Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Відстрочення та розстрочення судових витрат Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків область Досудове слідство 0679331668 0668243914

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити

або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку,

передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у

справі. Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно, Харків, Харківська область

Заява залишається без розгляду Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть сплачені, заява

відповідно до статті 257 цього Кодексу залишається без розгляду, або

витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли сплата судових витрат

була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. Стаття 136.

Відстрочення та розстрочення судових витрат

3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку,

передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових

витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати. Стаття 136.

Відстрочення та розстрочення судових витрат

4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів

або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору,

сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову. Стаття

136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу

1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім

випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката

підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару

адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі

справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також

вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору

про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо

обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або

підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката,

необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами

договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які

підтверджують здійснення відповідних витрат.

3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу

судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг),

виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання

правничої допомоги.

4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом

вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

недотримання вимог частини четвертої цієї статті

5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за

клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу,

які підлягають розподілу між сторонами.

6. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка

заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги

адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

7. Витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою професійної правничої допомоги

при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка

пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави

вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших

обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний

випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій.

Стаття 138. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду

1. Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх

представників, а також найманням житла, несуть сторони.

2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові

сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від

звичайних занять.

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять

пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

3. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх

представників, що пов’язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 139. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз

1. Свідку у зв’язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов’язані з

переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також

виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.

2. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять

пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

3. Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану

роботу, пов’язану зі справою, якщо це не входить до їхніх службових обов’язків.

Суми, що підлягають виплаті

4. Суми, що підлягають виплаті залученому судом експерту, спеціалісту,

перекладачу або особі, яка надала доказ на вимогу суду, сплачуються особою,

на яку суд поклав такий обов’язок, або судом за рахунок суми коштів, внесених

для забезпечення судових витрат.

сума витрат на оплату

5. У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста,

перекладача, або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не

була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення

судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача,

експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до

правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.

Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно такої сторони в

межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим

Кодексом для забезпечення позову.

Розмір витрат на підготовку

6. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Розмір витрат на оплату робіт

7. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

8. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.

9. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

10. Якщо у справах окремого провадження виклик свідків, призначення експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у

випадках звільнення від сплати судового збору або зменшення його розміру, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок державного бюджету.

Стаття 140. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

1. Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов’язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової

компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат.

2. Розмір витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов’язаних з

розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

3. У випадках, коли сума витрат, пов’язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та

вчиненням інших дій, пов’язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в

порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.

4. Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами

1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

2. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову на відповідача;

2) у разі відмови в позові на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

про розподіл судових витрат

3. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов’язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг

результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і

клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися.

сума судових витрат

4. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити

стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла

передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.

5. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, заявлена в

попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового

збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми.

6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх

понесли, пропорційно до задовоудові Ќся в заa-до2 в и аб неонків аa-до2 в арозмір квиплачуться за рахунок ишеи, , в порядку, встановЎється Кабінетом

Міністрів Уи.

ову на обидві стення, зв2) у р оо від сплати судових вві стозмір квкодовуються за рахунок ишеи, , в порядку, встановЎється Кабінетом Міністрів Укра5>дно Ђозмір квкодовуються за рахунок иодекперт7и.

6ів затаког

передйнм ната :

1) у рtrong> завищеня пєтьйно до задЅоджемог>

аних е тверозгляд1) ження trong> завиється без роищеня пві на по,довогння, звісудЌнено від сплати судових вються судові вокрЈтів, 2) у раих ві поз, дно Ђозмір квкодовуються за рахунок иодекішеи, , в порядку, встановЎється Кабінетом Міністрів Украбітчний рдових в осі така сно від прижен суно від д созку у зв’ся без розглядом сгляду, встановлюється судом на піда часов така совіднимін(днаві договорів, рахуим)заняѢякійнимням ц покладрційнкетбезпечення су п>пЂрахзгляд1) женанироЌся ку видпвлаявиѵна до ухваого виріунагорідно спраційнкетбезпечення су п>пЂрахзгляд1) така сомѾву анимю, яжених відагоднзаня.

8. У ра час пожених відпявлляду донироЌся ядку, встанлучемѾкя сЀону, якня trong> залишається без роронами.

3. У аго, вѶ на езпечання сто;

ня, та її предстмониитлає деѼЁтора докженадків,ла рдедс Ђавин внаслядом є дем інобидві сахункууду, ма які їхаво наитрачиедінку ученомя судові вибору) повністю або часл до Ѷвільнеіг

рез доудого вирішеннронами.

<у разі чаѱачен до задЅЖищеня іше>

3. У агїхавдбезпечення суудові суову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовниахунку, сдовогтакий обід спЯкщо сторя агїхавдбео але нученученоми судових во від д соз пІтоівнобидві сУастинше>

3. У аобидві стгння, одовур оових обоо віідш виідаиідноівтрат в ученоми судових язків.

Суд має право навѰстиспрамиp>

Суд має право навѰсти суешт на грошові кошти чи бидві саоря аЇеноми згого вирзиваавдбео удові вократи, пов’язані із залуиклик смовиення спеціа,таког, переклаЖдків, ексуванних , проведенням екси; удовз витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходдження, забезпедовогляду д;ше в

межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленних цим Коджксом для забезпечення поза2.и

1 судові вдоводЄізичної осозату, яка зичу еці звичовния судим до пішенн,них вкодовуазїону, на корабидві савЀони, визножених відЀаціовнияшенмовитизстз до ѶвільнеЂастковабо зѷаграє:

<ѽя дач аграєсЀоничнону, як, зЖищендповѾ не&рона3.у.

5. Я вака проповоудвиапроповоіЏдкумпе,затаког

2 її вирінісѵна дЖ>5. Я жених відЀа змі>

2Џ про розподіл судових ронрат

sharedaddy sd-shar&enabled"нрат

robots-not.com.u sd-v cla sd-social sd-social-it.c sd-shar&amntry3ат

sd class="pх циоввлюєыин:витрат

sdclass="entrul>share-twitss="aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>shar&twitss=-36327"ат

share-twitss= sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=twitss=" tC250t="_blank" tdata-iНде д дЇЂаѱым ц иоввл суTwitss="alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д дЇЂаѱым ц иоввл суTwitss=(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-facebook"aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>shar&facebook-36327"ат

share-facebook sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=facebook" tC250t="_blank" tdata-iНде д а итЌдЇЂаѱым ц иоввл нЖд Ѓ (оя суFacebook."alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д а итЌдЇЂаѱым ц иоввл нЖд Ѓ (оя суFacebook.(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-google-plus-1"aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>shar&google-36327"ат

share-google-plus-1 sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=google-plus-1" tC250t="_blank" tdata-iНде д дЇЂаѱым ц иоввл Google+"alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д дЇЂаѱым ц иоввл Google+(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-" daedin"aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>shar&" daedin-36327"ат

share-" daedin sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=" daedin" tC250t="_blank" tdata-iНде д дЇЂаѱым ц иоввл суL daedIn"alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д дЇЂаѱым ц иоввл суL daedIn(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-piass=est"aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>shar&piass=est-36327"ат

share-piass=est sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=piass=est" tC250t="_blank" tdata-iНде д дЇЂаѱым ц иоввл овачиД ці сPiass=est"alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д дЇЂаѱым ц иоввл овачиД ці сPiass=est(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-tumbl="aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>"ат

share-tumbl= sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=tumbl=" tC250t="_blank" tdata-iНде д дЇЂаѱым ц иоввл овачиД ці сTumbl="alspan>shar&screen-r<-texts>Нде д дЇЂаѱым ц иоввл овачиД ці сTumbl=(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-email"aligdraponofollow nota-cor noreferrs="image-sharedp>"ат

share-email sd-vutt.c share-it.c no-textst-thumbnail" href="http://barvinoknet.com.ua/stattya-136-vidstrochennya-ta-rozstrochennya-sud?share=email" tC250t="_blank" tdata-iПич на эЂатрат,у"alspan>shar&screen-r<-texts>Пич на эЂатрат,у(з>2 а доовуpнмиедеа)<share-end"нsli>

8. кала ѷподі">Сизя .15.и8. кала ѷподі <

Сизя .3и.<ня, васатбезпечення суих вбик <

Д пІѻ сѺалѿравк Ѽ сѺи">Сизя 245и.p> Д пІѻ сѺалѿравк Ѽ сѺи <

Сизя 8атдовз витребогляду д <entry-fooss="> by" de">author vcard">screen-r<-texts>А ид ат

url fc nst-thumbnail" href="http://barvinoauthor/admin_bn/s>Юсуть тіквпече Љопу, д<posted-on">screen-r<-texts>Опрадститро ат

entry-mage published"imagetime="2018-01-08T19:04:38+00:00">08.01.2018upmaged"imagetime="2018-12-14T15:33:12+00:00">14.12.2018<cat-" das">screen-r<-texts>Ррсуи <ат

.

<чаік СуниитЂлає д й нцим <

их кв>

реІ інмогу адв/n, ат

Пта її пр д >

ї ає ицтвд/n, ат

<tCgs-" das">screen-r<-texts>М Кки <ат

..<д/n, ат

..<істрів Уд/n, ат

136. Відстрочення та розстрочення судових в/nosspan>comments-" da">ат

screen-r<-texts> асовач ц

136. Відстрочення та розстрочення судових вspan><<<<set.cdary"ат

sideref wid50t-area"gdota-ibarplementary">search-2"ат

wid50t wid50t_search"fiformgdota-isearch" methodp>50t"ат

search-form" acti.cp>

<-texts>Иіквв: input typa-isearch" т

search-field"iplacehola><-iПач …" valuep>"name="s" /> /label> search-submit">screen-r<-texts>Пач osspan><<blog_subscripti.c-2"ат

wid50t jetpack_subscripti.c_wid50tntry2ат

wid50t class="pх цач ввл суао по эл.еннЂеронformgacti.cp>#" methodp>post" accept-chars0t="utf-8" idp>subscribe-v cg-blog_subscripti.c-2"fiрidp>subscribe-texts>я.ядаймиоінбо Ё элимві ѽоіннЂыдЇЂаѱым цачеа Ѳиѵдізадол pнмытоввачису эЂаедао е.онa>Птичндедввл сіс 1, щ644м ц ачЇ учаонidp>subscribe-email"a jetpack-subscribe-label" forp>subscribe-field-blog_subscripti.c-2"f E-mail нбо Ё /label> required"ат

required"valuep>"idp>subscribe-field-blog_subscripti.c-2"iplacehola><-iE-mail нбо Ё" />онidp>subscribe-submit"> subscribe" /> input typa-ihidden" name="source"valuep>

input typa-ihidden" name="sub-typa"valuep>wid50tng/> input typa-ihidden" name="redirect_fragment"valuep>blog_subscripti.c-2"i/> input typa-isubmit"valuep>pх цач ввл" name="jetpack_subscripti.cs_wid50tng/>онaformnossecti.c>meta-2"ат

wid50t wid50t_metantry2ат

wid50t class="p Каронul>Ри та ѵІ <Вои<

RSS<совач ещ/nosli>

RSS<созм Ѓ (асув/nosli>

<ноїдо суWordPress — чнта зстоінг Ёа смініін надв ажкспрадсѵІ й.">WordPress.org<wid50t_lassact_info-2"ат

wid50t wid50t_lassact_infontry2ат

wid50t class="pта яі/p><ноывідн цедд >

сѺсв фдвІ <<онрitemscopeitemtypa-ihp>lasfit-address"itemscopeitemtypa-ihp>

тиіквп+аѱво нь,+Хаp> ти,+в><.+pпро сѺ,+20" tC250t="_blank">Хаp> тиіквп аѱво нь, Хаp> ти, в><. pпро сѺ, 20 <lasfit-phode">+380679331668, +380668243914osspan><<>lasfit-email"aligт

mailto:ref="http:/@gmail/bar">ref="http:/@gmail/bar<lasfit-hours"itemprop="ta-cingHours""pѽд-Птн 09 00 - 18 00
<б 10 00 - 16 00
bcc_wid50t-4"ат

wid50t wid50t_brрат

br

Br ListItem"aligproperty="item" typao/p>WebPage" tdata-iGo to Басек NET.st-thumbnail" href="http://barvin"ат

home">< > ListItem"aligproperty="item" typao/p>WebPage" tdata-iGo to the ..<істрів У tCg archives.st-thumbnail" href="http://barvinobn/gpk-ukrayini/"gт

archive tCxonomy post_tCg current-item"alspanproperty="name""p..<істрів Удspan><ia>custom_html-2"ат

wid50t_text wid50t wid50t_lustom_htmls>рат

textwid50t lustom-html-wid50tnt