Стаття 150. Види забезпечення позову

Види забезпечення позову Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Досудове слідство Харків Харківська область Доступно 0679331668 0668243914

Расписка как гарантия

Стаття 150. Види забезпечення позову

Види забезпечення позову

Види забезпечення позову

1. Позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що

належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві

і знаходяться у нього чи в інших осіб; Стаття 150. Види забезпечення

позову

http://povestka.com.ua Реальна допомога у суді першої інстанції з кримінальної справи. Доступно, коректно

2) забороною вчиняти певні дії; Стаття 150. Види забезпечення

позову 

3) встановленням обов’язку вчинити певні дії; Стаття 150. Види

забезпечення позову

4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або

здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи

виконувати щодо нього інші зобов’язання; Стаття 150. Види

забезпечення позову

5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов

про визнання права власності на це майно і про зняття з нього

арешту; Стаття 150. Види забезпечення позову

6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який

оскаржується боржником у судовому порядку; Стаття 150. Види

забезпечення позову

7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим

особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору; Стаття

150. Види забезпечення позову

8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів; Стаття

150. Види забезпечення позову

9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення

морської вимоги; Стаття 150. Види забезпечення позову

інші заходи

Види забезпечення позову

10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного

захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та

інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються

заходами, зазначеними у пунктах 1, 9 цієї частини. Стаття 150. Види

забезпечення позову

2. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.  Стаття

150. Види забезпечення позову

3. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що

здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути

співмірними із заявленими позивачем вимогами. Стаття 150. Види

забезпечення позову

Не допускається забезпечення позову

4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту

на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, яка

виплачується у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи

догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка

виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а

також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або

грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або

грошові кошти Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб. Стаття

150. Види забезпечення позову

Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, про

відшкодування збитків, заподіяних злочином. Стаття 150. Види

забезпечення позову

5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко

псуються. Стаття 150. Види забезпечення позову

6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення

тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або

встановлення обов’язку вчиняти певні дії Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації чи

ліквідації банку. Стаття 150. Види забезпечення позову

7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень,

актів Національного банку України, а також встановлення для

Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні

дії. Стаття 150. Види забезпечення позову

8. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони

відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або

кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб. Стаття 150. Види забезпечення позову

Майно або грошові суми клієнта

9. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на які

судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії

неплатоспроможних, можуть бути передані приймаючому або

перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством

про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з

письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. Стаття 150. Види

забезпечення позову

При цьому передані майно або грошові суми залишаються

обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення

арешту. Стаття 150. Види забезпечення позову

10. Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за

змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо

при цьому спір не вирішується по суті. Стаття 150. Види

забезпечення позову

Стаття 151. Зміст і форма заяви

1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі,

підписується заявником і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище,

ім’я та по батькові для фізичних осіб) заявника, його

місцезнаходження

(для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для

фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної

особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій

України, реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію  паспорта для

фізичних осіб громадян України, номери засобів зв’язку та адресу

електронної пошти, за наявності;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення

позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з

обґрунтуванням його необхідності;

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

заява про забезпечення позову подається

2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття

провадження у справі, в такій заяві додатково зазначаються повне

найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по

батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус

учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце

проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси,

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному

реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер

облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його

наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб громадян

України, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або

паспортні дані інших сторін фізичних осіб, які не є підприємцями,

вказуються у випадку, якщо вони відомі заявнику.

Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна

3. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна

подається в письмовій формі і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я та по

батькові (за наявності) для фізичної особи підприємця, яка є

відповідальною за морською вимогою;

3) розмір та суть морської вимоги, що є підставою для арешту судна;

4) найменування судна, щодо якого подається заява про арешт, інші відомості про судно, якщо вони відомі заявнику.

4. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову,

що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття

кожного з цих заходів.

5. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового

збору у встановлених порядку і розмірі.

До заяви про забезпечення позову у справі

6. До заяви про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд

міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду додаються:

1) копія позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу,

третейського суду або іншого документа, подання якого започатковує

процедуру міжнародного комерційного арбітражу, третейського

розгляду згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу,

або третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;

2) документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або іншого

аналогічного документа згідно з відповідним регламентом

(правилами) арбітражу, третейського суду або законодавством за

місцем арбітражу;

3) копія відповідної арбітражної угоди чи угоди про передачу спору на

вирішення третейського суду.

Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову подається:

1) до подання позовної заяви за правилами підсудності,

встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за

місцезнаходженням предмета спору якщо суд, до підсудності якого

відноситься справа, визначити неможливо;

2) одночасно з пред’явленням позову до суду, до якого подається

позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим

Кодексом;

3) після відкриття провадження у справі  до суду, у провадженні

якого перебуває справа.

2. Заява про арешт морського судна подається за місцезнаходженням

порту реєстрації судна або за місцезнаходженням морського порту, в

якому судно знаходиться або до якого прямує, незалежно від того, чи

має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо

морської вимоги, яка є підставою для арешту.

подається до апеляційного суду

3. Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд

міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається

до апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу, третейського

суду, місцезнаходженням відповідача або його майна за вибором

заявника.

4. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної

заяви заявник повинен пред’явити позов протягом десяти днів, а у

разі подання заяви про арешт морського судна тридцяти днів з дня

постановлення ухвали про забезпечення позову.

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох

днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи

(учасників третейського (арбітражного) розгляду).

2. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту на морське судно

розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження після її

подання без повідомлення особи, яка подала заяву, та особи, яка є

відповідальною за морською вимогою.

3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати

особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання

пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність

забезпечення позову, або для з’ясування питань, пов’язаних із

зустрічним забезпеченням.

У виняткових випадках

4. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та

доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд

може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.

5. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю

або частково.

6. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд

постановляє ухвалу.

7. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення

позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного

забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали

про забезпечення позову.

8. Якщо на момент постановлення ухвали про арешт судна позов по

суті морської вимоги до особи, яка є відповідальною за морською

вимогою, не поданий, в ухвалі про арешт судна суд зазначає строк,

протягом якого особа, яка подала заяву про арешт морського судна,

зобов’язана подати такий позов та надати відповідне підтвердження

суду.

9. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без

додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про

що постановляє ухвалу.

10. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні

позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення

позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому

розгляду справи.

11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про

заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї

ухвали.

Стаття 154. Зустрічне забезпечення

1. Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про

забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків

відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову

(зустрічне забезпечення).

2. Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку

забезпечення позову.

3. Суд зобов’язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо:

1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку

місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території

України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі,

достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які

можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у

позові; або

2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії

щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити

неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків

відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у

випадку відмови у позові.

Зустрічне забезпечення

4. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення

на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному

судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести

відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено

шляхом:

1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового

забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи,

щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;

2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних

збитків та інших ризиків відповідача, пов’язаних із забезпеченням

позову.

5. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням

обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути

співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом,

та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв’язку із

забезпеченням позову.

6. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом

в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне

забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення

подане після застосування судом заходів забезпечення позову,

питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом

десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про

зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше

наступного дня після її постановлення.

7. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення

зазначаються розмір зустрічного забезпечення або інші дії, що

повинен вчинити заявник у порядку зустрічного забезпечення.

Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом

8. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не

може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про

забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо

інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.

9. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із

застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного

судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання

зустрічного забезпечення.

10. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення

позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у

визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову

та про зустрічне забезпечення.

11. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із

ухвалою про забезпечення позову або окремо.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях