Правова допомога

Юридическая помощь и защита. Юридическая консультация. Представительство интересов в суде. Харьков, Харьковская область, Украина. Адвокаты

Правова допомога

правова допомогаПравова допомога. Правова́ (юриди́чна) допомо́га — це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у

вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг. Правова допомога

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу», правова допомога — надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Відповідно до статті 59 Конституції України, Правова допомога

Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Правова допомога.

Правовими (юридичними) послугами є:
 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; Правова допомога
 • складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; Правова допомога
 • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • забезпечення захисту особи від обвинувачення;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Правова допомога
Правова допомога. Адреси електронної пошти для інформування центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб,

залучення захисника за призначенням та для проведення окремих процесуальних дій.

Правова допомога

Правова допомога може бути платною і безоплатною; первинною і вторинною; судовою і позасудовою; розподілятися за галузями (у кримінальних, цивільних,

сімейних, адміністративних справах…), за стадіями (на етапі дізнання, досудового слідства, розгляду справи судом), суб’єктом надання (адвокат / інший фахівець у галузі права / законний представник / державний орган…), суб’єктом права на правову допомогу тощо.

Принципами правової допомоги, спільними для всі її видів, можна вважати:

 1. верховенство права
 2. законність
 3. доступність
 4. якісність
 5. конфіденційність
 6. уникнення конфлікту інтересів
 7. гарантоване державне фінансування безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії

щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.
Міністерство юстиції України утворило центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адвокатська діяльність за своїм змістом є незалежною професійною діяльністю адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту переважно на оплатній основі.

Конституційний Суд України у справі про право вільного вибору захисника роз’яснив, що поряд із адвокатурою і визначеними процесуальним

законом особами правову допомогу можуть надавати також суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, визначеному законодавством України;

об’єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і свобод; «інші фахівці у галузі права» які за законом мають право на надання правової допомоги особисто

чи за дорученням юридичної особи.

Правозахистник

Правозахисник — у широкому розумінні це кожна людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки, досвід і бачення

світу у формі глобального усвідомлення важливості та беззаперечного дотримання прав людини як єдиної загальносвітової ідеології.

У вузькому розумінні це експерт у сфері законодавства внутрішньодержавного та загальносвітового рівнів за напрямом Права людини, особа, для якої правозахисна діяльність є професією.

Долги меняем на жилье — история повторяется

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о взыскании задолженности. Консультация бесплатно и не ограничено во времени. снятие ареста с имущества: движимого и недвижимого в судебном порядке либо в исполнительной службе.

Долги ( меняем на жилье ) за ЖКХ («комуналку») свыше 12 тыс. грн? Заберем твое жилье!

ДолгиДолги за жилищно-коммунальные услуги есть проблема постоянная и никак не решаемая. В столице задолженность населения за жилищно-коммунальные

услуги на конец декабря 2014 года превысила 1,5 млрд грн. ЖЭКи постоянно напоминают жителям о своевременной оплате потребленных благ,

предупреждая, что систематическая неуплата за ЖКУ и накопление долгов может закончиться

принудительным взысканием задолженности через суд, в том числе за счет имущества должника.

На фоне увеличения безработицы, девальвации гривны, повышения стоимости продуктов питания и роста цен на транспортные услуги, долги за коммунальные платежи в стране начинают расти.

Решение юридических проблем — консультация

Только в столице задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2014 года превысила 1,5 млрд грн.

Например, в пресс-службе Святошинской РГА предостерегают, что систематическая неуплата за коммунальные услуги и накопление долгов может закончиться

принудительным взысканием задолженности через суд, в том числе за счет имущества должника.

ДолгиГлавный устрашающий аргумент ЖЭКов — должник рискует потерять свое единственное жилье, которого его могут лишить в счет погашения долгов за коммуналку.

Тенденция и Конституция

«Никто не может быть принудительно лишен жилья, кроме как на основании закона по решению суда». Об этом говорит статья 47 Конституции Украины»

Она подтверждает тенденцию последних месяцев, когда ЖЭКи все активнее прибегают к взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Положениями Гражданского процессуального кодекса Украины каждому человеку гарантируется право обратиться в суд для

рассмотрения требований о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. При этом ГПК Украины предусматривает

упрощенный порядок рассмотрения такого рода споров.

Эта процедура является приемлемой, поскольку заявление о выдаче судебного приказа рассматривается в течение трех дней с момента открытия

производства, а сумма судебного сбора за выдачу судебного приказа вдвое меньше, чем за

подачу искового заявления о взыскании задолженности.

«ЖЭКи вполне законно могут обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании долгов

за жилищно-коммунальные услуги. Такое заявление, скорее всего, будет удовлетворено, но лишь в том случае, если

задолженность является бесспорной, а размер задолженности не оспаривается должником. При этом

нужно понимать, что поставщик услуг имеет право заявить требование о взыскании долга по оплате

жилищно- коммунальных услуг, независимо от размера задолженности. Это может быть и 50 копеек, и 100 тыс. грн»

Долги

Выдача судебного приказа

Важно учитывать, что выдача судебного приказа осуществляется без судебного заседания и без вызова сторон (взыскателя и должника) в суд.

Поэтому чаще всего должники узнают о взыскании с них задолженности за жилищно-коммунальные услуги только после получения копии такого приказа вместе с копией заявления взыскателя. Долги.

«Это еще не значит, что решение суда нельзя оспорить. Если должник не согласен с размером задолженности, ГПК

Украины предусматривает право на подачу заявления об отмене судебного приказа, которое подается в течение

десяти дней со дня ее получения. В случае отмены судебного приказа, требования о взыскании задолженности по оплате

жилищно-коммунальных услуг могут в дальнейшем рассматриваются в порядке искового производства»Долги.

Такой судебный приказ является исполнительным документом в понимании Закона Украины «Об исполнительном производстве».

И даже в случае открытия исполнительного производства должник не лишен права оплатить долги либо поставить вопрос об отсрочке и рассрочке исполнения его обязанности погасить задолженность.Долги.

Также принципиально важно понимать, что если долг за услуги ЖКУ не превышает 12 тыс. грн, взыскать с должника единственное жилье в счет погашения этих долгов никто не может.Долги.