Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська 0679331668 0668243914

адвокат

Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою


Скасування рішень про відмову

у затвердженні проекту землеустрою / надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки


Постанова від 21 березня 2018 року Справа № 536/233/16-ц Провадження № 14-5зц18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/73565908

До адміністративної юрисдикції відноситься справа, яка виникає зі спору в

публічно-правових відносинах, що стосується цих відносин, коли один з його

учасників — суб’єкт владних повноважень, здійснює владні управлінські

функції, в цьому процесі або за його результатами владно впливає на фізичну

чи юридичну особу та порушує їх права, свободи чи інтереси в межах

публічно-правових відносин.

Натомість визначальні ознаки приватноправових відносин — це юридична

рівність та майнова самостійність їх учасників, наявність майнового чи

немайнового, особистого інтересу суб’єкта.

Приватноправовий характер спіру

Спір буде мати приватноправовий характер, якщо він обумовлений

порушенням приватного права (як правило майнового) певного суб’єкта, що

підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери

приватноправових відносин, навіть і в тому випадку, якщо до порушення

приватного права призвели владні управлінські дії суб’єкта владних

повноважень.

За змістом положень статті 122 Земельного кодексу України (далі — ЗК України)

вирішення питань щодо передачі земельних ділянок у власність або у

користування із земель державної чи комунальної власності належить до

компетенції відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого

самоврядування.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність

або у користування із земель комунальної власності відповідних

територіальних громад для всіх потреб.

У разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання)

рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок (частина друга статті 123 ЗК України).

Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель

державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її

відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку

до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого

самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього

Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується у

порядку, встановленому статтею 186 ЗК України.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у

двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної

експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання

позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання

земельної ділянки у користування (частина шоста статті 123 ЗК України).

Затвердження проекту

Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом

землеустрою щодо її відведення здійснюються: затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; вилучення земельних

ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних

ділянок (у разі необхідності); надання земельної ділянки особі у користування

з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, у тому

числі (у разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Підстава відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у

наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без

розгляду можуть бути оскаржені до суду (частини десята, тринадцята та

чотирнадцята статті 123 ЗК України).

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що ними встановлені

підстави, порядок, строки передачі земельної ділянки у користування (оренду)

громадян та органи, уповноважені розглядати ці питання.

Вони передбачають, зокрема, що для передачі земельної ділянки у

користування (оренду) зацікавлена особа звертається до відповідних органів із

заявами для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки та для надання її у користування, за

результатами розгляду яких визначені в ЗК України органи приймають одне з

відповідних рішень.

Отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання її у

користування (оренду).

А відмова особі у наданні земельної ділянки, яка висловлена шляхом відмови у

затвердженні проекту землеустрою щодо її відведення, сама по собі не є

порушенням цивільного права цієї особи за відсутності обставин, які свідчать

про наявність в неї або інших заінтересованих осіб відповідного речового права

щодо такої земельної ділянки.

Визнання недійсним рішення міської ради Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

в частині відмов у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва та про визнання права на розроблення такого проекту землеустрою.


Постанова від 24 квітня 2018 року Справа № 401/2400/16-ц Провадження № 14-120цс18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/73657867

Згідно зі статтею 151І Конституції України рішення та висновки, ухвалені

Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть

бути оскаржені.

При визначенні предметної юрисдикції справ, суди повинні виходити із суті

права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог,

характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у

справі.

За змістом положень статті 122 ЗК України вирішення питань щодо передачі

земельних ділянок у власність або в користування із земель державної чи

комунальної власності належить до компетенції відповідного органу

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність

або в користування із земель комунальної власності відповідних

територіальних громад для всіх потреб.

Безоплатна передача земельних ділянок Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Відповідно до частини третьої статті 116 ЗК України безоплатна передача

земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в

межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

Клопотання Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Відповідно до частини шостої статті 118 ЗК України громадяни, зацікавлені в

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або

комунальної власності для ведення садівництва у межах норм безоплатної

приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади

або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки

державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень,

визначених статтею 122 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її

орієнтовні розміри.

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце

розташування земельної ділянки.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування

розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову

у його наданні.

Підставою відмови в наданні такого дозволу може бути лише невідповідність

місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них

нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої

містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій

населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (абзац

перший частини сьомої статті 118 ЗК України).

У разі якщо в місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або

мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні

безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної

власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право

замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний

орган.

До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (абзац третій частини сьомої

статті 118 ЗК України).

Погодження проекту землеустрою Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в

порядку, встановленому статтею 1861 ЗК України (частина восьма статті 118

цього Кодексу).

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у

двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової

державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після

отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та

надання її у власність (частина дев’ята статті 118 ЗК України).

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у

передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без

розгляду можуть бути оскаржені до суду. Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів землеустрою

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у

передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду

питання вирішується в судовому порядку (частини десята та одинадцята статті

118 ЗК України). Оскарження рішень ОМС щодо затвердження проектів

землеустрою

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях