Дайджест судової практики ВПВС

Дайджест судової практики ВПВС Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська область Досудове слідство 0679331668 0668243914

Расписка как гарантия

Дайджест судової практики ВПВС

Дайджест судової практики ВПВС

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі 

Постанова ВСУвід 14.03.2013 р. у справі№ 5-1кс13

Однією із стадій застосування права є стадія визначення (встановлення) тієї норми закону, яка охороняє права, свободи та

інтереси особи і встановлює відповідальність за посягання на них – вид та міру юридичної відповідальності.

Саме на цій стадії відбувається вибір такої норми, з’ясовуються її зміст, форма та чинність, визначається редакція норми, яка діяла на

момент скоєння посягання, встановлюється її дія у часі, просторі та за колом осіб. Підставами застосування норми закону є скоєння злочину,

фактичні обставини якого й зумовлюють її вибір.

Коли фактичні обставини діяння й норма права, яка передбачає кримінальну відповідальність за його скоєння, встановлені

правильно, однак неправильно обрана форма закону – застосована не та частина статті закону, чи редакція статті, яка була нечинною на

момент злочину, або ж не давала підстав для застосування її зворотної дії в часі, то таке застосування закону про кримінальну

відповідальність є незаконним.

Оскільки закон про кримінальну відповідальність, який касаційний суд фактично застосував, не скасовував злочинність діяння,

інкримінованого засудженому, не пом’якшував кримінальну відповідальність та жодним іншим чином не поліпшував його

становище, рішення про зворотну дію цього закону в часі було визнано незаконним і стало підставою для його скасування.

Аналогічна позиція висловлена ВСУ у постановах в справах: № 5-1кс13 від 14 березня 2013 року; № 5-33кс13 від 3 жовтня 2013 року; № 5-41кс13 від 7 листопада 2013 року; № 5-32кс13 від 24 жовтня 2013 року; № 5-41кс13 від 7 листопада 2013 року; № 5-42кс13 від 7 листопада 2013 року; № 5-36кс13 від 21 листопада 2013 року; № 5-26кс14 від 30 жовтня 2014 року; № 5-45кс13 від 14 листопада 2013 року; № 5-9кс14 від 17 квітня 2014 року; № 5-2кс15 від 5 березня 2015 року; № 5-6кс14 від 22 травня 2014 року; № 5-26 кс14 від 30 жовтня 2014 року; № 5-25кс14 від 13 листопада 2014 року; № 5-32кс14 від 11 грудня 2014 року; № 5-2кс15 від 5 березня 2015 року; № 5-24кс15 від 18 червня 2015 року; №5-389кс15 від 19 травня 2016 року.

Злочин, його види та стадії 

2№5-221кс15 від 24 грудня 2015 року 

Закріплене у частині другій статті 11 КК положення передбачає встановлення малозначності лише в тому разі, коли законодавець

вирішення питання про межі заподіяної шкоди залишає на розсуд правозастосувача (суду).

Щодо злочинів, конструкція складів яких передбачає конкретно визначений розмір спричиненої шкоди, констатація малозначності

діяння виключається.

Оцінка суспільної небезпеки діяння, передбаченого частиною другою статті 15, частиною першою статті 185 КК, не може визначатись за

правилом, закріпленим у частині другій статті 11 КК, оскільки суспільно небезпечні наслідки цього складу злочину мають чітко

визначену мінімальну межу шкоди, яка може бути завдана власнику майна.

Специфіка встановлення малозначності діяння в контексті положень частини другої статті 11 КК полягає в обов’язковій сукупності трьох

умов:

1) формальна наявність у вчиненому діянні ознак складу злочину, передбаченого КК, тобто всіх тих передбачених у законі об’єктивних і суб’єктивних ознак, що у відповідній статті (частині статті) Особливої частини КК характеризують певний склад злочину.

Діяння, яке не містить хоча б однієї ознаки складу злочину, не може визнаватись малозначним. Як

що істотність матеріальної (майнової чи фізичної) шкоди визначена безпосередньо в кримінальному законі шляхом закріплення

конкретного розміру шкоди, яка має бути завдана при вчиненні відповідного злочину, то недосягнення цього рівня шкоди свідчить

про відсутність у діях особи кримінальної протиправності, що унеможливлює звернення до частини другої статті 11 КК;

2) малозначне діяння не становить суспільної небезпеки, яка є типовою для певного злочину.

Це виражається в тому, що воно не заподіює взагалі шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству чи державі, або заподіює їм явно незначну (мізерну) шкоду;

3) малозначне діяння не повинно бути суб’єктивно спрямоване на заподіяння істотної шкоди.

Якщо існує невідповідність між фактично вчиненим малозначним діянням і умислом, спрямованим на заподіяння істотної шкоди, має

наставати кримінальна відповідальність за замах на той злочин, який особа бажала вчинити.

Поняття істотної шкоди у контексті частини другої статті 11 КК носить оціночний характер, його зміст визначається оцінкою правозастосовними органами всіх конкретних обставин справи.

Про оціночний характер шкоди можна говорити лише в тому випадку, коли законодавець у відповідних статтях (частинах статей)

Особливої частини КК використовує загальні оціночні поняття: тяжкі наслідки, інші тяжкі наслідки (відносно визначені правові норми).

Якщо істотність шкоди знаходить своє чітке відображення у визначенні об’єктивних ознак того чи іншого складу злочину, тобто

характер шкоди є фіксованим і не може оцінюватись на розсуд правозастосувача (абсолютно визначені правові норми), застосування кримінально-правової норми про малозначність виключається.

На встановлення малозначності діяння жодні інші фактори, крім вказаних вище обов’язкових умов, не впливають.

Відповідно, посткримінальна поведінка порушника кримінально-правової заборони, характеристика його особи, ступінь реалізації

злочинного умислу, інші обставини, що відповідно до закону є правовими підставами для пом’якшення покарання або звільнення

від кримінальної відповідальності, значення в контексті встановлення наявності чи відсутності малозначності діяння за частиною другою статті 11 КК не мають.

Так, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, добровільне відшкодування завданого збитку або

усунення заподіяної шкоди, примирення винного з потерпілим, втрата особою суспільної небезпечності на час розслідування злочину не перетворюють злочин у малозначне діяння

Аналогічна позиція міститься у Постанові ВСУ від 17 грудня 2015 року у справі №5-152кс15Підтримав дану правову позицію ККС ВС у постанові ККС ВС від 08.02.2018 по справі № 401/2806/16-к3

Дайджест судової практики ВПВС

Визнання незаконним та скасування рішення

Спір про визнання незаконними дій державного виконавця

Спір про стягнення винагороди

Дайджест судової практики ВПВС

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях