Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Основні положення про роль адвокатів

(Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року)

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Оскільки:

Статут Організації Об’єднаних Націй  підтверджує право людей усього світу на створення умов, за яких законність буде додержуватися, і проголошує як одну з

цілей досягнення співробітництва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії;

Загальна декларація про права людини  утверджуєпринципи рівності перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий

розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту особи, обвинуваченої у вчиненні караного діяння;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права  додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на неупереджене і відкрите

слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом, передбаченим законом;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  нагадує про обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти загальній повазі й додержанню прав людини і основних свобод;

Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або тих, які перебувають в умовах тюремного ув’язнення , передбачає, що кожній затриманій особі має бути

надано право на допомогу, консультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

Стандартні мінімальні правила утримання ув’язнених рекомендують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення були гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні;

Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна кара, підтверджують право кожного, кому пред’явлено або може бути пред’явлено

обвинувачення, котре тягне за собою як міру покарання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу в усіх стадіях розслідування і розгляду справи відповідно до ст. 14.

Міжнародної конвенції про громадянські і політичні права;

Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й перевищення влади ( 995_114 ) рекомендує вжиття заходів на міжнародному й національному

рівні для поліпшення доступу до юстиції й справедливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації і допомоги для жертв злочину;

Адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, на які усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і

політичному житті і вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість користування юридичною допомогою, здійснюваною незалежною юридичною професією.

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у підтриманні професійних стандартів та етичних норм, захищають своїх членів від

переслідувань та необгрунтованих обмежень і посягань, забезпечують юридичну допомогу для усіх, хто має у ній потребу, та кооперуються з урядом та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, сформульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завданні сприяти і забезпечувати

належну роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і

суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому;

ці принципи мають також застосовуватися до осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката.

Доступ до адвокатів і юридичної допомоги — Адвокат Харьков

1. Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури.

2. Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які проживають на його

території і підпорядковані його юрисдикції незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних та інших поглядів, національного або соціального походження, економічного чи іншого статусу.

3. Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім людям. Професійні асоціації

адвокатів мають співробітничати в організації та створенні умов подання такої допомоги.

4. Уряди та професійні асоціації адвокатів повинні розробити програму, що має на меті інформування членів суспільства про їх права і обов’язки, про роль адвокатів у захисті основних свобод.

З цією метою особлива увага має приділятися бідним та іншим незаможнім людям, оскільки вони самі неспроможні відстоювати свої права і мають потребу у допомозі адвоката.

Спеціальні гарантії у кримінальній юстиції — Адвокат Харьков

5. Обов’язком урядів є забезпечення можливості кожному бути поінформованим компетентними владами про право одержати допомогу адвоката за його вибором

при арешті, затриманні або поміщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині.

6. Будь-яка вищезазначена особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката,

котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів.

7. Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній у тюрму з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у

вчиненні кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту.

8. Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й

консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за межами чутності уповноважених посадових осіб.

Кваліфікація і підготовка — Адвокат Харьков

9. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підготовку і знання як їх

ідеалів та етичних обов’язків, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом.

10. Обов’язком урядів, професійних асоціацій адвокатів і навчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації при допущенні осіб до адвокатської

практики або до продовження практики за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого становища.

11. У країнах, де існують групи, общини або регіони, потреби яких у юридичній допомозі не забезпечені, особливо коли такі групи мають відмінності в культурі,

традиціях, мові або були жертвами дискримінації у минулому, уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають вжити спеціальних заходів до

створення сприятливих умов для осіб з цих груп, які бажають займатися юридичною практикою, і забезпечити їм підготовку, необхідну для задоволення потреб цих груп.

Обов’язки і повноваження — Адвокат Харьков

12. Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя.

13. Обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

14. Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і

міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

15. Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Гарантії діяльності адвокатів — Адвокат Харьков

16. Уряди мають забезпечити адвокатам:

а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання;

б) можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном;

в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

17. Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, вони мають бути адекватно захищені властями. Адвокат Харьков

18. Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Адвокат Харьков

19. Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси свого клієнта, якщо він не був

дискваліфікований відповідно до національного права і практики його застосування й даних Положень. Адвокат Харьков

20. Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при

сумлінному виконанні свого обов’язку й здійсненні професійних обов’язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі.

21. Обов’язком компетентних влад є забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а у

кримінальному процесі — не пізніше закінчення розслідування — до судового розгляду. Адвокат Харьков

22. Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків. Адвокат Харьков

Свобода висловлювання й асоціацій — Адвокат Харьков

23. Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне висловлювання, віросповідання, об’єднання в асоціації та організації. Зокрема, вони мають право

брати участь у публічних дискусіях з питань права, здійснення правосуддя, забезпечення і захисту прав людини, а також право приєднуватися або

створювати місцеві національні і міжнародні організації та відвідувати їх збори без побоювання обмеження професійної діяльності з причин їх законних дій або

членства в організації, дозволеній законом. При здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і визнаними професійними стандартами та етичними правилами. Адвокат Харьков

Професійні асоціації адвокатів — Адвокат Харьков

24. Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й

підтримування їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання. Адвокат Харьков

25. Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ до юридичної допомоги, з тим, щоб

адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання давати поради і допомагати своїм клієнтам згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Адвокат Харьков

Бюлетень законодавства і юридичної практики України,
Київ, «Юрінком», N 1, 2000 р. Адвокат Харьков

Адвокат Запорожье. Юридическая помощь, защита

Адвокат Запорожье, адвокат Харьков. Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Представительство в суде, составление и подача процессуальных документов, исковых заявлений, жалоб.

