Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати Реальна допомога у кримінальній цивільній справі Харьків, Харківська область. Доступно коректно 0679331668, 0668243914

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права

перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу. Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має

права розглядати інші судові справи. Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

Реальна допомога у кримінальній справі. Харків, Харківська область. Доступно, коректно

Стаття 246. Ухвалення рішення про судові витрати

1. Якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд

за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

2. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше двадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

3. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 270 цього Кодексу.

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 247. Фіксування судового засідання технічними засобами

1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу в

порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

За наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою

відеозаписувального технічного засобу — таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання. У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо

відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу учасника справи, або за ініціативою суду.

4. Технічний запис судового засідання є додатком до протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

5. Учасник справи має право отримати копію технічного запису судового процесу.

6. Розмір судового збору за видачу в електронній формі копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.

Стаття 248. Протокол судового засідання

1. У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу судового засідання, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

2. У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;

4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

5) назва процесуальної дії;

6) час вчинення процесуальної дії;

7) ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;

8) інші відомості, визначені цим Кодексом.

3. Протокол судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.

Стаття 249. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд

1. Учасники справи мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, протоколом судового засідання та протягом п’яти днів з дня

проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису.

2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та протоколу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи протоколу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п’яти днів з дня їх подання.

Компенсация судебных расходов

Компенсация судебных расходов. Харьков, Харьковская область Реальная помощь уголовном деле Доступно, корректно 0668243914, 067933668

Компенсация судебных расходов

Компенсация судебных расходов

Компенсация судебных расходов

Есть очень интересные новелы в новых редакциях процессуальных кодексов Украины.

Внимательно стоит рассмотреть такой вопрос как судебные расходы и компенсации.

Согласно нормам процессуальных кодексовсудебные расходы состоят из судебного сбора и издержек, связанных с

рассмотрением дела.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

Судебный сбор Компенсация судебных расходов

Судебный сбор — денежная сумма, которая уплачивается за подачу в суд заявлений, жалоб, а также за выдачу документов судами.

Сумма судебного сбора зависит от нескольких факторов:

  • вида документа, который вы подаете в суд или хотите получить;
  • категории плательщика судебного сбора (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель);
  • цены иска;
  • размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (определяется в законе о гос. бюджете на текущий год).
Издержки, связанные с рассмотрением дела Компенсация судебных расходов

Согласно с ГПК и ХПК Украины к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относят:

  • издержки на профессиональную правовую помощь;
  • издержки, связанные с привлечением свидетелей, специалистов, переводчиков, экспертов и проведением экспертизы;
  • издержки, связанные с истребованием доказательств, проведением осмотра доказательств по их местонахождению, обеспечением доказательств;
  • издержки, связанные с совершением иных процессуальных действий, необходимых для рассмотрения дела или подготовки к его рассмотрению

Согласно КАС Украины, ко всему вышеперечисленному стоит добавить еще издержки сторон и их представителей, связанные с

прибытием в суд.

Положения новых редакций ГПК и ХПК Украины предусматривают ряд совершенно новых для процессуального законодательства

институтов:

  1. предварительное определение суммы судебных расходов
  2. обеспечение судебных расходов
  3. предоплата судебных расходов
Предварительный расчет суммы судебных расходов Компенсация судебных расходов

Вместе с первым заявлением по сути спора каждая сторона подает в суд предварительный расчет суммы судебных расходов, которые

она уже понесла и которые может понести, в связи с рассмотрением дела.

Соблюдение этого положения процессуального закона является крайне важным, так как в случае не предоставления стороной

предварительного расчета суммы судебных расходов, суд может отказать в возмещении судебных расходов, за исключением суммы

уплаченного судебного сбора.

Обеспечение и предоплата судебных расходов

Для предупреждения случаев злоупотребления процессуальными правами участниками дела и предотвращения подачи

необоснованных исков, законодателем предусмотрен механизм обеспечения и предоплаты судебных расходов.

В силу особенностей административного судопроизводства, обеспечение судебных расходов в КАС Украины не предусмотрено.

В ГПК и ХПК Украины обеспечение судебных расходов применяется судом по ходатайству ответчика.

Механизм обеспечения судебных расходов заключается в наложении на истца обязанности внести на депозитный счет суда денежную

сумму, которая обеспечит возможное возмещение предстоящих расходов ответчика (в том числе и на профессиональную правовую

помощь).

Когда применяется обеспечение судебных расходов?
  1. иск имеет признаки заведомо необоснованного или другие признаки злоупотребления правом на иск;
  2. истец не имеет зарегистрированного места жительства и имущества на территории Украины, достаточного для возмещения судебных расходов ответчика в случае отказа в иске.

Защитный механизм для добропорядочного бизнеса, который выполняет функцию «барьера» от необоснованных исков и является

превентивной мерой, благие намерения законодателя в его законотворчестве.

Если суд откажет в иске, закроет производство или оставит иск без рассмотрения, возмещение судебные расходы, включительно с

расходами на адвоката будет происходить в данных случаях.

Механизм предоплаты судебных расходов Компенсация судебных расходов

Механизм предоплаты судебных расходов предусмотрен во всех трёх процессуальных кодексах, и преследует несколько иную цель, а

именно предотвращение случаев злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами.

Суть механизма заключается в том, что суд может обязать участника дела, который заявил ходатайство о вызове свидетеля, назначении

экспертизы и т.д., предварительно оплатить издержки.

Если участник дела не оплатил авансовые суммы в срок, суд вправе отклонить ходатайство или отменить ранее вынесенное определение

об осуществлении процессуального действия и принять решение основываясь на других доказательствах.

Статья расходов на правовую помощь

Для бизнеса статья расходов на правовую помощь, то есть на услуги адвоката или адвокатов, во время судебного процесса является едва

ли не самой большой.

До вступления в силу новых редакций процессуальных кодексов, вопросы взыскания судебных расходов, в частности издержек на

услуги адвоката, вызвали немало вопросов.

Подход судей был избирателен: какие услуги адвоката следует компенсировать, а какие нет, на основании чего стоит вычислять

такие расходы и тому подобное.

Приняв новые процессуальные кодексы, законодатель «закрыл» этот спекулятивный вопрос.

Расходы, связанные с правовой помощью адвоката, несут стороны, кроме случаев предоставления правовой помощи за счет

государства.

Теперь новыми процессуальными кодексами детализировано, что относится к расходам на профессиональную правовую помощь и на

основании чего стоит определять стоимость предоставленных адвокатом услуг.

Порядок компенсации Компенсация судебных расходов

Размер суммы, подлежащей уплате в порядке компенсации расходов адвоката и сами расходы на гонорар адвоката (представительство в

суде и другая юридическая помощь, связанная с делом, включая подготовку к его рассмотрению, сбор доказательств и т.д.), а также

стоимость услуг помощника адвоката, определяются согласно условиям договора о предоставлении правовой помощи и на

основании соответствующих доказательств объема оказанных услуг.

За счет другой стороны, компенсации подлежат денежные суммы, уплаченные адвокату и его помощнику не только за

непосредственное представительство стороны в суде, но и за выполнение другой судебной работы (написание искового или

апелляционного заявления, отправку документов в суд, ознакомление с материалами дела и т.д.).

Размер расходов на оплату услуг адвоката

Размер расходов на оплату услуг адвоката не может быть произвольным, гонорар адвоката должен быть сопоставим:

  • со сложностью дела и с оказанными адвокатом услугами;
  • со временем, затраченным адвокатом;
  • с объемом предоставленных услуг;
  • с ценой иска и/или значением дела для стороны, в том числе влиянием решения дела на репутацию стороны или публичным интересом к делу.

Важно

Обязанность доказать несоизмеримость расходов возлагается на сторону, которая заявляет ходатайство об уменьшении расходов на

оплату правовой помощи адвоката, подлежащих распределению между сторонами.

Размер расходов, которые сторона оплатила или должна оплатить в связи с рассмотрением дела, устанавливается судом на основании

предоставленных сторонами доказательств (договоров, счетов и т.д.).

Такие доказательства необходимо предоставить до окончания судебных прений по делу или в течение пяти дней после принятия

решения судом, при условии, что до окончания судебных прений по делу сторона сделала об этом соответствующее заявление.

В случае не предоставления соответствующих доказательств в течение установленного срока, такое заявление суд оставляет без

рассмотрения.

Если же сторона или ее представитель злоупотребляет процессуальными правами или спор возник вследствие

неправильных действий стороны, суд вправе возложить на такую ​​сторону судебные расходы, полностью или частично, независимо от

результатов решения спора.

 

АН, риелторам

АН, риелторам Реальная юридическая помощь риелторам, агентствам недвижимости. Гражданские, уголовные дела Харьков, Харьковская область 0668243914 0679331668

Гражданский кодекс - консультацииАН, риелторам

АН, риелторам

Предлагаем юридическую помощь риелторам, агенствам недвижимости, застройщикам, агентам по недвижимости, иным

участникам рынка недвижимости Харькова, Харьковской области, Украины.

Представительство интересов в суде первой инстанции в гражданском деле в исковом судопроизводстве.

Составление и подача процессуальных документов, иных документов правового характера.

Правовой анализ документов, подтверждающий право собственности

Защита бизнеса.

Сопровождение сделок, сопровождение деятельности.

Консалтинг

Конса́лтинг (англ. consulting — консультування) — діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності.

Мета консалтингу — допомогти системі управління (менеджменту) в досягненні заявлених цілей.

Іншими словами: консалтинг — це управлінське консультування з широкого кола питань у сфері фінансової, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності, що надається зовнішніми консультантами, для рішень тієї чи іншої проблеми.

Консалтингові компанії спеціалізуються за окремими напрямами діяльності (наприклад, фінансовому, кадровому, організаційному, стратегічному).

Основне завдання консалтингу полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку та використанні науково-технічних та організаційно-

економічних рішень з урахуванням предметної області та проблем клієнта.

Земельныый участок, и все правоотношения возникающие в процессе создания объекта недвижимости, регистрации права собственности.

Договорные отношения.

Ввод в эксплуаьтацию объекта недвижимости.

И многое другое.

Приглашаем в партнерскию програму сайта, также действует агентская программа для Вас.

Обращение через форму обратной связи

Мнения

В Украине до сих пор нет официального реестра компаний, осуществляющих риелторскую деятельность, поэтому приходится довольствоваться косвенными

данными, которые дают лишь приблизительное представление о положении дел на рынке.

Так, согласно информации Госстата Украины, по состоянию на 1 ноября 2015 года из 624,8 тыс. активных предприятий в стране только 34,7 тыс., или 5,5%,

основной род деятельности которых — операции с недвижимым имуществом (большинство из них расположено в Киеве — 8,4 тыс.).

Выделить из них точное количество непосредственно риелторских компаний не берется никто.

В Киеве работает 4-5 тыс. человек, которые называют себя риелторами, брокерами, маклерами, агентами по недвижимости и специалистами по недвижимости.

Говоря о перспективах рынка риелторских услуг, прежде всего хочется отметить предпосылки для его трансформации в более цивилизованный формат.

Однако для этого пока не хватает двух составляющих:

  • лидерства среди игроков, готовности сформировать сильное профессиональное сообщество, а также

 

 • четкого позиционирования риелторского сообщества по отношению к государству и государства к риелторам.