Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков. Юридическая консультация, юридическая помощь, юридическая защита. Звоните сейчас

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Класіфікація юридичної практики

На сучасному етапі до змісту юридичної практики (діяльності) відносять не тільки складання документів, консультування та участь у судовому засіданні, а також багато інших юридично значущих дій. До вже існуючого переліку слід додати:

 • попередження
 • припинення та розслідування правопорушень
 • притягнення до юридичної відповідальності,
 • виконання покарань,
 • підготовка та прийняття нормативно-правових актів,
 • здійснення правовиховної та науково-дослідницької діяльності,
 • реєстрація та статистичний облік правових явищ, результатів юридичної діяльності.

За суб’єктами юридичну практику поділяють на:

 • судову;
 • прокурорську;
 • законодавчу;
 • слідчу та інші.

За змістом інтелектуальної діяльності юридична практика класифікується:

 • пізнавально-пошукова практика
 • реконструктивна юридична практика
 • організаційна,
 • реєстраційна,
 • комунікативна практика
 • слідча практика

Юридична діяльність

Юридична діяльність — це система юридично значущих, законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямована на задоволення публічних і приватних інтересів. Вона являє собою різновид соціальної діяльності. Їй притаманні основні риси, характерні для будь-якої соціальної діяльності: предметність, доцільність, упорядкованість, вибірковість, системність, планомірність, самоорганізованість тощо.

Підпадаючи під сферу правового регулювання, соціальна діяльність одержує юридичні властивості, які дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності.

Не варто плутати з «юридично значимими діями» — діями учасників правовідносин, що породжують суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Основні риси юридичної діяльності
«Час і порада юриста — це його товар»
— Авраам Лінкольн
 • Відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів;
 • Здійснюється спеціально уповноваженими на те суб’єктами, які володіють юридичними знаннями;
 • Її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнодержавних потреб та інтересів;
 • Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб’єктів і значною мірою повязана з державною діяльністю;
 • Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, що націлені на досягнення бажаних правових результатів;
 • Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі поведінки;
 • Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери суспільного життя, які підлягають правовому регулюванню.
Види юридичної діяльності:

За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:

• пізнавально-пошукова  — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;

• реконструктивна  — аналіз інформації, розробка версій, напрямку розв’язання юридичної проблеми;

• організаційна  — упорядкування і координація дій суб’єктів при веденні юридичної справи;

• реєстраційна  — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;

• комунікативна  — спілкування юриста з іншими учасниками і суб’єктами юридичної справи у процесі її вирішення.

За суб’єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування.

Юрист Украина

Юрист Украина, Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация

Юрист Украина

Юрист Украина

Юрист Украина

Юрист Украина онлайн — бесплатная юридическая консультация.

Почему важно быть квалифицированным юристом? Юри́ст (от лат. jus — право) (нем. Jurist, англ. Jurist) — специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права.

Практика — критерий истины. Оказывая юридическую консультацию юристы получают практику, тем самым осуществляя практическую деятельность в области права.

Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юридической деятельностью — судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях — юристконсультов, юристов, занимающихся частной практикой и других ( например, юридический бизнес).

Как получить бесплатную консультацию юриста онлайн?

Юриспруде́нция (лат. jūris prūdentia — «правоведение», от лат. jūs, род. п. jūris — «право» и лат. prūdentia — «предвидение», «знание»)

 • наука, изучающая свойства государства и права;
 • совокупность правовых знаний;
 • практическая деятельность юристов и система их подготовки.

Таким образом, под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных понятий:

 1. Науку о государстве и праве, изучающую результаты правового регулирования и выдвигающую правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений в механизм и способы регулирования общества.
 2. Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт основание для профессионального занятия юридической деятельностью.
 3. Практическое применение юридических знаний, деятельность юристов.

Правовые науки, юридические науки — общественные науки, изучающие право, правовую систему как систему социальных норм, правотворческую и правоприменительную деятельность.

Задайте вопрос юристу онлайн в Украине
 • Теоретические и философские правовые науки — юриспруденция, история государства и права (история права), теория государства и права, история правовых учений.
 • Правовые (юридические) науки по отраслям права: наука гражданского права, наука уголовного права и др.
 • Прикладные правовые науки — криминалистика, криминология, судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология и др.
История возникновения права в Западной Европе

Наследником римской юридической традиции продолжала оставаться Византия.

В арабских странах господство перешло к религиозному праву — шариату, поэтому правовые знания приобретались с религиозным исламским обучением.

