Укази про укрупнення судів Консультація адвоката

Укази про укрупнення судів. Реальна допомога у кримінальному провадженні. Доступно.Коректно

Укази про укрупнення судів

Укази про укрупнення судів

Укази про укрупнення судів

Президент Петро Порошенко в останній робочий день 2017 року підписав укази про ліквідацію та

створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію місцевих судів.

При цьому він закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави. 

Підписання відбулося

Підписання відбулося у присутності заступника Глави Адміністрації президента України Олексія Філатова та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Президент подякував Державній судовій адміністрації, Вищій раді правосуддя за активну участь у впровадженні судової реформи.

О.Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди. 

«Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції», – сказав він.

За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб

забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

І.Бенедисюк наголосив, що прийняття такого рішення дасть більш чітку структуру судової системи. 

«Я вважаю, що це буде основою для стратегічного планування розвитку судової системи», – зазначив І.Бенедисюк.

За його словами, відтепер стане можливим і планування розвитку автоматизованої системи для того, щоб дійсно правосуддя було доступним і було відновлено довіру до судової системи.

Президент зазначив, що разом з підписаними указами, він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляду справ у випадку переведення судді до нового суду.

«Я буду ініціювати зміни до законодавства, які б забезпечили безперервність судового розгляду. Щоб суддя, який успішно склав іспити, пройшов

процедуру перевірки доброчесності, або пройшов по конкурсу, або переведений до нового суду, який працює на тій самій території, мав

можливість розглядати ті справи, які він розглядав у старому суді», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, ідеться про укрупнення судів, схвалене шістьма рішеннями ВРП 26 грудня 2017 року.

Ознайомитися з текстами указів

Ознайомитися з текстами указів можна за посиланнями:

Указ №449/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів»;

Указ №450/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів»;

Указ №451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів»;

Указ №452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах»;

Указ №453/2017 «Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів»;

Указ №454/2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах».

Помощь переселенцам

Консультация адвоката, сопровождение получения государственной помощи

Помощь переселенцам — юридическая

Помощь переселенцам

Помощь переселенцамСуществует в нескольких областях Украины6 Харьковской, Полтавской, Львовской, под

эгидой Министерства социальной политики

Украины при поддержке Всемирного банка пилотный

http://povestka.com.ua

проект «Рука допомоги», цель которого — вывод малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц из состояния бедности путем помощи в трудоустройстве или в организации собственного дела.

Часть проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который проводится при поддержке Всемирного банка с 2014 года развивается в виде проекта «Рука допомоги» в Харькове и Харьковской области.

Выполняя свои задачи по выводу малоимущих семей и внутренне перемещенных лиц из состояния бедности участникам проекта предлагаются новые возможности для работы:

• беспроцентная возвратная финансовая помощь (беспроцентный кредит) на приобретение оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса;

• помощь в трудоустройстве, в частности, на новые рабочие места;

• участие в оплачиваемых общественных работах (выполнение сельскохозяйственных работ, работ по благоустройству территорий, подсобных работ на строительстве и т.д.).

Занимаясь сопровождением ведения бизнеса, имя соответствующую практику, мы готовы оказать посильную помощь, всем желающим сделать свой бизнес с

помощью проекта оказывая сопровождение и консультационную поддержку для  всех желающих принять участие в проекте «Рука допомоги» по таким направлениям:

  • регистрация ФОП для ведения предпринимательской дефятельности
  • консультирование и помощь в составлении бизнесс плана
  • помощь при поиске поставщиков и заключение договоров поставки
  • сопровождение вашей деятельности до получения финансовой помощь ( безвозвратной)
  • сопровождение вашей предпинимательской деятельности до возврата финансовой помощи

Документы для получений безвозвратной государственой помощи

Постанова КМУ від 5 квітня 2017 р. № 224

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту»

Кто может принять участие в пилотном проекте по выводу малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц из состояния бедности?

Неработающие трудоспособные лица: члены малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь, и внутренне перемещенные лица.

Для участия в пилотном проекте они должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной

госадминистрации или исполнительного органа городского, районного в городе (в случае создания) совета по месту фактического проживания / пребывания с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими статус таких

лиц (справка о получении / неполучении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица).

Могут ли участвовать в пилотном проекте и получить беспроцентную финансовую помощь на возвратной основе для организации предпринимательской деятельности члены личного крестьянского хозяйства (ОСГ)? Надо им для этого отказываться от членства ОСГ (земельных паев)?

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15.05.2003 г. № 742-IV члены личных крестьянских хозяйств

признаются лицами, обеспечивающими себя работой самостоятельно и в соответствии с Законом Украины «О занятости населения» принадлежат к

занятому населению при условии, что работа в этом хозяйстве для них является основной.

В частности, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О занятости населения», к занятому населению относятся лица, работающие по найму на условиях

трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством; лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно (в том

числе члены личных крестьянских хозяйств);  проходят военную или альтернативную (невоенную) службу; на законных основаниях работающие за

рубежом и имеющие доходы от такой занятости, а также лица, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и совмещают учебу с работой.

Следовательно, если работа в личном крестьянском хозяйстве является основной для человека, то он не может принять участие в пилотном проекте.

В случае, когда человек — владелец земельного пая не обрабатывают его самостоятельно, а передал в аренду (то есть работа в личном крестьянском

хозяйстве для человека не является основной), он имеет право быть участником пилотного проекта.

Может ли участвовать в пилотном проекте человек, зарегистрированный как физическое лицо предприниматель?

Да, в случае, если такой человек подтвердит факт отсутствия осуществления им систематической предпринимательской деятельности за последнее календарное

полугодие, которое предшествует дню, когда он/она обращается в органы социальной защиты с заявлением об участии в пилотном проекте.

При заключении договора на поставку оборудования и материалов может быть применена предоплата? Продавец отказывается заключать договор, если средства будут поступать на счет Продавца после поставки товара в течение 1 месяца.

Может, поскольку в соответствии с п.6 Порядка бюджетные средства направляются как поточные и капитальные трансферты предприятиям (КЭКР

2610 и 3210) на предоставление беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе членам малообеспеченных семей и внутренне перемещенным

лицам, которые являются участниками пилотного проекта, путем перечисления средств поставщикам (продавцам) оборудования и материалов.

Согласно п. 7 Порядка использования и возврата средств, предусмотренных в государственном бюджете на финансовую поддержку мероприятий по

привлечению к работе членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц в условиях эксперимента областной центр занятости после

проверки документов, в частности договора между участником пилотного проекта и поставщиком (продавцом ) оборудования и материалов о наличии в

нем положений об ответственности сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, перечисляет бюджетные средства на счета

поставщиков (продавцов) оборудования и материалов не позднее чем через пять рабочих дней с даты получения документов при наличии соответствующих

бюджетних средств на отдельном бюджетном счете областного центра занятости, открытом в органе Казначейства, а в случае их отсутствия — на следующий  рабочий день после поступления указанных средств.

Дополнительно следует учесть, что в соответствии с абз. 2 п. 8 Порядка реализации проекта оплата расходов участника пилотного проекта на закупку

оборудования и материалов для организации предпринимательской деятельности, предусмотренных его бизнес-планом, проводится областным

центром занятости согласно условиям договора  между участником пилотного проекта и продавцом оборудования и материалов.

В связи с этим вопрос выбора формы проведения расчетов может быть решен в рамках договора, заключенного между участником пилотного проекта и продавцом оборудования и материалов.

Дерзкое ограбление

Дерзкое ограбление судьи. Юридическая помощь и юридическая защита.Юридическая консультация. по делам о преступлении против собственности, против жизни и здоровья личности.

Дерзкое ограбление: у судьи Высшего хозсуда Даниловой после заполнения Е-декларации украли полмиллиона

Дерзкое ограблениеДерзкое ограбление. После обнародования электронных деклараций по стране прокатилась волна нападений на судей. Уже известны как минимум три случая таких преступлений, причем, одно из последних — когда группа неизвестных лиц ворвалась в дом судьи Высшего хозсуда Мальвины Даниловой и ограбила женщину.

Как рассказали соседи судьи, неизвестные вынесли около полумиллиона долларов. Саму же Данилову и ее возлюбленного связали. «Полностью внимание было ко мне. Они знали, когда я приезжаю к нему, искали мою сумку», — сказала телевизионщикам судья Данилова.

В своей электронной декларации Мальвина Данилова указала пять квартир, четыре из которых площадью 112,8 кв. метров каждая, три земельных участка, гараж и дачный участок. Кроме того, в собственности судьи находится автомобиль Mersedes Bens E-250 (2011 г.в.), а ее сына — еще три автомобиля: Mersedes Bens S 550 и две Subaru Impreza 2008 г.в. Заработная плата судьи составила 290 368 грн. дерзкое ограбление.

Руководители судебных органов самоуправления уже заявляют, что информацию о наличных денежных активов следовало бы закрыть. дерзкое ограбление.

Ранее сообщалось, что глава Апелляционного суда Киева указал 7 квартир и 7 земельных участков. А львовский судья проклял систему е-деклараций и поклялся не судить чиновников за их несвоевременную сдачу.

Источник: Страна

О дерзости

Дерзость как качество личности – способность мысленно, вербально или не вербально атаковать кого-то или что-то, значительно превосходящего атакующего по силам.

Когда Демокрит дерзко разговаривал с царем Филиппом, тот сказал: «Не боишься ли, что повелю отрубить голову твою?» –  «Нет, ибо если ты ее отрубишь, мое отечество бессмертием почтит ее».

 О дерзости можно рассуждать только в контексте «где, когда и с кем». Так,  дерзость во взаимоотношениях имеет иные оттенки, нежели дерзость в целях, мыслях и действиях. Детскую и подростковую дерзость нельзя равнять с дерзостью взрослого зрелого человека. Дерзость с родителями, учителями, супругами никак не поставишь в один ряд с дерзостью к сильным мира сего. Одним словом, дерзость проявляется во множестве форм и является следствием множества причин, о которых с первого взгляда чрезвычайно трудно догадаться.   Но в любой дерзости есть одна качественная особенность, которая и позволила массовому сознанию выделить ее как самостоятельное качество личности.

Рассмотрим примеры

Дерзкое ограбление. Когда мы слышим: совершено дерзкое ограбление банка, то подразумеваем, что банк находится в центре города и хорошо охраняется. Если бы ограбили отделение банка на окраине города при отсутствии сигнализации и охраны, вряд ли какой журналист отважился назвать его  дерзким.

А

Дерзкая атака. Футбольный нападающий получил пас. Впереди четыре защитника. Он стоит перед выбором: ждать подкрепления или сыграть дерзко, то есть пойти один против четырех защитников и вратаря.  Если бы он дождался подмоги, атака прошла бы при определенном паритете и дерзкой ее никто бы не назвал.

Б

Дерзкая идея. Ученому приходит в голову идея создать мыслефон. Он доказывает, что мысль – это маломощное излучение определенной частоты. Если ей добавить силы, то можно передавать мысли на расстояние по типу телефона. Идея революционная и неординарная, покушающаяся на множество научных догм, представлений и интересов фирм, производящих обычные телефоны. Если бы он предложил новую модификацию телефона, ни у кого не повернулся бы язык назвать эту идею дерзкой.

В

Дерзкая выходка. К парню в темном переулке подошли три гопника, вынули ножи и потребовали денег. Вместо обычного испуга и покорности они видят характерный унизительный и всем понятный жест. По их разумению парень  рамсы попутал, дерзит, словом, ведет себя не адекватно обстановке. Если бы он был чемпионом мира по боям без правил,  имел за пазухой ствол или троих своих друзей, с интересом наблюдающих за ходом событий, у бандитов не было бы вопросов. А так, в чистом виде дерзость.

Г

Дерзкое высказывание. Идет совещание у президента. Поднимается чиновник и говорит: «Я полностью не согласен с вашими решениями, поскольку они не продуманы и оторваны от реалий жизни». Несомненно, дерзкое высказывание. Если бы чиновник высказался на кухне жене или своему водителю, нам бы и в голову не пришло называть его высказывание дерзким.

Что объединяет все вышеописанные проявления дерзости, какой у них общий знаменатель?

суть дерзости

Суть любой дерзости состоит в атаке субъекта на значительно превосходящую силу.

Когда здоровый мужик отбирает у ребенка конфетку, дерзостью это не назовешь.

Или отец отчитывает сына. Опять же наш ум не свяжет это действие с дерзостью.

Если сын на просьбу отца сходить за хлебом, ответит: «Сам сходи», мы будем трактовать эту реплику дерзостью.

Вы когда-нибудь слышали о дерзком ограблении нищего, о дерзком намерении купить кефир, о дерзком плане окончить школу, о дерзком походе на кухню? дерзкое ограбление.

Есть такая шутка: Настоящий джентльмен скорее позволит себе дерзость по отношению к королю, чем по отношению к нищему. Смысл шутки ясен, но

позволить дерзость к нищему невозможно. Это не дерзость, а хамство с его «отпечатками пальцев» – безнаказанностью и анонимностью.дерзкое ограбление.

Таким образом, дерзость – это вербальная, невербальная или мысленная атака субъекта на кого-то или что-то, значительно превосходящее его по силе. дерзкое ограбление.