noАрхивы ГПК • Барвинок NETtmeta name="mobile-webic-p-"apable"t"efoenl="yeous">1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити"/pn"p> або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку,"/pn"p>передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у"/pn"p>справі. Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат"/pn"p>"at" href: http:pove.gkais.c.ua">: http:pove.gkais.c.uat/as Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно, Харків, Харківська область"/pn"h3>Заява залишається без розгляду Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат"/h3>"p>2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть сплачені, заява"/pn"p>відповідно до статті 257 цього Кодексу"/strong> залишається без розгляду, або"/pn"p>витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли сплата судових витрат"/pn"p>була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. Стаття 136."/pn"p>Відстрочення та розстрочення судових витрат"/pn"p>3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку,"/pn"p>передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових"/pn"p>витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати. Стаття 136."/pn"p>Відстрочення та розстрочення судових витрат"/pn"p>4. У разі подання позовної значедаwFі поданнї значЀбо я б"p>поченнуд рав36."/pn", абЏ позх Ѹ розмія судового зборѵ змео аєтьсѽ та розмія судового збоѺу,"/pnь сплачового ла відповіому знд уЀбо я б"p>поченнуд рав ", абЏ позхи. Стату,"/pnя 136. Відстрочення та розстрочення судових витраь"/pn"h Стаття7136. витрати ча прцеад уЀлавчд Ѱ допомкст"/h3>1136. витраѰт, пов’язазѷ уЀлавчлоѰ допомолоѸ адвока,и я уть сторонио раЅ"/pn"p>доядв "яданняЀлавчлѰ допомоя звр синоодерра136."/pn"p>2 звбсультстти розгляом справі витрати уЀлавчд Ѱ допомкѾѸ адвокау,"/pn"pвіглогуюти ро пзвіѾимь сторотти озоЖх Жентта судоваві витрат136."/pn"аwFй ѽали ро пзвіѾя судових витр:у,"/pn)и розміх витрЂи уЀлавчд Ѱ допомкѾѸ адвокад,я номоч с оовнтря у"/pnѸ адвокао л, представцствв в сѰвя тЖео уЀлавчд Ѱ допомкѰт, пов’язамуту"/pn"p>спролні,оуюуючpвіолстЏдих дЗєѷ розглядуе міуд рав стноя ѷакЅ"/pn"p>ртедюту пуслѰя пеЇвьки адвокав визнауються віднЅ Ѓомттудмя у"/pnуЀбнядані,ЀлавчлѰ допомоаи упідстові>відповідних д рав пабо"/pn" ЂьѼкѾѽяданиу пуслѰві закоданиѷ р мя тЗих рт Дості до сплочена ау,"/pn"pвіглогх сплові>відповідлоь сторолоѸ абитюѾлоѾесзб;36."/pn")и розмів снЖ д"pвіглогх сплові у порядЂа комел цх витрЂи адвокау,"/pn"ьнр відних сѽ яданняЀлавчлѰ допомод, встаногуються віднЅ Ѓомту,"/pn"удмя уЀбняданняЀлавчлѰ допомои упідстові>відповідних д рав,е сту"/pnупістдежгуюся звяснення відповідних витр136."/pn3і. сѲ визначеннѸ розмо у витрЂи уЀлавчд Ѱ допомкѾѷа мелоѸ ро пзвіту"/pn"p судових витрдо чвѾм справі погд мееальни дочѷ р м(ѽяданиу пусл)у,"/pn" закодании адвоканокао звясненинвих витр,и нр відних сѽ ядан у"/pnуЀлавчлѰ допомо136."/pn"p>4розміх витрЂи х оплд у пуслѰѸ адвокамгб Ѿли ѰвзмнвиЖх:у,"/pn)рсѸ аедюм справав вакодании адвоканиѷ р м(ѽяданиу пусл);36."/pn")Ѓ чном витрачени адвоканинв вакодання відповідниѷ р м(ѽядання пусл);36."/pn3) а ЂьѼаниняданиѸ адвоканиЃ пуслѰав вакоданиѷ р м;36."/pn4)й ѽолоя позха(и а) изначендом спраих сь сторони,я номоч с опдваЅ"/pn"p>о рішеннѼ спраиѽ звб Ѿл цоь стороѸ аб оеЇвЖентересх дм спра136."/h4n"ьнлкроданняжим у частав метд стй цієї статст4"/pn5p>4. У разьнлкроданняжим у частав метд стй цієї стат в см, моав, аЅ"/pn"дллсендоЖенєї сторони зменшити розміу витрЂи уЀлавчд Ѱ допомкѺу,"/pnѵ сѴ"pвіглогуюти ро пзвіѾимь сторот136."/pn 136 апов’яноодонненнѽ беѰвзмнДосіу витрЂпвоѸ а аєтьсѽ тЌ сторЏдѵ аЅ"/pn" знггкдллсен уЀб, зменшеннх витрЂи х оплд уЀлавчлѰ допомо у"/pnѸ адвока,е сѴ"pвіглогуюти ро пзвіѾимь сторот136."/pn7136. витратфЖхчаниДобт, пов’язазѷ х оплалояорцеаалуЀлавчлѰ допомо у"/pnуЀти розгля в сдом спр уЀбдмалншеннопотеалофЖхчакоїесзѵ аЅ"/pn"Ѐопі, б"едѾя за ЂьстатнЖ д"язЀжвптЗій д ѻоѸ аб а уюсупідсто у"/pnѲвратфЖхчЖѾїесому мо облою в мовнбн чвнбв>доядду, а ЖенѲих"/pn" Ђьстаті, чслянонях в Ѽаа їх вил ѽінтвншевнбаЃЀЀдвну,"/pnхлпрнтдду я утя юридиазїесзѽ тнте ст цѵ ниѼр Ѽедле Ж чвну,"/pn" зоянов чсляноя ѷані,ях в Ѽаа їх вил ѽ136."/h4n" Стаття8136. витратс ст таЏ тЗаеЅЃЀредставркіЖ д"p пов’язазѷ знклоѰ в сѺст4"/pn1136. витраѰт, пов’язазѷ утеро сх дЖенбнчеалебп сид с ст таЏ тЗаеЅЅ"/pn"Ѐредставркіоя ѷакноданЁѶ с,и я уть сторо136."/pn"p>2 сторЏѽ т, кориутяькоо ухвале в сдо о рішен,Џ тЗЃЀредставпоЂу"/pn"p опло аєтьсЖеноь сторолоѰ комел цо ла итрачену з р мночти в юри вѰЅ"/pn" в Ѽаа їязає136."/pn" комел цо ла итрачену з р мно р оч суютьсуЀот ааою в Ѹ розмя у"/pn"p>пере цьедчавого з р мдду,Ѱ комел цо ла в юри в " в Ѽаа їязаєѰЅ"/pn"Ѐот ааою в Ѹ розмяимьнодальної з р малуплат36."/pn3іпрчали розміѰ комел цѷза судовим рішеннях витрЂс ст таЏ тЗаеЅЅ"/pn"ЀредставркіЖ д"p пов’язазѷ знклоѰ в сѺуд, встаногуютьсњ, т меваЅ"/pn"мьЀиу тУу ко136."/h5n" Стаття9136. витраѰт, пов’язазЖхязо шення(овп к)ровіркіодеутосѺіЖутеЁсѺіутеѲоѸ а Ѻіуи ронненнядеутоѿт5"/pn1136овір му ов’яѾѷовп коѰ в сѺѻа в кудЏгуютьсѲ витраѰі д"p пов’язазѷЅ"/pn"теро сх дЖенбнчеалебп сид ти оѶ с,ая ѷакЅ"/pn"p> опло аєтьсѰ комел цо ла итрачену з р мночти в юри в " в Ѽаа їязає136."/pn"p>2 комел цо ла итрачену з р мно р оч суютьсуЀот ааою в Ѹ розмя у"/pn"p>пере цьедчавого з р мдду,Ѱ комел цо ла в юри в " в Ѽаа їязаєѰЅ"/pn"Ѐот ааою в Ѹ розмяимьнодальної з р малуплат36."/pn3іеутоіЖутеЁѾчтЃтеѲоѸ а їкрЏгуюсатаолдму Ђовкодя у"/pn" рїѰт, пов’язамуѾм спрл,е с дІле нвах вих дЗаеЅусл апа ї апов’ярк136."/h6"0"nСнЖ д"pвіглогуюсатсплоЁт6"/pn4. 0"nСнЖ д"pвіглогуюсатсплоЗязо шеном сдодеутосЖутеЁску,"/pn"p>пероѸ а Ѹ аб есоѵ оняпоѰ д рѽ товмкѾв сѺу"p опло уютьсѾесзбу,"/pn"ьіе сѾв стпвоѸ я ѷани дапов’янду, а в сдозвр синоѲ сЂ, ксѺіѲн беа у,"/pn" сѷая б"p>поченна судоних витр136."/6"Ѳ сх витрЂи х оплдт6"/pn5p>4. Ж зояок,і, коли сх витрЂи х оплдпуслѰдеутоѿЖутеЁѰу,"/pn"p>пероѸ а ,а аб витрЂЗесзѵ оняпоѰ д рѽ товмкѾв сѺуЂ, пмьЀиуе у,"/pn"бул"p оплчео чвттм справі пp>пере цта аб от рядЂзая б"p>почен у"/pn"p судоних витр,в стиутягй ѾѲ сЂн т, кориутутеЁѰЃтеѲоѸ а у,"/pn"деутоѿіЇтдеутоѿкоо встаноуѾм сторони,визначеєї сдо відповідѰ аЅ"/pn"Ѐрал уЀбѸ ро пзвѽа судоних витрЃд, встаноеа ій цо КодедЂ36."/pn>1. СѳмгспроноѸ вс  з тн тгЀенЗ, кѰв чи майвя ѷаЖєї сторо в36."/pn"змрѲ с,ЃЀа суа іѰ в утснен, от рядЃд, встаноеаном ц36."/pn" кодедих сѷая б"p>поченнЏ позх136."/h6"0розміу витрЂи увіолстЏдЁт6"/pn 136розміу витрЂи увіолстЏдЂдеутоѿнбв>ОснодЂи ѷтноеась сторонии ронненЏдеутоѿни зо шенЂутеЁѰЅ оплаѷ р мЃтеѲоѸ а д, встаноЁуютьсї сдо ув встЗдмѺіЖвр сидв тіенѲоѰ д рЀк136."/h6"0розміу витрЂи х оплдѷ р мт6"/pn7136розміу витрЂи х оплдѷ р мязо шен в сторолодеутоѿЖутеЁѰЃтеѲоѸ а дгб Ѿли ѰвзмнвиуѾм сѸ аедю відповідєѷ рїѷїої ьѼаниту чоом витрачененеЂовкодннѸ р м36."/pn8.>4. У разьнлкроданняжим щ пали ѰвзмнДосіу витрЂѲ см, моав, ЗкдллсендоЖенєї сторони зменшити розміу витрЂи х оплдпуслѰдеутоѿЖутеЁѰЃтеѲоѸ а е сѴ"pвіглогуюти ро пзвіѾимь сторот136."/pn9136 апов’яноодонненнѽ беѰвзмнДосіу витрЂпвоѸ а аєтьсѽ тЌ сторЏдѵ ої знггкдллсен уЀб, зменшеннх витрЃе сѴ"pвіглогуюти ро пзвіѾимь сторот136."/pn10.>2. Якщо м спра ї еѲомоии роуанняжп м овіркіоЀѲизначенЏдеутоѿни зо шенЂутеЁѴв о звяѳууються змьЀѿлЂѲ сѴду,я ѷамя у"/pnѲ зояок " вільнення віp оплли содового уѸ аб , зменшеннѹвоги розмѴЃд, відповіЁіу витрити в кудЏгуютьсѷзвр синоодерранббюуд136."/h6"0"nСтатт40.>2 витриуЂ, пов’язазѷ у вит"бендоѰ д рЀкѽии роннендоѾзгляоѰ д рЀксѷзЗиѼедвизнах ненд,ѷая б"p>почендоѰ д рЀкѸтЏтчендоіенѲоѰв,ьн відних си розгляом спраЁт6"/pn1136есзѵ оняпоѰ д рѽ товмкѾв сѺуЂгспровродрититсплитгЀенєа комел цѵ свих витрЃд, пов’яза іЖѽ яданнита кѰ д рЀ136розміѳЀен у"/pnѰ комел цѲвизнаѲ см ув встЗ пЏза іЏ ѷаЖесзбѰ д рЀксѷзвяснення відповідних витр136."/pn2136розміу витрЃд, пов’яза іѷ уЀроннендоѾзгляоѰ д рЀксѷзѼедвЗиизнах нен,ѷая б"p>почендоѰ д рЀкѸтЏтчендоіенѲоѰв,, пов’яза іѷ у"/pn" розглядом спраочтЃвіолстЏлоѰ Зєѷ розгляду, встаноЁуютьсї сдо ув встЗдмѺіЖвр сидв тіенѲоѰ д рЀк136."/pn3і. Ж зояок,і, коли сх витрЃд, пов’яза іѷ у вит"бендоѰ д рЀкѽии роннендоѾзгляоѰ д рЀксѷзѼедвЗиизнах нен,ѷая б"p>почендоѰ д рЀкѸт у"/pnѲтчендоіенѲоѰв,, пов’яза іѷ " розглядом спраочтЃвіолстЏлоѰ Зєѷ розгляду, пмьЀиуе "бул"p оплчео чвттм справі пp>пере цта аб у,"/pn"p>т рядЂзая б"p>поченли содоних витр,в стиутягй ѾѲ сЂЃѾм сторони,визначеєї сдо відповідѰ Зспрл уЀбѸ ро пзвѽа судоних витрЃд, встаноеа ій цо КодедЂ36."/pn4. 0прчали розміѰ комел цх витрЃд, пов’яза іѷ уи роннендоѾзгляоѰ д рЀксѷзЗиѼедвизнах нендиту&nbsтчендоіенѲоѰв,ьн відних си розгляом спраду, встаноЁуютьсњ, т мев "мьЀиу тУу ко136."/h2"0"nСтатт41136ро пзвѽа судоних витроимь сторотти"/h2n"p>1. Судону міѿвоѸ а аєтьсѽ тЌ сторачЀ"p>т ааои розмѴЂзаодовеа іЏ позаа іовм136."/pn2136еЏ в сдіу витриуд, пов’язазѷ з розглядом спра,ѿвоѸ а ують:у,"/pn)Ѓ У разѷаодовеанЏ позхѽ т відповіна;36."/pn")Ѓ У разовінотиЏ позі у пона;36."/pn3)Ѓ У раз чтѰ кового одовеанЏ позхѽ тсзоѾм сторочЀ"p>т ааои розмѴЂзаодовеа іЏ позаа іовм136."/pn"hЀбѸ ро пзвѽа судоних витрЁт"/h3>3іртим рішенЗ сен уЀбѸ ро пзвѽа судоних витрЂѲ смтрахов:у,"/pn)Їві пов’язазІіу витритз з розглядом спра;36."/pn")Ѓ тДи розміЏ ѷаних витросґѴентЏзаитЀ"p>т ааоѰ гЀітс"p>т Ѿѷввр сендо ві позх,изн шенЂупраих см стеу, евмоч с Ївим у"/pn" бсультїоѸм рішенняоп Ѿлѽ тз б Ѿл цоь стороѸ абЇвѲжпаул"p Ёпра оеЇвЖентер;36."/pn3) , пмзв сѾв сторочвіЃ чЁи розгляом спраді д"pѲимпоѰ ЂзаутяЁенЁи розгляом спрадѿозеѲо,ѿвяданнв сторолЂяааьнґѴентЏзаиизн ту"/pnѺдллсь,я б"pв всть етдежшеннѸ аб , p>пеѿоченли сторолоѿмаа іо ЂьстатнЖ сѴ"гуюсизначенЏх см спрадѿ б"pв всть , ЉанЏ понавЏ позаа іовм еЖ ;36."/pn4)зЖєї сторо щ палаа судонбв>Ѿ рішеннѼ >т Ѿтщ палеѲсуенЁЁ"p>т ѾѼ>ѾаишггдовіЃ чЁи розгляом спрадівст цоѸ розгляом спрадѿ те сѽін сѴ" цхте аль136."/h4nѸ са судоних витрЁт4"/pn4. 0. Якщи са судоних витр,изнеаоѰ Ђи в кяЁендії стаp>перЉги сх,изне ѾѸЏ пp>пере цѲм(теєентЏано)и рввр сдЃѲ см, мо овіноѾ у"/pn" сторЏѽ т, кориутяькоо ухвале о рішен,ѻа в кяЁена судоних витру, чттинЏ ѷамои>перЉшен,ко рЖовоядв,е с дЌ сторо удонді д"ьду&nbsомо аЅ"/pn">передбашитн сѴ" витритн тЃ чЁѿвяданнЏ пp>пере цѲо(теєентЏан) и рввр сд136."/pn5. 0. Якщи са судоних витр,изнеаѲоѰ Ђи в кяЁенитв етдежшених відповіааих д рт,Дн беѰвзмн зменл,имь о,изнеаоху,"/pn"p>ѿp>пере цѲм(теєентЏано)и рввр сдЃѲ см, мо овіноѾдЌ сторЏѽ т, кориутяькоо ухвале о рішен,ѻа в кяЁена судоних витр(ко рЖа судону,"/pn" у) , пмьЀиуи абЇчтѰ ко,ко рЖовоядв,е с дЏ ѷатЌ стор удон , пмнЗорттз зменшенн цєї с136."/pn 136. Якщи сторЏѽ т, кориутяькоо ухвале о рішен,З вільнеЂи в p оплли содоних витр,д" ѴгЖєї сторо иутягуютьси содЁѴ" витритн т, кориутДобі сѴЗу,"/pn"p>ѿ бении рp>т ааоа ЂзаудоналеЖєчти в ллеЖєччттавѲжомниіенччттаѰ комео аєтьсѷзвр синоодерраѻp>т рядЃд, встаноеаномњ, т меваЅ"/pn"мьЀиу тУу ко136. ЯкщсзоѾм стороч вільназов о оплли содоних витр,Ѳроч комео уютьсѷзвр синоодерраѻp>т рядЃд, встаноеаномњ, т мев "мьЀиу тУу ко136."/h5>о передбачеЂзакооЃ У разѷаалианЏ похя безаудонален,ѷау каттуи роджшенном спразѸ аб , алианЏ без розглянЏ поху пона,у,"/pn" вільненбв в p оплли содоних витр,и содЁѴ" витри,ѿв беазовідповінав, о т рядЃд, встаноеаномњ, т мев "мьЀиу тУу ко136."/pn8.>4розміх витр,е сѴЌ стор p оплппоѸ аб гp оплллЂзов’яѾѷз розглдом спра,, встаноЁуютьсї сдо ув встЗвяда іЌ сторѽаих д р т(х дмѺіЖвр сидв тЖ )136."/pn"а сѴ" д раві па уютьѾа Ђзамьоченли содониѴндбв ом спразѸ аб и Ѹутдов итіЁѸЏѵдаwFѾ ухваленнѾ рішеннѼудму Ђуомді д" Ђзамьоченли содониѴндбв ом спразЌ стор ввсзѻаЀдІлЅ відповіому ѷнд136."/pn". У разьнвяданнЅ відповіаоѰ д рЀксуи Ѹутдо, встаноеан в Ѳвс Ѿт ої зна , алишається без розгля136."/pn9136. Ж зояому ноЇенли сторолЂу тЗЃЀредставпуи Ѹя еальнчЀЇ,Ѹ абе с дЌЏѵіх ав в чслянон спраеальвоѰвм стороЃѲ см, гспру,"/pn"p>ѿоѸ всн тн сѾв сторм сдЁѴ" витрит, пмьЀиуи абЇчтѰ коон валеЂи в з бсультрксу в рішеннѼ >т 136."/pn10.>2рт чтѰ ковому зудоналенЏ пох,ѻа зояомp>ѿоѸдченли содониу витро сзоѾм сторочЀ"p>т ааои розмѴЂзаодовеа іЏ позаа іовмЃѲ см, моу,"/pn" дапов’ялли сторЏѽ тяомp>ѿоѸдче е білм сом сдоних витр,и оплллЀѺа Ђіезвм сторавіЏ ѷамѻа зояомм стороч віл уютьсѲв о апов’яри оплЁитоіаоізвЖез чттим сдоних витр136."/h6"0"nСѳмгспроноѸ всиѷ ст6"/pn1"p>1. СѳмгспроноѸ всиѷ Ѿ ѳЀенЗ, кѰв чи майвѼ стороЃѽ тяом сдодоо рішенвЏ поѸдче Ѓ витри,ѿвов’язазЖхязо шенняѼ овіркі у"/pn"ЃтеЁѴв,и>пероѸ а ѺідеутосѺѸти ронненнядеутоѿи; Ѓ вит"бендоѰ д рЀкѽии роннендоѾзгляоѰ д рЀксѷзЗиѼедвизнах ненд,ѷая б"p>поченду,"/pn" д рЀк;ѻзмрѲ с,ЃЀа суа іѰ в утснен, от рядЃд, встаноеаном цо КодедЖѰ сѷая б"p>поченнЏ позх136."/pn12.>1. СудЁѴ" витрититюкоїесзѵ Ђн и знггетЁѴаа їовмо уЀітѼ >т , в уто уютьсѽзЗ, кориутіх м стороЃѲвизначеєЅ відповіад" Ђовмо ц у"/pn" стрѷвалеЂи в Ђвого p>пеѿориутіх м стороЃѲвl4l6r 8аолроЃѲ, ал и лишаєере зояои в перщо м с3. судониѴ іх амѴЂзалеЖєспѰмѴЂзалимом д, п,ачеЂзаЁтЏдЁтаноЁѽѼ >ѽнвй."/pn9136. Ж в ої Ўан Ѿлѽ Ѿон рішеЎаѽнвменниѴ " Ђовмо ц ої ЎанЃдоних витрЂѲ смтрахЉо мck-image"n"sharednTwitttp:baspan>НтмЂімЇѿоѱыа Ђзаѻтр уѼ >TwitttpЖуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharednНтмЂіц дчЀмЇѿоѱыа Ђзаѻтр уѰзѷірввЗFacebook.Жуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharednНтмЂімЇѿоѱыа Ђзаѻтр уѲ Google+Жуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharednНтмЂімЇѿоѱыа Ђзаѻтр уїLnokedInЖуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharednНтмЂімЇѿоѱыа Ђзаѻтр утіхаутуPihttpestЖуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharedn<"image"nНтмЂімЇѿоѱыа Ђзаѻтр утіхаутуTumblpЖуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li>"sharedn<"image"nП иде эѿооро уЖуднішдѵв’Ѱѽнв ркач)1li><, вр, вр, врck-image"n'yarpp-rslot;:' пзRslot;: posts:м ol>a/.gsttya-136-vidstrochennya15-otsnokaddesnovku-eksot;0a-u-galuzi-pravtnariam/"vp-attbookmark: te-des/СѶеЂи a15.н,иалвттноеЃтеЁ,ЃшеЃннЅЇвитрЂѼ">СѶеЂи a15.н,иалвттноеЃтеЁ,ЃшеЃннЅЇвитрЂѼ 1li>a/.gsttya-136-vidstrochennya30-poryadok-vruitrat/tnaria-hidpa-hstok/"vp-attbookmark: te-des/СѶеЂи a3 котанольроониѴндбв ом овизк">СѶеЂи a3 котанольроониѴндбв ом овизк 1li>a/.gsttya-136-vidstrochenny245a-syemnitsnnynaradchoyi-kimnati/"vp-attbookmark: te-des/СѶеЂи 245кТоу стївѾ у"/їи">СѶеЂи 245кТоу стївѾ у"/їи 1li>a/.gsttya-136-vidstrochenny84dden=ebuvaat/tndokaziv/"vp-attbookmark: te-des/СѶеЂи 8а доѰ д рЀкѽиЗиѼед">СѶеЂи 8а доѰ д рЀкѽиЗиѼед 1li><, вр, врfoottpmage"n Азн ovemage"nЮсзѽ ѿоксpn12.>1вЉтѸшЉЂі1span>Омент еЀЀкѾ ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstrochennya-va-rozstrochennya-sudovih-vitrat/tnaria-hidden="tr"vp-attbookmark:>08.01.201814.12.20181span>Ренсзи ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstb/kodeks-ukrainy/kodeksy/grazhdanskij-protsessualnij-kodeksr"vp-attcategory tpgr> рожповокѻѸ ьнчЀЀЇѹѰзѷая a/.gsttya-136-vidstb/konsultaci/tnadvokatar"vp-attcategory tpgr>ЌсѷвѾ рішІЂѽ Ѿ"pвіглог"p, ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstb/ari/ariy-xarkova/itrrvonozavodskoj-rajoat/jnari/predrocdenelstvo-vnarier"vp-attcategory tpgr>Ппуи ѸЂі ри ѻиѷо ув"p, ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstb/ari/"vp-attcategory tpgr>Ђри1span>Му Ѻи ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstbn/gpk/"vp-atttpgr> о"p, ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstbn/gpk-ukrayini/"vp-atttpgr> о/pn8.>4роз"p, ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstbn/rochennya-va-rozstrochennya-sudovih-vitrat/tnaria-hidden="tr"vp-atttpgr>ЂѶеЂи a3чення та розстрочення судових витраь"/pn"h Статт"p>1span>ove.gkais.c.ua">a/.gsttya-136-vidstrochennya-va-rozstrochennya-sudovih-vitrat/tnaria-hidden="tr#respond"ДЗ h Стютьсрвсз льтіхттѶеЂи a3чення та розстрочення судових витраь"/pn"h Статтspan>1span><"rticle idna/.gsttya-136-vidstgpk-grazhdanskij-protsessualnyj-kodeksr"vp-attbookmark:> о/—ѰожповокѻѸ ьнчЀЀЇѹѰзѷая a/.gsttya-136-vidst2017/07/usynovlenie-riaitrrenie-=ebenka/dodraporadar"vp-attcheachment wp-che-35840">"cheachment-idn<35840"="1">"permainokis.c.ua">a/.gsttya-136-vidstusynovlenie-riaitrrenie-=ebenka/dodraporadar"v"1">"orig-fides/.c.usa">i0.wp36-v>a/.gsttya-136-vidstwp-атт/uploadst2017/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250"v"1">"orig-sizes/300,250"v"1">"comments-mage-dn<1"v"1">"image-meta="{"aot;0ure":"0","credit":"","camera":"","caption":"","crse"ed_timesocmp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutttp_speed":"0",": Г":"","orientation":"0"}"v"1">"image-: Гv"1">"image-descriptionv"1">"medium-fides/.c.usa">i0.wp36-v>a/.gsttya-136-vidstwp-атт/uploadst2017/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250"v"1">"lp:/0-fides/.c.usa">i0.wp36-v>a/.gsttya-136-vidstwp-атт/uploadst2017/07/dodraporada.jpg?fit=300%2C250"vmage"ni0.wp36-v>a/.gsttya-136-vidstwp-атт/uploadst2017/07/dodraporada.jpg?resizes300%2C250"valt=" о-ѰожповокѻѸ ьнчЀЀЇѹѰзѷая " widths/300" height="250"v"1">"recalc-dimsn<1"v"1">"lpzy-srcs/.c.usa">i0.wp36-v>a/.gsttya-136-vidstwp-атт/uploadst2017/07/dodraporada.jpg?resizes300%2C250&cmp;is"pendl="dioad=1" srcs0t=""1">:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">