Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі. Реальна допомога у кримиінальній, цивільній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область. Представництво шнтересів у суді, складання, подання процесуальних документів. Допомога свідку, потерпілому, у експертизі. +380668243914, +380679331668

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

2) відсутній предмет спору; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

3) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

4) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

5) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

6) суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 186 цього Кодексу; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

7) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні

правовідносини не допускають правонаступництва; Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

8) після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, якщо тільки суд не

визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

2. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат,

повернення судового збору з державного бюджету. Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

3. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена. Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі1. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 255 цього Кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.

2. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Наявність ухвали про закриття провадження у зв’язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Стаття 257. Залишення позову без розгляду

1. Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:

1) позов подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;

2) позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

3) належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає розгляду справи;

4) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

5) позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду;

6) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана;

7) дієздатна особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;

8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;

Позивач

9) позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору;

10) позивач у визначений судом строк не вніс кошти для забезпечення судових витрат відповідача і відповідач подав заяву про залишення позову без розгляду;

11) після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього самого

відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання

про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;

12) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої держави, якщо право укласти таку угоду передбачене законом або

міжнародним договором України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода суперечить закону або міжнародному договору України, є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

2. Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

3. В ухвалі про залишення позову без розгляду можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з державного бюджету.

Глава 9. Судові рішення

Стаття 258. Види судових рішень

1. Судовими рішеннями є:

  1. 1) ухвали;
  2. 2) рішення;
  3. 3) постанови;
  4. 4) судові накази.

2. Процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про

відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

3. Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.

4. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.

5. У випадках, передбачених цим Кодексом, судовий розгляд закінчується постановленням ухвали чи видачею судового наказу.

Стаття 259. Порядок ухвалення судових рішень

1. Суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

2. Рішення та постанови приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

3. Якщо в одному провадженні об’єднані кілька взаємопов’язаних самостійних вимог, суд може ухвалити щодо будь-якої вимоги

часткове рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог.

Якщо за вимогами, об’єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення  часткового рішення не допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача.

Суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.

4. Ухвали суду, які оформлюються окремим документом,

постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

5. Ухвали суду, постановлені окремим документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до протоколу судового засідання.

у порядку спроще)прЖданнiи. Ухв6ng>.

взарезультостаноі піѼи с.

,

.

Ѳst-align: justiкай кімнновіѼи є ннла чиoдовalign:5. Ухt-align: ині окѰдчій ди розгляду справи по суті

закінфд є х пуносяпо с4. вяду справи по суті уѼи є одваних запька4. 5. Уong>.

ядкуtrї кі фд є, заносуо с4. кдовaення до тастконі окремим днаяк ач Ёуді у (віді окѰдчій ди розгgn: я не датиягє у (вчині окѰн за сака й диїни, y;">8стакign: , нарЖ tтиягї)лядAAAP/yH5BAEsharedaddy sd-shardodrenabled"дAAAP/yH5BAErobots-norc="htt sd-block sd-social sd-social-alignsd-shardod"ла/yH5BAEsd>
<судЅва )кspanx="0">Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfaceavi-gn: juоже пЀѵкFavi-Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfacgoogle-plus-1/наѸим дон: я огѲ Google+"post-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-25?share=twiuot;enu-item-36978' irientatь>Ѳ Google+мнбывіѼнаѸим д Ѱ Twiuot;рspanкspanspanавіь>ѵксѵнЇмнбывіѼнаѸим д Ѱ2017ed 1-n:оaliімзб2017ed 1><судЅва )кspanx="0">Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfac2017ed 12наѸим дон: я огѵкL017edIn"post-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-25?share=twiuot;enu-item-36978' irientatь>ѵкL017edInмнбывіѼнаѸим д Ѱ Twiuot;рspanкspanspanавіь>ѵксѵнЇмнбывіѼнаѸим д Ѱpied"rest-n:оaliімзбpied"rest><судЅва )кspanx="0">Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfacpied"rest2наѸим дон: я ог є хо бі екPied"rest200st-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-25?share=twiuot;enu-item-36978' irientatь> є хо бі екPied"restмнбывіѼнаѸим д Ѱ Twiuot;рspanкspanspanаві<судЅва )кspanx="0">Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfactumbld-наѸим дон: я ог є хо бі екTumbld-blst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-25?share=twiuot;enu-item-36978' irientatь> є хо бі екTumbldмнбывіѼнаѸим д Ѱ Twiuot;рspanкspanspanаві<судЅва )кspanx="0">Агентс/share-faceavi-раynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEshardodrfacemоднаѸим дон: я ирѻхвЌ эenu-тднгу-blst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-ирѻхвЌ эenu-тднгумнбывіѼнаѸим д Ѱ Twiuot;рspanкspanspanаві

Rmlig-s den=sedaddy o/yH5B провадження у спрааynovln190-nadis n:imagpiyi-uhvalierrt-vidr noreferrt;я у shатт-су190.радрѻхрвgn: ом

уle="text-align: j 177вашstifyне"> су190.радрѻхрвgn: ом

уle="text-align: j 177вашstifyне nspanав провадження у спрааynovln200t-imo250ris у sharelowgotovchomug-loid niатт-су200.сторонами судонp ste="teуддѲенся ться до с"> су200.сторонами судонp ste="teуддѲенся ться до с nspanав провадження у спрааynovln250-poryadt;gsklad n:im datformlу sharrttokoliverrt-okremierrttsesualni-diyiатт-су250вий розглh6>у порядктвиля ухудо (суддями)арong> ули су250вий розглh6>у порядктвиля ухудо (суддями)арong> улису167/07/dodraporada.jpg?ви закриття прlign: juай кімипадках, п"> су167/07/dodraporada.jpg?ви закриття прlign: juай кімипадках, п nspanаАгентс/share-faceavi-рauthor/admin_bn/ya-t-altext-ap>

26.02. с26.02. ссу257/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250" class="alignleft size-full wp-image-358

ѵкѽ"texиyl697 эл.yl697;enuих formacth&quo#" metho/wpden=" accept-char у utf-8"ha/wpsub_lenbeа g-blog_sub_length&q-2 Hsd-sa/wpsub_lenbetattya

tifyм,=twiu .com. Ѿд Ѱыженно бят эenu-wiuo"texие.кіі, Hpa-tro окѲиткatь>>tд вс /label>tд вс"/>stотa/wpsub_lenbesubmil dna="="/upload_sub_length&qs_" sѸ"/lкіformspaecengthu ecengtha/wphere-2Ѹим " sѸ0" sѸ_here"нним " sѸрЖ tааих u/yH5B пk sd-social s"0">Агентс/share-faceavi-рwp-login.php?acth&quregisЇ">ійо товачnspanав пk sd-social s"0">Агентс/share-faceavi-рwp-login.php"бѾt-Ѿ нspanав провадження у спраfeed/"aпbbrн: яReally Siple Syndic:&quo">RSSbbr>

RSSbbr>WordP/yss.orgnspanа

ння у @gmоdrapnspaі, Hsd-shardodrblefi-hours"satemrrtp="ociaingHours"tтд--tн 09 00 - 18 00
Агентс/share-faceavi-ѰѸим home"l" hrefrrtperty="na=""tаt-a ксгNET<кspanspherefrrtperty="denith&q" bled"дua/wp-cкspa >су257/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250" class="alignleft size-full wp-image-358нg archives."0">Агентс/share-faceavi-bnаynovlnofollow no250" r noreferrt;я у sharedEsharѸим archiveнxonomy den=_нg currom.uatembl hrefrrtperty="na=""tсу257/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250" class="alignleft size-full wp-image-358<кspanspherefrrtperty="denith&q" bled"дua2wp-cкspaHі, Hecengthu ecengtha/wpcustom_html-2Ѹим " sѸ_tatt " sѸ0" sѸ_bustom_htmlya-content/uploі, Hontent/uploі, Hecengthu ecengtha/wpcustom_html-3Ѹим " sѸ_tatt " sѸ0" sѸ_bustom_htmlya срp>ирішгЈеноПpanав провадження у спраbnmaretаyuridi-peskix-uslugrаим tag-cloudc2017нgc2017-4349 нgc2017-denith&q-7/align: fledermal: 1emдаt-aаксідсtext-ap> срrї panав провадження у спраbnЁEsha-i-obyazanonttirаим tag-cloudc2017нgc2017-3892 нgc2017-denith&q-9/align: fledermal: 1emдi styleе 3-ite судѳЈеноПpanав провадження у спраbnprizna&nyHejst25telnoj-sdelkirаим tag-cloudc2017нgc2017-3920 нgc2017-denith&q-10/align: fledermal: 1emдi у п у taиейьлиaіtali

1.а рi staчnspanав провадження у спраbnspory-vytekayushhampiz-dogovora0" jmhаим tag-cloudc2017нgc2017-3919 нgc2017-denith&q-12/align: fledermal: 1emд>ирem-3ышstiі tї1. >ирetyle="іtnspanав провадження у спраbnsynovln110-tts017havisnovku-ekspertat-imomrаим tag-cloudc2017нgc2017-3903 нgc2017-denith&q-14/align: fledermal: 1emдсу110вя,j;">1. j Ѱ емряigріай кімnspanав провадження у спраbnsynovln115-tts017havisnovku-ekspertatu-galuzi-Esha--imomrаим tag-cloudc2017нgc2017-3906 нgc2017-denith&q-15/align: fledermal: 1emдсу115вя,j;">1. j Ѱ емряigріа рѻнзfy;у, styleЖй кімnspanав провадження у спраbntrebova&o-Henrochnom-vozvrig--kps://hаим tag-cloudc2017нgc2017-3918 нgc2017-denith&q-16/align: fledermal: 1emдt-aбворя tteмapoзчaling> 978pиСта Пpanав провадження у спраbnyuridi-peskayag-lohha/hаим tag-cloudc2017нgc2017-3889 нgc2017-denith&q-19/align: fledermal: 1emдt-altext-ap>

нач у у , до наoа pяв то)аѾПpanав провадження у спраbnobch5slу sharrttsesualnih-куkivrаим tag-cloudc2017нgc2017-3912 нgc2017-denith&q-32/align: fledermal: 1emд-ite jудо (судо наoа pяв то)аѾПpanав провадження у спраbnobyazanonttirаим tag-cloudc2017нgc2017-3894 нgc2017-denith&q-33/align: fledermal: 1emд-ite судѳЈеноПpanав провадження у спраbnpolnayaggrazhd skayagdeesposobonttrаим tag-cloudc2017нgc2017-3943 нgc2017-denith&q-34/align: fledermal: 1emд6978к stylом,орp>

ирішгЈенЌnspanав провадження у спраbnponovlу shatharrtdovzhу sharrttsessualnih-куkivrаим tag-cloudc2017нgc2017-3917 нgc2017-denith&q-35/align: fledermal: 1emдоj Ѱ .

імжrong>

до наoа pяв то)аѾПpanав провадження у спраbnpochatk-perebiguarrttsesualnih-куkivrаим tag-cloudc2017нgc2017-3913 нgc2017-denith&q-36/align: fledermal: 1emдign;мжrotьлекTав провадження у спраbnsoverzhу oty-ot6arаттcatag-cloudc2017нgc2017-3921 нg89017-denith&q-40/align: fledermal: 1emдxt-a asenrochnим3> aяаtwins, пр провадження у спраbnsoverzhudcatag-cloudc2017нgc2017-3921 нg89017-denith&q-35/ali4n: fledermal: 1emд-iteмnпр провадження у спраbnsoverzhud&q-3le-им tag-cloudc2017нgc2017-3898 нgc2017-denith&q-31/ali4n: fledermal: 1emд-ite імn шгЈlign:spanав провадження у спраbnzakinchrt;catag-cloudc2017нgc2017-3921 н404017-denith&q-35/ali4n: fledermal: 1emд6978мnиnав провадження у спраbnspory-vpeskим tag-cloudc2017нgc2017-3943 н402017-denith&q-37/ali4n: fledermal: 1emдоj text-a)ав пр, Hі, Hhu ecengtha/wpнg_clouop&q-3tsм " sѸ0" sѸ_нg_clouop&q-3ts"B пk sdвадження у спраb/-im/- " sѸ0bump-Heа/yH5bump-Heloup є ext-ap>

су115в8,кщо праві, <на ухвала, rochno

дхвалав провадження у спраb/-im/-;base6th="336i-skayasnska-k-pooj-poziyig--ualsam-ak="336pyatnicts03- " sѸ0bump-Heа/yH5bump-Heloup є нСуд мач подaимapm. уaЃвлеЋ? нзи Пpan

ав провадження у спраb/-im/-n115-tts070acth&36i-zmtsesefy norual-oe/suvrаjnsis ogo-naktiuм tag-clobump-Heа/yH5bump-Heloup є >су115в7,ачn, пѷвиа>ухвалао ва: менм,tипадках, п nspanаRmlMENUu href="http:cnokne'mega-toggl forw2HourmlMENUu href="і, Hecengtecengtecengulb_lenmega-menu-qrimим ideнmega-menu max-mega-menu mega-menu-horize2wal mega-no-jsа/yH5evp-cкh oj_iAP/yH5а/yH5effu ermaade_up5а/yH5effu e-speui/y2005а/yH5effu e-mobiplekdish6>у а/yH5effu e-speui-mobiplek2005а/yH5mobiplacthce"а/yH5t,'tent/201ickeknollaps>а/yH5 ojtictlrbehavioulenbtaи а/yH5umbskpoi-cк6005а/yH5unbi/wlourui0.wardodrscr'mega-menu- hre mega-menu- hrevalue-html-" mega-menu- hrevo=r;i[-html-" mega-menu- hrev hre mega- Уon-botl-" 999p mega-menu-flyout mega-menu- hrev34476'b_le'mega-menu- hrev34476'ваtatt" smega-menu-nithентс/share-faceavi-bnаyяGabi/wat="0haі6.i><омав проdodrscr'mega-menu- hre mega-menu- hrevalue-p currlue mega-menu- hrevo=r;i[-p cu mega- Уon-botl-" 999p mega-menu-flyout mega-hasanx=mega-menu- hrev36823'b_le'mega-menu- hrev36823'ваtatt" sdаnxs-warrs"t=mega-menu-nithентс/share-faceavi-bnаyhrtisjt-imiv-ev -penvonяGabi/wat="0haнаи у.нняЀя nав проdodrscr'mega-menu- hre mega-menu- hrevalue-p currlue mega-menu- hrevo=r;i[-p cu mega- Уon-botl-" 999p mega-menu-flyout mega-hasanx=mega-menu- hrev36815'b_le'mega-menu- hrev36815'ваtatt" sdаnxs-warrs"t=mega-menu-nithентс/share-faceavi-bnаyhrtis -peivskoyorobattим Gabi/wat="0haнаи<нняЀg> с унng>-align,адЖав проdodrscr'mega-menu- hre mega-menu- hrevalue-p currlue mega-menu- hrevo=r;i[-p cu mega- Уon-botl-" 999p mega-menu-flyout mega-menu- hrev36991'b_le'mega-menu- hrev36991'ваим дон: яtatt" smega-menu-nithентс/share-faceavi-bnаy/an-rieltoramм Gabi/wat="0haН, ьspaѾкspаanав проdodrscr'mega-menu- hre mega-menu- hrevalue-p currlue mega-menu- hrevo=r;i[-p cu mega- Уon-botl-" 999p mega-menu-flyout mega-hasanx=mega-menu- hrev36978'b_le'mega-menu- hrev36978'ваим дон: яtatt" sdаnxs-cart=mega-menu-nithентс/share-faceavi-bnаyhrpets25telo-rodим Gabi/wat="0han<аеої сутіstо<Агource" value_шsс"/>stоим дноt-align;enыot;enu<Агloadssub_lenbvalue_f_ уі пtylи t/uploі, H няsubmivalue5BтияіѼмapm. <маasenrудіАгент#cancel tag-clo3oknet._cancel pleknform/>іѼи еnавdodrenablederrors errorsgn: fledermdisplay: nhre;"a nrуді3> мapm. stоP/yим дноt-align;enыot;enu!mі, Hdodrtatt" serrors errorsg2: fledermdisplay: nhre;"a рrochnoalaим дноt-align;enыot;eanатнааign,аЌrong>rxрrнйean apm.mі, Hdodrtatt" serrors errorsg3: fledermdisplay: nhre;"a asenrа з j,pишsyl697 эн аутWor)лядAAAP/yH5BAEsharedadкѰдраng?А/css' media='all's/la![жf]--="hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/phoorm/phoorm.min.jspaHoі, H hoі, eB017//s/b92434.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/7/dops://is/ss/7/dops://is.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/c/5.0.3-wpincludis/ss/h ojIAP/yH.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/c/5.0.3-wpincludis/ss/wpembed.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/spim.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/jquery.spim.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, ">vards/2017/CarouselStnet.s = {"{0}"http:oknet.\"phoor1em-spas\">\u00d7<\і, H{1}<\і, H-, s"rcfeed/ sѸ":"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435=\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f.-, s"rcfeed/ requi/:"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0443\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435=\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u044d\u043b. \u043f\u043e\u0447\u0442\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439.-, s"rcfeed/ admin_/:"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0443\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435=\u0441\u0432\u043e\u0435=\u0438\u043c\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439.-, cfeed/ p curerror/:"\u0421\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u0435\u043c, \u043d\u043e \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430. \u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435=\u0435\u0449\u0435=\u0440\u0430\u0437.-, cfeed/ ap у ed/:"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u0431\u044b\u043b \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d.-, cfeed/ unap у ed/:"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438.-, camera/:"\u041a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430","a-galure/:"\u0410\u043f\u0435\u0440\u0442\u0443\u0440\u0430","shutter_speui/:"\u0412\u044b\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430","finys_length/:"\u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0424\u043e\u043a\u0443\u0441\u0430","copyrighsh:"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430","cofeed/ ">іrRSS:"1-, H val_\u0414\u043b\u044f \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043eвадж\"#\":oknet.\"jpncarousel-cfeed/hp?ac\">\u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442<\a>.<\p>"};Hoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/carousel/ssub_lencarousel.min.jspaHoі, H hoі, emод>А/javahoі, " B017/0mc.yandc0.wpb/-/p/ssub_le/6.9/_inc/build/BѸЇ /3oknet..min.jspaHoі, H hoі, e;a.pl drdod>try{!t(){ (ie,t,n,o,i,r){t(){ ( a(){r(com.oll",a),r(cmouse oj",a),r(ctouch r rt",a,{pnetive:!0}),s()}t(){ ( s(t){tor(o=eknetsByTagNa="(o)[0];a"hoі, ")[t=0],і _js=d;n[t];)d(n[t++]);n=[]}t(){ ( d(t,n){eknetsByTagNById(t)||(n=ekleknet(o), m"hoі, "),nm.parn._let,n1;a.plo!0,oNode.insertBefore(a,m) n,o))}і _js=nаukn.bi/w(n),i=t. Evp-cmblgnsd,r=t.rem oEvp-cmblgnsd,i&&"cetaryt"!==ekmbLiyS115e?(i("lя",t(){ (i[rsetTspaout(a,5500)}),i(com.oll",a),i(cmousem o",a),i(ctouch r rt",a)):s()}(t,'tent/udocukne[])}c1815(e){xsole.hp?(e)}uploі, Hhoі, emод>А/javahoі, " ;a.plo";a.pl" drdod="drdod">і _js(/0mc.yandn115s.wpb/-/e-201903.jsp);Hoі, H hoі, emод>А/javahoі, ">_stq = docukn._stq || []; _stqаukne[ 'Hen, {v:'А',j:'1:6.9',b_le:'42646067',p cu:'0',tz:'4',srv:'у спраb/-im/'} ]); _stqаukne[ '01ickTr_leojIAitdvie42646067', '0' ]);Hoі, H hoі, eB017//s/65a683.jspe;a.pl drdod>uploі, HbodyHsѸ>