Национальная безопасность Украины

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Представительство в суде законных интересов, прав и свобод.

Национальная безопасность Украины

Национальная безопасность Украины.

«Кто? Кто делал экспертизу?», папаша Мюллер, «17 мгновений весны».

Национальная безопасность УкраиныИнтересный взгляд авторов статьи на процессы которые идут в настоящем времени в экономиках стран бывшего СНГ — Украина, Россия.

Система організації економічних відносин всередині держави

В умовах захисту Україною своїх політичних, економічних та інформаційних кордонів від російської агресії, принципове значення має не лише стан збройних

сил, а й система організації економічних відносин всередині держави.

Саме це вимагає розгляду позицій марксової теорії у новому розрізі з урахуванням наведених чинників.

Різниця між грошима за простого товарного виробництва та грошима за умов капіталістичного виробництва полягає в тім, під­креслює Маркс, що за

капіталізму гроші, виконуючи функцію посеред­ника в процесі еквівалентного обміну і перебуваючи в процесі обігу, самозростають:

причиною зростання грошей в обігу є, за Марксом, особливі виробничі відносини, побудовані на експлуатації.

Частку товару, створеного найманим працівником, капіталіст привласнює собі, перетворюючи його на особистий прибуток, що робить цю систему несправедливою апріорі.

Форми капіталістичного укладу

Втім, капіталістичний уклад існує у двох формах:

вільної (досконалої) конкуренції та державного монополістичного капіталізму.

Економічна система визначального світового агресора та провокатора виходить навіть за межі монополістичного капіталізму і являє собою систему олігархічного поневолення:

незважаючи на декларування економічної свободи та вільної конкуренції така система підпорядковує собі всі національні багатства, перетворюючи населення на „кормову базу” існуючого режиму.

Відтак, відбувається не лише експлуатація найманих працівників, а й надмірне збагачення правлячого класу за рахунок концентрації усього виробництва в

руках певної групи осіб та закладання в ціну товарів і послуг корупційних доходів, що створюються за рахунок маніпулювання бюджетом та системою

державного управління (у тому числі силовими структурами та судами).

Тривалий час така система існувала і в Україні; зберігає вона її певні риси й до сьогодні.

Однією з причин агресії фашистського устрою проти України стало прагнення збереження такої системи в нашій державі, оскільки деолігархізація економіки

могла б продемонструвати реальні можливості поліпшення економіки, її цивілізаційний поступ та модернізацію суспільства на базі загальнолюдських цінностей.

Виникнення капіталізму знаменується якісним розширенням ко­ла товарів.

На ринку пропонується новий товар – робоча сила, власники якого змушені обмінювати його на засоби існування.

Ці власники є особливою категорією людей, позбавлених засобів виро­бництва, але вільних розпоряджатися собою.

Путінська система організації суспільних відносин робить неможливим існування людей, вільних розпоряджатися собою через постійний контроль за населенням з

боку силових структур і постійну пропаганду власного значення та закликів до війни.

Основою такої системи є обмеження рівня освіченості населення та деіндивідуалізація суспільства, створення в межах держави „єдиного

ментального колгоспу”.

Робоча сила має вартість і споживну вар­тість

Як будь-який товар, робоча сила має вартість і споживну вар­тість.

Перша ­­– це сума всіх вартостей, які має спожити найманий робітник, щоб підтримувати своє життя та забезпечити відтворення робочої сили.

А споживна вартість (його корисність для капіталіста) полягає в тім, що найманий робітник постійно створює додаткову вартість, забезпечуючи „самозростання” грошей.

Відтак, для такої системи потрібен лише працездатний робітник, який буде працювати за продукти харчування та створювати капітал правлячої „еліти”.

Якість робочої сили при цьому принципового значення не має, оскільки споживачем виробленої продукції буде сам працівник, а за кордоном така продукція нікому не потрібна.

При цьому працівникові доведеться сплачувати за створений ним товар більше, ніж він нагромадив капіталу своїм власникам.

Людина, що втрачає працездатність немає ніякої цінності, оскільки потребує додаткових бюджетних витрат, що призводить до абсолютного знецінення людського життя.

Маркс підкреслює нерівноправність на ринку власників товару „робоча сила” і власників капіталу, які можуть диктувати свої умо­ви, оскільки найманий

робітник, позбавлений власності, а отже, і за­собів існування, не може тривалий час чекати чогось ліпшого.

Принципові відмінності між нашими економічними системами

Протиставивши працю капіталу, Маркс робить висновок, що лише частину робочого часу найманий робітник витрачає на відтво­рення власної вартості,

решта йде на відновлення вартості засобів виробництва, що належать капіталісту, та на створення додаткової вартості, яка також привласнюється капіталістом.

В умовах посилення санкцій, зростання тиску світової спільноти на державу-світового лідера у сферах хамства і брехні, падіння світових цін на нафту та

девальвацію рубля, відтворення навіть робочої сили стає дедалі проблемнішим для мешканців мордорської федерації.

Проте, це не призводить до посилення незадоволення станом свого добробуту та життя, а навпаки посилює довіру до єдиного вождя та комплекс „повноцінності”.

Отже одними із визначальних заходів щодо формування національної безпеки України на сучасному етапі є руйнування путінської моделі економіки, яка дає можливість сприймати Україну як „блудного сина” олігархічної системи.

Це може стати можливим лише завдяки приділенню реальної уваги до проблем освіти, сприянню розвитку національно-ментальних переваг мешканців України,

подоланню корупції в системі державних закупівель та бюджетування, формуванню реального ринку робочої сили та мінімізації експлуатації найманої робочої сили.

Принципове значення при цьому відіграє інформатизація населення, зокрема поширення Інтернету та альтернативних джерел інформації. Национальная безопасность Украины

Наслідком має стати інтелектуалізація виробництва, перетворення інтелектуального капіталу на визначальний економічний ресурс, який не зможе

привласнюватись капіталістом, а буде знаходитись у власності інтелектуального працівника, що унеможливить експлуатацію, створить умови для посилення

вітчизняної економіки, створення надсучасної зброї та захисту національних кордонів від зазіхань агресора. Национальная безопасность Украины

І найголовніше, це визначить принципові відмінності між нашими економічними системами, позбавивши ворога підстав вважати Україну сферою своїх інтересів.

К.е.н., доцент Яковенко Р. В., Головатий А. О. Национальная безопасность Украины

Центральноукраїнський національний технічний університет Национальная безопасность Украины

Об увеличение количества имущественных преступлений

Юридическая помощь, юридическая защита. Консультация адвоката, консультация юриста. Представительство в суде, составление и подача документов в суд. Харьков и Харьковская область. Звоните сейчас.

Об увеличение количества имущественных преступлений

Об увеличение количества имущественных преступлений

Об увеличение количества имущественных преступлений

Об увеличение количества имущественных преступлений в Одесском регионе, причинах этого явления и путях исправления ситуации изданию «Подробности»

рассказал глава Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин.

В Украине в 2016 году произошло вдвое больше преступлений против собственности, чем в 2015, и количество краж, грабежей, разбоев все возрастает.

Чаще всего грабят  пенсионеров, женщин и людей, которые не смогут противостоять нападению. Участились  и случаи ограблений детей.

Ассоциация следственных судей, во главе с Сергеем Чванкиным, неоднократно указывала на необходимость усиления ответственности за кражи, грабежи, разбои.

Преступления против собственности — распространенная в мире проблема, и Украина не является исключением, на что не раз обращали внимание члены АССУ.

За 9 месяцев 2016 года рост преступности составил 23%, а около 60% всех преступлений — это разные вариации ограблений.

Так, согласно статистике, предоставленной прокуратурой одесской области, количество имущественных преступлений в 2016 году возросло в сравнении с

2015 годом с 18354 до 25935.

Краж стало больше на 41,2% (с 12747 до 18007), грабежей — на 42,3% (с 2662 до 3790), а разбоев — на 107,8% (с 280 до 582).

Сравнив данные, можно прийти к неутешительному выводу – количество краж, грабежей, разбоев увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Факторы роста количества преступлений против собственности

Проанализировав мнения ученых и практикующих юристов, можно выделить несколько факторов роста количества преступлений против собственности на

территории Украины.

Первым фактором роста количества краж, грабежей и разбоев является значительное увеличение оборота огнестрельного оружия, который, в свою

очередь, привел к росту количества разбойных нападений.

Второй фактор  – это  высокий уровень безработицы населения. Так, низкий уровень доходов, задержки в выплате заработной платы или отсутствие рабочих

мест все чаще «соблазняют» украинских граждан  к получению «легкой наживы».

Международная организация труда сообщила, что уровень безработицы в Украине в 2016 году вырос до 9,9%, или 1,77 миллиона человек.

В 2015 году уровень безработицы составлял 9,1% (1,73 миллиона человек).

Третьим фактором является несовершенство уголовного процессуального законодательства.

По новому УПК, в Единый реестр досудебных расследований вносятся все сообщения об уголовных правонарушениях.

Если сравнивать с Уголовным процессуальным кодексом 1960 года (который уже утратил силу), то в соответствии с ним, у следователя было 10 дней на проверку

оснований для возбуждения уголовного дела.

То есть, дела «отфильтровывались». Данный факт способствует некорректному отражению статистических данных по уровню преступности.

Четвертым фактором роста количества преступлений против собственности можно назвать «закон Савченко».

Несмотря на неоднократные дискуссии и критику со стороны общественности, в данный  законодательный акт до сих пор не  внесены изменения.

После принятия данного закона из мест лишения свободы вышли опасные и особо опасные преступники, по статистике освобожденных по «закону Савченко»

на начало февраля было более 7 700 человек,  из них ранее осужденные за указанные преступления – 3634, то есть 47,19 %, почти половина,  от числа всех

освобождённых.

Большинство из них, оказавшись на свободе, снова совершают преступления, в том числе, те, за которые были ранее осуждены, или более тяжкие.

Усилить ответственность по данной категории дел

После того, как судьи проанализировали неутешительную динамику роста количества имущественных преступлений, АССУ был подготовлен

законопроект, который призван усилить ответственность по данной категории дел.

Судьи считают, что увеличение ответственности за преступления заставит задуматься людей о том, что награбленное не стоит тех лет своей жизни, которые

придётся провести «за решеткой» и некоторые потенциальные преступники всё же задумаются о своих действиях.

Проект был направлен всем депутатам Рады и в итоге был зарегистрирован под номером 4710 в Верховной Раде Украины.

Так, проект № 4710 предусматривает увеличение срока лишения свободы за повторную кражу или совершенную группой лиц (ст. 185 УКУ) –  до 6 лет (на

данный момент максимальный срок наказания составляет 5 лет).

В случае если кража совершается со взломом или украдено имущества на значительную сумму – от четырех до семи лет (на данный момент  — от 3 до  6 лет).

За кражу, ущерб от которой превышает 200 000 гривен (минимальная граница значительного ущерба на 2017 год), судьи предлагают карать кроме лишения

свободы ещё и конфискацией имущества.

Сергей Анатольевич и члены АССУ предлагают наказывать грабеж исключительно лишением свободы на срок до шести лет (сейчас существуют

разные варианты наказания, а максимальный срок – до 4 лет).

В случае если в процессе ограбления к потерпевшему применялось насилие, если жертве угрожали, или если в грабеже участвует рецидивист или на жертву

напала банда — судьи предлагают наказывать такие поступки сроком от 4 до 7 лет (на данный момент ч. 2 ст. 187 УК предусматривает срок от 4 до 6 лет).

В случае, если грабители ворвались в жилище потерпевшего или если ущерб от грабежа был свыше 80 000 гривен – судьи предлагают лишать свободы

преступника на срок от 5 до 8 лет (сейчас — от 4 до 8).

Если потерпевший был ограблен на 200 000 гривен и больше, АССУ предлагает усилить ответственность и конфисковывать имущество преступника.

Проект № 4710 предусматривает, что в случае разбойного нападения преступник лишится свободы на срок от 5 до 7 лет (на данный момент – от 3 до 7).

Проект Закона № 4710 будет принят Радой в скором времени ?

Путь нового закона в Раде начался достаточно успешно – были получены выводы профильного комитета о том, что законопроект не нарушает

антикоррупционного законодательства, не противоречит Основному закону государства – Конституции. Кроме того, был получен вывод Главного научно-экспертного управления. Об увеличение количества имущественных преступлений

Впоследствии о проекте несколько позабыли, и он был отложен «в долгий ящик». Об увеличение количества имущественных преступлений

Но все же у Ассоциации судей есть надежда, что проект Закона № 4710 будет принят Радой в скором времени и Уголовный кодекс будет изменён в течение 2017 года с учётом предложенных правок. Об увеличение количества имущественных преступлений

Конечно, рост преступности  только усилением ответственности сдержать невозможно, к данной проблеме необходим комплексный подход. Об увеличение количества имущественных преступлений

По словам Сергея Чванкина, для решения данной проблемы надо не только усиливать уголовную ответственность, но и повышать уровень жизни в стране,

зарплаты, а также привлекать европейских правоохранителей для обмена опытом и методиками расследования преступлений с украинскими

полицейскими, усиливать профессиональную подготовку следователей и оперативных сотрудников полиции. Об увеличение количества имущественных преступлений

Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам

Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам. Юридическая помощь, защита. Харьков и область. Адвокаты, юристы. Представительство в суде.

Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам

Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам.

Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам. Юридическая помощь, защита. Харьков и область. Адвокаты, юристы. Представительствов суде.

В течении юридической консультации либо осуществлении ее на личном приеме возникает понимание юридической задачи.

В следующих строках ниже поробуем изложить эти обобщенные варианты задаваемых вопрос

для разрешения в судебном порядке спорных вопросов с земельными участками.

Адвокаты: юридическая помощь и защита


Защитить, признать Ваши права на земельный участок:

  • 1) устранение препятствий,
  • 2 )снесения построенных объектов.

Исправить ошибки в Государственном земельном кадастре;

Оформить право на землю (собственность, постоянное пользование, аренда);

Разрешить спор о меже в суде;

Обязать, обжаловать решения/бездеятельность агентства земельных ресурсов Украины в суде;

Разделить земельный участок между собственниками.

Земельные споры — это особая категория дел, которая отличается определенными особенностями.

Это споры, связанные с решением распрей,  споров, возникающих вследствие нарушения права собственности и/или права пользования земельным участком,

а также отводом земли или изыманием земли,  возникающих между владельцами земли и землепользователями, другими лицами, органами местного

самоуправления и государственными органами,  осуществляющими управление земельными ресурсами. Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам

Юрист по земельному праву в Харькове
Услуги юриста по земельному праву
Работа юриста по земельному праву
Помощь юриста по новому земельному законодательству
Юрист по земельному праву
Юрист по земельным вопросам Харьков
Помощь в получении земли (земельного участка, в том числе, бесплатно);
Подготовка документов на приватизацию земельного участка;
Раздел земельных участков (через суд, признание права на землю);
Определение порядка пользования земельным участком;
Оформление любых сделок с землей (покупка, продажа, дарение, завещание и т.д);
Представление интересов по земельным спорам в судебных инстанциях;
Весомые, компетентные юридические консультации по земельным спорам и вопросам;
Представительство в государственных органах и органах местного самоуправления по земельным спорам и возникшим на этой почве вопросам;
Помощь в составлении профессиональными юристами писем и жалоб, претензий, ходатайств, исковых заявлений по земельным спорам;
Другие юридические услуги по земельному праву.

Своевременная помощь юриста по земельному праву всегда очень качественна и оперативна. По любым каналам связи: телефону, электронной

почте, скайпу. Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам

Обращайтесь вовремя и результат работы юриста по земельным вопросам в Харькове вас приятно удивит. Бесплатная юридическая консультация по земельным вопросам

Звоните по телефонам расположенными на вверху сайте