Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі Допомога в цивільному, кримінальному провадженні Харків, Харківська область Доступно, коректно Складання, подання процесуальних документів Представництво інтересів в суді Апелляція Кассація Европейський суд по правам людини +380668243914, +380679331668

ВСУ роз’яснив, наявність яких юридичних фактів необхідна для визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди землі. Судова практика

Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

ВСУ роз’яснив, наявність яких юридичних фактів необхідна для визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди землі

Приватне підприємство звернулось до суду з позовом, в якому просило визнати договір оренди землі поновленим, визнання додаткової угоди про поновлення

договору оренди землі укладеною, зобов’язання здійснення державної реєстрації права оренди земельної ділянки.

http://povestka.com.ua Реална допомога у кримінальному провадженні, досудовому слідстві. Захист від обвинувачення Доступно, коректно Харків, Харківська область

Позивач зазначав, що бажав скористатися своїм переважним правом на поновлення договору на новий строк та звернувся з письмовою заявою та

додатковою угодою до орендодавця про продовження строку дії договору оренди землі, однак відповідач відмовився отримувати поштову кореспонденцію.

Також зазначав, що користується орендованою земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та повідомлення від відповідача, яке б містило заперечення з даного приводу, не надходило.

А відповідач згодом уклав договір оренди з іншим товариством, який позивач просив визнати недійсним як такий, що порушує його переважне право.

Суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

Суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову. З таким висновком погодився апеляційний суд та ВССУ.

Судами у цій справі було встановлено, що позивач направив орендодавцю листи, якими повідомляв останнього про намір скористатися переважним правом на

укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, які повернуто з відміткою працівника поштового зв’язку «у зв’язку з відмовою адресата від одержання» та орендодавець свідомо уникав їх отримання.

За два роки до закінчення строку дії договору орендодавець надсилав підприємству листа, яким повідомив про намір самостійно використовувати

належну йому земельну ділянку з сезону 2014 року, але підприємство повідомило, що до закінчення терміну дії договору (листопад 2015 року) земельна ділянка перебуває в сівообороті підприємства.

Відмовляючи у позові, суди виходили з того, що відповідач як власник земельної ділянки, вільний у виборі контрагенту для укладення договору оренди, а на

момент укладення договору оренди з новим орендарем, земельна ділянка була вільна від користування інших осіб за договором оренди, оскільки ще до

закінчення строку дії договору орендодавцем було повідомлено орендаря про намір не продовжувати строк дії договору.

ВСУ скасував рішення судів, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції. Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди земліЧастинами першою–п’ятою статті 33 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди

землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.

ВСУ роз’яснив, що реалізація переважного права на поновлення договору оренди землі можлива лише за умови дотримання встановленої процедури та наявності волевиявлення сторін.

Для застосування частини першої статті 33 Закону України «Про оренду землі» та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди землі необхідна наявність таких юридичних фактів:

 • орендар належно виконує свої обов’язки за договором;
 • орендар до закінчення строку дії договору повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк;
 • до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди;
 • орендодавець протягом місяця не повідомив про наявність заперечень щодо поновлення договору та своє рішення.

А для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність таких юридичних фактів:

 • орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою, Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі
 • орендар належно виконує свої обов’язки за договором; Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі
 • відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову в поновленні договору оренди; Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі
 • сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди. Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

ВСУ зауважив, що направлення відповідачем до закінчення строку дії договору оренди повідомлення про відсутність у нього, як власника земельної ділянки,

наміру поновлювати договір оренди на новий строк після закінчення терміну дії договору не створює будь-яких прав та обов’язків для сторін у розумінні статті

33 Закону України «Про оренду землі» (постанова 18.10.2017 року №6-1634цс17). Визнення за орендарем переважного права на поновлення оренди землі

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего. Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу. Составление, плодача процессуальных документов в суд. +380679331668, +380668243914

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнегоЗаконодательством Украины, в частности п. 3 ст. 313 Гражданского кодекса, предусмотрено право ребенка, достигшего шестнадцати лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

Однако, независимо от цели путешествия (лечение за границей, оздоровление, туристическая экскурсия, поездка к родственникам и т.д.),

дети до 16 лет имеют право на выезд за рубеж только с согласия родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими.

Особенности выезда малолетних граждан за пределы Украины в сопровождении мамы и папы, одного из родителей или с другими членами семьи всегда біли вопросами как говориться на злобу дня.

Доверенность — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнегоПроцедура вывоза детей, не достигших шестнадцати лет, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных ими, в соответствии с

Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, осуществляется по нотариально заверенному разрешению второго родителя.

Документ обязательно должен содержать маршрут следования и временные рамки данной поездки.

Покинуть Украину без согласия отца (матери) на выезд ребёнка за границу можно в таких случаях:

 • отец является иностранцем или лицом без гражданства и отсутствует в пункте пропуска;
 • в загранпаспорте матери либо проездном документе ребенка есть запись о выбытии на ПМЖ за пределы Украины в другое государство или отметка о взятии на постоянныйконсульский учет (Постановление Кабинета Министров Украины от 19.10.2016 № 733).

Согласие отца на вывоз детей за границу не требуется при предъявлении следующих документов:

 • справка о рождении ребенка, выданная органом ЗАГСа, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины;
 • решение суда о предоставлении разрешения на вывоз ребенка из Украины;
 • судебное решение о признании второго из родителей недееспособным;
 • решение суда о признании отца безвестно отсутствующим;
 • судебное решение о лишении родительских прав;
 • свидетельство о смерти второго родителя.

Судебный порядок выезда за границу ребенка

Для обоснования уважительности причин, которые обуславливает необходимость выезда за границу, суду необходимо предоставить ряд документов.

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

Такими документами могут быть:

 • в случае выезда за границу для лечения:  справки о наличии заболевания у ребенка;
 • для выезда на отдых с оздоровлением: медицинские справки с рекомендациями врачей о необходимости санаторно-курортного оздоровления ребенка в стране с определенными климатическими условиями;
 • для посещения родственников за границей: документы, подтверждающие родственные связи;
 • документы, свидетельствующие о создании новой семьи за границей и доказательства того, что в этой семье при проживании ребенка за границей будут созданы все условия, необходимые для проживания, обучения, гармоничного развития ребенка (свидетельство о браке с иностранным гражданином, данные о его доходах, собственности, где предполагается жить с ребенком, характеризующие справки нового супруга и т.д.)

С учетом конкретных обстоятельств суд может выдать разрешение на кратковременный выезд ребенка за границу (к примеру, в течение одного

месяца), а также на неоднократные выезды в течение более длительного срока (к примеру, на год, два либо до достижения ребенком совершеннолетия).

Исковое заявление о выдаче разрешения на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины подается в суд по месту прописки ответчика.

Если такое место прописки неизвестно, иск может быть подан по последнему известному месту проживания, которое может быть местом проживания истца.

Также правом на выезд с ребенком за пределы Украины без разрешения втрого родителя пользуется мать/отец,у которого имеется решение суда о лишении второго из родителей родительских прав.

То есть альтернативным способом получения права на выезд за границу является получение решения суда о лишении лица родительских прав.

При подаче иска о получении права на выезд ребенка, не достигшего 16 лет, либо иска о лишении родительских прав необходимо оплатить судебный сбор как за спор неимущественного характера.

Нет согласия отца — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

В юридической практике встречаются случаи, когда отец не дает согласие на выезд несовершеннолетних детей из Украины.

Обычно это вызвано разводом и последующим конфликтом с супругой, либо место жительства отца попросту неизвестно.

Если мирным путем достигнуть компромисса не удается, единственным вариантом решения проблемы является обращение в суд. 

Особое внимание следует уделить составлению искового заявления, поскольку от убедительной аргументации необходимости вывоза ребенка за рубеж зависит исход судебного рассмотрения.

Доводом может послужить справка из медицинского учреждения о потребности в лечении за границей, если целью поездки является

оздоровление, или письменное доказательство родственных связей, если путешествие вызвано желание навестить родственников, живущих в другой стране. 

Перечень документов необходый для получения разрешения на выезд детей за границу Украины через суд

Процедура предоставления судебного разрешения на вывоз ребенка из Украины (список документов):

 • исковое заявление о выезде ребенка за рубеж; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • доказательства целесообразности поездки; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия решения суда о расторжении брака; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия свидетельства о рождении ребенка; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия внутреннего паспорта, ИНН истца; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • исковое заявления и приложения к нему. Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Выезд ребенка за границу — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Для того чтобы ребенок мог выехать за границу, понадобятся как минимум два документа:

 1. Детский загранпаспорт и
 2. Заверенное у нотариуса заявление (согласие родителей)

Заявление от родителей — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Заявление (синонимы – разрешение, согласие, доверенностьна выезд ребенка за границу.

В заявлении родителями указываются:

 • данные родителей
 • данные ребенка (ФИО, дата рождения, прописка)
 • период на который ребенок выезжает
 • причина выезда
 • ФИО сопровождающих лиц
 • обязательства родителей и/или сопровождающих лиц

Процедура оформления заявления на выезд ребенка.

А) Нотариус, после согласования текста с родителями, печатает заявление на специальном нотариальном бланке.

Б) Родители ставят подписи под заявлением.

В) Нотариус заверяет подписи, ставит печать, регистрирует и выдает документ родителям.

Этот документ нужно предъявлять при пересечении границы ребенком.

Обратите внимание! Несовершеннолетнего не выпустят за границу без нотариально заверенного заявления.

Заявление подписывают оба родителя, независимо от того проживают они вместе или разведены.

Если один из родителей географически находится в другом месте/стране, он может заверить свою подпись под заявлением у нотариуса в той местности где находится, или в консульстве той страны, где пребывает.

Рекомендуем следующий алгоритм — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Ознакомьтесь с типовым текстом заявления для того, чтобы понимать какие данные о вас и ребенке понадобятся.

Определитесь с нотариусом, который будет его заверять.
Свяжитесь с нотариусом (позвоните по телефону / напишите на e-mail) для того, чтобы:
– сообщить обстоятельства выезда ребенка (куда едет, зачем едет, на какой период, с кем)
– согласовать перечень необходимых документов
– договориться о дате совершения нотариального действия
К вашему приезду нотариус подготовит проверенный текст заявления приемлемый для пограничной службы, который вам нужно будет только подписать.

Максимальный срок выезда ребенка за границу — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Заявление на выезд ребенка за границу оформляется не “навсегда”, а на определенный срок. Согласно закону такое заявление оформляется на

каждую поездку отдельно, тем не менее, грамотный нотариус подскажет оптимальную формулировку для того, чтобы заявление подходило для серии поездок.

Если ребенок едет только с одним из родителей, наличие Заявления на выезд ребенка за границу от другого родителя является обязательным.

Если один из родителей не дает согласие (или его нахождение неизвестно) — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Если кто-то из родителей не дает согласие на выезд ребенка или местонахождение его неизвестно – необходимо обращаться к юристам/адвокатам специализирующимся в сфере “Семейного права”.

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю Реальная помощь в уголовном (гражданском) деле Харьков, область +3806793315668, +380668243914

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Признание в судебном порядке права собственности на вновь созданное

имущество по иску, заявленному к лицу, не оспаривающему такое право

собственности, противоречит требованиям статей 15, 331 ГК

об установлении факта принадлежности наследственного имущества умершей

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам

7 октября 2015 года рассмотрел дело 6-641цс15 по иску вдовца к исполкому

Затоковского сельсовета, ООО «Укрбудинвест», трем физическим лицам об

установлении факта принадлежности наследственного имущества умершей,

установлении факта принятия наследства и признании права собственности.

Наследство — нежилое помещение в пансионате, принадлежало умершей на

основании договора досрочного строительства и акта приема-передачи

апартаментов по инвестиционному договору долгосрочного строительства.

При жизни умершая не успела подать заявление и зарегистрировать в

установленном законом порядке право собственности на принадлежащее ей

недвижимое имущество, а потому нотариус отказал истцу в выдаче

свидетельства о праве собственности на спорное помещение в порядке

наследования.

При рассмотрении Суд сформулировал следующую правовую позицию.

Статья 331 ГК в редакции до времени смерти (2011 год) устанавливает общее

правило, согласно которому право собственности на вновь созданное

недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т.п.) возникает с

момента завершения строительства (создания имущества).

Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого

имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

право собственности возникает с момента государственной регистрации

Если право собственности на недвижимое имущество согласно закону

подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с

момента государственной регистрации.

С момента принятия вновь недвижимого имущества в эксплуатацию и его

государственной регистрации возникает и право собственности на этот объект,

который может быть объектом наследования.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 22 сентября 2004

года № 1243 «О порядке принятия в эксплуатацию законченных

строительством объектов», принятие в эксплуатацию законченных объектов

заключается в подтверждении государственными приемными комиссиями

готовности объекта к эксплуатации по его целевому назначению согласно

строительным нормам и правилам.

Имущество как объект гражданского права

Следовательно, именно с этого момента вновь созданное имущество из

категории строения переходит в категорию имущества как объекта

гражданского права. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

К этому сводится и правовое заключение, изложенное ВСУ в деле № 6-131цс13:

признание в судебном порядке права собственности на вновь созданное

имущество по иску, заявленному к лицу, не оспаривающему такое право

собственности, противоречит требованиям статей 15, 331 ГК. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

При этом в соответствии с частью первой статьи 182 ГК право собственности и

другие вещные права на недвижимые вещи, обременения этих прав, их

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной

регистрации. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В соответствии с требованиями статьи 1216 ГК наследованием является переход

прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло

(наследодателя) к другим лицам (наследникам). Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие

наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся

вследствие его смерти (статьи 1218 ГК). Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Объекты наследства

Таким образом, в отличие от объектов гражданских прав (вещей, имущества,

имущественных прав и т.п.), объектами наследства по ГК являются права и

обязанности, в том числе объекты гражданских прав, принадлежащие лицу на

время смерти, право собственности или права по договору, если эти права не

связаны с личностью наследодателя. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В этом деле суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой

инстанции, не учел, что право собственности на объект вновь созданного

недвижимого имущества возникает с момента введения его в эксплуатацию и

его государственной регистрации, при этом требования о признании права

собственности на объект недвижимости должны быть заявлены к лицу,

которое оспаривает или не признает такое право. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Реальная помощь в уголовном деле. Резонансные дела Харьков, Харьковская область Доступно, корректно.