Самобанкрутство: вихід з безвиході — за матеріалами ЗМІ

Самобанкрутство

СамобанкрутствоСамобанкрутство. Юрист розглянула етапи та дії, які повинні бути здійснені боржником по «процедурі самобанкрутства», а також підстави, які дозволяють

суду порушити провадження у справі про банкрутство.

Економіка нашої країни переживає зараз вкрай тяжкі часи, і найбільш нестабільні її елементи виходять з ринку. На даний час, велика кількість акціонерних

товариств вже не виконують поставленого перед ними завдання — отримання прибутку акціонерами товариства, а навпаки, завмирають з великою

заборгованістю перед своїми кредиторами. При чому, як показує практика, чим «більше» підприємство, тим більший розмір його заборгованості.

Перевантаження підприємств такою заборгованістю призводить до зупинки виробництва, невдоволення працівників, яким найчастіше не виплачується

заробітна плата, арешту всіх наявних у підприємства активів (у зв’язку із діяльністю виконавчих служб по примусовому стягненню боргів), невиплата

заборгованості збільшує її ще більше, завдяки нарахуванню фінансових штрафних санкцій по заборгованості. Як результат — непрацююче підприємство,

яке ніякого прибутку не дає, а навпаки тільки збільшує заборгованість, що, безумовно, є баластом для акціонерів та власників та «головним болем» для

контролюючих органів.

Своєчасні заходи

Слід відзначити, що відповідно до положень ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі —

Закон), засновники (учасники, акціонери) боржника, в межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутства.

З боку боржника серед заходів, які можуть бути вчинені ним для запобігання банкрутства, — є санація боржника до порушення справи про банкрутство.

Після спроб здійснення усіх можливих способів «реанімування» підприємства самотужки власники та учасники таких товариств стикаються з проблемою: з

одного боку — неможливості нести цей тягар самостійно, з іншого — неможливості покинути все напризволяще.

Одним із найімовірніших, а можливо і єдиним правильним шляхом у такій ситуації є банкрутство неплатоспроможного підприємства.

Слід відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону, право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, крім

кредитора, має сам боржник.

У даній статті буде розглянуто саме процедуру банкрутства ініційовану боржником (процедуру «самобанкрутства»), яка на практиці зустрічається

рідше, ніж ініціювання процедури банкрутства кредиторами боржника. Процедура самобанкрутства потребує зусиль та коштів, яких підприємствам з

великими боргами взагалі не вистачає, однак сподіваємося, що наша стаття висвітить всі незрозумілі та складні моменти процедури та розвіє хибне уявлення

про її велику складність.

Випадкі по закону

Перш за все потрібно сказати, що положеннями Закону передбачено декілька випадків звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у

справі про банкрутство:

1) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство як право боржника (у загальному порядку відповідно до ч. 2 ст.

10 Закону);

2) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство як обов’язок боржника (відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону);

3) звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржником, що ліквідується власником як обов’язок боржника

(відповідно до ст. 95 Закону).

Відповідно до другого та третього пунктів, боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі

виникнення таких обставин: задоволення вимог одного або кількох кредиторів призвело до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному

обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності); під час ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлено

неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; в інших випадках, передбачених цим Законом. Самобанкрутство

Розглянемо саме перший випадок — «загальний» порядок ініціювання боржником процедури «самобанкрутства», оскільки він процедурно поглинає другий та

третій випадки звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. При цьому, слід пам’ятати, що при процедурі

банкрутства боржника обов’язково вирішуються такі питання як «фіктивне банкрутство», «доведення до банкрутства» — при виявленні яких, застосування

відповідних санкцій не змусить себе чекати. Самобанкрутство

Підстави

Отже, покроково розберемо етапи та дії, які мають бути вчинені боржником, щодо здійснення «процедури самобанкрутства», а головне — підстави, які

дозволять суду порушити провадження у справі про банкрутство. Для прикладу, підприємством, яке «самобанкрутується», візьмемо акціонерне товариство, як

найбільш складної організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ.

Самобанкрутство. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про господарські товариства», позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також

при наявності обставин, вказаних у Статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Питання підготовки та скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства вичерпно регламентовано положеннями Закону України «Про

акціонерні товариства» та Закону України «Про господарські товариства». Слід звернути увагу на необхідність дотримання відповідних норм при підготовці,

скликанні та проведенні Позачергових загальних зборів акціонерів товариства, адже це може вплинути на дійсність рішення позачергових загальних зборів

акціонерів товариства, що має важливе значення для подальшого безперешкодного «самобанкрутства» товариства.

Після прийняття відповідних рішень по зазначеним питанням Позачерговими загальним зборами акціонерів товариства, розпочинаємо процес підготовки заяви

про порушення провадження у справі про банкрутство та необхідних для цього документів. Самобанкрутство

Заява про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як вже зазначалося, право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник та кредитор. При цьому,

положення ст. 11 Закону містять однакові вимоги як для кредитора, так і для боржника стосовно змісту заяви та деяких обов’язкових додатків до неї. Окрім

цього, положення вищевказаної статті регламентують які документи мають обов’язково бути додані боржником до заяви, а які — кредитором. Самобанкрутство

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що положеннями ч. 4 ст. 11 Закону встановлено, що боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна,

достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено цим Законом. Самобанкрутство

В інформаційному листі ВГСУ від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом», зазначено, що у визначенні таких судових витрат слід враховувати необхідність виплати винагороди арбітражному керуючому у мінімальному

розмірі (не менше ніж за дванадцять місяців його роботи), відшкодування витрат на публікацію оголошень у справі та судового збору, сплаченого кредиторами

(норма є застарілою в частині відшкодування витрат на публікацію оголошень у справі). Самобанкрутство

Дана обставина, нажаль, є однією із найголовніших підстав, яка перешкоджає боржникам звернутися до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. Самобанкрутство

Відкритим та законодавчо неврегульованим питанням лишається питання, що робити акціонерним товариствам, якщо таке майно відсутнє, або його недостатньо, а наявна лише кредитна заборгованість?

Висновки:

1. При процедурі «самобанкрутства» найскладнішим етапом є підготовка заяви про порушення справи про банкрутство та необхідних для цього документів. З

моменту порушення провадження у справі про банкрутство — головний тягар перекладається на арбітражного керуючого, вартість послуг якого відповідно до

Закону становить 2 розміри мінімальної заробітної плати. Самобанкрутство

2. Процедура банкрутства є досить справедливою також по відношенню до кредиторів, оскільки при наявності грошових коштів у Боржника та після

реалізації належного йому майна, ці активи справедливо розподіляються між кредиторами пропорційно їх вимогам. Крім того, суттєвим для кредиторів є той

факт, що після здійснення процедури банкрутства їх боржника, вони можуть списати дебіторську заборгованість. Самобанкрутство

3. Податківці досить позитивно відносяться до процедури «самобанкрутства», адже після припинення провадження у справі про банкрутство шляхом ліквідації

підприємства банкрута, податківці також можуть привести до ладу свою звітність — списавши заборгованості таких боржників перед державним

бюджетом. Самобанкрутство

Тетяна Тимченко

Как правильно составить исковое заявление в суд?

Составление и подача процессуальных документов в суды общей юрисдикции профессиональными адвокатами.Представительство интересов в суде.Консультации бесплатно и не ограничено во времени.Звоните сейчас.

Как правильно составить исковое заявление в суд?

Как правильно составить исковое заявление в суд?Как правильно составить исковое заявление в суд? Все, кто впервые, а на мой взгляд все, кто изъявил желание обратится в суд, сталкивается с первой и важной проблемой, которую двумя словами и не опишешь, а именно, как правильно составить исковое заявление в суд.

В законодательстве Украины существуют обязательные требования, как к форме, так и к содержанию такого заявления, которые изложены в соответствующих процессуальных кодексах.

При кажущейся ясности и простоте указанных требований существуют определенные трудности в  составлении искового заявления в суд, в том числе и для отдельных юристов.

К их числу можно отнести например, такие:

 • определение правильной подсудности данного спора
 • в каком суде рассматривать дело,
 • определение предмета исковых требований,
 • указание на доказательства которыми истец обосновывает свои требования.

Отдельные виды доказательств которые принимаются судом выработаны практикой ( акт о смене замка в квартиру, акт о проживании в спорном помещении, иные справки и документы).

Определенную проблему представляет также соблюдение сроков обращения в суд, определение размера судебных расходов ( новые ставки судебных сборов ) и т.п.

Как правильно составить исковое заявление в суд?Допущенные ошибки подобного рода при подаче иска в суд влекут за собой негативные последствия связанные с возвратом искового заявления либо в отказе в открытии производства.

Юридическая помощь, юридическая защита

Составить исковое заявление в суд вам могут помочь адвокаты, юристы, специалисты в области права, имеющие необходимое образование и практику. Отдельно нужно заметить, что практика, ежедневное занятие адвокатской или юридической и консультационной деятельностью, представлением интересов в суде, дают положительный эффект при написании исковых заявлений, встречных исковых заявлений или возражений, ходатайств в рамках процесса в суде.

Написать исковое заявление в суд можно самостоятельно. Но, что бы это сделать, все правильно необходимо обладать специальными знаниями в области права и иметь определенную практику. С этим тезисом трудно по спорить. Не правда ли?

Какая польза от суда, и, в частности, от искового заявления в суд? К примеру, возьмем распространенную ситуацию с наследством. Сроки вступления в наследство пропущены, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве собственности на наследство. остается один путь — исковое заявление о восстановлении пропущенных сроков и исковое заявление о признании права собственности на такое имущество.

Производство и ремонт tris-msk  бурового инструмента для вертикального и горизонтального бурения. Разработка и производство нестандартных металлоконструкций.

Имущественные и неимущественные исковые заявления

Исковое заявление в районный суд, составленное в установленной форме, и поданное в соответствии с действующим законодательством, обоснованное доказательствами по сути спора имеет все шансы быть рассмотренным в суде с положительным результатом. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Как правило, заинтересованные лица обращаются с различного рода запросами в поисковые системы со словами — « Исковое заявление в суд —

пример» или «исковое заявление в суд — образец» в надежде найти  универсальный шаблон подобного рода обращений. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Такого рода запросы имеют определенную пользу так, как  позволяют в кратчайший срок обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Негативным моментом здесь является то обстоятельство, что такого рода шаблоны не рассчитаны на индивидуальные споры, что имеет своим

последствием возвращение иска для его переделки. Как правильно составить исковое заявление в суд?

ошибки искового заявления

В некоторызх случаях  подобные ошибки сложно исправить, в связи с пропуском сроков обращения в суд, отсутствием необходимых доказательств

суд может обосновать, в том числе, отказ в удовлетворении иска. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Обратившись к нашему онлайн сервису через меню вверху сайта, вы можете поручить этот вопрос к суду, как написание и составление искового заявления

в суд, нашим опытным специалистам. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Для этого вам необходимо переслать электронной почтой все документы имеющие отношение к вашему спору (получить список этих документов также

можно в первой бесплатной устной консультации по телефону), и, через некоторое время, по согласованию между нами, вы получите обратно все

составленные и подготовленные необходимые документы для подачи вместе с исковым заявлением в суд. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Самый простой вопрос — как оформить исковое заявление в суд, отпадает сам собой. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Кроме составления всех необходимых документов для процесса в суде, по договоренности, мы можем представлять вас в гражданском или уголовном процессе. Как правильно составить исковое заявление в суд?

как правильно составить исковое заявление в суд

 1. написать исковое заявление в суд
 2. в какой суд подавать исковое заявление
 3. исковое заявление в районный суд
 4. исковое заявление о признании права собственности
 5. исковое заявление в суд образец
 6. исковое заявление в суд пример
 7. как оформить исковое заявление в суд