Адвокаты Украины

Адвокаты Украины, юридическая помощь, юридическая защита, представительство в суде общей юрисдикции, составление и подача процессуальных документов, заявлений, исковых заявлений, жалоб, юридическая консультация и личный прием граждан.

Адвокаты Украины

Адвокаты Украины

Адвокаты Украины

Министерство юстиции обнародовало перечень тестовых вопросов теоретической части, образцы ситуационного и практического заданий квалификационного экзамена для лиц, желающих стать частными исполнителями.

27 февраля 2017 года стартовало обучение первой волны слушателей курсов частных исполнителей.

В соответствии с Законом Украины от 02.06.2016 года №1403-vІІІ «Об органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и

решений других лиц» и Порядка допуска к профессии частного исполнителя,

утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 25.10.2016 года №3053/5 (с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции

Украины от 13.12.2016 года №3640/5), руководствуясь решением Временной квалификационной комиссии частных исполнителей (протокол от 10 февраля

2017 года №3), публикуются перечень тестовых вопросов теоретической части, образцы ситуационного и практического заданий.

Вопросы для квалификационного экзамена готовила известная специализированная общественная организация «Украинская экзаменационная сеть» при поддержке ОБСЕ.

Відповідно до Закону України від 02.06.2016 № 1403-vІІІ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших осіб» та

Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції україни від 25.10.2016 № 3053/5 (із змінами, внесеними

Наказом Міністерства юстиції україни від 13.12.2016 № 3640/5), керуючись рішенням Тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців (протокол від

10 лютого 2017 року № 3), оприлюднюються перелік тестових питань теоретичної частини, зразки ситуаційного та практичного завдань.

Типичная ситуация:

На примусовому виконанні перебуває увиконавчий документ щодо стягнення з ОСОБИ_1 заборгованості на користь ОСОБА_2. Виконавцем виявлено, описано та передано на реалізацію нерухоме майно бржника. Початкова вартість майна визначена у розмірі 3 млн . гривень.Після призначення дати проведення електронних торгів, виконавцю стало відомо, що майно перебуває у заставі у БАНКУ_1, сумма заборгованності боржника перед заставодержателем складає 20 млн. гривень, однак договір застави укладений після постановлення судом рішення щодо стягнення заборгованості, але перед видкриттям виконавчого провадження, та, як наслідок, накладення виконавцем арешту на майно. Надалі на примусове виконання надійов документ про стягення з ОСОБИ_1 на користь ОСОБА_3 заборгованності у розмірі 150 тис. гривень.

Вопросы которые требуют разрешения:
 1. Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме майно для задоволення вимог ОСОБА_2?
 2. Які подальші дії зобовязаний вжити виконавець?
 3. Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме майно для задоволення вимог ОСОБА_3?
 4. До якої черги належать вимоги ОСОБА_3 щ0одо стягнення пені за прострочення сплати аліментів?
 5. В якій послідовності ( в яку чергу) повертається авансовий внесок ОСОБИ_2 у разі реалізації предмета застави?
Реальная юридическая помощь. юридическая защита при исполнении решения суда, звоните по № телефонов расположенных на этом сайте.  

Адвокаты Харькова

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собствеенности, в сфере обращения наркотических веществ. Досудебное следствие.

Адвокаты Харькова

адвокаты ХарьковаАдвокаты Харькова — Адвока́т (від лат. advocates — прикликаний від лат. advoco — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересахУкраїні адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».Адвокат є самозайнятою особою, що провадить незалежну професійну (адвокатську) діяльність, згідно зі ст. 14.1.226 Податкового кодексу України.

Гражданское право

 • Гражданское право — Гражданское право представляет собой отрасль права, предметом которого являются имущественные и личные неимущественные отношения в обществе. Имущественные отношения представляют собой общественные отношения производственного, экономического характера. Эти отношения связаны с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также переходом имущества от одного лица к другому.
  Гражданское право регулирует также личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями, и отношения в сфере интеллектуальной собственности (авторское, патентное право, право на открытие.) Кроме этих отношений, гражданское право регулирует также личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными: право на честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.
  В основе метода гражданско-правового регулирования лежит юридическое равенство участников гражданско-правовых отношений.
  Таким образом, гражданское право — это отрасль права, которая регулирует на началах юридического равенства имущественные и личные неимущественные отношения, связанные и не связанные с имущественными.
  Система гражданского права представляет собой единство и разграничение взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. Институтом права является обособленная совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. Система гражданского права предполагает объединение гражданско-правовых норм в отдельные институты и разделение последних на общую и особенную части.
  Общую часть составляют нормы, определяющие задачи гражданского законодательства; круг регулируемых им отношений; основания возникновения гражданских прав и обязанностей; способы защиты прав; правовое положение субъектов гражданского права; нормы, относящиеся к сделкам, представительству и др.
 • Договорное право
 • Досудебное урегулирование споров
 • ДТП

Юридическая защита, юридическая помощь по делам о преступлении против собственности

Уголовное право