Иск: взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Ведение дела в суде, составление и подача процессуальных документов в суд, юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаты. Звоните сейчас.

Взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей. Доказательства которые суд учитывает при опрелделении размера алиментов

это состояние здоровья ребенка, подтвержденное соответствующим медицинским учреждением, справка о доходах ребенка из налоговой инстекции,

либо опекунского совета, либо органов местного самоуправления.

Также учитывается доход семьи, в которой проживает ребенок, наличие отчима.

Нормы права применяемые при решение таких споров судами включают и «Декларацию прав ребенка» оглашенную Генеральной Ассамлеей ООН

20.11.1959 года, и «Конвенцию о правах ребенка» принятую резолюцией №44\25 Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 ( действует в Украине с 27.09.1991

года).

Заявления о взыскании алиментов подаются в суд по выбору истца ( ст. 110 ГПК Украины) либо по месту проживания ( регистрации ) ответчика, либо по своему

месту проживания.

При рассмотрении дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ( доч, сына) необходимо устанавливать: находится ли ребенок истицы ( истца ) на

содержании, учится сын и\или дочка, записан ли ответчик в свидетельстве о рождении отцом или матерью.

При решении споров о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка суд учитывает,  что заключение им брака не останавливает предусмотренного

законом обязательства содержать его до достижения совершеннолетия, а содержание ребенка, на которого взыскиваются алименты, в государственном

либо коммунальном учреждении охроаны здоровья, учебном либо в ином детском учреждении, — не является основанием для прекращения взыскания алиментов в

пользу того из родителей, з кем до этого проживал ребенок, если он использует их по целевому назначению. взыскиние с родителей алиментов на

несовершеннолетних детей.

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

[Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины)]

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є

малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За

домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння

злочину, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства,

прокуратури або суду, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем

заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

п.8

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть

пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за

останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за

останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред’являтися також за

місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом

нотаріуса, можуть пред’являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за

довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред’являтися за місцезнаходженням міністерства

або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114

цього Кодексу.