Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу. Реальна допомогв у кримінальній справі, у цивільній справі. Представництво інтересів у суді першій інстанції. Складання та подання процесуальних джокументів у кримінальній, цивільній справі у сіді першій інстанції, апелляція, касація +380679331668 +380668243914

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу 1. Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо:

1) заява подана з порушеннями вимог статті 163 цього Кодексу; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не

підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

http://povestka.com.ua Реальна допомга у кримінальній справі, цивільній справі. Доступно, коректно. Харьків, Харківська область Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

3) заявлено вимогу, яка не відповідає вимогам статті 161 цього Кодексу; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

4) наявні обставини, передбачені частиною першою статті 186 цього Кодексу; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

з моменту виникнення права вимоги пройшов строк

5) з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов

строк, встановлений законом для пред’явлення позову в суд за такою вимогою; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

6) судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

7) судом раніше відмовлено у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 36 частини першої цієї статті; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

8) із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу; Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

9) заяву подано з порушенням правил підсудності. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Про відмову у видачі судового наказу

2. Про відмову у видачі судового наказу суддя постановляє ухвалу не пізніше десяти днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

3. У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє

ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог. У разі якщо заявлені вимоги між собою взаємопов’язані і окремий їх розгляд

неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

4. Суддя з метою визначення підсудності, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має офіційну

електронну адресу, не пізніше наступного дня з дня отримання заяви про видачу судового наказу перевіряє зазначене у заяві місцезнаходження боржника за

відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

у заяві про видачу судового наказу

5. У разі якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня

надходження такої заяви, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має офіційну електронну адресу,

звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване у

встановленому законом порядку місце проживання фізичної особи — боржника. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

6. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом

реєстрації місця проживання (перебування) особи відповідного звернення суду. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

з метою визначення підсудності

7. Суддя з метою визначення підсудності може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

8. Якщо за результатами розгляду отриманих судом відомостей про місцезнаходження боржника — юридичної особи або фізичної особи — підприємця

буде встановлено, що заява про видачу судового наказу не підсудна цьому суду, суд не пізніше десяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про

передачу заяви про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами за підсудністю. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

9. У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання

(перебування) фізичної особи — боржника, суд відмовляє у видачі судового наказу. Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 166. Наслідки відмови у видачі судового наказу

1. Відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 8, 9 частини першої статті 165 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного

звернення з такою самою заявою в порядку, встановленому цим розділом, після усунення її недоліків.

2. Відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3, 6 частини першої статті 165 цього Кодексу, унеможливлює повторне звернення з

такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.

Стаття 167. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

1. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана

фізична особа, яка не має статусу підприємця, — протягом п’яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частинами п’ятою, шостою статті

165 цього Кодексу, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи  боржника. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

2. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

3. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований у порядку, передбаченому цим розділом.

Стаття 168. Зміст судового наказу

1. У судовому наказі зазначаються:

1) дата видачі наказу;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для

юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі

підприємств і організацій України стягувача та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача та боржника (для фізичних осіб) за

його наявності або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб — громадян України, а також інші дані, якщо вони відомі суду, які ідентифікують стягувача та боржника;

посилання на закон

4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги;

5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню;

6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника;

7) повідомлення про те, що під час розгляду вимог у порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті;

8) відомості про порядок та строки подання заяви про скасування судового наказу;

9) дата набрання судовим наказом законної сили;

10) строк пред’явлення судового наказу до виконання;

11) дата видачі судового наказу стягувачу.

2. Зазначені у пунктах 9. 11 частини першої цієї статті відомості вносяться до судового наказу у день його видачі стягувачу для пред’явлення до виконання.

Судовий наказ складається

3. Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається у суді, а другий видається під розписку або

надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з

описом вкладеного після набрання ним законної сили у разі відсутності електронної офіційної адреси.

Стаття 169. Надіслання боржникові копії судового наказу

1. Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному

державному реєстрі судових рішень, боржникові на його офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним

листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси боржник не має.

2. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

3. Копія (текст) судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, разом з

додатками надсилаються фізичній особі  боржнику на адресу, зазначену в документах, передбачених частиною шостою статті 165 цього Кодексу, а

боржнику — юридичній особі чи фізичній особі — підприємцю — за адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань.

4. Днем отримання боржником копії судового наказу є день його вручення боржнику, визначений відповідно до статті 272 цього Кодексу.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях