Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Основні положення про роль адвокатів

(Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року)

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Оскільки:

Статут Організації Об’єднаних Націй  підтверджує право людей усього світу на створення умов, за яких законність буде додержуватися, і проголошує як одну з

цілей досягнення співробітництва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії;

Загальна декларація про права людини  утверджуєпринципи рівності перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий

розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту особи, обвинуваченої у вчиненні караного діяння;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права  додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на неупереджене і відкрите

слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом, передбаченим законом;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  нагадує про обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти загальній повазі й додержанню прав людини і основних свобод;

Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або тих, які перебувають в умовах тюремного ув’язнення , передбачає, що кожній затриманій особі має бути

надано право на допомогу, консультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

Стандартні мінімальні правила утримання ув’язнених рекомендують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення були гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні;

Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна кара, підтверджують право кожного, кому пред’явлено або може бути пред’явлено

обвинувачення, котре тягне за собою як міру покарання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу в усіх стадіях розслідування і розгляду справи відповідно до ст. 14.

Міжнародної конвенції про громадянські і політичні права;

Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й перевищення влади ( 995_114 ) рекомендує вжиття заходів на міжнародному й національному

рівні для поліпшення доступу до юстиції й справедливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації і допомоги для жертв злочину;

Адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, на які усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і

політичному житті і вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість користування юридичною допомогою, здійснюваною незалежною юридичною професією.

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у підтриманні професійних стандартів та етичних норм, захищають своїх членів від

переслідувань та необгрунтованих обмежень і посягань, забезпечують юридичну допомогу для усіх, хто має у ній потребу, та кооперуються з урядом та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, сформульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завданні сприяти і забезпечувати

належну роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і

суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому;

ці принципи мають також застосовуватися до осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката.

Доступ до адвокатів і юридичної допомоги — Адвокат Харьков

1. Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури.

2. Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які проживають на його

території і підпорядковані його юрисдикції незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних та інших поглядів, національного або соціального походження, економічного чи іншого статусу.

3. Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім людям. Професійні асоціації

адвокатів мають співробітничати в організації та створенні умов подання такої допомоги.

4. Уряди та професійні асоціації адвокатів повинні розробити програму, що має на меті інформування членів суспільства про їх права і обов’язки, про роль адвокатів у захисті основних свобод.

З цією метою особлива увага має приділятися бідним та іншим незаможнім людям, оскільки вони самі неспроможні відстоювати свої права і мають потребу у допомозі адвоката.

Спеціальні гарантії у кримінальній юстиції — Адвокат Харьков

5. Обов’язком урядів є забезпечення можливості кожному бути поінформованим компетентними владами про право одержати допомогу адвоката за його вибором

при арешті, затриманні або поміщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині.

6. Будь-яка вищезазначена особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката,

котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів.

7. Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній у тюрму з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у

вчиненні кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту.

8. Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й

консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за межами чутності уповноважених посадових осіб.

Кваліфікація і підготовка — Адвокат Харьков

9. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підготовку і знання як їх

ідеалів та етичних обов’язків, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом.

10. Обов’язком урядів, професійних асоціацій адвокатів і навчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації при допущенні осіб до адвокатської

практики або до продовження практики за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого становища.

11. У країнах, де існують групи, общини або регіони, потреби яких у юридичній допомозі не забезпечені, особливо коли такі групи мають відмінності в культурі,

традиціях, мові або були жертвами дискримінації у минулому, уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають вжити спеціальних заходів до

створення сприятливих умов для осіб з цих груп, які бажають займатися юридичною практикою, і забезпечити їм підготовку, необхідну для задоволення потреб цих груп.

Обов’язки і повноваження — Адвокат Харьков

12. Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя.

13. Обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

14. Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і

міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

15. Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Гарантії діяльності адвокатів — Адвокат Харьков

16. Уряди мають забезпечити адвокатам:

а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання;

б) можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном;

в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

17. Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, вони мають бути адекватно захищені властями. Адвокат Харьков

18. Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Адвокат Харьков

19. Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси свого клієнта, якщо він не був

дискваліфікований відповідно до національного права і практики його застосування й даних Положень. Адвокат Харьков

20. Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при

сумлінному виконанні свого обов’язку й здійсненні професійних обов’язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі.

21. Обов’язком компетентних влад є забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а у

кримінальному процесі — не пізніше закінчення розслідування — до судового розгляду. Адвокат Харьков

22. Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків. Адвокат Харьков

Свобода висловлювання й асоціацій — Адвокат Харьков

23. Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне висловлювання, віросповідання, об’єднання в асоціації та організації. Зокрема, вони мають право

брати участь у публічних дискусіях з питань права, здійснення правосуддя, забезпечення і захисту прав людини, а також право приєднуватися або

створювати місцеві національні і міжнародні організації та відвідувати їх збори без побоювання обмеження професійної діяльності з причин їх законних дій або

членства в організації, дозволеній законом. При здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і визнаними професійними стандартами та етичними правилами. Адвокат Харьков

Професійні асоціації адвокатів — Адвокат Харьков

24. Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й

підтримування їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання. Адвокат Харьков

25. Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ до юридичної допомоги, з тим, щоб

адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання давати поради і допомагати своїм клієнтам згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Адвокат Харьков

Бюлетень законодавства і юридичної практики України,
Київ, «Юрінком», N 1, 2000 р. Адвокат Харьков

Адвокат в гражданском деле в суде

Адвокат в гражданском деле в суде — защита прав, свобод и интересов в суде, консультации, составление заявлений, жалоб, процессуальных документов. Харьков

Адвокат в гражданском деле в суде представит ваши интересы в Харькове и области

АдвокатАдвокат в гражданском

Адвокат в гражданском деле в суде. Згідно з Основними положеннями, обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи,
оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;
б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його
інтересів;
в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і

міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо, відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» видами адвокатської діяльності є:

Адвокаты: юридическая помощь и защита

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи,

стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;

представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного

позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного

судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;

надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Нанять адвоката

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собственности, в сфере обращения наркотических веществ. Юридическая консультация. Ведение дел в суде. Апелляция. Кассация.

Нанять адвоката в уголовном процессе.

нанять адвокатаНанять адвоката — с этих слов начинается работа адвоката. Доступ к правосудию в уголовных делах зависит от гарантии права на эффективную защиту, наличия законодательных норм, которые позволяют защитникам исполнять свои обязанности и защищать законные интересы подзащитного.

Соблюдение и защита прав человека в уголовном процессе возможно при соблюдении следующих условий в правовой системе:

  1. наличие нормативно-правовой базы;
  2. наличие и эффективное управление всех областей юстиции, с соблюдением принципа разделения полномочий, с профессиональным руководством квалифицированного персонала, стандарты стремящиеся к совершенству;
  3. Специалисты в области права, квалифицированные, профессиональные, соблюдающие этические нормы;
  4. Применение законов, со всеми процедурами и стандартами в области соблюдения прав человека;
  5. Публичное правосудие, в доступном и открытом производстве, в разумные сроки.

Основой защиты прав человека во время судебного рассмотрения есть соблюдение принципа верховенства права и надлежащее производство правосудия.

Принцип соревновательности и равности сторон сторон обвинения и защиты

Соревновательность судебного процесса — сторона обвинения и сторона защиты участвуют в процессе соревнования в предусмотренном законом способе, где суд выступает независимым арбитром.

Равность сторон — сторона обвинения и защиты имеют равные возможности для предоставления в полном объеме своих доказательств не предвзятому судье, выносящему свое решение на основании предоставленных доказательств и примененного законодательства.

В отношении обвиняемого действует презумпция невиновности. У обвиняемого есть совокупность процессуальных прав для опровержения инкриминированного государственного обвинения. Одинаково и последовательно, независимо от вида преступления, личности обвиняемого, места проведения судебного рассмотрения в соответствии с установленными процессуальными законами гарантиями.

Составляющие соревновательного процесса:

а) Судьи независимы и нейтральны по отношению сторон в деле.

нанять адвокатаНи сторона защиты ни сторона обвинения не имеют никаких средств или механизмов влияния на судей и их решения, кроме доказательств и показаний, предоставленных согласно закона.

Судебные решения принимаются в соответствии с законом, на основании объективно изученных обстоятельств, без какого либо внешнего влияния.

Судебные решения обоснованы, мотивированы, прозрачны. Во время судебных заседаний работа и поведение судей нейтральны, в том числе и за границами зала судебных заседаний.

Решение по делу выносится не зависимым судьей

б) прокуроры поддерживают государственное обвинение в суде

Прокуроры — государственные должностные лица соответствующего профессионального уровня подготовки ( принадлежать к органам прокуратуры ),

нанять адвокатакоторые поддерживают государственное обвинение по отношению к лицу в виновности которого они убеждены, и на подтверждении чего, они могут подать надлежащие и достоверные доказательства.

Прокуроры осуществляют свои полномочия в рамках закона. Расследование и предоставление суду доказательств проводится в соответствии к требованиям закона и требованиями принципа надлежащего производства правосудия, без ненадлежащего предубеждения к стороне защиты.

Прокуроры уважают права обвиняемых, обеспечивают использование обвиняемыми всех предусмотренных законом способов защиты, включительно с правом эффективной защиты.

Т.е. прокуроры обязаны давать стороне защиты доступ ко всем материалам дела, даже ( и особенно ) к тем. что могут быть использованы для доказывания невиновности обвиняемого.

нанять адвокатаПрокуроры не наделены никакими иными правами и не осуществляют никакого иного влияния, кроме поддержания обвинения в суде.

Прокуроры поддерживают государственное обвинение в суде

в) квалифицированные и независимые защитники осуществляют надлежащую защиту прав своих клиентов

Защитники есть независимыми профессионалами в области права, которые применяют все возможные законные мероприятия для отстаивания и защиты интересов своих клиентов; и осуществляют не выходя с преимуществ клиентов перед своими собственными интересами.

нанять адвокатаЗащитники наделены полным доступом к своим клиентам, а их общение и какая — либо форма обмена информацией происходит на условиях приватности и конфиденциальности.

Защитники наделены также всем спектром полномочий для проведения следственных действий, допроса свидетелей, оценки доказательств, и возможностью в иной способ собирать доказательства, в пользу своего клиента.

Наличие таких полномочий, позволяет им опровергать все доказательства стороны обвинения, включительно со свидетельскими показаниями, выводами экспертов.

нанять адвокатаЗащитники заставляют сторону обвинения доказать каждое обстоятельство, что подлежит доказыванию, ( » за разумным сомнением » ). нанять адвоката

Защитник защищает