Адвокат Запорожье

Адвокат Запорожье

Адвокат Запорожье

Самыми тяжелыми днями при рождении ребенка для семьи являются первые недели его жизни.

В такие дни проходят сложные моральные процессы осознания мужчиной и женщиной своих новых ролей отца и матери.

Женщина после родов, как правило, нуждается в помощи и повышенном внимании.

Речь идет не только моральной поддержке, но и физической помощи.

Сегодня отец младенца может уйти на 14 дней на неоплачиваемый отпуск, что негативно отражается на финансовом состоянии семьи.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений к некоторым

законодательным актам Украины относительно отпуска при рождении ребенка» №6460.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины «Об отпусках» в части введения нового вида отпуска — отпуска при рождении ребенка.

Предлагается, что такой отпуск будет продолжительностью 14 календарных дней и предоставляться после рождения ребенка:

1) мужу, жена которого родила ребенка;

2) отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

3) бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает ребенка и мать ребенка, если мать ребенка является одинокой матерью.

Отпуск при рождении ребенка будет предоставляется только одному из указанных лиц, а на период предоставления отпуска

за работником сохраняется место работы (должность) и заработная плата.

Законопроектом предусматривается, что соответствующее заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с добавлением

копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.

В законопроекте сознательно не указывается, что мать ребенка должна находиться в послеродовом отпуске (как это указано в ст. 25 Закона Украины

«Об отпусках»), поскольку не каждая мать новорожденного ребенка является работником на момент беременности и родов – она может быть частным

предпринимателем, не занятой лицом и т.д. – что ограничит права мужа (отца, близкого родственника) роженицы, которая не работала на момент беременности и родов.

Следует отметить, что подобные отпуска в настоящее время введены в Финляндии, Швеции, Франции. Кроме того, недавно Европейская

комиссия приняла инициативу, которая гарантирует декретный отпуск для отца ребенка. За ней отец ребенка сможет получить право на декретный отпуск

минимум на 10 рабочих дней после рождения ребенка.

Как решится вопрос в Украине – неизвестно, ведь законопроект лишь направлено на рассмотрение Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Адвокат Харьков

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Фактически судебное решение в Украине уже 7 лет воспринимается в роли источника права.

Постановление Верховного Суда Украины является юридически обязательным для применения всеми судами при рассмотрении аналогичных дел.

Решения судов кассационной инстанции также имеют значительное влияние на судебную практику, поскольку противоречие между разными решениями суда

кассационной инстанции является основанием для их пересмотра в Верховном Суде Украины.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции хотя, формально, имеют право вынести решение, которое не соответствует практике

кассационного суда, но понимают, что даже если это решение будет оставлено в кассационном суде без изменений, оно станет предметом рассмотрения в

Верховном Суде Украины.

Постепенное увеличение роли судебного прецедента является следствием реализации теории конвергенции, согласно которой различные правовые

системы (романо-германская и англосаксонская) постепенно сближаются.

Так же как в Великобритании и США все большую роль занимает статутное (основано на нормах Закона) право, так и в Украине свою роль как источник права занимает судебное решение.

Проектом закона  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно процессуального

обеспечения судебной реформы)» №6448 предлагается формализовать правила применения судебного прецедента. За ним в гражданском,

административном, хозяйственном и уголовном процессе вводится применение судебного прецедента.

Позиция большой палаты Верховного Суда будет обязательной для судов всех уровней при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами дела, а также при применении нормы, вывод о значении которой предоставила большая палата Верховного Суда.

Решение кассационного суда соответствующей специализации будет иметь прецедентное значение для всех судов этой специализации, если только оно не

противоречит правовой позиции большой палаты Верховного Суда.

Решение кассационного суда применяется также судами других специализации, но лишь при условии, что оно не противоречит решению кассационного суда соответствующей специализации.

Предлагается на данной стадии не давать силу прецедента решениям апелляционных судов.

Функцию проверки правильности применения норм материального права на обеспечение единства практики

Однако в будущем вполне вероятно, что уже на уровне апелляции будет обеспечиваться единство применения законодательства судами первой инстанции. Адвокат Запорожье

В таких условиях появится возможность значительно разгрузить суды кассационной инстанции, сместив их функцию проверки правильности

применения норм материального права на обеспечение единства практики между различными апелляционными округам. Адвокат Запорожье

Однако в настоящее время формирование судебной практики возможно только на уровне кассационных судов, а противоречия между их решениями устранением Большая палата. Адвокат Запорожье

В случае принятия проекта изменения коснутся Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Гражданского процессуального кодекса,

Уголовного процессуального кодекса, Хозяйственно-процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства и процедурных

положений Кодекса Украины об административных правонарушениях. Адвокат Запорожье

Законопроект зарегистрировали 16 мая, а вчера его передали в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Адвокат Запорожье

Отметим, что предложенный законопроект, кроме судебного прецедента, имеет еще 8 значительных новелл Адвокат Запорожье

адвокат харьков цены
адвокат по уголовным делам харьков
хороший адвокат харькоd
семейный адвокат харьков
адвокат харьков отзывы
юридическая консультация в харькове
адвокат по дтп в харькове
адвокаты харькова список

Адвокат — юридическая помощь и защита

Юридическая помощь по ведению дела в суде о преступлении против собственности.

Юридическая помощь по ведению дела в суде о преступлении против жизни и здоровья личности.

Юридическая помощь по ведению дела в суде о преступлении в сфере обращения наркотических веществ, их аналогов и прекурсоров.

Представительство интересов, прав, свобод в судах общей юрисдикции. В суде первой инстанции, в суде апелляционной инстанции, в суде кассационной инстанции.

Юридическая помощь в Европейском суде по правам человека.

Представительство интересов по делам гражданско — правового характера. Право собственности в судебном порядке.