В Западной Европе в период раннего Средневековья специального юридического образования не было. Однако в X веке в Павии была основана школа, где преподавалось лангобардское право.

В конце XI века в Болонье помимо школы свободных искусств возникла школа права, позже преобразованная в Болонский университет, где в середине XII века обучалось римскому праву несколько тысяч студентов из разных стран Европы.

В XII-XV веках в ряде стран Западной Европы возникают университеты (Оксфордский, Кембриджский, Парижский, Падуанский и др.), где ведущими

были юридические факультеты, на которых изучалось преимущественно римское право.

У народов Западной Европы юриспруденция становится неизменным спутником культурного развития.

Постепенно развивающееся сословие юристов в Италии, Англии, Франции и Германии занято на протяжении веков теоретической и практической

разработкой как римского, так и отечественного права, а также философским анализом доктрин так называемого естественного права.

Трактаты юристов ложатся здесь в основание законодательной и судебной деятельности; многие из них приобретают авторитет, равный законодательному.

Западноевропейские законоведы с первых же шагов своей деятельности ставят себе чисто практические задачи, чуждые интересов религии и политики.

Первоначальные трактаты этих юристов являются практическими сборниками формуляров для заключения юридических сделок и судебного процесса.

Особенностью юриспруденции средневековой Англии стало появление многочисленных brevia (writs), содержащие индивидуализированные, подобно римским, иски на каждый случай нарушения прав, охраняемых законами.

Постепенно такие brevia подвергаются юридической разработке со стороны законоведов. Рядом со сборниками brevia появляются сборники судебных

решений (records), комментарии к ним, судебные руководства (reports), с изложением наиболее важных судебных случаев и аргументации, на которой стороны основывали свои притязания.

Наконец, появляются целые обзоры действующего права, имевшие огромное воспитательное и практическое юридическое значение.

Англия, Германия,Франция

В XII и XIII веках среди таких сборников наиболее известен «Трактат о законах и обычаях королевства Англии» (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni

Angliae) Глэнвилла — первый трактат по общему праву, а также «De legibus et consuetudinibus regni Angliae libri quinque» (англ. On the Laws and Customs of

England) Генриха Брэктона — наиболее значительное из средневековых юридических сочинений Англии, представляющее собой обработку

многочисленных судебных казусов и решений, проникнутую характерной для английской юриспруденции логикой и практическим смыслом.

В нём также заметно влияние римского права и знакомство с Институциями Юстиниана. Юрист Украина

Значительное отличие английской местной юридической традиции от континентальной, базировавшейся на романском праве, в дальнейшем

предопределило раздельное развитие англо-саксонской и романо-германской правовых семей. Юрист Украина

Французская юриспруденция до XV века направляет своё внимание на собирание и обработку обычного права в кутюмы (фр. coutume — обычай) но преимущественно с изучением римского права. Юрист Украина

Например, известны Великие Кутюмы Нормандии, Кутюмы Бовези Филиппа де Бомануара и кутюмы других французских земель и городов. Юрист Украина

На их основе в 1389 году был составлен «Большой сборник обычаев Франции», который однако не смог преодолеть разрозненность национального права во Франции (вплоть до Великой Французской революции). Юрист Украина

Юриспруденция в Германии в ранний период своего развития отставала в развитии от английской и французской. Юрист Украина

Только к концу XIV века образуются значительные центры изучения права — Карлов университет в Праге, Гейдельбергский и Лейпцигский университеты, где

каноническое право изучалось наряду с гражданским римским.Юрист Украина

Исковое заявление образец

Исковое заявление образец. Помощь адвоката, помощь юриста. Звоните сейчас

Исковое заявление образец

Исковое заявление образецИсковое заявление образец

Как всякое заявление, а в данном случае исковое заявление, документ имеет свои составные части. Их не так много, и все они простые, и обязательно входят в каждое ( или любое)  исковое заявление.

Вступительная часть искового заявления

Истак, в начале искового заявления идет вступительная часть, где указываются в какой суд подается исковое заявление, стороны принимающие участие в процессе ( истец, ответчик, третьи лица).

Как правило исковые заявления подаются по месту нахождения ( месту жительства) ответчика, также ГПК предоставлен выбор истцу по определению суда в которыый возможно подать исковое зачяление.

Также в ГПК есть нормы определяющие исключительную подсудность. К вашему сведению, количество истцов и ответчиков ни чем не ограничено, но должно быть обосновано.

Далее идет наименование искового заявления, и в случае имущественного характера иска указывается цена.

Описательная часть искового заявления

Дадее, в нашем образце искового заявления необходимо изложить конкретные обстоятельства дела описывающие вашу спорную ситуацию, ( бесспорные ситуации суд, есстественно, не рассматривает).

Для примера в иске о расторжении брака указываются такие фактические обстоятельства ( извините за такой банальный пример):

 1. дата заключения брака
 2. кто произвел регистрацию брака ( какой орган)
 3. есть ли совместные дети ( в настоящий момент суд рассматривает исковые заявления о рассторжении брака в случае наличия совместных детей)

Если рассматривать, по аналогии, ситуацию с браком как ситуацию с входом и выходом, то далее описываетются обстоятельства напрямую связанные с

прекращением совместного проживания, как то с какого периода не проживаете вместе, не ведете совместное хозяйство, с кем останется ребенок ( дети), и иные

обстоятельства связанные с существенными подробностями вашего дела.

Мотивировочная часть искового заявления

Почему ваши исковые требования подлежат удовлетворению?  На основании какой статьи и какого нормативно правового акта?

В соответствии со ст. 11 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК Украины) главным законом для суда является Конституция Украины.

Детально же процедура в суде регулируется ГПК Украины, другими законами и подзаконными актами.

Эта же статья кодекса допускает применение закона и права по аналогии, если нет закона, регулирующего спорные отношения.

В первом случае суд разрешает дело, руководствуясь законом, регулирующим сходные отношения, а во втором — исходя из общих положений законодательства Украины.

Основным законом, регулирующим деятельность суда при рассмотрении гражданских дел, является ГПК Украины.

Он определяет порядок возбуждения дела в суде, его подготовку и разбирательство, порядок пересмотра решения и его исполнения.

Просительная часть искового заявления

В просительной части искового заявления следует указывать, что конкретно вы хотетите, что бы вынес суд в своем решении.

Таких требований может быть больше одного. в таком случае наддо учитывать, что судебный збор в настоящее время взымается за каждое исковое требование.

На данном этапе могу позволить себе дать вам совет —  обратитесь к адвокату или юристу, в общем, к квалифицированному специалисту, за консультацией,

априори, тот, кто каждый день занимается судебной практикой, тот с большей вероятностью доведет ваше дело в суде до принятия судом решения в вашу

пользу, в том случае если с самого начала возмется за подготовку и написание процессуальных документов в суд.

Дадее идет список приложений документов с отметкой оригинал это или копия ( в случае с браком оригинал свидетельства о браке), квитанция об оплате судебного сбора прилагается в оригинале.

Количество приложений и искового заявления равное количесву сторон участвующих в деле подается должным образом через канцелярию суда.

В конце искового заявления ставится дата и подпись с указанием лица которое подписало данное исковое заявление.

Защита гражданских прав

Законодательство Украины предусматривает три формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций:

 • судебную,
 • административную
 • общественную.

Важнейшей из этих форм является судебная, т к только суды, в соответствии с Конституцией Украины, осуществляют правосудие.

Статья 8 Конституции Украины провозглашает и закрепляет принцип верховенства права. Исковое заявление образец

Поэтому содержание Законов Украины, характер деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей должны определяться правами и свободами человека и гражданина. Исковое заявление образец

Система судов, осуществляющих правосудие в нашем государстве, представлена судами общей юрисдикции.  Они и разрешают большинство гражданских дел. Исковое заявление образец

В то же время, одной из форм защиты и осуществления субъективных гражданских прав является нотариальная форма. Исковое заявление образец

Нотариусы удостоверяют сделки (купля-продажа, дарение и др.), принимают меры к охране наследственного имущества, свидетельствуют верность копий, удостоверяют ряд фактов. Исковое заявление образец

Субъективные трудовые права могут защищаться на предприятиях комиссиями по трудовым спорам. Исковое заявление образец

В них не могут рассматриваться споры, подлежащие непосредственному разрешению в суде по заявлениям трудящихся предприятий и организаций, где

такие комиссии не избираются, по заявлениям о восстановлении на работе и оплате за вынужденный прогул (за исключением судей, прокурорско-

следственных работников, выборных работников членов общественных и иных объединений граждан при досрочном освобождении их от выборной платной

должности по решению избравших органов), по заявлениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, их заместителей, служебных лиц

таможенных органов, налоговых инспекций и других лиц, указанных в ст. 323 КЗоТ Украины. Исковое заявление образец

Определенными возможностями по защите своих прав располагают граждане и в случае обращения к общественным формам судопроизводства. Исковое заявление образец

Помощь адвоката

Помощь адвоката. Представительство в суде. Юридическая консультация. Звоните сейчас

Помощь адвоката

Помощь адвоката

Помощь адвоката

В чем конкретно состоит помощь адвоката? Сделаем небольшой экскурс в историю вопроса и попробуем прийти к общему  знаменателю, дабы простые

потребители услуг адвокатских либо юридических смогли сделать осознанный выбор, собственно, адвоката либо юриста.

Став на место простого потребителя услуг, я попробовал забить в поиске на Гугл простую поисковую фразу «помощь адвоката», и буквально исправил ее на » поимощь адвоката Украина».

Как правило, в первых позициях поисковой выдачи, я получил большое множество ссылок, где на первой странице было размещено всевозможные

призывы получить бесплатно консультацию юриста, консультацию адвоката, и вообще вся тема крутилоась вокруг слова бесплатно.

Приятно что то получить бесплатно. Не скрою. Но.. давайте вникнем в мотивы которые лежат на поверхности.

Предположим мне надо получить помощь адвоката. У меня стоит конкретная юридическая проблема, связанная на прямую с конкретными действиями, будь —

то составление и подача какого — либо юридически значимого документа, или совершение каких — либо действий в судебном процессе, не принципиально

каком, гражданском или уголовном, но принципиально: где?.

Из поставленного выше вопроса, сразу возникает потребность привязки своего поиска исполнителя юридических услуг — помощи адвоката, к конкретной

территориальности, к конкретному суду, районному, межрайонному, городскому, либо к отделению полиции.

Это логично, ведь как потребитель услуг, я тоже живу на какойто территории, которая имеет административные функции, у меня , у потребителя скорее всего

есть жилье ( в собственности, или в аренде) и мое дела напрямую связано с районом проживания, с административной единицей.

Итого, мы определились в главном, — любая помощь адвоката, привязана к какой — то конкретной территории, и связано это с простыми требованиями Законов

Украины, которые работают по принципу территориальности или екстерриториальности.

В том случае, если помощь адвоката напрямую связана с представительством интересов, прав и свобод в суде общей юрисдикции, в гражданском, уголовном,

административном, хозяйственном судопроизводстве, то находясь на востоке государства Украина, мне кажется, несколько затрудительно будет оказывать

помощь адвоката у западных границ государства.

Помощь адвоката, помощь юриста в Харькове и Харьковской области осуществляется всем житеям Украины, несмотря на то, где они проживают.

Бесплатные консультации онлайн, возможно ли это? — это тема следующей публикации на этом сайте.

Консультация юриста

Если у Вас произошел экстраординарный случай, в котором необходима помощь юриста, наши адвокаты и юристы предоставят Вам бесплатную консультацию и помогут разобраться в возникшей правовой ситуации.

В том случаях, если есть необходимость действовать, мы предложим спектр услуг, которые включают в себя:

 • юридические услуги в любой области права;
 • юридическую помощь в случае посягательства на Вашу честь и достоинство;
 • представим Ваши интересы в судах общей юрисдикции всех уровней;
 • поможем при составлении разного рода заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.

Помните, объем услуг предлагаемый нашими адвокатами и юристами (помощь адвоката), направлены на то, чтобы сделать невозможным любое посягательство

на Ваши права и интересы, а в случае такого посягательства, профессионально защитить Вашу честь и достоинство.

В экстренных ситуациях бесплатную консультацию предоставим в любой день недели, в любое время суток.

Адвокат по гражданским делам Харьков

Оказание юридической помощи в суде, адвокат по гражданским делам Харьков. Звоните сейчас

Адвокат по гражданским делам Харьков, оказание юридической помощи в суде

Адвокат по гражданским делам Харьков

Адвокат по гражданским делам Харьков

Гражданские дела в суде первой инстанции

Гражданские дела в суде первой инстанции требуют особенно повышенного внимания и собранности, поскольку связаны с возможностью суда

принимать решения кардинально противоположные, исходя из свободы трактования не всегда четко и однозначно прописанных правовых норм, (

Спрашивая себя возможно ли это, дайте ответ также сами),  обычаев делового оборота, противоречивости отечественного законодательства, часто

принимаемых судьями аналогии закона и права, исходя из собственного субъективного понимания возникшего спора, или нежелания признавать

противоречащим Конституции Украины местное законодательство, или принятые решения органами государственной власти или уполномоченными

государством субъектами, например, нотариусами.

В настоящее время факторов влияющих на принятие решения огромное количество, в том числе и случайных.

Адвокат по гражданским делам

Адвокат по гражданским делам является многопрофильным специалистом, способным оказывать консультации в различных отраслях права.

Как ни странно, это связано со спецификой споров, которые возникают из правоотношений данной категории.

Обратившись к квалифицированному юристу, Вы получите исчерпывающую информацию по вашему вюридическому вопросу.

Уже после первой консультации адвокат по гражданским делам определит объем нарушенных прав, возможность решения конфликта в досудебном порядке или его перспективность в ходе судебного процесса.

Специалист-правовед поможет справиться с возникшими перед Вами трудностями понимания правовой позиции, написания и подачи в суд исковых заявлений, ходатайств, объяснений и жалоб.

В ходе консультации квалифицированный юрист объяснит, как нужно воспользоваться имеющимися доказательствами, и поможет в общении со свидетелями.

Отдельной частью идут отношения связанные с судебными экспертизами и заключениями судебных экспертов.

Здесь, так как и в остальных областях гражданского судопроизводства надо быть квалифицированным специалистом, с пониманием методологии экспертных

исследований, во избежании ошибки, для примера.

Оказание юридической помощи в суде

Оказание юридической помощи в суде – это не просто присутствие адвоката в судебном заседании лишь с целью соблюдения Ваших процессуальных прав.

Судебное представительство является комплексной услугой, оказываемой адвокатами по гражданским делам, и нацеленной на достижение конечного положительного результата.

Помощь адвоката в суде призвана разрешить имеющийся конфликт, при этом защитить Ваши права, Ваше имущество, сохранить деньги, избежать

необоснованных расходов и получить наиболее благоприятное для Вас судебное решение, потому что только адвокат способен в значительной

степени повлиять на конечный результат рассматриваемого в суде дела.

Юридические услуги адвоката по гражданским делам (перечень не является исчерпывающим):

 • формирование правовой позиции по делу, выработка тактики судебной защиты Ваших прав;
 • составление и предъявление искового заявления, ходатайства об обеспечении иска;
 • подготовка и подача возражений на иск;
 • при необходимости составление и предъявление встречного иска;
 • подготовка проекта мирового соглашения;
 • составление иных документов процессуального характера, необходимых для судебной защиты Ваших интересов;
 • подготовка и направление адвокатом запросов в судебные и иные органы, необходимых для получения информации по делу;
 • участие адвоката в подготовке гражданского дела к судебному разбирательству;
 • непосредственное участие адвоката в суде при рассмотрении гражданского дела;
 • получение копий судебных актов;
 • при необходимости обжалование судебных решений в апелляционном, кассационном порядке.
Ведение дел о расторжении брака, взыскании алиментов и разделе имущества:
 • составление и подача искового заявления;
 • заявление требований о разделе совместно нажитого имущества;
 • действия, связанные с наложением ареста на имущество ответчика;
 • установление факта отцовства;
 • оспаривание факта отцовства;
 • взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;
 • участие в ведении дела вплоть до вступления решения суда в законную силу;
 • проведение дела без Вашего присутствия в суде;
 • составление брачного договора.
 
Ведение дел о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП:

проведение дела без Вашего присутствия в суде.

составление и подача искового заявления.

проведение авто-технической экспертизы и составление калькуляции.

сбор информации об имуществе виновника ДТП.

наложение ареста на имущество, принадлежащее виновнику ДТП.

ведение дела до момента исполнения решения суда.

подготовка проекта мирового соглашения и утверждение его в суде.

иные необходимые действия.

Ведение дел, связанных с недвижимостью и жилищными спорами:
 • дела о признании договоров купли-продажи, дарения недействительными;
 • дела о выделении доли в жилом помещении;
 • дела о разделе лицевых счетов;
 • дела о вселении;
 • дела о выселении;
 • дела о снятии граждан с регистрации;
 • дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми помещениями;
 • дела об устранении препятствий в пользовании недвижимостью, жилым помещением;
 • земельные споры;
 • иные вопросы, связанные с недвижимостью.
Ведение дел о наследовании имущества:
 •  дела о восстановлении срока на подачу заявления о вступлении в наследство;
 • дела о признании права собственности в порядке наследования;
 • дела о признании завещания недействительным;
 • прочие вопросы, связанные с наследством.
 Ведение трудовых споров:
 • дела о взыскании задолженностей по заработной плате и другим выплатам;
 • дела о восстановлении на работе;
 • иные вопросы в сфере трудового права.
 Ведение споров с банками по кредитно-депозитным вопросам, ипотеке:
 • признание недействительным полностью или частично кредитных договоров, дополнительных соглашений, односторонних изменений условий договора;
 • взыскание сумм и выплат с банковских учреждений;
 • оспаривание штрафных санкций, пени, штрафных процентов;
 • прекращение договоров поруки;
 • отмена заочных решений судов по искам банков о взыскании;
 • приостановление исполнения решения суда, исполнительного листа;
 • закрытие исполнительного производства;
 • иные вопросы возникающие в процессе общения с банковскими учреждениями.

Перечень стандартных гражданских дел в суде первой инстанции, апеляционной инстанции, кассационной инстанции, существующая в настоящий момент адвокатская практика.

Апелляционный суд отменил решение суда о взыскании ущерба за залитие квартиры и отказал в иске

Суд лишил  отца родительских прав

Лишение отца родительских прав

Решение суда, которым весь дом при разделе имущества был оставлен супруге, было оставлено в силе и апелляция бывшего мужа была отклонена

По апелляционной жалобе адвоката апелляционный суд отменил решение суда и спустя 4 года вернул квартиру клиенту

Адвокат відстояв інтереси клієнта в спорі про поділ майна подружжя та весь будинок залишився у власності клієнта

Суд вернул клиенту автомобиль по договору лизинга

Апелляционный суд защитил права ребенка и лишил отца родительских прав

Суд признал лицо утратившим право пользованием жилым помещением

Представитель истца вынужден был покинуть зал судебного заседания;Оказание юридической помощи в суде

Апелляционный суд изменил свое мнение и признал брак расторгнутым;Оказание юридической помощи в суде

Иск о защите чести и достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации и возмещении морального ущерба за ее распространение;Оказание юридической помощи в суде

Апелляционный суд отменил незаконный запрет на отчуждение имущества
Апелляционный суд отказал в взыскании инфляционных утрат и 3% годовых от просроченной суммы
Кассационный суд отменил незаконное решение об отчуждении половины дома
Апелляционный суд отменил незаконный запрет о выезде должника за границу
Установление юридического факта принадлежности правоустанавливающего документа
Апелляционный суд отменил незаконное решение о выселении из служебного жилья
Кассационная инстанция отменила решение об отказе в взыскании морального ущерба по иску о защите чести и достоинства

Рішення суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди споживачу;Оказание юридической помощи в суде

Визнання договору поруки припиненим;Оказание юридической помощи в суде

Признание продажи банком квартиры на прилюдных торгах незаконной;Оказание юридической помощи в суде

Забезпечення позову — заборона відчуження, передачу в заставу квартири;Оказание юридической помощи в суде

Признание лица утратившим права пользования жилым помещением;Оказание юридической помощи в суде

Лишение отца родительских прав;Оказание юридической помощи в суде

Визнання права власності на квартиру у порядку спадкування за законом;Оказание юридической помощи в суде

Захист прав поручителя за кредитним договором;Оказание юридической помощи в суде

Захист права власності на земельну ділянку;Оказание юридической помощи в суде

Відмова банку в стягненні заборгованості;Оказание юридической помощи в суде

Взыскание задатка и штрафа;Оказание юридической помощи в суде

Визнання дійсним договору дарування; адвокат по гражданским делам Харьков

Отмена наложения взыскания на жилье; адвокат по гражданским делам Харьков

Признание нотариальной надписи не подлежащей исполнению
Взыскание долга
Зупинення стягнення
Отмена запрета на выезд должника за границу
Захист договору дарування
Усунення перешкод у здійсненні права власності та вселення в житло
Визнання правильним скасування виконавчого написі нотаріуса

Ведение дел о расторжении брака, взыскании алиментов и разделе имущества:

 • заявление требований о разделе совместно нажитого имущества; адвокат по гражданским делам Харьков
 • действия, связанные с наложением ареста на имущество ответчика; адвокат по гражданским делам Харьков
 • установление факта отцовства; адвокат по гражданским делам Харьков
 • оспаривание факта отцовства; адвокат по гражданским делам Харьков
 • взыскание алиментов на несовершеннолетних детей; адвокат по гражданским делам Харьков
 • участие в ведении дела вплоть до вступления решения суда в законную силу; адвокат по гражданским делам Харьков
 • проведение дела без Вашего присутствия в суде; адвокат по гражданским делам Харьков
 • составление брачного договора; адвокат по гражданским делам Харьков
 • составление и подача искового заявления; адвокат по гражданским делам Харьков