Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год Реальная помощь в уголовном деле

Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 годПолитики в ближайшее время примут изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год.

Об этом в эфире украинского телеканала сообщил народный

депутат (”Блок Петра Порошенко”) Игорь Кононенко.

”Я уверен, что мы примем

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Адвокат

изменения к Налоговому кодексу и бюджет на 2016 год. Действительно сейчас идут большие дискуссии вокруг этого вопроса.

Есть уже популярный и известный законопроект, который внесен группой депутатов более 100 человек, который получил название ”закон

Южаниной”, главы налогового комитета и она является лидером этого мнения.

Есть позиция Министерства финансов, которая не зарегистрирована в качестве законопроекта. Но она есть на сайте Министерства финансов.

Я являюсь сторонником либеральной реформы, которая есть в варианте Южаниной”, — сказал он. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

Кононенко также подчеркнул, что его фракция хочет выполнять требования Международного валютного фонда. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

”У нас есть позиция МВФ и там четко зафиксировано 3,7% максимум дефицита бюджета, который может быть. И не учесть позицию МВФ мы

не можем. Мы ответственные люди. Наша фракция состоит из ответственных депутатов”, — резюмировал он. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

Источник: УНИАН

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема,

визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування,

платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і

обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу.

{Пункт 1.1 статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013}

Державна податкова справа

Державна податкова справа — сфера діяльності контролюючих органів, передбачена цим Кодексом та іншими актамизаконодавства України,

спрямована на формування і реалізацію державної податкової політики в частиніадміністрування податків, зборів, платежів.
{Пункт 1.1 статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013}

{Пункт 1.1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі Закону

№ 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}
1.2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом,

крім правил оподаткування товарівмитом, які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи.

{Пункт 1.2 статті 1 в редакції Закону № 4915-VI від 07.06.2012}

питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу

1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких

поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , з банків, на які поширюються

норми Закону України «Про систему гарантування вкладівфізичних осіб» , та погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

{Пункт 1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 404-VII від 04.07.2013, № 1200-VII від 10.04.2014}
1.4. Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів

господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

{Статтю 1 доповнено пунктом 1.4 згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014}

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України

2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Стаття 3. Податкове законодавство України

3.1. Податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині

регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванняммитом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі — законами з питань
митної справи) ; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-

правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування з питаньмісцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

{Пункт 3.1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012}

3.2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1. загальність оподаткування — кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;

4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх платників

податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

4.1.3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або

якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків

платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

фіскальна достатність Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

4.1.5. фіскальна достатність — встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

4.1.6. соціальна справедливість — установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

4.1.7. економічність оподаткування — установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

4.1.8. нейтральність оподаткування — установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

4.1.9. стабільність — зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в

якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а такожподаткові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

4.1.10. рівномірність та зручність сплати — установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного

надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплатиплатниками;

4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів — визначення на законодавчому рівні усіх обов’язковихелементів податку.

сплаті не підлягають Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

4.2. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до

бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад у межах їх повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

(Пункт 4.4 статті 4 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року. Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год

{Статтю 4 доповнено пунктом 4.5 згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012}.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях

Изменения в Налоговый кодекс и бюджет на 2016 год: 2 комментария

 1. Эксперты высказали свои мнения по поводу проекта нового Налогового кодекса
  Мнения экспертов относительно проекта Налогового кодекса, предложенного Министерством финансов Украины, разделились. К преимуществам правительственного проекта эксперты отнесли трансформацию упрощенной системы налогообложения предпринимателей; идею перехода к одноуровневой системе обжалования решений ГФС, а также сбалансированность системы государственных финансов, которую предусматривают налоговая реформа и проект бюджета на 2016 год. Об этом заявили эксперты в ходе дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре в рамках проекта «Украинский медиа-центр реформ».
  Залогом успеха налоговой реформы эксперты назвали своевременность принятия изменений. Так, партнер компании «Ernst & Young» Владимир Котенко, подчеркнул: «Надо сделать так, чтобы 2015 не стал годом налоговой реформы, ведь одобрять в декабре Налоговый кодекс, который заработает с 1 января, нельзя».
  В то же время, участники дискуссии подчеркнули ряд недостатков, которые в большей степени касаются предложенной системы администрирования налогов. К таким, в частности, можно отнести отсутствие открытого электронного реестра заявок на возмещение НДС по принципу «first come — first served» (кто первый подал заявление — тот первый получил возмещение). Также проект Налогового кодекса не предусматривает ожидаемой демилитаризации налоговой милиции — то есть превращения ГФС из контролирующего органа в сервисную службу.
  Сергей Верланов, партнер и руководитель налоговой практики юридической фирмы «Саенко Харенко», отдельно обратил внимание на преимущества и недостатки одноуровневой системы обжалования решений ГФС. «Двухуровневая система сегодня неэффективна, поэтому идея — уместна», — пояснил Верланов. — «В то же время предложение сформировать Апелляционную комиссию, которая будет рассматривать дела по доначислениях налоговых обязательств на суммы более 1000 необлагаемых минимумов, невозможно реализовать. В прошлом году таких дел было больше 6000. Три представителя ГФС, Минфина и Совета бизнес- омбудсмена не справятся с ними в срок, предусмотренный Кодексом «.
  Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в свою очередь объяснил, как новый Кодекс может негативно повлиять на развитие животноводства в Украине: «Полная отмена специального режима НДС является требованием МВФ, которое мы, безусловно, не можем игнорировать. Но в таком случае необходимо, либо предусмотреть адресную поддержку отрасли, либо сохранить специальный режим НДС для животноводства. Потеря российского рынка поставила производителей в очень сложную ситуацию — падение поголовья составило 10% «.
  По словам, Константина Кравчука из Института экономических исследований и политических консультаций, подход к реформе упрощенной системы налогообложения, который заложен в проекте Налогового кодекса приведет к выравниванию налоговой нагрузки, то есть установлению одинаковой ставки для малых и крупных предприятий. Кроме того, положительным шагом является закладывание определенных льгот. То есть для части предпринимателей с наименьшими оборотами (до 50-60 тыс. грн. в год) налоговая нагрузка будет минимальной.
  «Это действительно шаг в направлении преодоления недостатков системы упрощенного налогообложения (когда она работает не для поддержки малого и среднего бизнеса, а для злоупотреблений), и создания более здоровой конкурентной среды. Но проблема заключается в том, что для половины предпринимателей действующее предложение будет означать увеличение объема оплачиваемых налогов в 10-20 раз «, — отметил Константин Кравчук.
  К другим слабым местам предложенной реформы Кравчук отнес также применение кассовых аппаратов, что проблематично для мелких предпринимателей. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

 2. 24 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. Перед новым годом Президент подписал законопроект. Учитывая, что основные изменения были опубликованы официально уже в 2016 году, когда страна праздновала, еще раз напомним, что поменялось в Налоговом кодексе и к каким сюрпризам уже в скором времени следует готовиться украинцам.
  31 декабря Налоговый кодекс был опубликован в спецвыпуске парламентской газеты «Голос Украины».
  О том, как эти изменения принимались, уже было сказано немало «теплых слов». Кулуарные договоренности, многочасовые торги с аграриями и главная «страшилка» о «МВФ у порога» – это если коротко.
  Как уже отмечалось, налоговые изменения были необходимы для принятия государственного бюджета на следующий год. Без этого невозможно было бы просчитать доходную часть сметы страны.
  Предполагалось, что проект бюджета будет писаться на базе налоговой реформы, но из трех версий, которые мы видели, ни одна не дошла до финала.
  Первый вариант – проект Минфина с его концепцией «все по 20». Второй – проект альтернативной версии реформы, подготовленный депутатами и экспертами. Обеим сторонам не удалось прийти к согласию.
  Был и третий – так называемый «компромиссный вариант». Но как оказалось в итоге, это были те же самые разработки Минфина с минимальными уступками. Поэтому он так же не дошел до сессионного зала.
  Чтобы не гневить международных стейкхолдеров, в правительстве решили перенести налоговую реформу на следующий год и ограничиться точечными изменениями в Налоговый кодекс, необходимыми для принятия бюджета.
  Ключевые ставки
  Налог на прибыль
  18%
  Налог на доходы физических лиц
  18%
  Единый социальный взнос
  22%
  НДС
  20%
  Налог на прибыль
  Ставки налога на прибыль, как видим, остаются на уровне 2015 года.
  Как и ранее, налог на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, уменьшается на сумму начисленного за отчетный период налога на недвижимое имущество. Речь идет именно о жилой недвижимости, а не земельных участках.
  Кроме этого, новый Налоговый кодекс больше не определяет периодичность и сроки предоставления декларации по налогу на прибыль, а также порядок уплаты авансовых взносов. С 1 января авансовые взносы в размере 1/12 суммы налога за предыдущий год отменяются.
  Но авансовые взносы при выплате дивидендов остаются и будут выплачиваться так же, как и раньше.
  2015
  2016
  1. Ставка: 18%
  1. Ставка: 18%
  2. База:
  Рассчитана на основе ПСБУ или МСФО (для публичных компаний, или по выбору)
  2. База:
  Рассчитана на основе ПСБУ или МСФО (для публичных компаний, или по выбору)
  3. Возвращается квартальный отчетный период для тех, кто имеет доходы более чем 20 млн грн
  4. Отказ от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль
  НДС
  Состав плательщиков налога, объект налогообложения и ставки НДС фактически остаются такие же, как и в 2015 году.
  Главное изменение, которое вызвало яростное сопротивление со стороны аграрных холдингов и привело к скандалу в Совете, это спецрежим НДС. Его решили сохранить лишь на 2016 год, а полная отмена произойдет с 1 января 2017 года.
  Впрочем, как сообщают СМИ, в парламенте накануне зарегистрировали уже три законопроекта, которые предусматривают возврат спецрежима НДС для сельхозпроизводителей на 100%, как это было раньше.
  Еще одна скандальная норма, вызвавшая большой резонанс и заставившая часть зерновых экспортеров перекрывать трассы перед новым годом, касается бюджетного возмещения.
  Речь идет, в частности, о ведении и официальной публикации двух регистров бюджетного возмещения НДС.
  Один – для регистрации заявлений так называемых «автоматчиков», у которых доля экспорта в объеме выручки превышает 40%, а стоимость основных фондов не менее 1/3 заявленных к возмещению сумм. Второй – для всех остальных.
  При этом, налоговый орган может исключить налогоплательщика из числа «автоматчиков», например, если налоговики не найдут его по его юридическому адресу.
  В обоих реестрах указаны данные не только о поступлении заявлений и их обработке, а и данные о дате заключения, которое направлено государственному казначейству для перечисления соответствующих сумм на счет плательщика НДС, дате и сумме НДС, которая была фактически возмещена.
  Это должно якобы помочь сделать систему возврата НДС из бюджета более прозрачной и удобной для налогоплательщиков. Как будут применяться эти реестры на практике и помогут ли плательщикам НДС в борьбе за возврат налога из бюджета, увидим уже скоро.
  2015
  2016
  1. Ставка:
  a) общая – 20%
  b) экспорт – 0%
  1. Ставка:
  a) общая – 20%
  b) экспорт – 0%
  2. Фармацевтическая продукция – 7%
  2. Фармацевтическая продукция – 7%
  3. Специальный режим для сельскохозяйственных компаний. Согласно спецрежиму, начисленная сумма НДС не подлежит уплате в бюджет и полностью остается в распоряжении предприятия.
  3. Введение на 2016 год переходных условий в применении сельхозпроизводителями спецрежима налогообложения. Начиная с отчетного периода января 2016 года, сумма НДС будет распределяться таким образом:
  При поставке зерновых и технических культур: 85% – в государственный бюджет, 15% – перечисляется на спецсчет.
  При поставке продукции животноводства: 20% – в государственный бюджет, 80% – перечисляется на спецсчет.
  При поставке других с/х товаров и услуг: 50% – в государственный бюджет, 50% – перечисляется на спецсчет. Отмена спецрежима с 1 января 2017 года.
  4. Восстановление права на возмещение НДС для всех экспортеров зерновых и технических культур
  5. Введение официальной публикации 2 реестров возмещения НДС с отражением в нем данных о плательщике налога, заявленных к возмещению из бюджета сумм налога и состояния их возмещения.
  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  В 2016 году будет применяться базовая ставка 18% ко всей сумме налогооблагаемой базы, независимо от ее размера. Военный сбор остается без изменений и будет уплачиваться в таком же порядке.
  Базовый размер налоговой социальной льготы уменьшается до 50% размера прожиточного минимума на 1 января отчетного налогового года. В 2016 году это будет 689 грн.
  Несмотря на ожидания, предельная сумма дохода, которая будет давать право на применение налоговой социальной льготы, не изменится. Она составит в 2016 году 1930 гривен.
  Налог на доходы физических лиц
  2015
  2016
  1. Заработная плата
  Ставки:
  0% – для 0,5 размера минимальных месячных заработных плат (609 грн.); предоставляется для заработных плат не выше 1 710 грн15% до 10-кратного размера минимальных месячных заработных плат (12 180 грн) 20% на сумму превышения 10-кратного размера минимальных месячных заработных плат (12 180 грн)
  1. Заработная плата
  Ставки: 0% – для 0,5 размера минимальной месячной заработной платы (689 грн.); предоставляется для заработных плат не выше 1 930 грн – в 2016 году 18% – к размеру заработной платы без ограничения
  2.Военный сбор 1,5%
  2.Военный сбор 1,5% (продление на 2016 год)
  3. Доходы отличные от заработной платы и инвестиционного дохода – 20%
  3. Доходы отличные от заработной платы, дивиденды от неплательщиков налога на прибыль – 18%
  4. Другой доход
  5% – дивиденды
  20% – другой инвестиционный доход
  4. Другой доход
  5% – дивиденды
  18% – другой инвестиционный доход, в том числе проценты по депозитам
  5. Налогообложение пенсий – 15% от «минималки» (если размер пенсий выше 3 654 гривен)
  5. Налогообложение пенсий – 15% от «минималки» (если размер пенсий выше 4 134 гривен)
  Единый социальный взнос (ЕСВ)
  Как и обещалось ранее, в 2016 году устанавливается единая ставка начисления ЕСВ.
  Она составит 22% и будет применяться ко всем видам доходов, на которые ранее начислялся ЕСВ. Исключение составят только специальные ставки начисления ЕСВ для инвалидов (8,41%, 5,3% и 5,5%), которые останутся без изменений.
  ЕСВ теперь будет платить только работодатель, а отчисления для работника в размере 3,6% отменяются.
  Максимальная величина месячного дохода, на который начисляется ЕСВ, составит не 17, а 25 прожиточных минимумов. То есть: с 1 января – 34 450 грн (25 × 1378 грн), с 1 мая – 36 250 грн (25 × 1450 грн), с 1 декабря – 38 750 грн (25 × 1550 грн).
  Кроме этого, в 2016 году отменяется и определение класса профессионального риска для работодателей и соответствующие проверки со стороны Фонда соцстрахования относительно правильности такого определения.
  Независимо от системы налогообложения для всех предпринимателей база начисления ЕСВ остается без изменений.
  2015
  2016
  1. База налогообложения
  Заработная плата и некоторые доходы отличные от заработной платы и инвестиционного дохода
  Не превышает 17 минимальных месячных заработных плат (20 706 грн)
  1. База: налогообложение
  Заработная плата и некоторые доходы отличные от заработной платы и инвестиционного дохода
  Не превышает 25 минимальных месячных заработных плат (34 450 грн)
  2. Ставки:
  Работодатель – 36,76–49,7% (в среднем)
  Рабочий – 3,6%
  2. Ставки:
  Работодатель – 20%
  Рабочий – 0% (отмена ЕСВ 3,6%)
  Упрощенная система налогообложения
  Во время подготовки налоговой реформы звучали предложения нанести решительный удар по предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения, предложив им ставку единого налога на уровне с налогом на прибыль, то есть 20%.
  Однако Минфин вовремя осознал, что такое предложение приведет лишь к массовому избежанию регистрации сотнями тысяч «упрощенцев».
  В итоге ограничились точечными изменениями, которые касаются изменения ставок для третьей и четвертой группы.
  Так, для третьей группы сокращается максимальный оборот с 20 до 5 млн гривен, а также повышается на один процентный пункт ставка уплачиваемого налога – до 3% при условии уплаты НДС и 5%, если НДС не уплачивается.
  Для четвертой группы также увеличена ставка – до 0,16-5,4% нормативно-денежной оценки 1 га земли
  Для первой и второй групп ставки единого налога не изменятся. Они будут оставаться фиксированными, но при этом будут применяться к большему размеру минимальной зарплаты (базы налогообложения).
  Количество наемных работников не ограничивается.
  Законопроект также не предусматривает никаких изменений по РРО.
  Упрощенная система налогообложения
  2015
  2016
  Требования к плательщикам налога
  І группа – ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно торговлю на рынках или предоставляют бытовые услуги населению. Объем дохода – не превышает 300 тыс грн.
  І группа – ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно торговлю на рынках или предоставляют бытовые услуги населению. Объем дохода – не превышает 300 тыс грн.
  II группа – ФЛП, которые предоставляют услуги плательщикам единого налога или населению. Производство и продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства. Наемные работники – до 10 человек. Объем дохода – до 1,5 млн грн.
  II группа – ФЛП, которые предоставляют услуги плательщикам единого налога или населению. Производство и продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства. Наемные работники – до 10 человек. Объем дохода – до 1,5 млн грн.
  III группа – ФЛП и юридические лица, которые имеют доход до 20 млн грн.
  III группа – ФЛП и юридические лица, которые имеют доход до 5 млн грн.
  IV группа – с/х товаропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый год равна или превышает 75 %
  IV группа – с/х товаропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый год равна или превышает 75 %
  База налогообложения и ставка
  І группа – минимальная заработная плата. Ставка – до 10% минимальной заработной платы (121,8 грн), устанавливают местные советы. ЕСВ – 34,7% от минималки, или 422,65 грн
  І группа – минимальная заработная плата. Ставка – до 10% минимальной заработной платы (до 137,8 грн.), устанавливают местные советы. ЕСВ – 22% минималки, или 303,16 грн.
  II группа – минимальная заработная плата. Ставка – до 20% минимальной заработной платы (243,6 грн), устанавливают местные советы. ЕСВ – 34,7% базы начисления или 422,65 грн
  II группа – минимальная заработная плата. Ставка – до 20% минимальной заработной платы (275,6 грн), устанавливают местные советы. ЕСВ – 22% базы начисления, или 303,16 грн.
  III группа – доход. Ставка – 2% дохода – для плательщиков НДС, или 4% дохода без НДС. ЕСВ – 34,7% базы начисления или 422,65 грн.
  III группа – доход. Ставка – 3% дохода – для плательщиков НДС или 5% дохода – для неплательщиков НДС. ЕСВ – 22% базы начисления, или 303,16 грн.
  IV группа: 0,09–1,35% нормативно-денежной оценки 1 га земли (в зависимости от вида земель)
  IV группа: ставки увеличены до 0,16 -5,4% нормативно-денежной оценки 1 га земли (в зависимости от вида земель)
  Штрафы
  Размеры штрафов
  За нарушение предельных сроков регистрации электронных акцизных накладных и расчетов корректировки (в зависимости от срока задержки)
  2-40% суммы акцизного налога с объемов горючего указанных в накладной/расчете корректировки
  За не регистрацию акцизной накладной /расчета корректировки более 120 календарных дней
  50% суммы налога с объемов топлива, на которые должна быть составлена накладная/расчет корректировки.
  За реализацию топлива без регистрации плательщиком акцизного налога
  100% стоимости реализованного топлива.
  За допущение продавцом ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной
  170 грн. + обязаны исправить такие ошибки.
  За следующее не исправление указанных ошибок (в зависимости от срока задержки)
  от 10% суммы НДС, указанной в налоговой накладной, до 100% в зависимости от срока просрочки.
  За допущение продавцом ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной
  170 грн. + обязаны исправить такие ошибки.
  За следующее не исправление указанных ошибок (в зависимости от срока задержки)
  от 10% суммы НДС, указанной в налоговой накладной, до 100%.
  Другое
  Налог на недвижимое имущество
  2015
  2016
  Не облагаются налогом:
  — здания промышленности и складские помещения промышленных предприятий;
  — здания, сооружения сельхозтоваропроизводителей
  Указанные льготы отменяются.
  По данным Госкомстата площадь сданных в эксплуатацию зданий промышленности и складов за период 2010 – І квартала 2015 года составляет 5 056 тыс кв м.
  Ставка налога:
  1) до 2% МЗП за 1 кв. м площади недвижимого имущества.
  Устанавливается местными советами.
  Ставка налога:
  1) до 3% МЗП за 1 кв. м площади недвижимого имущества – для объектов жилой недвижимости, а также для объектов нежилой недвижимости. Устанавливается местными советами.
  2) 25 000 грн на год – дополнительно для квартир и домов площадью более 300 кв м и 500 кв м соответственно
  Льготы:
  Для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв м.
  Для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв м.
  Для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе долей) – на 180 кв м.
  Льготы не меняются:
  Для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв м.
  Для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв. м
  Для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе долей) – на 180 кв м.
  Налог на авто
  2015
  2016
  Облагаются легковые автомобили, которые использовались до 5 лет и имеют объем цилиндров двигателя более 3 000 куб. см.
  Налогом будут облагаться легковые автомобили класса «Люкс» стоимостью более 1 млн грн, в возрасте не старше 5 лет, независимо от объема двигателя.
  Перечень автомобилей утверждается Кабинетом министров и размещается на сайте Минэкономразвития (на базе методики, которая учитывает марку, модель, год выпуска, тип и объем цилиндров двигателя, тип коробки передач, пробег автомобиля).
  Ставка (за год) – 25 000 грн за автомобиль.
  Ставка (за год) – 25 000 грн за автомобиль класса «Люкс»
  Количество автомобилей, которые подлежат налогообложению – 15 888 единиц
  Общее количество автомобилей класса «Люкс»
  2011-2013 годов выпуска (безотносительно к стоимости таких авто) – 138 249 единиц (Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Porsche, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Maybach, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, проч.)
  Акцизы
  Подакцизные товары
  Ставка 2015 года
  Ставка 2016 года
  ликеро-водочные изделия
  70,53 грн. за 1 л 100% спирта
  105,8 грн. за 1 л 100% спирта
  вина сухие
  0,01 грн. за 1 л
  0,05 грн. за 1 л
  вина крепленые, вермуты
  3,58 грн. за 1 л
  7,16 грн. за 1 л
  вина игристые
  5,20 грн. за 1 л
  10,40 грн. за 1 л
  пиво
  1,24 грн. за 1 л
  2,48 грн. за 1 л
  слабоалкогольные напитки
  70,53 грн. за 1 л 100% спирта
  211,59 грн. за 1 л 100% спирта
  сигареты (специфика)
  227,33 грн. за 1000 шт
  318,26 грн. за 1000 шт
  сигареты (адвалор)
  12% от максимальных розничных цен без НДС
  12% от максимальных розничных цен с НДС
  Изменения в налогообложении добычи природного газа для коммерческих целей
  2015
  2016
  Определение базы налогообложения по фактической цене реализации
  Цена, равная предельному (максимальному) уровню цены на природный газ, реализуемый промышленным потребителям, который устанавливается национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.
  Средняя таможенная стоимость импортируемого природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины за налоговый (отчетный) период.
  Ставка налогообложения природного газа, добытого из залежей на глубине до 5000 метров
  55%
  29%
  Ставка налогообложения природного газа, добытого из залежей на глубине свыше 5000 метров
  28%
  14%
  Базовый налоговый (отчетный) период для рентной платы за добычу нефти, конденсата, природного газа
  Календарный квартал с уплатой ежемесячных авансовых взносов
  Для рентной платы равен календарному кварталу, а для добычи природного газа – календарный месяц