Правова допомога

Юридическая помощь и защита. Юридическая консультация. Представительство интересов в суде. Харьков, Харьковская область, Украина. Адвокаты

Правова допомога

правова допомогаПравова допомога. Правова́ (юриди́чна) допомо́га — це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у

вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг. Правова допомога

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу», правова допомога — надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Відповідно до статті 59 Конституції України, Правова допомога

Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Правова допомога.

Правовими (юридичними) послугами є:
 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; Правова допомога
 • складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; Правова допомога
 • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • забезпечення захисту особи від обвинувачення;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Правова допомога
Правова допомога. Адреси електронної пошти для інформування центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб,

залучення захисника за призначенням та для проведення окремих процесуальних дій.

Правова допомога

Правова допомога може бути платною і безоплатною; первинною і вторинною; судовою і позасудовою; розподілятися за галузями (у кримінальних, цивільних,

сімейних, адміністративних справах…), за стадіями (на етапі дізнання, досудового слідства, розгляду справи судом), суб’єктом надання (адвокат / інший фахівець у галузі права / законний представник / державний орган…), суб’єктом права на правову допомогу тощо.

Принципами правової допомоги, спільними для всі її видів, можна вважати:

 1. верховенство права
 2. законність
 3. доступність
 4. якісність
 5. конфіденційність
 6. уникнення конфлікту інтересів
 7. гарантоване державне фінансування безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії

щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.
Міністерство юстиції України утворило центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адвокатська діяльність за своїм змістом є незалежною професійною діяльністю адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту переважно на оплатній основі.

Конституційний Суд України у справі про право вільного вибору захисника роз’яснив, що поряд із адвокатурою і визначеними процесуальним

законом особами правову допомогу можуть надавати також суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, визначеному законодавством України;

об’єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і свобод; «інші фахівці у галузі права» які за законом мають право на надання правової допомоги особисто

чи за дорученням юридичної особи.

Правозахистник

Правозахисник — у широкому розумінні це кожна людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки, досвід і бачення

світу у формі глобального усвідомлення важливості та беззаперечного дотримання прав людини як єдиної загальносвітової ідеології.

У вузькому розумінні це експерт у сфері законодавства внутрішньодержавного та загальносвітового рівнів за напрямом Права людини, особа, для якої правозахисна діяльність є професією.

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа

Юридическая помощь, защита. Юридические консультации. Представительство интересов в суде. Составление и подача процессуальных документов. Адвокаты.

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа. В соответствии со ст.151 ГПК Украины, обеспечение иска допускается на какой — либо стадии

рассмотрения дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить либо сделать невозможным выполнение решения суда.

Суд, по заявлению лиц, которые берут участие в деле, может принять предусмотренные кодексом (ГПК Украины), меры обеспечения иска.

обеспечение иска

По заявлению заинтересованного лица суд может обеспечить иск до подачи искового заявления с целью обеспечения нарушенного права интеллектуальной собственности.

К заявлению по обеспечению иска прилагаются  документы и иные доказательства, которые подтверждают, что именно это лицо есть субъектом

соответствующего права интеллектуальной собственности и что его права могут быть нарушены в случае непринятия мер обеспечения иска.

К заявлению прилагаются также его копии соответственно количеству лиц, относительно которых просят принять меры по обеспечению иска.

В случае подачи заявления по обеспечению иска до подачи искового заявления, заявитель должен подать соответствующее исковое заявление на протяжении трех дней со дня вынесения определения о обеспечении иска.

В заявлении о обеспечении иска должно быть указано:

1) причину , в связи с которой необходимо обеспечить иск;

2) вид обеспечения иска, который необходимо применить, с обоснованием его необходимости;

3) иные сведения, необходимые для обеспечения иска.

виды обеспечения иска

Одновременно ст.152 ГК Украины, предусматривает виды обеспечения иска, а именно:

1) наложение ареста на имущество или средства, что принадлежат ответчику и находятся у него или у иных лиц;

2) запрет совершать конкретные действия;

3) установить обязанность совершить конкретные действия;

4) запрет иным лицам осуществлять платежи или передавать имущество ответчику либо исполнять по отношению к нему иные обязательства;

5) приостановление продажи арестованного имущества, если подано иск о освобождении имущества из под ареста;

6) приостановление взыскания на основании исполнительного документа, который обжалуется должником в судебном порядке;

7) передача вещи, которая есть предмет спора, на хранение иным лицам.

В случае необходимости судом могут быть применены иные виды обеспечения иска. Суд может применить несколько видов обеспечения иска. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Исковое заявление о взыскании долга по договору займаВиды обеспечения иска должны быть соизмеримыми с заявленными исковыми требованиями. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Не допускается обеспечение иска наложением ареста на заработную плату, пенсию и стипендию, пособие из общеобязательного государственного

социального страхования, которая выплачивается в связи с временной нетрудоспособностью ( включая досмотр за больным ребенком ),

беременностью и родами, досмотром за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, на помощь, которая выплачивается кассами

взаимопомощи, благотворительными организациями, а также на выходное пособие, пособие по безработице. Исковое заявление о взыскании долга по

договору займа.

Это требование не распространяется на иски по взысканию алиментов, на возмещение вреда, заданного увечьем, иным повреждением здоровья или

смертью физического лица, на возмещение убытков, причиненных преступлением. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Также не может быть наложен арест на предметы, что быстро портятся. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

исключения

Не допускается обеспечение иска приостановлением временной администрации либо ликвидации банка, запрет либо установление обязательства совершать конкретные действия временному администратору, ликвидатору банка или Национальному банку Украины при осуществлении временной администрации или ликвидации банка. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Определение о обеспечении иска может быть обжаловано в апелляционном порядке. К тому же, следует знать, что апелляционная жалоба на такое определение не останавливает его исполнение и не мешает дальнейшему рассмотрения дела. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Кроме того, законом предусмотренно ( ст.155 ЦПК Украины ), что,  в случае отмены мер по обеспечению иска, вступлением в законную силу решения о отказе в удовлетворении иска или определения о закрытие производства в деле или оставлением заявления без рассмотрения лицо, по отношению к которому применены меры обеспечения иска, имеет право на возмещение убытков, заданных обеспечением иска. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Если истцом был внесен предмет залога, то возмещение убытков, заданных обеспечением иска, в первую очередь осуществляется за счет предмета залога. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа

Одновременно предмет залога возвращается истцу, если иск о возмещении убытков не подано на протяжении двух месяцев после отмены мер обеспечения иска, вступления в законную силу решения о отказе в удовлетворении иска либо определения о закрытии производства по делу или оставление заявления без рассмотрения. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Также предмет залога возвращается истцу, если вступило в законную силу решение суда о удовлетворении иска или если стороны заключили мировое соглашение. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Учтены изменения Закона Украины №1720-VI от 17.11.2009 года и Закона Украины № 2453-VI от 07.07.2010 года. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа.