175. Позовна заява

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання

позовної заяви, якщо такі здійснювалися; Стаття 175. Позовна заява

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення

доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за н

аявності); Стаття 175. Позовна заява

зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових

або електронних доказів, копії яких додано до заяви; Стаття 175. Позовна заява

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач

поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи; Стаття 175. Позовна

заява

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів)

до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих

підстав. Стаття 175. Позовна заява

підстави звільнення позивача від сплати судового збору Стаття 175. Позовна заява

4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору

відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від

сплати судового збору. Стаття 175. Позовна заява

5. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до

суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого

звернення. Стаття 175. Позовна заява

6. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для

правильного вирішення спору. Стаття 175. Позовна заява

Стаття 176. Ціна позову

1. Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошових коштів — сумою, яка стягується, чи

оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення

провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

про визнання права власності на майно

2) у позовах про визнання права власності на майно або його

витребування — вартістю майна;

про стягнення аліментів

3) у позовах про стягнення аліментів — сукупністю всіх виплат, але не

більше ніж за шість місяців;

4) у позовах про строкові платежі і видачі — сукупністю всіх платежів або видач,

але не більше ніж за три роки;

5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі — сукупністю платежів

або видач за три роки;

6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач — сумою, на яку

зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один

рік;

7) у позовах про припинення платежів або видач — сукупністю платежів або

видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;

про розірвання договору найму (оренди)

8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму

(оренди) житла — сукупністю платежів за користування майном або житлом

протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за

три роки;

про право власності на нерухоме майно

9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним

особам на праві приватної власності, — дійсною вартістю нерухомого майна, а

на нерухоме майно, що належить юридичним особам, — не нижче його

балансової вартості;

10) у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою

всіх вимог.

2. Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній

вартості спірного майна або на момент пред’явлення позову встановити точну

його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з

наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого

судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні

справи.

3. У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову

несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд з

відповідною заявою.

У разі зменшення розміру позовних вимог питання про повернення суми

судового збору вирішується відповідно до закону.

Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів,

що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на

позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування

шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням

здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи

бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,

досудове розслідування, прокуратури або суду.

3. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви

позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору,

про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

4. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового

збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують

підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

5. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що

підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо

подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної

заяви копії відповідних доказів).

6. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія

(або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а

у разі відсутності акта чи договору у позивача  клопотання про його

витребовування.

7. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника

позивача.

Стаття 178. Відзив

1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

2. Відзив підписується відповідачем або його представником.

Відзив повинен містити

3. Відзив повинен містити:

1) найменування (ім’я) позивача і номер справи;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по

батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для

юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб),

поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному

державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб,

зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової

картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і

серію паспорта для фізичних осіб — громадян України, номери засобів зв’язку,

офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог вимоги, які визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових

підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на

відповідні докази та норми права;

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення

документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із

зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових

витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по

суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач

поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів

4. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи

повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

5. До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення

відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до

нього доказів іншим учасникам справи.

6. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність

чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

7. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим

п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу

підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи — отримати

відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

8. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без

поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Стаття 179. Відповідь на відзив

1. У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування і

аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх

визнання або відхилення.

2. Відповідь на відзив підписується позивачем або його представником.

3. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами

третьою — п’ятою статті 178 цього Кодексу.

4. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має

встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу

підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам

справи -отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по

суті, а відповідачу — надати учасникам справи заперечення завчасно до початку

розгляду справи по суті.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях