Пропорційність у цивільному судочинстві

Пропорційність у цивільному судочинстві Реальна допомога у кримінальній цивільній справі Харків, Харківська область Досудове слідство 0679331668 0668243914

адвокат

Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві

Пропорційність у цивільному судочинстві

Пропорційність у цивільному судочинстві

1. Суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення

провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи:

  • завдання цивільного судочинства; Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві
  • забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві
  • ціну позову; Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві
  • складність справи; Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві
  • значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо. Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальному та цивільному

судовому провадженні, в досудовому слідстві. Стаття 11. Пропорційність у

цивільному судочинстві

Стаття 12. Змагальність сторін

1. Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

2. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних

прав та обов’язків, передбачених законом.

3. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім

випадків, встановлених цим Кодексом.

4. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних із вчиненням чи

невчиненням нею процесуальних дій.

5. Суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість:

1) керує ходом судового процесу;
2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами;
3) роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій;
4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом;
5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов’язків.

Стаття 13. Диспозитивність цивільного судочинства

1. Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно

до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих

учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом

випадках.

2. Збирання доказів у цивільних справах не є обов’язком суду, крім випадків,

встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються

предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для

захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом

недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках,

передбачених цим Кодексом.

3. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на

власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено

вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

4. Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного

представника суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

1. У судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна

система.

2. Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом

процесуальні документи, що подаються до суду і

можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх

надходження підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиній

судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в день

надходження документів.

3. Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду

конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-

телекомунікаційною системою у порядку, визначеному цим Кодексом

(автоматизований розподіл справ).

4. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система відповідно до закону

забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в

електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу,

між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і

участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі

відеоконференції.

5. Суд направляє судові рішення, судові повістки, судові повістки повідомлення

та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні

електронні адреси, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із

застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в

порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину судову

інформаційно-телекомунікаційну систему.

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці,

арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого

самоврядування

6. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові

експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти

господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють

офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній

системі в обов’язковому порядку.

Інші особи реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій

інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

7. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій

інформаційно-телекомунікаційній системі, суд надсилає будь-які документи у

справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі

шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не

позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за

окремою заявою.

8. Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не

позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій

інформаційно-телекомунікаційній системі, можуть подати процесуальні, інші

документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за

допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з

використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до

власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний

цифровий підпис», якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій

інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі

9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній

формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше

трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться в електронну форму та

долучаються до матеріалів електронної судової справи в порядку, визначеному

Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

У разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних

причин більше п’яти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки,

встановленi цим Кодексом, справа розглядається за матеріалами в паперовій

формі, для чого всі матеріали справи невідкладно переводяться в паперову

форму у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову

інформаційно-телекомунікаційну систему.

Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються в додатку до справи в суді першої інстанції

10. Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються в

додатку до справи в суді першої інстанції та у разі необхідності можуть бути

оглянуті учасниками справи чи судом першої інстанції або витребувані судом

апеляційної чи касаційної інстанції після надходження до них відповідної

апеляційної чи касаційної скарги.

11. Несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ між суддями

тягне за собою відповідальність, установлену законом.

12. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підлягає захисту із

застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою

відповідністю.

13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему

затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової

адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України. 14

Стаття 15. Правнича допомога

1. Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою.


2. Представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно

адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених

законом.

3. Безоплатна правнича допомога надається в порядку, встановленому

законом, що регулює надання безоплатної правничої допомоги.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях