Скасування мораторію

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридическая консультация. Адвокаты. Ведение дел в суде — уголовных, гражданских, административных, хозяйственных.

Cкасування мораторію

Скасування мораторію.

Скасування мораторіюCкасування мораторію — етап аграрної реформи. Розроблена Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру концепція реформування діючої системи земельних відносин припускає два етапи аграрної реформи.

 Про це пише в статті глава Держгеокадастра Максим Мартинюк.

За його словами, на першому етапі, після закінчення терміну дії мораторію з 2016 року, буде відкрито продаж сільгоспземель державної форми власності.

На другому, з 2019 року, — ринок відкриють для продажу землі громадянами.

Ключове і водночас найскладніше питання проведення земельної реформи — це запуск ринку землі, пише автор.

«Ми пропонуємо двоетапний варіант. Перший етап — з 1 січня 2016 року — передбачає продаж сільгоспземель державної форми власності», — пише Мартинюк.

Скасування мораторію

За його словами, право на купівлю землі отримають тільки громадяни України. Іноземці та юрособи на першому етапі виключені з ринку.

Cкасування мораторіюНа думку глави Держгеокадастра, у купівлі державних земель будуть зацікавлені агрохолдинги. Але не варто перебільшувати небезпеку від них,

каже він, — більша частина ринку зайнята компаніями середнього розміру.

Потенційно агрохолдинги можуть бути зацікавлені в покупці близько 4 млн га землі, що становить 10% земель сільськогосподарського призначення в Україні.

«Якщо ми побачимо, що модель не спрацює, то постане питання про розширення кола покупців, але все одно зі значними обмеженнями в частині

юрисдикції», — продовжує Мартиненко.

продаж сільгоспземель?

Продаж сільгоспземлі буде можливим тільки через аукціони. Самі аукціони повинні бути прозорими, зручними, з залученням максимальної кількості учасників.

«Цього можна досягти, тільки перевівши їх в онлайн, на електронний майданчик», — зазначає чиновник, додаючи, що зараз якраз закінчується

розробка такого проекту електронних аукціонів за підтримки європейських консультантів з проекту Єврокомісії Twinning за іспанським зразком.

«Це назавжди має зняти питання щодо прозорості процедур і доступністю інфраструктури», — упевнений він. Скасування мораторію.

Дозволяючи продаж державних земель, необхідно закрити дірки у безаукціонній передачі в приватну власність. Скасування мораторію.

На другому етапі після того, як перший етап пройде успішно, будуть виявлені і нівельовані ризики, а ціна землі підніметься до ринкової, можна буде відкрити

доступ на ринок громадянам. Скасування мораторію.

«Ми прописуємо в законі норму, що певні його статті почнуть діяти з 2019 р. — на нашу думку, це можна вважати робочим варіантом старту повноцінного

ринку землі», — пише Мартиненко. Скасування мораторію.

До цього моменту на ринку землі вже повинен бути створений державний оператор, завданням якого буде викуп у людей ділянок за фіксованою ціною (в

ролі такого держагента розглядається один з державних банків, а не створена з нуля нова структура, як це вже було з Земельним банком). Скасування мораторію.Скасування мораторію

Дважды взыскивать долг

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаты. Ведение дел в суде — уголовном, административном, гражданском, хозяйственном. Арест имущества, снятие ареста в судебном порядке.

Дважды взыскивать долг позволили банкам Украиныдважды взыскивать долг

Дважды взыскивать долг. В ходе судебных споров по ипотечным кредитам, с украинцев могут начать дважды взыскивать долги по займам.

Основания для этого банкам недавно предоставил Верховный суд, который, рассматривая дело №6-939цс15, поставил, что расторжение кредитного договора не является основанием для прекращения ипотеки.

Оспорить в суде кредитный договор — признать его недействительным

«Иными словами, неважно, что человеку удалось оспорить в суде кредитный договор — признать его недействительным.

Это не значит, что банк больше не может больше отнять квартиру или дом и продать их в счет погашения займа.

Нет, все он может — постановил ВСУ. Из-за того, не оспорен еще и договор залога, банк сможет на его основании взыскать жилье и выселить должника.

При этом совершенно беззащитными из-за постановления Верховного суда остаются те заемщики, которые при оспаривании кредитного договора выплачивали свои задолженности — так нередко случается.

Кредитные договоры расторгаются в судебном порядке при погашении долгов. И выходит, что человек уже совершил выплату, но залог все равно остается в руках у банка, и тот может его взыскать.

Опасные объяснения

И деньги получил, и квартиру — двойное взыскание», — объяснил «Вестям» ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

дважды взыскивать долгЭто стало уже стандартной процедурой для наших банков: во время кредитных тяжб, они не только добиваются положительного решения суда о признании

кредитного договора действительным, но еще и подают иск об обращении взыскания на предмет ипотеки.

И даже если заемщик сошелся с банком в вопросе ничтожности кредитного договора при условии выплаты всей задолженности или ее части (обычно банк

соглашается на «прощение» части долга), юристы советуют все правильно оформить. Чтобы потом не платить дважды.

«Ответчику необходимо на судебном заседании предоставить копию решения «первого» суда и показать, что взыскание задолженности уже осуществилось. В

ином случае удовлетворение иска касательно ипотеки будет ничем иным как «двойным взысканием».

Зачастую в таких случаях суды данные иски не удовлетворяют», — объяснил «Вестям» управляющий партнер ЮФ «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.

В сговор с судьями

Юристы понимают, почему ВСУ решил оставить банкам максимум возможностей для взыскания кредитной задолженности — слишком уж часто заемщики вступали в сговор с судьями и выводили имущество из обеспечения.

Об этом говорят открыто. «Ипотечные споры традиционно считаются самым коррумпированным типом судебных дел.

Не секрет, что на «снятие ареста» существует стабильный спрос, позволявший, до определенного момента, успешно выводить из-под удара ипотечное

имущество путем обжалования решений первой инстанции и дальнейшей перепродажи для создания добросовестного приобретателя», — сказал нам

старший юрист ЮК Prove Group Ярослав Абрамов.

По мере распространения той или иной практики ВСУ постепенно прикрывает раз лазейки. Но заемщики достаточно быстро находят новые.

Тем не менее, правоведы все же надеются, что правовые заключения судов высших инстанций будут формулироваться еще и так, чтобы банки не могли ими

пользоваться для двойных взысканий с порядочных заемщиков.

О подсудности иска

Ведение дел в суде — уголовных ( вт.ч. на досудебном следствии), гражданских, административных, хозяйственных адвокатами с опытом. Составление и подача процессуальных документов.

О подсудности иска  к физлицу по хозяйственному договору

О подсудности иска
О подсудности иска

Правовая позиция Верховного Суда Украины. Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 30 сентября 2015 года

рассмотрел дело 6-1323цс15 по иску ООО «Шалыгинский» к ООО «Амарант»и физлицу (солидарных должников) о взыскании средств по договору

поставки. Районный суд закрыл производство в деле, разъяснив, что истец может обратиться в хозяйственный суд. Апелляционный суд оставил определение в

силе.ВССУ отказал в открытии кассационного производства. Суды исходили из того, что спор возник по поводу выполнения хозяйственного договора, а именно

договора поставки, поэтому дело подлежит рассмотрению не в порядке гражданского, а в порядке хозяйственного судопроизводства.

Не допускается объеденение в одно производство

ВСУ направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции исходя из незаконности закрытия производства по делу по иску к физлицу, разъяснив

следующее. Согласно ст. 16 ГПК не допускается объединение в одно производство требований, подлежащих рассмотрению по правилам различных

видов судопроизводства, если другое не установлено законом. Согласно части второй статьи 118 ГПК истец вправе объединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой.

О подсудности иска

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 1 пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 12 июня 2009 года № 2

«О применении норм гражданского процессуального законодательства при рассмотрении дел в суде первой инстанции»,

решая вопрос об открытии производства по делу, суд должен исходить из того, что согласно статье 124 Конституции

юрисдикция общих судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве,

а согласно частям первой и второй статьи 15 ГПК в порядке гражданского судопроизводства суды рассматривают дела о защите

нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов,

возникающих из гражданских, жилищных, земельных, семейных, трудовых отношений, а также из других правоотношений, кроме случаев,

когда рассмотрение таких дел Кодексом административного судопроизводства (статья 17) или Хозяйственным процессуальным кодексом (статьи 1, 12) отнесено к компетенции административных или хозяйственных судов.

Законом может быть предусмотрено рассмотрение других дел по правилам гражданского судопроизводства.

Абзацем 3 пункта 15 постановления Пленума ВСУ № 2 разъяснено, что требования истца к нескольким ответчикам могут быть объединены в одно производство,

если эти требования однородные, такие, которые неразрывно связаны между собой, или от решения одного из них зависит решение других. О подсудности иска.

Такое объединение не допускается, если отсутствует общность предмета иска. О подсудности иска.

Не допускается объединение в одно производство требований, подлежащих рассмотрению по правилам различных видов судопроизводства, если другое не установлено законом.

Поскольку не допускается объединение в одно производство требований, подлежащих рассмотрению по правилам различных видов судопроизводства,

если иное не установлено законом, суд открывает производство по делу в части требований, относящихся к гражданской юрисдикции и отказывает в открытии производства по делу о требованиях,

когда их рассмотрение производится по правилам другого судопроизводства. О подсудности иска.

Таким образом, ВСУ согласился с выводами ВССУ, высказанными в определении от 3 июня 2015 года: дело подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства,

хотя спор возник между юридическими лицами и физическим лицом, не являющимся предпринимателем, однако следует из одних обязательственных правоотношений. О подсудности иска.

Общая исковая давность

Кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, присвоение, растрата, умышленная порча имущества, иные преступления против собственности — правовая помощь и защита. Юридическая консультация. Звоните сейчас

Общая исковая давность и иски прокурора о защите госсобственности  — правовая позиция ВСУ изложенная на совместном заседании палат по гражданским и хозяйственным делам

Общая исковая давность
Общая исковая давность
Общая исковая давность. Пункт 4 части 1 ст. 268 ГК не распространяется на иски прокуратуры, предъявляемые от имени государства и направленные на

защиту права государственной собственности, нарушенного незаконными правовыми актами органа государственной власти.

на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам

Верховный Суд Украины на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам 16 сентября 2015 года при

рассмотрении дела 6-68цс15 сформулировал правовую позицию относительно течения исковой давности в спорах по иску прокурора в интересах государства.

Разъяснено, что согласно пункту 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на рассмотрение его дела судом.

Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на все вопросы толкования и применения Конвенции, отмечает, что «исковая

давность — это законное право правонарушителя избежать преследования или привлечения к суду по истечении определенного периода после совершения правонарушения.

законное право правонарушителя избежать преследования или привлечения к суду

Срок исковой давности, что является обычным явлением в национальных законодательствах государств — участников Конвенции, выполняет несколько

задач, в том числе обеспечивает юридическую определенность и окончательность, предотвращая нарушения прав ответчиков, которые могут

случиться в случае принятия судом решения на основании доказательств, которые стали неполными из-за истечения времени» (п. 570 решения от 20

сентября 2011 года по заявлению № 14902/04 по делу ОАО « Нефтяная компания «ЮКОС» против России»; п. 51 решения от 22 октября 1996 года по делу «Стаббингс и другие против Соединенного Королевства»).

В соответствии со статьей 257 ГК общая исковая давность устанавливается продолжительностью в 3 года.

При этом в соответствии с частями 1 и 5 ст. 261 ГК течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.

Положениями ст. 268 ГК предусмотрено исключения из общего правила о распространении исковой давности на все гражданские правоотношения и

определены требования, на которые исковая давность не распространяется, в частности в пункте 4 части 1 ст. 268 ГК указано, что по требованию владельца

или другого лица о признании незаконным правового акта органа государственной власти, органа власти АР Крым или органа местного

самоуправления, которым нарушено его право собственности или иное вещное право, исковая давность не распространяется.

защита прав собственников и других лиц от государства

Однако пункт 4 части 1 ст. 268 ГК по своей сути направлен на защиту прав собственников и других лиц от государства. Общая исковая давность

Общая исковая давностьПоскольку государство обязано обеспечить надлежащее правовое регулирование отношений и ответственно за принятые его органами незаконных правовых

актов, их отмена не должна ставить под сомнение стабильность гражданского оборота, поддерживать которую призваны нормы об исковой давности, поэтому, в

отличие от других участников гражданских правоотношений, государство несет риск истечения срока исковой давности на обжалование ним

незаконных правовых актов государственных органов, которыми нарушено право собственности или иное вещное право. Общая исковая давность

Таким обрзом, учитывая статус государства и его органов как субъектов властных полномочий, положения пункта 4 части 1 ст. 268 ГК не

распространяются на иски прокуратуры, предъявляемые от имени государства и направленные на защиту права государственной собственности, нарушенного незаконными правовыми актами органа государственной власти. Общая исковая давность

На такие иски распространяются положения ст. 257 ГК относительно общей исковой давности, и на основании части первой ст. 261 настоящего Кодекса

течение исковой давности начинается со дня, когда государство в лице его органов как субъектов властных полномочий узнало или могло узнать о нарушении прав и законных интересов. Общая исковая давность

Правонарушения

Истребование из чужого незаконно владения — юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против собственности. Юридическая консультация.

Правонарушения, не касающиеся использования жилья, не учитываются при выселении за нарушение правил общежития.Правонарушения

Правонарушения. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел при рассмотрении дела № 6-16348св15 высказался о выселении на основании ч. 1 ст. 116 ЖК Украинской ССР.

никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда

Разъяснено, что в соответствии со ст. 47 Конституции никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в иске и своим решением удовлетворил иск и выселил ответчика из квартиры на основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 116 ЖК УССР, без предоставления другого жилого помещения. При этом апелляционный суд исходил из того, что ответчик систематически нарушает правила общежития, в связи с чем невозможно другим лицам проживать с ним в одном доме, меры предупреждения и общественного воздействия на него оказались безрезультатными.

ВССУ не согласился с выводами суда апелляционной инстанции и указал следующее.

Правонарушения

систематически разрушает или портит жилое помещение

В соответствии со ст. 157 ЖК УССР собственник жилого дома (квартиры) вправе требовать в судебном порядке выселения членов семьи, но при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 116 ЖК УССР.

В соответствии с ч. 1 ст. 116 ЖК УССР выселение члена семьи нанимателя (собственника) дома и других лиц, проживающих вместе с ним, возможно в

том случае, если он систематически разрушает или портит жилое помещение, или использует его не по назначению, либо систематически нарушает правила

общежития и делает невозможным для других проживание с ними в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными

Однако апелляционный суд при рассмотрении дела о выселении на основании ч. 1 ст.116 ЖК УССР не учитывал, что должно быть установлено нарушение

правил общежития именно в сфере спорных жилищных отношений, а не правонарушения, допущенные ответчиком в другом месте и не имеющие

отношения к пользованию сторонами жилым помещением.

Установление указанных обстоятельств и предоставление надлежащей оценки доводам сторон в этой части будет соответствовать требованиям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Варианты реструктуризации

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация по делам о преступлении против собственности — кража, грабеж,разбой,растрата, умышленное повреждение имущества.

Варианты реструктуризации  для валютных заемщиков Украины ( курс 23 грн за доллар )

Варианты реструктуризации.

Варианты реструктуризации

Варианты реструктуризации. Банки готовы пойти на уступки заемщикам. Валютным ипотечным заемщикам, которые уже устали ждать развязку истории принятия закона № 1558-1, предложили новый вариант реструктуризации.

Банки готовы конвертировать валютные кредиты в гривну со списанием для большинства клиентов от 25% до 50% долга и полным прощением кредитов для особых заемщиков.

По мнению банкиров, это лучший возможный компромисс, правда, сторонникам курса 5,05 грн/$ он вряд ли понравится.

свой закон

Банкиры готовят новый законопроект о переводе валютной ипотеки в гривну.

Об этом сегодня сообщила глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова на заседании «Финансового клуба».

Проектом закона «О реструктуризации обязательств граждан по кредитам в иностранной валюте, которые получены для приобретения единственного

жилья» будет предложено перевести в гривну все валютные ипотечные кредиты на сумму до 2,5 млн грн (по курсу на начало 2015 года).

Проект закона пока не обнародован, но журналисты получили концепцию проекта закона.

Конвертация валютного займа в гривневый будет проходить по официальному курсу Нацбанка на день реструктуризации.

После чего часть долга будет списана.

Всем гражданам, которые брали кредиты на покупку единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья, банки простят не

меньше 25% долга.

Но ряду категорий обещаны большие «скидки». Тем, у кого жилье попадает под категорию социального (квартиры площадью до 60 кв. м и дома до 120 кв.

м), спишут не меньше 50%; инвалидам, участникам АТО, ветеранам, многодетным семьям – свыше 70%.

Участников АТО, которые получили инвалидность, и наследников погибших в АТО полностью освободят от долга.

Это должно позволить сделать закон социально ориентированным.

Такие размеры списания означают, что при нынешних колебаниях курса около 22 грн/$ реальный курс конвертации для заемщиков составил бы 11-16,5 грн/$.

Списание 70% эквивалентно курсу 6,6 грн/$. Условием перевода кредита станет отсутствие просрочки на 1 января 2014 года, когда курс был еще 7,99

грн/$, или ее полное погашение перед реструктуризацией.

Но и этого недостаточно: по состоянию на 1 июля 2015-го у заемщика не должно быть просрочки более 30 дней.

штрафы

Штрафы, возникшие за последние полтора года, будут списаны, а через шесть месяцев после вступления в силу закона будет снят мораторий на

принудительное взыскание жилья.

При реструктуризации ставка кредита не меняется – ее зафиксируют на три года.

Потом она будет повышена до уровня Украинского индекса ставок по депозитам физлиц для годовых гривневых вкладов (UIRD) плюс 3%. Это

стоимость привлечения денег у населения плюс административные затраты банка.

При нынешнем уровне UIRD ипотечная ставка составила бы 24-25%. Но к 2018 году НБУ хочет снизить инфляцию до 6% плюс-минус 2%.

Если ставка по депозитам будет на уровне инфляции, то заемщики смогут рассчитывать на 10-11%, как они платят в валюте.

Решение для многих

Закон позволит банкам идти на уступки, например, менять систему погашения с ануитетной на дифференцированную, уменьшать ставку по кредиту или использовать более лояльный курс конвертации.

Эта инициатива, по мнению банкиров, более здравая, чем предложения законопроекта № 1558-1, который «завис» в парламенте.

Также закон заменит неработающий Меморандум.

«Мы пришли к тому, что эту проблему нужно решать законом, чтобы от заемщиков не было жалоб, что какие-то банки его не выполняют.

Варианты реструктуризацииВ этом проекте мы учитываем ту группу людей, которая выполняла свои обязательства до января 2014 года, когда курс пошел вверх, и они не смогли

платить», – говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

НБУ поддерживает эту инициативу. «Мы приветствуем то, что банки договорились.

Меморандум не был поддержан всеми банками, но реструктуризация все-таки проводилась.Варианты реструктуризации

Чтобы унифицировать подход к реструктуризации, нужен закон.

Плюс принятие закона в такой редакции позволит прекратить попытки принять популистский закон», – заявила директор департамента банковского

надзора Нацбанка Катерина Рожкова.

Изменение позиции НБУ и банкиров более не противоречит позиции МВФ. Варианты реструктуризации

В обновленном меморандуме отсутствует обязательство президента Петра Порошенко ветировать валютный закон.

Это означает не то, что глава государства подпишет законопроект № 1558-1, а то, что Украине разрешено принять подобный закон, если убытки, которые

понесут банки, не будут угрожать стабильности финансовой системы. Варианты реструктуризации

Текущие трудности

Заемщики, которые сейчас не платят по кредитам, или инвестировали заемные средства в рынок недвижимости в коммерческих целях, от этого закона ничего не получат. «Мы не готовы давать большие дисконты тем, кто платежеспособен и на ком кризис не отразился. Хотя отдельным заемщикам, которые на самом деле не могут платить, мы даем дисконты даже размером 60%», –отмечает глава правления Альфа-банка Виктория Михайльо. Варианты реструктуризации

Банкиры сетуют, что заемщики пали жертвой своих же заблуждений, что популистский законопроект № 1558-1, угрожавший банкам убытками в 100 млрд грн, имел хотя бы минимальные шансы стать законом. «После того как был принят этот закон, 16 тысяч реструктуризаций кредитов, которые находились у нас на подписи, были заморожены. Клиенты сказали, что они будут ждать перевода по 5,05 грн», – рассказала глава Укрсоцбанка Тамара Савощенко. Варианты реструктуризации

Заемщики хотят больше

Авторы законопроекта обещают, что он будет распространяться и на кредиты в обанкротившихся банках – конвертацию и списания должны будут проводить временные администраторы и ликвидаторы. Это актуально в свете банкротства банка «Надра» и Дельта Банка, которые имели значительные портфели розничной валютной ипотеки. Уход таких банков с рынка «улучшил» официальную статистику. По словам Катерины Рожковой, с начала года число валютных заемщиков сократилось на 17,7 тыс. – до 55,7 тыс., а их долг – на $1,2 млрд, до $2,4 млрд. Варианты реструктуризации

Официальные представители заемщиков поддерживают такую реструктуризацию кредитов в условиях отсутствия реальных альтернатив. «Но здесь не учтены люди, бравшие кредиты на какие-то текущие нужды под залог своего единственного жилья. То есть получается, что людям, которые взяли кредиты на покупку жилья, повезло, а те, кто брал кредиты под свое жилье, могут его потерять», – опасается член Общественного совета при Нацбанке Ярослава Авраменко.Варианты реструктуризации

Будет ли государство из средств налогоплательщиков покрывать убытки банков или же все потери возьмут на себя акционеры кредитных учреждений, неизвестно. «Если общество хочет большего прощения долга, банки будут нести большие убытки и уволят больше людей. Поэтому в этот процесс должны вступить государство и Нацбанк», – считает член правления Креди Агриколь Банка Галина Жукова. Варианты реструктуризации