Оскарження рішень ОМС щодо зміни статусу земельної ділянки

Оскарження рішень Реальна допомога у кримінальній цивільній справі в суді Харків Харківська область Досудове слідство Адвокат 0679331668 0668243914

Оскарження рішень ОМС щодо зміни статусу земельної ділянки

Оскарження рішень ОМС щодо зміни статусу земельної ділянки

Оскарження рішень ОМС щодо зміни статусу земельної ділянки


Скасування рішення органу місцевого самоврядування про зміну статусу земельної ділянки (оскарження рішення сільської ради стосовно переведення земельної ділянки, яка перебувала у користуванні селянського (фермерського) господарства, у землі запасу сільської ради).
Постанова від 5 червня 2018 року Справа № 217/1106/12 Провадження № 11-242апп18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74809389
Велика Палата Верховного Суду вважає обґрунтованими також і висновки судів першої та апеляційної інстанцій про незаконність Рішення і в частині переведення земельної ділянки, наданої ОСОБА_8 у довічне успадковуване володіння, з посиланням відповідача на підпункт 8 пункту «б» частинипершої статті 33 Закону № 280/97-ВР,оскільки відповідно до цієї норми до делегованих повноважень сільських рад у сфері регулювання земельних відносин належить лише підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Таким чином, зазначена норма не наділяє сільські ради правом на переведення земельних ділянок за межами населеного пункту у землі запасу сільської ради.

При цьому за приписами частини п’ятої статті 149 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин) земельні ділянки державної власності за межами населених пунктів для сільськогосподарського використання вилучаються на їх території саме районними державними адміністраціями.

Оскарження рішення органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки
Постанова від 18 квітня 2018 року Справа № 381/3752/16-а провадження № 11-276апп18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73565759
Спір у цій справі виник між фізичною особою (ОСОБА_3.) та органом місцевого самоврядування (Міськрадою) як суб’єктом владних повноважень з приводу оскарження протиправного, на думку позивачки, рішення цього органу про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи (ОСОБА_4.).

Відповідно до ст. 12 ЗК України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, організація землеустрою, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності; додержанням земельного законодавства та екологічного законодавства; обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства.

Згідно з положенням ст. 20 ЗК України (у редакції, яка діяла на час видання оскаржуваного рішення відповідача) віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому ст. 1861 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.

Аналізуючи зазначені норми можна дійти висновку, що зміна цільового призначення земельної ділянки та подальша реєстрація права власності на неї здійснюється на підставі заяви власника цієї ділянки, а відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду такої заяви в місячний строк приймає відповідне рішення.

Ураховуючи наведене, оскаржуване рішення відповідача, по суті, є реалізацією волі власника на зміну цільового призначення належної йому на праві власності земельної ділянки.

Юрисдикційні питання оскарження рішень щодо зміни статусу земельної ділянки
Скасування рішення органу місцевого самоврядування про зміну статусу земельної ділянки (оскарження рішення сільської ради стосовно переведення земельної ділянки, яка перебувала у користуванні селянського (фермерського) господарства, у землі запасу сільської ради).
Постанова від 5 червня 2018 року Справа № 217/1106/12 Провадження № 11-242апп18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74809389
Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є наявність публічно-правового спору, тобто спору, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції і спір виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій.

Зі змісту позовних вимог та мотивів, з яких виходили суди, задовольняючи ці вимоги, вбачається, що предметом перевірки у цій справі є відповідність рішення органу місцевого самоврядування законодавчо визначеному обсягу його компетенції при здійсненні владних управлінських функцій. При цьому майнові питання, пов’язані з набуттям чи припиненням речових прав у правовідносинах за участю позивачів, Сільради та третьої особи є предметом розгляду в іншій вищезгаданій справі (№ 2-11/11).

Таким чином, спір у цій справі не має ознак приватноправового та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Скасування рішення органу місцевого самоврядування про встановлення цільового призначення земельної ділянки (яка перебувала у користуванні юридичної особи) та надано дозвіл виконавчому комітету Міськради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для створення зеленої зони (позивач вважає себе постійним користувачем спірної земельної ділянки, на відповідній ділянці розташовані об’єкти нерухомості, належні третім особам)
Постанова 29 травня 2018 року Справа № 495/5913/14-а Провадження № 11-298апп18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74895540
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі — Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 20 липня 2006 року у справі «Сокуренко і Стригун проти України» указав, що фраза «встановлений законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Термін «судом, встановленим законом» у пункті 1 статті 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з … питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів». Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що національний суд не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, яка не мала регулювання законом, і, таким чином, не міг вважатися судом, «встановленим законом».

Згідно із частиною другою статті 2 КАС України (тут і далі — у редакції, чинній на час прийняття оскаржених рішень) до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

На підставі пункту 7 частини першої статті 3 КАС України суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини другої статті 4 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Пунктом 1 частини другої статті 17 КАС України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Наведені норми узгоджуються з положеннями статей 2, 4 та 19 КАС України (у редакції, чинній з 15 грудня 2017 року), якими визначено завдання та основні засади адміністративного судочинства, зміст публічно-правового спору та справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Разом з тим неправильним є поширення юрисдикції адміністративних судів на той чи інший спір тільки тому, що відповідачем у справі є суб’єкт владних повноважень, а предметом перегляду — його акт індивідуальної дії. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило майнового, конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин.

Як установлено матеріалами справи, КП «Агропромтехніка» звернулося до адміністративного суду з позовом про скасування рішення Міськради, яким встановлено цільове призначення земельної ділянки та надано дозвіл виконавчому комітету Міськради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для створення зеленої зони та спортивного майданчику загального користування.

Виникнення спірних правовідносин обумовлено незгодою позивача з правомірністю розпорядження органом місцевого самоврядування цією земельною ділянкою, оскільки КП «Агропромтехніка» вважає, що земельна ділянка, стосовно якої Міськрада прийняла рішення, перебуває в його постійному користуванні.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що на спірній земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомості, які раніше входили до складу цілісного майнового комплексу, однак в подальшому були відчужені КП «Агропромтехніка» фізичним та юридичним особам.

Отже, у цій справі існує невирішений спір про право на земельну ділянку, що виключає можливість його розгляду за правилами адміністративного судочинства, адже адміністративний суд позбавлений правових (законодавчих) можливостей установлювати (визнавати) належність права власності (постійного користування) на земельну ділянку.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) у редакції, чинній на час прийняття оскаржуваних рішень, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Оскільки спірні правовідносини пов’язані із захистом порушеного права користування земельною ділянкою, враховуючи наявність у справі інтересів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що цей спір не є публічно-правовим і має вирішуватися судами за правилами ЦПК України.

При цьому визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі й обов’язок суб’єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій, бездіяльності чи рішень, на відміну від визначального принципу цивільного судочинства, який полягає у змагальності сторін. Суд, який розглянув справу, не віднесену до його юрисдикції, не може вважатися «судом, встановленим законом» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції.

Оскарження рішення органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки
Постанова від 18 квітня 2018 року Справа № 381/3752/16-а провадження № 11-276апп18
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73565759
Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Разом з тим приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового, особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило майнового, конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права чи інтересу призвели управлінські дії суб’єктів владних повноважень.

Так, судами встановлено, що ОСОБА_4 є власником земельної ділянки, набутої на підставі договору купівлі-продажу, щодо якої Міськрада прийняла оскаржуване рішення від 18 квітня 2014 року № 4/60-LII-VI про зміну цільового призначення земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі та зобов’язання здійснити державну реєстрацію права власності.

Позивачка у справі фактично просить захистити свій приватний інтерес шляхом визнання протиправним такого рішення Міськради та зупинення використання земельної ділянки громадянкою ОСОБА_4, а саме заборонити використовувати збудований на цій ділянці торговий павільйон.

За правилами п. 1 ч. 1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України (у редакції, чинній на час розгляду справи судами) суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 16 цього Кодексу одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Семейные правоотношения в Украине и в Польше

Семейные правоотношения в Украине Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область. Семейные правоотношения для иностранцев в Польше. Алименты для бывшего супруга после развода. Тел. в Харькове +380679331668, +380668243914

Семейные правоотношения иностранцев в Польше

Добрый день! Хочу отметить интересную практику. Читайте интересный блог . Блог для иностранцев в Польше в аспекте семейного права.

На мой взгляд сейчас такая юридическая помощь нужна гражданам Украины. Для примера рекомендую прочитать статью расположенную ниже.

Семейные правоотношения в УкраинеАлименты для бывшего супруга после развода

В предыдущей статье нами упоминалось, что одним из видов алиментных

обязательств является выплата алиментов после развода на супруга

признанного виновным в распаде брака.

Согласно польского законодательства указанные алименты можно поделить на два вида:

Стандартные алиментные обязательства,

Расширенные алиментные обязательства (повышенные/особые).

Заявление на получение алиментов от супруга следует озвучить на судебном заседании в присутствие второго супруга.

Такое заявление так же можно подать после решения о разводе, но уже только в письменной форме. Заявление поданное в письменной форме передается судом второму супругу.

Алименты может получить тот из супругов, который является не основным виновником в распаде брака.

Это имеет место при наличии судебного решения без признания вины либо суд признал виновными обоих супругов.

В данном случае можно ходатайствовать о присуждение от бывшего супруга средств для покрытия жизненно важных потребностей.

В случае, когда суд признает данный вид алиментов, а супруг, обязанный выплачивать их, не признан виновным в распаде семьи, так как судебное

решение было принято без признания вины, обязательство выплачивать такие алименты прекращается по истечение 5 лет.

Продолжение указанного срока возможно только по решению суда при наличии обоснования.

При признании исключительной вины одного из супругов, судебный процесс о назначении алиментов не требует особых доказательств.

Для получения алиментов «невиновный» супруг не должен доказывать того, что он находится в недостатки.

В данном случае достаточно указать на разницу материального состояния до и после развода. Так же, не будет иметь места выше указанный пятилетний срок

выплат по алиментам. Но, нужно иметь в виду, что обязательство «виновного» супруга прекращается после заключения брака повторного брака получателем алиментов.

Стоит обратить внимание, что суд может отменить алименты, а так же уменьшить, в случае изменения материального положения одного либо обоих бывших супругов.

Не сообщили о судебном заседании

Не сообщили о судебном заседании Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно Харьков, Харьковская область. Составление и подача процессуальных документов по уголовному, гражданскому делу. Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу. Обжалование, оспаривание. +3806682439134,+380679331668

Не сообщили о судебном заседании — получите 1000 евро компенсации от государства Украина

Не сообщили о судебном заседании

Не сообщили о судебном заседании

В решении ЕСПЧ по делу «Лазаренко и другие против Украины» (CASE OF LAZARENKO AND OTHERS v. UKRAINE) было признано нарушение

государством норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В делах шестерых заявителей суды первой инстанции приняли

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

решение пересчитать пенсии в связи с увеличением средней заработной платы в стране со времени их выхода на пенсию. Не сообщили о судебном заседании

В связи с этим представители управления Пенсионного фонда Украины обратились с апелляционными жалобами в Днепропетровский

административный апелляционный суд, который отменил постановления суда первой инстанции. Не сообщили о судебном заседании

С шести заявителей только пятый присутствовал на заседании апелляционного суда. Не сообщили о судебном заседании

Первая заявительница обжаловала постановление апелляционного суда в Высший административный суд Украины, который отказал в открытии

кассационного производства. Не сообщили о судебном заседании

В делах остальных пяти заявителей постановления апелляционного суда обжалованию не подлежали. Не сообщили о судебном заседании

Нарушение принципа равенства сторон в апелляционном производстве — Не сообщили о судебном заседании

В Европейский суд по правам человека заявители жаловались по пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с

нарушением принципа равенства сторон в апелляционном производстве.

В частности, заявители утверждали, что их не было уведомлено об апелляционном производстве по их делам. Не сообщили о судебном заседании

Рассмотрев жалобы остальных заявителей, Европейский суд указал на то, что при отправке судебных документов необходимо использовать рекомендованную письменную корреспонденцию. Не сообщили о судебном заседании

Кроме того, лицо, которое отправляло документ, должно было вернуть доказательства отправки в суд и национальное законодательство прямо требовало сохранения этого доказательства в судебном деле. Не сообщили о судебном заседании

В связи с этим Европейский суд пришел к выводу, что заявители не были уведомлены об апелляционных производствах по их делам, вследствие чего

они были лишены возможности предоставить свои комментарии относительно представленных управлениями ПФУ апелляционных жалоб,

что привело к нарушению принципа равенства сторон. Не сообщили о судебном заседании

Соответственно было нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции. Не сообщили о судебном заседании

Таким образом, в течение трех месяцев государство должно оплатить каждому заявителю 1000 евро в качестве компенсации морального вреда. Не сообщили о судебном заседании

Незаконное проведение выемки — 1000 евро компенсации от государства Украина

Незаконное проведение выемки

Не сообщили о судебном заседании

В решении ЕСПЧ от 5 октября 2017 года по делу «Воскобойников против Украины» (CASE OF VOSKOBOYNIKOV v. UKRAINE)

было признано нарушение государством норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На время событий заявитель был генеральным директором совместного предприятия «В», офис которой располагался в помещении, принадлежавшем акционерному обществу«Ю».

Согласно договору аренды, подписанному в январе 1999 года, компания «В» имела право в обмен на определенные услуги пользоваться помещениями компании «Ю» до января 2020 года бесплатно.

В марте 2001 года в компании «Ю» сменился собственник, в результате чего новое руководство поставило под сомнение правомерность использования его помещений компанией «В».

Начиная с апреля 2001 года, компания «В», потеряв доступ к помещениям компании «Ю», обустроили свой временный офис в квартире заявителя.

В июне того же года компания «В» обратилась в суд с иском к компании «Ю» относительно несоблюдения последней условий договора аренды.

Встречный иск о признании договора незаключенным Незаконное проведение выемки

В свою очередь, компания «Ю» подала встречный иск о признании этого договора незаключенным. Национальные суды отклонили требования обеих

компаний, Верховный Суд Украины поддержал решения судов низших инстанций, придя к выводу, что оспариваемый договор нельзя

считать договором аренды из-за отсутствия в нем существенных требований.

В октябре 2001 года прокуратурой Приморского района г. Одессы было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога вышеупомянутого договора аренды без уточнения конкретных лиц.

8 октября 2001 года прокуратурой было вынесено постановление о проведении выемки пятнадцати документов, касающихся этого договора, в том числе оригинала договора.

Выемка одиннадцати из пятнадцати документов состоялась в квартире заявителя в его отсутствие, но в присутствии его жены.

После этого следователь назначил почерковедческую экспертизу с целью установления давности подписания договора.

7 ноября 2001 года Приморским районным судом г. Одессы было вынесено постановление о проведении обыска в квартире заявителя с целью изъятия образцов почерка для экспертизы.

Следователь прокуратуры вынес постановление о проведении выемки учредительных документов

На следующий день в присутствии заявителя состоялся обыск его квартиры. 24 декабря 2001 года следователь прокуратуры вынес постановление о

проведении выемки учредительных документов компании «В», которая состоялась в квартире заявителя в тот же день, а постановление было предоставлено заявителю 9 января 2002 года.

В мае 2002 года на собрании учредителей компании «В» было решено отстранить заявителя от исполнения обязанностей генерального директора в связи с возбуждением уголовного дела.

В августе 2002 года уголовное дело в отношении заявителя было закрыто, и с 1 сентября 2002 года он приступил к исполнению обязанностей генерального директора компании «В».

Заявитель обратился в суд с иском Незаконное проведение выемки

Заявитель обратился в суд с иском и в прокуратуру с требованием компенсации морального вреда, причиненного ее незаконными действиями.

Однако, суды первой и апелляционной инстанции не удовлетворили требования заявителя, а ВСУ поддержал эти решения.

В Европейский суд по правам человека заявитель жаловался на нарушение его прав, гарантированных статьей 8 в сочетании со статьей 13 Конвенции о

защите прав человека и основных свобод, считая, что были незаконно проведены обыски и выемки по адресу его проживания (а не по адресу размещения компании «В»).

Отсутствовало эффективное национальное средство правовой защиты — Незаконное проведение выемки

Заявитель указал, что следственные действия были вмешательством в его право на уважение частной жизни и корреспонденции, а также, что

у него отсутствовало эффективное национальное средство правовой защиты.

Однако, Европейский суд, исследовав материалы, отклонил жалобу заявителя по статье 8 Конвенции о незаконности обыска его квартиры как

необоснованную, указав на то, чтоцелью обыска было предотвращение преступления, и что такой обыск был

произведен на основании решения суда, как того требует национальное законодательство.

Жалобу по статье 8 Конвенции о выемке документов Европейский суд признал приемлемой.

Европейский суд пришел к выводу, что выемка документов была проведена «вне закона»

Учитывая обстоятельства дела, а именно то, что документы были изъяты во время обысков в квартире заявителя, которые проводились на основании

постановления следователя, прокурора, а также то, что не было исключительных оснований для проведения таких обысков без разрешения

суда, Европейский суд пришел к выводу, что выемка документов была проведена «вне закона». Поэтому суд констатировал нарушение статьи 8 Конвенции.

Жалобу по статье 13 в сочетании со статьей 8 Конвенции Европейский суд также признал приемлемой и пришел к выводу, что имело место нарушение.

В итоге, государство в течении 3 месяцев должно выплатить заявителю 1 тысячу евро моральной компенсации и 100 евро компенсации расходов.

6000 евро компенсации…..за то, что ее дом находился возле кладбища

6000 евро компенсации…..за то, что ее дом находился возле кладбища

6000 евро компенсации.....за то, что ее дом находился возле кладбища В решении ЕСПЧ по делу «Тонюк против Украины» (CASE OF TONYUK v. UKRAINE) было признано нарушение государством норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

16 июля 1996 года решением исполнительного комитета Яремчанского городского совета местной церкви был передан земельный участок для устройства сельского кладбища рядом с домом заявительницы.

В связи с этим заявительница неоднократно обращалась в различные органы власти с жалобами на то, что расстояние между ее домом и кладбищем

составляла менее 300 метров, предусмотренных законом как санитарно-защитная зона.

14 сентября 2000 года санитарно-эпидемиологическая станция вынесла постановление о запрете эксплуатации этого кладбища.

Решением исполнительного комитета от 30 августа 2001 года было запрещено проведение захоронений на кладбище. Однако 25 июня 2002 года исполнительный комитет отменил это решение.

Начиная с 2002 года заявительница неоднократно обращалась в Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области с исками о

незаконности размещения кладбища на участке вблизи ее дома, а также с требованием возмещения ей морального вреда за причиненные страдания.

Решениями от 16 января 2003 года и 18 марта 2004 года городской суд обязал исполнительный комитет запретить проведение захоронений на кладбище, а требование заявительницы о возмещении вреда отклонил.

Для выполнения указанных решений суда были открыты исполнительные производства

Для выполнения указанных решений суда были открыты исполнительные производства, однако в дальнейшем их закрыли.

Позже заявительница обратилась в городской совет с просьбой пересилить ее семью в другой дом, однако к тому времени у города не было

соответствующих средств. С 2011 года захоронения на территории кладбища прекратились.

В Европейский суд по правам человека заявитель жаловалась по статьям 6, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с

неисполнением национальными органами власти судебных решений, которыми было запрещено проведение захоронений на кладбище возле ее дома.

Рассмотрев жалобу заявителя, Европейский суд пришел к выводу, что в этом деле было нарушение статьи 6 Конвенции в отношении невыполнения

решений национальных судов от 16 января 2003 года и 18 марта 2004 года, принятых в пользу заявительницы.

Европейский суд, среди прочего, указал, что периоды неисполнения решений национальных судов по этому делу длились 8 и 7 лет, что является значительным периодом времени.

Кроме этого, Европейский суд указал, что органами власти не было принято никаких официальных политических решений для предотвращения использования кладбища для будущих захоронений.

Таким образом, государство должно выплатить заявителю 6000 евро моральной компенсации.

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков. Реальная помощь в уголовном, гражданском деле в суде Харьков, область Доступно, корректно 0668243914, 0679331668

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков

УЗАКОНИВАНИЕ ВСЕХ ТИПОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

 • оформление садовых и дачных домов по упрощенной пpоцeдуpe

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Юридические услуги Харьков

 • быстрая рeгистрaция права собственности на любую нeдвижимoсть
 • быстрoe и выгoднoe узaкoнивaниe кoммeрчeских стрoeний
 • рaбoтaeм с проблемными oбъeктaми, пoстрoeнными нa нeoтвeдeнных учaсткaх (сaмoзaхвaт), а также при oтсутствии paзpeшeний, coглacoвaний и пр.
 • рeгистрaция дeклapaций
Юридические услуги Харьков
 • комплексно узaкoним пoстрoйку жилой или нежилой недвижимости от начала и до конца
 • присвoeниe пoчтoвoгo и стрoитeльнoгo aдрeсoв
 • меняем стaтус нeдвижимoсти из жилoй в нeжилой (и нaoбoрoт)
 • узaкoним тeхничeскиe этaжи, мaнcapды, пoдвaлы, пристрoйки, нaдстрoйки
 • изгoтoвлeниe и измeнeниe прoeктнoй дoкумeнтaции
 • сoглaсoвaниe пepeплaниpoвoк и peкoнcтpукций oбъeктoв
 • стpойпaспоpтa, техпаспорта, градостроительные расчеты и т.д.

КРЕДИТНЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ СПОРЫ.

Сложные юридические проблемы — специализация коллектива адвокатов и юристов. Консультация в офисе на платной основе.

Представительство в судах общей юрисдикцции в Харькове и Харьковской области

ЗАЩИТА ПРАВА ЗАЕМЩИКОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

Обращение в суд — крайняя мера защиты прав, свобод, и интересов. К кому обратиться? Кто посоветует? Кого? Где? Адвокат — ответ на все вопросы.

Консультация адвоката в офисе в форме личного приема граждан один из действенных приемов защиты как в уголовном процессе, так и в гражданско-правовых отношениях.

АНТИКОЛЛЕКТОРЫ.

 • сохрaняeм зaлоговоe (ипотека) и личноe имущeство в собствeнности зaeмщикa (поручителя)
Юридические услуги Харьков
 • возврат отобранного залогового имущества
 • снятиe aрeстa с нeдвижимoсти и aвтoтрaнспoртa
 • реальная помощь с проблемными крeдитaми, ипoтeкой
 • защита от коллекторов и исполнителей
Юридические услуги Харьков
 • списание тела кредита, процентов, штрафных санкций, пени
 • закрываем исполнительные производства по взысканиям по банковским долгам
 • досудебное урегулирование споров и реструктуризация возникшей задолженности.
ОПЫТНЫЕ АДВОКАТЫ. АНТИРЕЙДЕРЫ.
 • дела по разделу имущества: наследство, бракоразводные процессы
Юридические услуги Харьков
 • уменьшение сумм насчитанных налогов
Юридические услуги Харьков
 • дела по ДТП – взыскиваем убытки / осуществляем защиту
 • взыскание долгов с реальным возвращением средств (в т.ч. по распискам)
ВСЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ И ВСЕ ИНСТАНЦИИ
 • обжалование результатов госзакупок
 • уголовныe дeлa с учaстиeм квaлифицировaнных aдвокaтов
 • снятиe и наложение aрeстов
 • хозяйственные дeлa с реальным исполнeниeм рeшeний
 • эффективная помощь в апелляции и кассации.

Оформление дарственной на ребенка в Украине 2018 г

Законодательство Украины позволяет дарить недвижимость детям.

Дарственную составляют в письменном виде и регистрируют у нотариуса.

Какие документы подают для оформления дарственной и сколько придется заплатить?

Какие бывают юридические нюансы, если участником сделки выступают несовершеннолетние.

Когда оба родителя выступают совладельцами недвижимости, необходимо их обоюдное согласие на проведение сделки.

Процесс оформления дарственной на детей

На первом этапе дарения квартиры попечительским советом рассматривается ходатайство о допустимости одаривания несовершеннолетнего.

Если разрешение получено – идет подача документов. Передачу прав недвижимости ребенку подписывает один родитель.

Если право владения принадлежит обеим – один родитель отчуждает свою часть имущества в пользу другого.

После этого происходит сам процесс дарения недвижимости несовершеннолетнему.

Подписывает договор дарения тот родитель, который владеет всем имуществом на момент подписания сделки.

Если есть условия принятия дара, они прописываются в договоре. К подобным условиям может относится дата, с которой

несовершеннолетний может жить в квартире или срок, с которого одариваемый может полностью распоряжаться квартирой (сдать в аренду, продать).

У несовершеннолетние граждан ограниченная ответственность при заключении сделок, поэтому присутствие законного представителя обязательно.

Законным представителем выступают: родители, опекуны или попечители.

Пакет документов для оформления договора

 • правоустанавливающие документы на жилье;
 • вывод независимой оценки стоимости недвижимости;
 • письменное согласие на проведение сделки другими участниками;
 • письменное согласие представителей ребенка на принятие подарка;
 • квитанцию об оплате госпошлины при обращении к государственному нотрариусу.

При обращении к частному нотариусу дартель платит на месте сбор за услугу по ставке, которая приравнивается к госпошлине.

Источник: domik.ua

НААУ

НААУ. Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область Представництво у суді з кримінальної, цивільної справи. Складання, подання процесуальних документів в суд першої інстанції, апеляційної інстанції, кассаційної інстанції +380679331668, +380668243914

НААУ

НААУ

НААУНаціональна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) створена у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є

всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область

об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:

1. Порушення вимог несумісності;
2. Порушення присяги адвоката України;
3. Порушення правил адвокатської етики;
4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката має кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, які можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі щодо цього адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;
2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка обирається згідно адреси робочого місця адвоката, зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;
3. Відправити заяву (скаргу) до відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

НААУ

наау адвокатов украины

Станом на березень-квітень 2018 року є можливість ознайомитись з пропонованими розмірами гонорару за послуги адвоката.

Сторінка 1

вісник наау

Сторінка 2

наау реєстр

Сторінка 3

Сторінка 4

єдиний державний реєстр адвокатів україни

Єдиний реєстр адвокатів України був створений та почав функціонувати з 16 січня 2013 року.

Звертаємо увагу на те, що реєстр адвокатів України, який вівся Вищою Кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (ВККА

при КМУ) до 15 січня 2013 року, перестав функціонувати з 16 січня 2013 року.

С допомогою Єдиного реєстра адвокатіув України (ЄРАУ) можливі наступні дії:

1. Знайти адвоката в ЄРАУ згідно його даних, користуючись формою пошуку

 1. Обрати необхідного адвоката зі списку запропонованих (знайдених)

 2. Передивитися або роздрукувати подробиці профіля обраного адвоката

рада адвокатів україни
вкдка

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего. Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу. Составление, плодача процессуальных документов в суд. +380679331668, +380668243914

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнегоЗаконодательством Украины, в частности п. 3 ст. 313 Гражданского кодекса, предусмотрено право ребенка, достигшего шестнадцати лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

Однако, независимо от цели путешествия (лечение за границей, оздоровление, туристическая экскурсия, поездка к родственникам и т.д.),

дети до 16 лет имеют право на выезд за рубеж только с согласия родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими.

Особенности выезда малолетних граждан за пределы Украины в сопровождении мамы и папы, одного из родителей или с другими членами семьи всегда біли вопросами как говориться на злобу дня.

Доверенность — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнегоПроцедура вывоза детей, не достигших шестнадцати лет, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных ими, в соответствии с

Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, осуществляется по нотариально заверенному разрешению второго родителя.

Документ обязательно должен содержать маршрут следования и временные рамки данной поездки.

Покинуть Украину без согласия отца (матери) на выезд ребёнка за границу можно в таких случаях:

 • отец является иностранцем или лицом без гражданства и отсутствует в пункте пропуска;
 • в загранпаспорте матери либо проездном документе ребенка есть запись о выбытии на ПМЖ за пределы Украины в другое государство или отметка о взятии на постоянныйконсульский учет (Постановление Кабинета Министров Украины от 19.10.2016 № 733).

Согласие отца на вывоз детей за границу не требуется при предъявлении следующих документов:

 • справка о рождении ребенка, выданная органом ЗАГСа, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины;
 • решение суда о предоставлении разрешения на вывоз ребенка из Украины;
 • судебное решение о признании второго из родителей недееспособным;
 • решение суда о признании отца безвестно отсутствующим;
 • судебное решение о лишении родительских прав;
 • свидетельство о смерти второго родителя.

Судебный порядок выезда за границу ребенка

Для обоснования уважительности причин, которые обуславливает необходимость выезда за границу, суду необходимо предоставить ряд документов.

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

Такими документами могут быть:

 • в случае выезда за границу для лечения:  справки о наличии заболевания у ребенка;
 • для выезда на отдых с оздоровлением: медицинские справки с рекомендациями врачей о необходимости санаторно-курортного оздоровления ребенка в стране с определенными климатическими условиями;
 • для посещения родственников за границей: документы, подтверждающие родственные связи;
 • документы, свидетельствующие о создании новой семьи за границей и доказательства того, что в этой семье при проживании ребенка за границей будут созданы все условия, необходимые для проживания, обучения, гармоничного развития ребенка (свидетельство о браке с иностранным гражданином, данные о его доходах, собственности, где предполагается жить с ребенком, характеризующие справки нового супруга и т.д.)

С учетом конкретных обстоятельств суд может выдать разрешение на кратковременный выезд ребенка за границу (к примеру, в течение одного

месяца), а также на неоднократные выезды в течение более длительного срока (к примеру, на год, два либо до достижения ребенком совершеннолетия).

Исковое заявление о выдаче разрешения на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины подается в суд по месту прописки ответчика.

Если такое место прописки неизвестно, иск может быть подан по последнему известному месту проживания, которое может быть местом проживания истца.

Также правом на выезд с ребенком за пределы Украины без разрешения втрого родителя пользуется мать/отец,у которого имеется решение суда о лишении второго из родителей родительских прав.

То есть альтернативным способом получения права на выезд за границу является получение решения суда о лишении лица родительских прав.

При подаче иска о получении права на выезд ребенка, не достигшего 16 лет, либо иска о лишении родительских прав необходимо оплатить судебный сбор как за спор неимущественного характера.

Нет согласия отца — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

В юридической практике встречаются случаи, когда отец не дает согласие на выезд несовершеннолетних детей из Украины.

Обычно это вызвано разводом и последующим конфликтом с супругой, либо место жительства отца попросту неизвестно.

Если мирным путем достигнуть компромисса не удается, единственным вариантом решения проблемы является обращение в суд. 

Особое внимание следует уделить составлению искового заявления, поскольку от убедительной аргументации необходимости вывоза ребенка за рубеж зависит исход судебного рассмотрения.

Доводом может послужить справка из медицинского учреждения о потребности в лечении за границей, если целью поездки является

оздоровление, или письменное доказательство родственных связей, если путешествие вызвано желание навестить родственников, живущих в другой стране. 

Перечень документов необходый для получения разрешения на выезд детей за границу Украины через суд

Процедура предоставления судебного разрешения на вывоз ребенка из Украины (список документов):

 • исковое заявление о выезде ребенка за рубеж; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • доказательства целесообразности поездки; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия решения суда о расторжении брака; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия свидетельства о рождении ребенка; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • копия внутреннего паспорта, ИНН истца; Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего
 • исковое заявления и приложения к нему. Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Выезд ребенка за границу — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Для того чтобы ребенок мог выехать за границу, понадобятся как минимум два документа:

 1. Детский загранпаспорт и
 2. Заверенное у нотариуса заявление (согласие родителей)

Заявление от родителей — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Заявление (синонимы – разрешение, согласие, доверенностьна выезд ребенка за границу.

В заявлении родителями указываются:

 • данные родителей
 • данные ребенка (ФИО, дата рождения, прописка)
 • период на который ребенок выезжает
 • причина выезда
 • ФИО сопровождающих лиц
 • обязательства родителей и/или сопровождающих лиц

Процедура оформления заявления на выезд ребенка.

А) Нотариус, после согласования текста с родителями, печатает заявление на специальном нотариальном бланке.

Б) Родители ставят подписи под заявлением.

В) Нотариус заверяет подписи, ставит печать, регистрирует и выдает документ родителям.

Этот документ нужно предъявлять при пересечении границы ребенком.

Обратите внимание! Несовершеннолетнего не выпустят за границу без нотариально заверенного заявления.

Заявление подписывают оба родителя, независимо от того проживают они вместе или разведены.

Если один из родителей географически находится в другом месте/стране, он может заверить свою подпись под заявлением у нотариуса в той местности где находится, или в консульстве той страны, где пребывает.

Рекомендуем следующий алгоритм — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Ознакомьтесь с типовым текстом заявления для того, чтобы понимать какие данные о вас и ребенке понадобятся.

Определитесь с нотариусом, который будет его заверять.
Свяжитесь с нотариусом (позвоните по телефону / напишите на e-mail) для того, чтобы:
– сообщить обстоятельства выезда ребенка (куда едет, зачем едет, на какой период, с кем)
– согласовать перечень необходимых документов
– договориться о дате совершения нотариального действия
К вашему приезду нотариус подготовит проверенный текст заявления приемлемый для пограничной службы, который вам нужно будет только подписать.

Максимальный срок выезда ребенка за границу — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Заявление на выезд ребенка за границу оформляется не “навсегда”, а на определенный срок. Согласно закону такое заявление оформляется на

каждую поездку отдельно, тем не менее, грамотный нотариус подскажет оптимальную формулировку для того, чтобы заявление подходило для серии поездок.

Если ребенок едет только с одним из родителей, наличие Заявления на выезд ребенка за границу от другого родителя является обязательным.

Если один из родителей не дает согласие (или его нахождение неизвестно) — Получение разрешения для выезда за границу несовершеннолетнего

Если кто-то из родителей не дает согласие на выезд ребенка или местонахождение его неизвестно – необходимо обращаться к юристам/адвокатам специализирующимся в сфере “Семейного права”.

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу. Составление, подача процессуальных документов в суд +380679331668, +380668243914

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

ДТП с повреждением автомобилей

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Наступает  административная ответственность перед  государством — штраф; 

гражданско-правовая ответственность перед пострадавшим — восстановление поврежденного автомобиля.

ДТП с причинением вреда здоровью людей.

Это случаи, когда пассажиру, пешеходу или водителю причиняются какие-либо телесные повреждения.

Вид ответственности зависит от сроков продолжительности лечения пострадавших.

Так, административная ответственность в виде штрафа или лишения права управления автомашиной наступает, если срок общего лечения не превысил 21 дня.

Говоря юридическим языком, здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Лечение может быть стационарным с помещением в больницу или

амбулаторным в поликлинике по месту жительства, но обязательно с ведением медицинских документов: истории болезни, амбулаторной карты.

Если пострадавший в больницу не обращался, а лечился дома народными средствами, то ему будет проблематично доказать сроки своего лечения, тем более настаивать на возбуждении уголовного дела.

При лечении более 21 дня или явных признаках увечий (потеря органа, обезображивание лица и т.д.) наступает уголовная ответственность в виде

лишения свободы на срок до двух лет, а при наступлении смерти пострадавшего — лишение свободы до 5 лет.

Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Ответственность при дорожно транспортных происшествияхИ в том и в другом случае водитель остается обязан оказать материальную помощь в восстановлении пошатнувшегося здоровья пострадавшего.

Ущерб здоровью определяется в денежном эквиваленте и состоит из следующих компонентов:

 • стоимости стационарного лечения;
 • стоимости амбулаторного и восстановительного лечения: физиопроцедуры, инъекции, сбор анализов, лечебный массаж, наложение гипса, пользование костылями, УЗИ, рентген, снимки, лекарственные препараты и т.д.;
 • наем автомашины для поездок в поликлинику;
 • стоимость косметических операций: при травмах головы и лица на первом этапе лечения восстанавливают костную структуру черепа, последующие этапы кожной (косметической) пластики платные и очень дорогостоящие;
 • услуги нянечки или сиделки: при переломах костей таза, позвоночника, ног пострадавший не в состоянии самостоятельно передвигаться и нуждается в дополнительном уходе.

Кроме того, если дело дошло до суда, то пострадавший вправе потребовать возместить потерянный заработок и моральный вред.

При этом под моральным вредом понимаются все физические и нравственные страдания больного человека и его родственников, связанные с получением травмы.

В дополнение к сказанному отмечу, если уголовная и административная ответственность наступает только при наличии вины водителя, то

гражданско-правовая ответственность по восстановлению здоровья пострадавшего применяется и к невиновным в ДТП водителям.

Дело в том, что транспортное средство создает повышенную опасность для людей, и если Вам под колеса попал неосторожный пешеход, а Вашей вины нет, закон все равно обязывает Вас оплатить его лечение.

Уголовная ответственность за ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

Уголовная ответственность за ДТП предусмотрена ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Согласно последней преступлением является нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, только в случае, если такие действия повлекли:

 • причинение потерпевшему средней тяжести телесного повреждения;
 • причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения;
 • смерть потерпевшего или нескольких потерпевших.

Определение вида телесных повреждений осуществляется экспертом в каждом отдельном случае по результатам проведения соответствующей экспертизы.

Таким образом, если упростить, уголовная ответственность наступает при необходимых и досаточнх условиях (обстоятельствах) за ДТП с существенно пострадавшим.

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковска область

Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст.286 УК Украины, может быть любое лицо, кроме виновного: пешеход, велосипедист, водитель или пассажир другого автомобиля, пассажир автомобиля под управлением виновного.

Нарушение правил безопасности дорожного движения или нарушение правил эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством

Правила безопасности дорожного движения регулируются Законом Украины «О дорожном движении» и Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины.

Такие нарушения могут заключаться в превышении установленных ограничений скорости движения, нарушении правил проезда перекрестков

или пешеходных переходов, нарушении правил обгона, несоблюдении безопасной дистанции движения, невыполнении требований дорожных знаков, сигналов светофора или регулировщика, т.п.

Нарушение правил эксплуатации транспорта может заключаться в несоблюдении водителем технических условий эксплуатации, неправильных

загрузке автомобиля или закреплении грузов, нарушении порядка перевозки пассажиров, эксплуатации технически неисправных транспортных средств и  т.п.

Общие требования к техническому состоянию транспортных средств и их оборудованию также предусмотрены в Правилах дорожного движения (раздел 31).

Необходимо иметь в виду, что существуют определенные нарушения правил эксплуатации транспортных средств, которые не влекут за собой

ответственность по статье 286 УК Украины даже в случае наступления соответствующих последствий.

Важно также отметить, что предусмотренное ст.286 УК Украины преступление является исключительно неосторожным (по

отношению к последствиям нарушений ПДД). Если же водитель умышленно нарушает правила дорожного движения с целью

причинить  телесные повреждения или смерть другому лицу, то такие действия будут квалифицироваться по другим статьям УК

Украины, предусматривающим умышленные преступления против жизни и здоровья человека (например, умышленное тяжкое телесное повреждение или умышленное убийство).

Административная ответственность за ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

В случаях, когда в результате ДТП не были причинены средней тяжести или тяжкие телесные повреждения либо смерть лица (то есть отсутствуют

последствия, необходимые для привлечения к уголовной ответственности), наступает административная ответственность, которая предусмотрена ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, административная ответственность наступает в случаях, если нарушения участниками дорожного движения правил дорожного движения

повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого

имущества, а также в случае, если в результате этих действий потерпевшему были причинены легкие телесные повреждения.

Иными словами, если упрощать, то при всех необходиміх и достаточных сопутствующих условиях ( обстоятельствах) административная ответственность наступает за ДТП без существенно пострадавших.

Взыскание и наказание за ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

Субъектом данного административного или уголовного правонарушения, то есть лицом, которое подлежит наказанию, может быть лицо, которому на момент совершения деяния исполнилось 16 лет.

Законом предусмотрены такие наказания за совершение ДТП в рамках привлечения к уголовной ответственности:

1) в случае причинения средней тяжести телесного повреждения одно из следующих наказаний: штраф в размере от 3400 до 8500 гривен (200 — 500 необлагаемых минимумов доходов граждан), исправительные работы на срок до 2 лет, арест от 1 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет (также в качестве дополнительного наказания может быть назначено или не назначаться лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1 до 3 лет); Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

2) в случае причинения тяжкого телесного повреждения или смерти потерпевшему: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (также в качестве дополнительного наказания может быть назначено или не назначаться лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1 до 3 лет); Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

3) в случае причинения гибели нескольким лицам: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с обязательным лишением права управлять транспортными средствами на срок от 1 до 3 лет. Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

В случае привлечения к административной ответственности законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 340 гривен (20

необлагаемых минимумов доходов граждан) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

При этом, лицо освобождается от административной ответственности, если ее гражданско-правовая ответственность была застрахована и участники ДТП

воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии в соответствии с Законом Украины «Об обязательном

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Ответственность и наказание за ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Законодательством Украины не предусмотрено отдельных составов правонарушений или преступлений, которые касались бы совершения ДТП в пьяном виде. Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность

за управлениетранспортным средством лицом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, и она не связана с ДТП (то есть

неважно было ДТП или не было – для наступления ответственности по этой статье достаточно самого факта вождение в пьяном виде). Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

В случае осуществления уголовного производства по факту ДТП, совершение такого преступления в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,

вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, является обстоятельством, отягчающим наказание (то есть этот факт

учитывается не в пользу обвиняемого при назначении ему наказания). Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Таким образом, совершение ДТП в состоянии опьянения должно влечь за собой привлечение к ответственности как за управление в пьяном виде, так и

отдельно за совершение дорожно-транспортного происшествия. Ответственность при дорожно транспортных происшествиях

Адвокатская контора

Адвокатская контора Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов +380668243914, +380679331668

Адвокатская контора

Адвокатская контора
Адвокатская контора

Интересное словосочетание пришедшее в современность из далекого прошлого. К слову, совсем не умаляет своего истинного значения. Сразу вспомнилось пару исторических анекдотов из практики » присяжных поверенных «.

Сын польского революционера сосланого в Сибирь и калмычки Плевако Ф.Н, один из «присяжных поверенных», еще в конце 18 века, беседовал с проворовавшимся купцом:

— Могу провернуть дело так, что в тюрьму не сядешь.

Купец падая на колени:

— Уж, ты будь отцом родным — не дай сесть!

— Отцом не стану, зато аванс сдеру!

— Аванс? Это ж што ж такое , Федор Никифорович?

— Что такое задаток, знаешь? 

— Известное дело, с малолетства к задаткам был приставлен.

— Так вот, — говорил Плевако Ф.Н., — аванс — это вроде задатка. Только аванс в пять раз больше задатка…. Осознал?

— Да.. Ну, грабь…Только спаси…

В соответствии с Конституцией Украины

В соответствии с Конституцией Украины каждый гражданин свободен в выборе защитника (адвоката, правозащитника, представителя) своих прав, свобод, интересов.

Для обеспечения защиты от обвинения и предоставления правовой помощи при разрешении дел в судах и иных государственных органах в Украине действует адвокатура.

Организация и принципы деятельности адвокатуры в Украине определяются Законом Украины «Об адвокатуре».

Адвокатура Украины является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь.

Адвокатура осуществляет свою деятельность на следующих принципах:

 • принципах верховенства закона,
 • независимости,
 • демократизма,
 • гуманизма
 • конфиденциальности

Законодательно определены виды адвокатской деятельности:

 • o дача консультаций и разъяснений по юридическим вопросам;
 • o дача устных и письменных справок по законодательству;
 • o составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;
 • o удостоверение копий документов по делам, которые они ведут;
 • o осуществление представительства в суде, других государственных органах, перед гражданами и другими юридическими лицами;
 • o оказания юридической помощи предприятиям, учреждениям, организациям;
 • o осуществление правового обеспечения предпринимательской и внешнеэкономической деятельности граждан и юридических лиц;
 • o выполнения своих обязанностей в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в процессе дознания и предварительного следствия;
 • o осуществление иной юридической помощи, предусмотренной действующим законодательством (участвовать, как представителя истца, ответчика, третьих лиц, ведение хозяйственных дел и др.).

Адвокат имеет право

 • заниматься адвокатской деятельностью индивидуально; Адвокатская контора
 • открывать свое адвокатское бюро; Адвокатская контора
 • объединяться с другими адвокатами в коллегии, адвокатские фирмы, конторы и другие адвокатские объединения, действующие в соответствии с законом и своими уставами. Адвокатская контора

Регистрация адвокатских объединений производится в Министерстве юстиции Украины, о чем адвокатские объединения письменно уведомляют местные

органы власти, а адвокаты — о получении свидетельства о праве заниматися адвокатской деятельностью. Адвокатская контора

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации адвокатских объединений, структура, штаты, функции, порядок расходования средств, права

и обязанности руководящих органов, порядок их избрания и другие и вопросы, относящиеся к их деятельности, регулируются уставом соответствующего  объединения. Адвокатская контора

Адвокатские бюро, коллегии, фирмы, конторы и другие адвокатские объединения открывают расчетный и другие счета в банках на территории

Украины, а также согласно закону и в иностранных банках, имеют печать и штамп со своим наименованием. Адвокатская контора

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

О восстановлении на работе

О восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда Харьков, область +380679331668. +380668243914

О восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда

О восстановлении на работе

О восстановлении на работе

Верховный Суд Украины высказал свою правовую позицию по делу № 6-3135 цс16

о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Статьей 41 КЗоТ Украины определены дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или

уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях.

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула

О восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда

Такая повышенная ответственность работников обусловлена ​​тем, что они

находятся в особом правовом состоянии и выполняют специфические

функции, не свойственные другим категориям работников;

их действия или бездействие могут привести к нарушению конституционных

прав и свобод граждан, нанести значительный ущерб

общественным отношениям и авторитета как самого государства, так и

субъектов хозяйствования.

Так, согласно пункту 3 статьи 41 КЗоТ Украины совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не

совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора с работником.

компенсации морального вреда

К субъектам, которые могут быть уволены по указанному основанию, относятся

Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область Доступно, корректно

участники учебно-воспитательного процесса, указанные в статье 50 Закона

Украины «Об образовании», а именно:

 • руководящие,
 • педагогические,
 • научные,
 • научно-педагогические работники,
 • специалисты.

Следовательно, освобождение работника, выполняющего воспитательные функции и совершивший аморальный проступок, допускается при наличии двух условий:

1) аморальный проступок должен быть подтвержден фактами;

2) совершение проступка несовместимо с продолжением работы, имеет воспитательную функцию.

Такое увольнение допускается за совершение аморального проступка как при исполнении трудовых обязанностей, так и не связанного с ними (совершение

такого проступка в общественных местах или в быту).

Анализ вышеуказанных норм материального права дает основания для вывода о том, что работники, которые выполняют воспитательную функцию — учитель,

педагог, воспитатель — обязаны быть человеком высоких моральных убеждений и безупречного поведения.

Личный пример преподавателя и его авторитет

Личный пример преподавателя и его авторитет и высоконравственный

поведение имеют исключительно важное значение в формировании сознания

молодежи.

В результате, если педагог недостойным поведением скомпрометировал себя

перед учениками, другими лицами, нарушил моральные нормы, потерял тем

самым авторитет, дискредитировал себя как воспитатель, он может быть

уволен с работы по пункту 3 статьи 41 КЗоТ Украины.

Кодекс Украины

Кодекс Украины Реальная помощь в уголовном, гражданском деле в суде Харьков, Харьковская область Доступно, корректно 0679331668, 0668243914

Кодекс Украины

Кодекс Украины

Кодекс УкраиныСемейный кодекс Украины определяет основы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов,

основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей,

усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников.

Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами,

между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания,

развития и содержания.

Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между бабушкой,

дедом, прабабушкой, прадедом и внуками, правнуками, родными братьями и сестрами, мачехой, отчимом и падчерицей, пасынком.

Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и (или) имущественные отношения между

другими членами семьи, определенными в нем.

Семейный кодекс Украины не регулирует семейные отношения между двоюродными братьями и сестрами, тетей, дядей и

племянницей, племянником и между другими родственниками по происхождению.

Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж в связи с учебой, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и

по другим уважительным причинам не проживают совместно.

Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких,

которые не противоречат моральным основам общества.

Государство создает человеку условия

Государство создает человеку условия для материнства и отцовства, обеспечивает охрану прав матери и отца, материально и морально

поощряет и поддерживает материнство и отцовство.

Семейные отношения регулируются лишь в той части, в которой это является допустимым и возможным с точки зрения интересов их

участников и интересов общества.

Регулирование семейных отношений осуществляется с учетом права на тайну личной жизни их участников, их права на личную свободу и

недопустимости своевольного вмешательства в семейную жизнь.

Участник семейных отношений не может иметь привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, пола, политических,

религиозных и других убеждений, этнического и социального происхождения, материального положения, места жительства, по

языковым и другим признакам.

Ребенок должен быть обеспечен возможностью осуществления его прав, установленных Конституцией Украины, Конвенцией о правах

ребенка, другими международными договорами Украины, решение об обязательности которых вынесено Верховной Радой Украины.

Если личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, другими членами семьи и

родственниками не урегулированы Семейным Кодексом, они регулируются соответствующими нормами Гражданского кодекса

Украины, если это не противоречит существу семейных отношений.

Регулирование отношений договором

Супруги, родители ребенка, родители и дети, другие члены семьи и родственники, отношения между которыми регулирует этот Кодекс,

могут урегулировать свои отношения по договоренности (договором), если это не противоречит требованиям этого Кодекса, других законов

и моральным основам общества.

Лица, которые проживают одной семьей, а также родственники по происхождению, отношения которых не урегулированы Семейным

Кодексом, могут урегулировать свои семейные (родственные) отношения по договору, который должен быть заключен в  письменной форме.

Такой договор является обязательным к исполнению, если он не противоречит требованиям этого Кодекса, других законов Украины и  моральным основам общества.

Если определенные семейные отношения не урегулированы Семейным Кодексом, иными нормативными правовыми актами или

договоренностью (договором) сторон, к ним применяются нормы этого Кодекса, которые регулируют сходные отношения (аналогия закона).

Если к регулированию семейных отношений невозможно применить аналогию закона, они регулируются в соответствии с общими принципами семейного законодательства (аналогия права).

При решении семейного спора суд по заявлению заинтересованной стороны может учесть местный обычай, а также обычай

национального меньшинства, к которому принадлежат стороны или одна из них, если они не противоречат требованиям этого Кодекса,

других законов и моральным основам общества.

международные договора, регулирующие семейные отношения

Частью национального семейного законодательства Украины являются международные договора, регулирующие семейные

отношения, решение об обязательности которых принято Верховной Радой Украины.

Если в международном договоре Украины, заключенном в установленном порядке, содержатся иные правила, чем те, которые

установлены соответствующим актом семейного законодательства, применяются правила международного договора Украина.

Если ребенок или лицо, дееспособность которого ограничена, не может самостоятельно осуществлять свои права, эти права

осуществляют родители, опекун или сами эти лица с помощью родителей или опекуна.

Если в результате психического расстройства, тяжелой болезни или другой уважительной причины лицо не может выполнять семейные

обязанности, оно не считается уклоняющимся от их исполнения.

Невыполнение или уклонение от выполнения семейного долга может быть основанием для применения последствий, установленных

настоящим Кодексом или договоренностью (договором) сторон.

Если мать, отец ребенка являются несовершеннолетними, бабушка, дедушка ребенка со стороны того из родителей, кто является

несовершеннолетним, обязаны оказывать ему помощь в осуществлении им родительских прав и выполнении родительских обязанностей.

Орган опеки и попечительства предоставляет помощь лицу в осуществлении им своих семейных прав и выполнении семейных

обязанностей в объеме и в порядке, установленных Семейным Кодексом и иными нормативными правовыми актами.

Каждый участник семейных отношений, который достиг четырнадцати лет, имеет право на непосредственное обращение в суд за защитой своего права или интереса.

Признание незаконными решений, действий или бездеятельности органа государственной власти, органа власти Автономной

Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

обращение за защитой своих семейных прав и интересов в орган опеки и попечительства

В случаях, предусмотренных Семейным Кодексом, лицо имеет право на предварительное обращение за защитой своих семейных прав и интересов в орган опеки и попечительства.

Решение органа опеки и попечительства является обязательным к исполнению, если в течение десяти дней со дня его вынесения

заинтересованное лицо не обратилось за защитой своих прав или интересов в суд, кроме случая, предусмотренного частью второй статьи 170 Семейного Кодекса.

При рассмотрении судом споров относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка, места проживания ребенка,

лишения и восстановления родительских прав, свидания с ребенком матери, отца, которые лишены родительских прав, отобрания

ребенка от лица, которое держит его у себя не на основании закона или решения суда, управления родителями имуществом ребенка,

отмены усыновления и признания его недействительным, обязательным является участие органа опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства подает в суд письменное заключение относительно решения спора на основании сведений, полученных в результате

обследования условий проживания ребенка, родителей, других лиц, желающих проживать с ребенком, принимать участие в его

воспитании, а также на основании других документов, касающихся дела.

К требованиям, вытекающим из семейных отношений, исковая давность не применяется, кроме случаев, предусмотренных частью

второй статьи 72, частью второй статьи 129, частью третьей статьи 138, частью третьей статьи 139 Семейного Кодекса.

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, исковая давность применяется судом в соответствии с Гражданским

кодексом Украины, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Религиозный обряд брака не является основанием для возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, кроме случаев,

когда религиозный обряд брака состоялся до создания или восстановления в органах государственной регистрации актов

гражданского состояния.

Брак по решению суда

По заявлению лица, которое достигло четырнадцати лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет

установлено, что это соответствует его интересам.

Регистрация брака с лицом, которое признано недееспособным, а также с лицом, которое по другим причинам не понимало значения

своих действий и (или) не могло руководить ими, имеет последствия, установленные статьями 38-40 Семейного Кодекса.

В браке между собой не могут находиться родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра.

Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих родителей.

Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца.

По решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а

также между детьми, которые были усыновлены им.

Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область Доступно, корректно 

Международные договоры Украины

Представительство в суде. Составление и подача процессуальных документов, заявлений, жалоб, иных документов правового характера.

Международные договоры Украины

Международные договоры Украины

Международные договоры Украины. 1. Частью национального семейного законодательства

Украины являются международные договоры, регулирующие семейные отношения, согласие

на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

2. Если в международном договоре Украины, заключенном в установленном порядке, содержатся другие правила, чем установленные соответствующим

актом семейного законодательства, применяются правила соответствующего международного договора Украины.

Комментарий

1. При применении комментируемой статьи СК, которая воспроизводит положение части первой ст. 9 Конституции Украины, следует учитывать следующее.

Международный договор — это договоренность двух и более государств, которая содержит нормы об установлении, изменении или прекращении

прав и обязанностей в отношениях между ними. Он .может называться по-разному: договор, соглашение, пакт, конвенция, протокол и др.

В зависимости от уровня, на котором заключается междуна-родный договор, он может быть межгосударственным, межпра-вительственным,

ведомственным, а в зависимости от количества сторон — двусторонним или многосторонним.

При соответствующих условиях международный договор, регулирующий семейные отношения, становится частью национального законодательства

Украины. Порядок вступления в силу международных договоров установлен Законом Украины «О международных договорах Украины».

Из него следует, что к числу международных договоров, положения которых применяются в Украине, принадлежат:

 • договоры, ратифицированные Верховной Радой Украины;
 • договоры, утверждение, принятие или присоединение к которым осуществлено на основании решений Верховной Рады Украины или Президента Украины;
 • договоры, вступившие в силу с момента подписания их Президентом Украины.

Указанные договоры подлежат опубликованию в «Ведомостях Верховной Рады Украины», в газете Верховной Рады Украины «Голос Украины», а также в «Собрании действующих международных договоров Украины».

Международные договоры, действующие в Украине, имеют приоритет перед национальным законодательством. Это означает, что в случаях, когда

международный договор заключен до издания акта национального законодательства, то последний не вступает в законную силу вообще.

Если же акт национального законодательства издан ранее, чем был заключен международный договор, то акт национального законодательства теряет силу с момента вступления в силу международного договора.

2. В части второй комментируемой статьи устанавливается приоритет международного договора перед актами семейного законодательства.

Так, если в международном договоре Украины, заключенном в установленном порядке, содержатся другие правила, чем те, что установлены

соответствующим актом семейного законодательства, применяются правила соответствующего международного договора Украины.

Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе.Комментарий ст.12

Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе — Семейный Кодекс- юридическая помощь и юридическая защита. Юридическая консультация.

Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе

Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе. 1. Сроки, установленные в настоящем Кодексе, исчисляются в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Комментарий

1. Порядок исчисления сроков определяется нормами главы 18 ГК Украины, которая называется «Определение и исчисление сроков».

Следует обратить внимание на то, что кроме понятия «срок» ГК Украины содержит также родственное с ним понятие «дата», которое должно

учитываться в контексте комментируемой статьи Семейного кодекса в силу требований ст. 8 СК относительно субсидиарного применения к семейным

отношениям норм ГК Украины (см. комментарий к ст. 8 СК).

В соответствии со ст. 251 ГК Украины сроком признается определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие, которое имеет юридическое значение.

Датой является определенный момент во времени, с наступлением которого связано действие или событие, имеющие юридическое значение.

Срок определяется годами, месяцами, неделями, в днях или часах, а дата определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 252 ГК Украины).

Ст. 253 ГК Украины устанавливает, что течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

Порядок определения окончания срока довольно детально определяет ст. 254 ГК Украины.

Эта норма устанавливает, что срок, определяемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

К сроку, который определен полугодием или кварталом года, применяются правила о сроках, которые определяются месяцами.

При этом отсчет кварталов ведется с начала года.

Срок, определяемый месяцами

Срок, определяемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Но если окончание срока, определяемого месяцем, приходится в такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

Срок, который определен неделями

Срок, который определен неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.

В любом случае, если последний день срока припадает на выход-ной, праздничный или другой день, являющийся в соответствии с законом нерабочим, днем окончания срока считается первый за ним рабочий день.

Имеются особенности определения порядка совершения действий в последний день срока. В частности, если срок установлен для совершения действия, оно может осуществлено до окончания последнего дня срока.

В случае, если это действие должно быть осуществлено в учреждении, то срок истекает тогда, когда и этом учреждении по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

При этом письменные заявления и сообщении, сданные в учреждение связи до окончания последнего дня срока, считаются такими, что сданы своевременно.

В комментируемой статье СК речь идет лишь о исчислении сроков, установленных настоящим Кодексом. Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе

установление сроков определенных прав и обязанностей

Однако следует указать, что в семейных отношениях могут иметь место и иные сроки (например, заключенная в соответствии со ст. 9 СК сделка участников

таких отношений об установлении определенных прав и обязанностей на определенный срок). Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе

Кроме того, сроки существования прав и обязанностей могут устанавливаться судебными решениями. Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе

В таких случаях следует руководствоваться положениями части третьей ст. 251 ГК Украины, в соответствии с которой срок и дата могут быть определены актами законодательства, сделкой или решением суда. Исчисление сроков, установленных в настоящем Кодексе

Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Составление и подача процессуальных документов в суд и иных документов правового характера. Ведение дела в суде.

Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Учет обычаев при разрешении судом семейных споров. 1. При разрешении семейного спора суд по заявлению заинтересованной стороны может учесть

местный обычай, а также обычай национального меньшинства, к которому относятся стороны или одна из них, если они не противоречат требованиям

настоящего Кодекса, других законов и моральным основам общества.

Комментарий

1. Комментируемая статья, допуская учет обычаев при разрешении судом семейных споров, вместе с тем, не дает определения этого понятия.

Поэтому при определении обычая следует руководствоваться положениями части первой ст. 7 ГК Украины, которая устанавливает, что обычаем является

правило поведения, которое не установлено актами законодательства, но является общепринятым в определенной сфере отношений.

Виды правовых обычаев

Существует несколько видов правового обычая:

международные обычаи;

обычаи внутригосударственные;

обычаи, которые основываются на естественном праве;

местный обычай;

обычай национального меньшинства;

судебный обычай;

обычаи делового оборота и др.

Некоторые обычаи фиксируются в документах (например, отдельные судебные обычаи зафиксированы в постановлениях Пленума Верховного Суда Украины).

Но многие из них в документах не фиксируются, а имеют характер правовых аксиом, которые обычно принимаются во внимание участниками

правоотношений (например, «Договоренности должны выполняться»).

Обычаи могут иметь характер конкретного правила, но могут быть очерчены в самом общем виде.

Хотя в ст. 11 СК упоминаются лишь понятия «местный обычай» и «обычай национального меньшинства», однако суд не ограничен в своем праве

применять и иные виды обычаев, которые не противоречат сути семейных отношений.

Сравнивая положения ст. 11 СК и ст. 7 ГК Украины, можно сделать вывод, что «местный обычай» и «обычай национального меньшинства» могут

применяться по заявлению заинтересованной стороны, тогда как иные виды обычаев могут применяться судом по собственной инициативе.

В дополнительном толковании нуждается положение комментируемой статьи относительно того, что применяться обычаи могут, если они «не противоречат

требованиям настоящего Кодекса, других законов и моральным устоям общества».

В частности, следует заметить, что обычаи не могут применяться, если они противоречат договоренности сторон, заключенной в соответствии со ст. 9 СК

(см. комментарий к ст. 9), а также, если они противоречат требованиям законодательства (а не только законов). Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Учет соответствия «моральным устоям общества»

Недостаточно точным является требование учета соответствия местного обычая и обычая национального меньшинства «моральным устоям общества»,

поскольку в данном случае возникает коллизия обычаев. Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Поскольку «моральные основы общества» являются категорией обычного права, которому предоставлена обязательная сила нормой закона.

Вместе с тем, эта категория сама по себе требует дополнительного толкования, а потому нуждается в выяснении совокупности конкретных обычаев, которые

определяют моральные основы общества (положение религии, которая доминирует в данном обществе, гуманитарные ценности, принятые в нем, и

т.п.). Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Второстепенная роль обычая

Из этих соображений практически целесообразным является оценивание требований соответствия моральным устоям общества как предоставление в

случае спора преимуществ тем обычаям, которые имеют общий для всего общества характер, а не местный или локальный характер. Учет обычаев при

разрешении судом семейных споров

Таким образом, не могут применяться судами обычаи, которые противоречат требованиям СК, других актов законодательства, не соответствуют договору

сторон или моральным устоям общества, которые имеют общий характер.

Таким образом, правовые обычаи по юридической силе уступают и СК, и актам законодательства, и договорам и другим видам правовых норм. Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Такой подход отвечает восточноевропейской концепции семейного права (которая принята и в Украине), где правовому обычаю традиционно отводится второстепенная роль. Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Вследствие этого многие из обычаев, упомянутые в актах законодательства, нередко выступают лишь в качестве дополнения к этим актам. Учет обычаев при разрешении судом семейных споров

Применение аналогии закона и аналогии права.Комментарий ст.10

Юридическая помощь и защита. Адвокаты. Юридическая консультация. Прием граждан. Юридическая консультация по телефону. Ведение дела в суде. Составление и подача процессуальных документов и иных документов правового характера. Разъяснения действующего законодательства.

Применение аналогии закона и аналогии права

Применение аналогии закона и аналогии права. 1. Если определенные семейные отношения не урегулированы настоящим Кодексом, иными

нормативно-правовыми актами или договоренностью (договором) сторон, к ним применяются нормы настоящего Кодекса, которые регулируют подобные

отношения (аналогия закона).

2. Если к регулированию семейных отношений невозможно применить аналогию закона, они регулируются в соответствии с общими принципами семейного законодательства (аналогия права).

Комментарий

1. Комментируемая статья нуждается в расширительном толковании, поскольку нет оснований связывать аналогию закона при регулировании

семейных отношений исключительно с отсутствием или применением норм СК Украины.

Так, достаточно логичным являются предположения, что для применения аналогии закона семейные отношения должны быть урегулированы не только

СК, но и другими актами семейного законодательства, которые бы прямо регулировали эти отношения.

Условия применения аналогии закона ( субсидарность)

Кроме того, условием применения аналогии закона является также невозможность субсидиарного применения норм ГК Украины, которые в

соответствии со ст. 8 СК могли бы быть применены в случае пробелов в семейном законодательстве.

Неверно было бы также сужать понятие аналогии закона к воз-можности применения лишь норм СК, которые регулируют подобные отношения.

Очевидно, аналогия закона имеет место и в том случае, когда применяются нормы других актов семейного законодательства, которые регулируют подобные отношения.

Условия применения аналогии закона

Таким образом, применение аналогии закона возможно при таких условиях:

1) отношения сторон находятся в сфере действия семейного законодательства, т.е., являются семейными отношениями;

2) указанные отношения не урегулированы СК, другими актами семейного законодательства или договором;

3) существуют нормы СК или другого закона, которые регулируют подобные по смыслу семейные отношения. Применение аналогии закона и аналогии права

Поскольку часть первая ст. 10 СК предусматривает, что аналогия закона может иметь место, если семейные отношения не урегулированы актами семейного

законодательства или договором, то можно сделать вывод, что положения данной нормы касаются лишь судебных органов. Применение аналогии закона и аналогии права

Поскольку, как следует из нее, аналогия закона может иметь место лишь тогда, когда семейные отношения не урегулированы ни законодательством, ни договором. Применение аналогии закона и аналогии права

Таким образом, урегулировав свои отношения договором, его стороны не могут прибегать к аналогии: их соглашение устраняет для них такую возможность. Применение аналогии закона и аналогии права

Аналогия права

2. Если использовать аналогию закона для регулирования семейных отношений невозможно ввиду отсутствия норм, которые регулируют подобные

отношения, то применяется аналогия права, т.е., используются общие принципы семейного законодательства, установленные ст. 7 СК Украины и др.

Условия применения аналогии права:

1) отношения сторон находятся в сфере действия семейного законодательства, т.е. являются семейными отношениями; Применение аналогии закона и аналогии права

2) указанные отношения не урегулированы СК, другими актами семейного законодательства или договором; Применение аналогии закона и аналогии права

3) отсутствуют нормы, которые регулируют подобные по содержанию семейные отношения. Применение аналогии закона и аналогии права

Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты. Юридические консультации. Ведение дела в суде. алименты, определение места жительства ребенка, материнство, отцовство. Родительские права. Экспертизы

Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон.Комментарий ст.9

Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон. 1. Супруги, родители ребенка, родители и дети, другие члены семьи и родственники, отношения между которыми регулируются настоящим Кодексом, могут урегулировать свои отношения по договоренности (договору), если это не противоречит требованиям настоящего Кодекса, других законов и моральным основам общества.

2. Лица, проживающие одной семьей, а также родственники по происхождению, отношения которых не урегулированы настоящим Кодексом, могут урегулировать свои семейные (родственные) отношения по договору, который должен быть заключен в письменной форме. Такой договор является обязательным для исполнения, если он не противоречит требованиям настоящего Кодекса, других законов Украины и моральным основам общества.

Комментарий

1. Комментируемая статья предусматривает два случая договорного урегулирования семейных отношений по договоренности сторон.

В первом случае речь идет о договорах между лицами, отношения между которыми регулирует СК.
Во втором случае речь идет о договорах между лицами, отношения которых не урегулированы СК Украины.

Такой подход предопределяет необходимость учета положений ст. 8 СК (см. комментарий к ней) и ст. 9 ГК Украины о применении гражданского

законодательства к семейным отношениям: если последние регулируются специальным актом семейного законодательства, применяются последние,

если нет — применяются нормы гражданского законодательства.

Поскольку первая часть комментируемой статьи содержит императивное правило о заключении договора теми лицами, отношения между которыми

регулирует СК, то следует исходить из того, что договор относительно вопросов семейной жизни возможен при условиях, если он:

1) не противоречит требованиям СК Украины;
2) не противоречит требованиям других законов;
3) не противоречит моральным устоям общества (см. комментарий к ст. 7 СК).

Принципы заключения договоров

2.Часть вторая комментируемой статьи определяет принципы заключения договоров между лицами, отношения которых не урегулированы СК Украины.

Такие лица могут урегулировать свои семейные (родственные) отношения договором при наличии тех самых условий, которые указаны в части первой ст.

9 СК. Кроме того, такой договор должен быть заключен в письменной форме.

Поскольку о письменной форме договора речь идет лишь в части второй ст. 9 СК, возникает вопрос, касается ли это требование случаев, упомянутых в части

первой этой же статьи. Учитывая то обстоятельство, что данные отношения СК специально не урегулированы, следует исходить из общих правил ст.ст. 205-

210 ГК Украины, которыми определяются требования к форме сделки.

Положение части второй ст. 9 СК о том, что договор, заключенный в соответствии с требованиями СК, является «обязательным для выполнения,

если он не противоречит требованиям настоящего Кодекса, других законов Украины и моральным устоям общества», является некорректным с точки

зрения права, которому неизвестна категория «договоров, не обязательных для выполнения».

Каждый юридический договор является обязательным для исполнения, в том числе и тот, который заключен в сфере семейных отношений.

Другое дело, что при несоблюдении требований закона (ст. 9 и др. СК, ст. 203 и др. ГК Украины), сделка, заключенная в сфере семейных отношений, должна

признаваться недействительной.

В результате наступают правовые последствия, которые определяются в зависимости от оснований признания сделки недействительной в соответствии

с требованиями ст.ст. 215—326 ГК Украины. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

3. Следует отметить, что установленные в ст. 9 СК ограничения касаются договоров, которые заключаются именно в сфере семейных отношений

(например, брачный договор, договор супругов о предоставлении содержания одному из них, патронат и т.п. — см. ст.ст. 66, 78, 92-103,160,190, 252 СК и др. и

комментарий к ним). Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Если же речь идет о договоре, который лица заключают как участники гражданских отношений (купля-продажа, дарение, хранение и т.п.), то он

заключается на общих основаниях, установленных ст. 6 ГК Украины, которая определяет общие принципы соотношения актов законодательства и договора.

Указанная норма ГК различает заключение договоров, не предусмотренных актами гражданского законодательства, и договоров, которые предусмотрены

такими актами. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Что касается договоров, не предусмотренных актами гражданского законодательства, то здесь определяющим является то, что допускается

заключение любого договора, который не противоречит основам гражданского законодательства, указанным в ст. 3 ГК Украины. Регулирование семейных

отношений по договоренности (договором) сторон

Таким образом, происходит преодоление пробелов в законодательстве и договор выступает как источник гражданского права. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Если договор упоминается в актах гражданского законодательства, но урегулирован ими недостаточно детально, то стороны могут урегулировать те

свои отношения, которые не урегулированы этими актами. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Здесь также имеет место преодоление пробелов в законодательстве, а затем отдельные условия договора могут создавать нормы гражданского права. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Урегулировать свои отношения по собственному усморению

Часть третья ст. 6 ГК Украины предусматривает, что стороны в договоре могут отступить от положений актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения по собственному усмотрению. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Таким образом, лицам предоставляется право выбора:

использовать уже существующие нормы законодательства для регламентации своих отношений или установить для себя собственные правила

поведения. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Однако последнее невозможно, если:

1) существует прямой запрет, установленный актом гражданского законодательства; Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

2) запрет вытекает из содержания акта законодательства; Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

3) такое решение противоречит сути отношений между сторонами. Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон

Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины Коментарий ст.8

Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины Реальная помощь в уголовном гражданском деле в суде Харьков Харьковская обл 067933ё1668 0668243914

Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины


Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины

Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины

1. Если личные неимущественные и имущественные отношения

между супругами, родителями и детьми, другими членами семьи и \

родственниками не урегулированные настоящим Кодексом, они

регулируются соответствующими нормами Гражданского кодекса

Украины, если это не нротиворечит сути семейных отношений.

Комментарий

1. Комментируемая норма определяет принципы субсидиарного

(дополнительного) применения норм гражданского законодательства

к регулированию семейных отношений.

Условия применения норм ГК

Как следует из ее содержания, условиями применения норм ГК к

регулированию семейных отношений, являются:

1) личный неимущественный или имущественный характер семейных отношений;

2) неурегулированность их СК;

3) соответствие такого регулирования сути этих отношений.

Однако такой вывод противоречит основам субсидиарного

применения Гражданского кодекса, установленным ст. 9 ГК Украины,

которая предусматривает, что положения последнего применяются к

семейным отношениям, если они не урегулированы другими актами

законодательства. Применение к регулированию семейных

отношений ГК Украины

Коллизия

С учетом существования указанной коллизии правовых норм при

решении вопроса о применении норм ГК к семейным отношениям

следует исходить из того, что ГК Украины по своей концепции и

содержанию является кодексом частного права, которому отводится

ведущая роль в системе законодательства, регулирующим отношения

при участии частного лица. Применение к регулированию семейных

отношений ГК Украины

Таким образом, положения ГК должны применяться не только к

«сугубо гражданским» отношениям, но и к любым взаимоотношениям (как имущественным, так и неимущественным)

субъектов частного права, которые не урегулированы специальным

законодательством. Применение к регулированию семейных отношений ГК Украины

Другое решение неизбежно ухудшает положение лиц, которые

находятся в семейных отношениях, по сравнению с теми, которые не

являются участниками таких отношений. Применение к

регулированию семейных отношений ГК Украины

К указанному следует добавить, что, как следует из сути

дополнительного применения норм одной отрасли законодательства

к отношениям другой отрасли, речь идет о субсидиарном

применении не только ГК Украины, но и других актов гражданского

законодательства. Применение к регулированию семейных

отношений ГК Украины

Вместе с тем, для субсидиарного применения гражданского

законодательства к семейным отношениям норм ГК Украины

необходима не урегулированность семейных отношений не только

нормами СК, но и другими актами специального семейного законо-

дательства. Применение к регулированию семейных отношений ГК

Украины

Что касается требования соответствия норм ГК Украины «сути

семейных отношений», к которым они могут применяться

субсидиарно, то такое требование является весьма неконкретным,

чтобы иметь значения критерия определения круга норм ГК, которые

подлежат применению. Применение к регулированию семейных

отношений ГК Украины

Вместе с тем, более правильным будет руководствоваться теми

соображениями, что нормы ГК Украины могут применяться в случае

пробелов в семейном законодательстве к любым семейным

отношениям, которые имеют имущественный характер, а также к тем

неимущественным отношениям, содержание которых охватывается

положениями книги второй ГК Украины «Личные неимущественные

права физического лица». Применение к регулированию семейных

отношений ГК Украины

Общие принципы регулирования семейных отношений

Общие принципы регулирования семейных отношений Реальная помощь в уголовном гражданском деле в суде Доступно Харьков Х — ская область 0668243914 0679331668

Общие принципы регулирования семейных отношений

Общие принципы регулирования семейных отношений

Общие принципы регулирования семейных отношений

1. Семейные отношения регулируются настоящим Кодексом и иными нормативно-правовыми актами.

2. Семейные отношения могут быть урегулированы по договоренности (договором) между их участниками.

3. Семейные отношения регулируются лишь в той части, в которой это является допустимым и возможно с точки зрения интересов их

участников и интересов общества.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

4. Регулирование семейных отношений осуществляется с учетом права на тайну личной жизни их участников, их права на личную

свободу и недопустимости произвольного вмешательства в семейную жизнь.

5. Участник семейных отношений не может иметь привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, пола, политических,

религиозных и иных убеждений, этнического и социального происхождения, материального состояния, местожительства, по

языковым и иным признакам.

6. Женщина и мужчина имеют равные права и обязанности в семейных отношениях, браке и семье.

7. Ребенок должен быть обеспечен возможностью осуществления его прав, установленных Конституцией Украины, Конвенцией о правах

ребенка, другими международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

8. Регулирование семейных отношений может осуществляться с максимально возможным учетом интересов ребенка,

нетрудоспособных членов семьи.

9. Семейные отношения регулируются на принципах справедливости, добросовестности и разумности, в соответствии с моральными

устоями общества.

10.Каждый участник семейных отношений имеет право на судебную защиту.

Комментарий Общие принципы регулирования семейных отношений

1. Основания (или же принципы) — это те определяющие идеи, в

соответствии с которыми осуществляется регулирование семейных

отношений.

В ст. 7 СК речь идет об «общих принципах», т.е. о тех универсальных

принципах, которые являются основой всего семейного права

Украины.

Кроме этих общих принципов существуют также дополнительные принципы, на которые базируются нормы отдельных семейно-правовых институтов:

принципы определения правового положения супругов, принципы отношений родителей и детей и т.п.

Комментируемая статья содержит довольно широкий (но не исчерпывающий) перечень основных принципов регулирования

семейных отношений.

Приоритет СК Общие принципы регулирования семейных отношений

Первым по значению среди них является предоставление приоритета в регулировании семейных отношений Семейному кодексу, который

признается основным специальным законом в данной сфере.

(Следует отметить, что преимущество перед СК, безусловно, имеет

Конституция Украины. Она не упоминается в ст. 7 СК, очевидно,

потому, что все нормы Конституции, касающиеся семейных

отношений, продублированы в СК).

Далее речь идет об «иных нормативно-правовых актах», но без

упоминания об их отраслевой принадлежности. Отсюда следует

вывод об отсутствии какой-то специальной приоритетности

отраслевого (семейного) законодательства.

Практически это означает, что при отсутствии специальной нормы в

СК Украины должны применяться нормы законов, затем

подзаконных актов и т.д., которые регулируют семейные отношения.

Договор в семейных отношениях

2. Семейные отношения могут быть также урегулированы по договоренности (договором) между их участниками.

Поскольку договор, прежде всего, является категорией гражданского права, то в соответствии со ст. 8 СК в случаях договорного урегулирования семейных

отношений должны применяться общие нормы ст. 6 ГК Украины о свободе договора, а также глав 52 и 53 ГК Украины относительно понятия и условий договора, его заключения, изменения и расторжения.

При этом, определяющим здесь должен быть принцип свободы договора, который состоит в предоставлении лицу пользоваться по своему усмотрению двумя возможностями:

1) возможностью заключать договоры (или воздерживаться от заключения договоров);

2) возможностью определять содержание договора по своему усмотрению, учитывая при этом встречную волю контрагента и ограничение относительно отдельных положений договора, установленных законом.

Пределы правового регулирования отношений

3. СК исходит из ограничения регулирования семейных отношений правовыми средствами.

Правда, в части третьей ст. 7 СК речь идет об ограничении «регулирования» вообще, однако из этой же нормы следует, что акты семейного законодательства

не могут определять, регулируются ли семейные отношения нормами морали, религии и т.п., если последние не противоречат положениям Конституции Украины.

Пределы правового регулирования семейных отношений определяются «интересами их участников» и «интересами общества».

И то, и другое являются, так называемыми, оценочными категориями, соответствие которых устанавливается судом.

Тайна личной жизни и право на личную свободу

4. В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи при регулировании семейных отношений должно быть обеспечено право на тайну личной жизни участников таких отношений и их право на личную свободу.

Собственно, в данном случае речь идет об адаптации к регулированию семейных отношений общим требованиям об обеспечении прав и свобод физического лица,

поскольку правила ст. 29 Конституции Украины, ст.ст. 288, 289 ГК Украины имеют общее значение и семейные отношения не являются исключением.

Указанное касается и недопустимости своевольного вмешательства в сферу семейной жизни, которое означает требование обеспечения свободы личности,

которую иногда именуют «суверенитетом личности», вкладывая в это понятие возможность для индивида определять тип и характер поведения, свое место в системе правоотношений на собственное усмотрение.

Раса, цвет кожи, пол Общие принципы регулирования семейных отношений

5.Часть пятая ст. 7 СК не содержит каких-либо существенных отличий от положений ст.ст. 21 и 24 Конституции Украины, из которых естественно следует,

что участник семейных, равно как и любых других отношений, не может иметь привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, пола и т.п.

К сожалению, комментируемая норма не дает каких-либо определенных ориентиров относительно упоминавшихся в ней «других признаков», по которым

также не допускается установление привилегий и ограничений для участников семейных отношений.

Таким образом, формально открытым остается вопрос, можно ли считать привилегией право родителей на воспитание детей, не является ли ограничением

установление опеки над малолетним ребенком, который остался без родителей, и т.п.

Равенство прав и обязанностей Общие принципы регулирования семейных отношений

6. Тем не менее, путем комплексного толкования этой и других норм законодательства можно сделать вывод, что речь идет не об абсолютной

недопустимости привилегий или ограничений в облас-ти семейных отношений, а о недопустимости последних в случаях, когда это противоречит положениям и

смыслу норм Конституции Украины и ГК Украины (как главного после Конституции законодательного акта, определяющего статус физического лица).

Положение о том, что принципами регулирования семейных отношений является равенство прав и обязанностей мужчины и женщины в семейных отношениях, браке и семье, отвечает требованиям части первой ст. 51 Конституции Украины.

Права ребенка Общие принципы регулирования семейных отношений

7. Часть седьмая комментируемой статьи основывается на положениях части первой ст. 52 Конституции Украины и положениях Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., не дополняя их какими-либо новыми правилами.

8. Следующая часть комментируемой статьи является более узкой, чем положение частей второй и третьей ст. 52 Конституции Украины, которыми

устанавливается, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. Содержание и воспитание детей-сирот и детей,

лишенных родительского попечения, возлагается на государство, которое, вдобавок, поощряет и поддерживает благотворительную деятельность в отношении детей.

Поскольку СК не может противоречить Конституции Украины, то целиком очевидным является то, что при регулировании семейных отношений в этой

сфере следует руководствоваться именно ее положениями, а не правилами части восьмой ст. 7 СК.

Вместе с тем, должны учитываться положения этой нормы относительно учета при регулировании семейных отношений интересов нетрудоспособных членов семьи.

Основополагающие принципы регулирования семейных отношений

9. Часть девятая комментируемой статьи объединяет четыре основополагающих принципа регулирования семейных отношений:

1) справедливость, Общие принципы регулирования семейных отношений

2) добросовестность, Общие принципы регулирования семейных отношений

3) разумность, Общие принципы регулирования семейных отношений

4) соответствие моральным устоям общества. Общие принципы регулирования семейных отношений

Справедливость состоит в соответствии с требованиями норм законодательства возможностям участников семейных отношений их выполнять. Общие принципы регулирования семейных отношений

Добросовестность допускает такое отношение участников процесса регулирования семейных отношений к определению их содержания, которое

обеспечивает надлежащее выполнение последних. Общие принципы регулирования семейных отношений

Разумность означает взвешенное отношение к определению содержания норм и сознательное соблюдение последних. Общие принципы регулирования семейных отношений

При этом «добросовестность» должна трактоваться как категория моральная, которая учитывает интересы других участников правоотношений, публичного

интереса и т.п., а «разумность» — как категория интеллектуальная, допускающая адекватность оценки лицом ценности субъективного права,

целесообразности своих действий, последствия осуществления или неосуществления им права. Общие принципы регулирования семейных отношений

Соответствие моральным устоям общества

Соответствие моральным устоям общества состоит в учете при установлении правил поведения в сфере семейных отношений мировоззренческой основы

последних, ментальности, традиций и обычаев, сформировавшихся на протяжении продолжительного времени и сознательно передаются от поколения к поколению. Общие принципы регулирования семейных отношений

Вместе с тем, формулировка СК здесь является неточной, поскольку должна учитывать не только нравственность всего общества, но и той его особой части, к

которой принадлежат участники определенных отношений (например, национального меньшинства). Это следует из ст. 24 Конституции Украины. Общие принципы регулирования семейных отношений

Указанные выше требования касаются не только регулирования семейных отношений, но и всей системы гражданских правоотношений (которые являются более широким понятием, чем отношения семейные):

толкование норм законодательства и положений договоров;Общие принципы регулирования семейных отношений

рассмотрения и решения споров судами и другими органами, указанными в законе; Общие принципы регулирования семейных отношений

возможности адекватной защиты нарушенных прав или интересов; Общие принципы регулирования семейных отношений

требования объединения реализации прав в этой области, с уважением к правам и интересам других лиц, нравственности общества и т.п.  Общие принципы регулирования семейных отношений

Принцип судебной защиты Общие принципы регулирования семейных отношений

10. Принцип судебной защиты участников семейных отношений развивает положение ст. 124 Конституции Украины, согласно которому правосудие в

Украине осуществляется исключительно судами, юрисдикция которых распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве. Общие принципы регулирования семейных отношений

При этом судебная защита возможна как относительно прав, прямо указанных в законе, так и относительно тех, которые следуют из норм Конституции Украины

или другого закона (Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 1 ноября 1996 г. № 9 «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия»). Общие принципы регулирования семейных отношений

Судам подведомственны все споры о защите прав и свобод граждан (и не только в семейных отношениях). Общие принципы регулирования семейных отношений

Суд не имеет права отказать лицу в принятии искового заявления или жалобы, например, на том основании, что его требования могут быть защищены в другом порядке. Общие принципы регулирования семейных отношений

Вместе с тем, установление принципа судебной защиты прав и интересов не означает лишения участников семейных отношений возможности действовать другим образом. Общие принципы регулирования семейных отношений

Их защита (как гражданских по своей сути прав и интересов) может осуществляться органами государственной власти, органами власти Автономной

Республики Крым, органами местного самоуправления, нотариусом, собственными силами в порядке самозащиты и т.п. (ст.ст. 17-19ГК Украины). Общие принципы регулирования семейных отношений

Ребенок. Комментарий ст.6

Юридическая помощь и защита. Адвокаты. Юридическая консультация. Составление и подача процессуальных и иных документов правового характера. Юристы.

Ребенок

Ребенок

Ребенок. 1. Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

2. Малолетним считается ребенок до достижения им четырнадцати лет.

Несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Комментарий

1. Часть первая комментируемой статьи фактически содержит определение понятия «ребенок», как категории семейного законодательства. При этом, однако, предлагается определение не «ребенка», как такого, а указывается на то, кому предоставляется правовой статус ребенка.

Едва ли в таком осложнении правовой конструкции была необходимость, поскольку «правовой статус» — это система прав и обязанностей субъекта права.

Единым критерием наделения статусом ребенка является то, что физическое лицо еще не достигло совершеннолетия, т.е., 18 лет. Это следует из части второй комментируемой статьи, а также из ст. 34 ГК Украины.

2.В части второй ст. 6 СК имеет место дифференциация понятия «реб*енок» на два вида:

1) малолетний реб*енок и

2) несовершеннолетний реб*енок.

Следует обратить внимание на то, что такое деление в данном случае имеет сугубо формальное значение, поскольку конкретно правовое положение тех и других определено не в ст. 6 СК, а в специальных нормах настоящего Кодекса— ст.ст. 148,149,152, и т.п. (см. комментарий).

Поскольку деление детей на малолетних и несовершеннолетних в определенной мере является «калькой» из соответствующей диф-ференциации физических

лиц (ст.ст. 31, 32 ГК Украины), то при определении статуса конкретного ребенка следует учитывать положения как семейного, так и гражданского законодательства.

В различных ситуациях возникающих на жизненном пути может потребоваться квалифицированная помощь адвоката для решения юридических проблем

связанных с ребенком и  их родителями. Через форму обратной связи отправьте свои контактные данные для обратной связи.

Юридическая помощь, защита в суде. Составление и подача процессуальных документов, заявлений, исковых заявлений, жалоб, иных документов правового характера. Экспертизы, свидетели.

Статья 34. Полная гражданская дееспособность

1. Полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, достигшее 18 лет (совершеннолетия), если она не признана недееспособной (см. комментарий к

ст. 39 ГК) не ограничена в дееспособности (см. комментарий к ст. 6 ГК).

Содержание полной дееспособности состоит в том, что физическое лицо признается способной своими действиями приобретать для себя гражданские

права и самостоятельно их осуществлять, а также способна своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их выполнять и

нести ответственность за их невыполнение.

2. Законодатель предусматривает возможность приобретения физическим лицом, не достигшим совершеннолетия, полной гражданской дееспособности в случае

регистрации брака.

При этом она приобретает полную гражданскую дееспособность с момента регистрации брака. Брачный возраст установлен для мужчин — 18 лет, а для

женщин — 17 лет (ст. 22 СК).

Однако по заявлению лица, достигшего 14 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его

интересам (ст. 23 СК).

Предоставление права на заключение брака до достижения брачного возраста в юридической литературе известно под названием «диспенсации».

О представлении такого заявления суд должен сообщать родителям или попечителям, поскольку они обязаны защищать ребенка, а значит, имеют право

владеть информацией о ее жизненные намерения. Но отрицание родителей или опекуна не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления.

3. Законодатель предусматривает правило, по которому приобретенная полная дееспособность физического лица, не достигшего совершеннолетия, записанный

в случае прекращения брака до достижения совершеннолетия, так и в случае признания брака недействительным. Однако в последнем случае приобретенная

им полная дееспособность сохраняется лишь в случае признания брака недействительным по основаниям, не связанным с противоправным поведением

несовершеннолетнего лица. Такие лица в юридической литературе известны как «добросовестное супругов», то есть супруги, которое не знало и не могло знать о

существовании препятствий к заключению брака и имеет дополнительные права в случае признания брака недействительным (ст. 46 СК).

Государственная охрана семьи

Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты. Юридическая консультация. Составление и подача процессуальных и иных документов в суд. Представительство интересов в суде. Звоните сейчас

Государственная охрана семьи

Государственная охрана семьи

Государственная охрана семьи

1. Государство охраняет семью, детство, материнство, отцовство,

создает условия для укрепления семьи.

2. Государство создает человеку условия для материнства и

отцовства, обеспечивает охрану прав

матери и отца, материально и морально поощряет и поддерживает материнство и отцовство.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Консультация адвоката. Устные советы и процессуальные доукументы. Представительство

3. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания ребенка.

4. Государство берет под свою охрану каждого ребенка-сироту и ребенка, лишенного родительской опеки.

5. Никто не может подвергаться вмешательству в его семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Комментарий Государственная охрана семьи

1. Статья 5 СК не нуждается в специальном комментарии, поскольку в значительной мере содержит адаптированное изложение на уровне

отраслевого законодательства положений норм Конституции Украины и Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Государственная охрана семьи

В частности, часть первая комментируемой статьи дублирует положения ст. 51 Конституции Украины, о чем говорилось выше. Государственная охрана семьи

2. Декларативная норма части второй комментируемой статьи получила конкретное отображение в ряде норм специального законодательства, в

частности, в Законе Украины «Об охране детства» 2001 г., Законе Украины «О государственной помощи семьям с детьми» 1992 г., «Об

основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей» 2005 г., «Об обеспечении организационно-правовых условий

социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения» 2005 г., «Об органах и службах по делам детей и

специальных учреждениях для детей» 1995 г. и т.п. Государственная охрана семьи

3. Часть третья ст. 5 СК содержит краткое изложение основных положений ст. 2 и 9 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Государственная охрана семьи

4. Часть четвертая комментируемой статьи пересказывает ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Следует отметить, что указанная Конвенция ООН и без того имеет силу акта национального законодательства, поскольку была ратифицирована Верховной

Радой Украины 27 февраля 1991 г. (см. комментарий к ст. 13 СК). Государственная охрана семьи

5. Часть пятая содержит изложение положений ст. 32 Конституции Украины и корреспондирует части четвертой ст. 4 СК относительно недопущения вмешательства в семейную жизнь лица.

Семья Государственная охрана семьи

Семья́ — социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками:

 • добровольностью вступления в брак;
 • члены семьи связаны общностью быта;
 • вступлением в брачные отношения;
 • стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям.

Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных систем.

Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента

рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние.

На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье.

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные требования.

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.

Содержание понятия «семья» трансформируется вслед за социокультурным изменением общества.

Под семьёй также может пониматься родительская пара или один родитель как минимум с одним ребёнком, а также легализованные в ряде стран однополые союзы.

Сім’я́ або роди́на — соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб,

поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

15 травня — Міжнародний день сім’ї

Детство Государственная охрана семьи

Детство — период человеческого развития, когда человек учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего общества.

При этом следует понимать, что детство — не просто фаза человеческого развития, а понятие, имеющее в разные эпохи и у разных народов неодинаковое социальное и культурное содержание.

Развитие и социализация ребенка протекают в определенной культурной среде, связанной с другими сторонами жизни общества.

Понимание детства меняется с течением истории и очень различно у разных культур.

Помимо психологии и педагогики с середины XX века изучением детства занимаются такие направления науки, как история, этнография и социология.

В течение детства происходит чрезвычайно интенсивное физическое и психическое развитие.

Критически важным периодом развития является раннее детство.

Его нарушение, например изоляция от человеческого общества, способно привести к необратимым психическим нарушениям.

Детство длится примерно одну десятую жизни человека и из характера ребёнка можно понять, какой характер будет у него, когда он вырастет.

Игра — ведущий вид деятельности ребёнка

 1. Младенчество: от рождения до одного года
 2. Раннее детство: от года до 3 лет
 3. Дошкольный возраст, от 3 до 6—7 лет
 4. Младший школьный возраст с 7 до 10—11 лет
 5. Подростковый возраст с 11 до 17 лет
Дитинство Государственная охрана семьи

Дити́нство — життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).

Дитинство є не тільки природній процес, а й соціальний і культурний здобуток.

До кінця середньовіччя не існувало поняття «дитинство», у значенні життєвого відрізку.

Протягом дитинства відбувається надзвичайно інтенсивно фізичний і психічний розвиток.

Критично важливим періодом розвитку є раннє дитинство.

Його порушення, наприклад, ізоляція від людського суспільства, здатне призвести до незворотних психічних порушень.

Дитинство триває приблизно одну десяту життя людини і з характеру дитини можна зрозуміти, який характер буде у нього, коли він виросте.

Філіпп Аріес — французький медіавіст та історик в своїх дослідження описав життя дітей в ранньому середньовіччі.

На його думку не було значного поділу між дорослими та дітьми.

В той час діти одягалися як дорослі та виконували ту саму ж роботу, яку виконували їхні батьки.

Батьки доглядали за дітьми і допомагали їм до того віку, поки діти ще не вміли самостійно ходити, але після того, як діти вже могли самостійно «пересуватися» вони вже вважалися «дорослими».

Діти були «маленькими дорослими».

Не існувало ні просторового ні соціального відмежування між дорослими і дітьми.

Важливою була кількість дітей, а не індивідуальні здібності кожного. Оскільки в той час дітям не приділяли особливої уваги, тому й не існувало поняття «дитинство».

Дитинство прийнято поділяти на п’ять періодів :

 • дитинство, від народження до одного року
 • раннє дитинство, від року до 3 років
 • дошкільний вік, від 3 до 6-7 років
 • молодший шкільний вік з 6-7 до 10-11 років
 • підлітковий вік з 11-12 до 15 років
 • Дитинство, від народження до одного року
Материнство Государственная охрана семьи

Чаще всего мать испытывает сильную любовь к своим детям.

Многие склонны считать, что материнская или родительская любовь — самая сильная на свете.

Возникновение материнской любви частично связывают с появлением в крови гормона окситоцина, который стимулирует высвобождение молекул, несущих химическую информацию в сердце.

Неожиданное выделение окситоцина порождает желание любить.

Это желание выражается разными способами в зависимости от присутствия других гормонов — вот почему существуют разные виды любви.

Например, в присутствии пролактина, хорошо известного материнского гормона, желание любить направляется на младенцев.

Окситоцин связан с альтруизмом, а пролактин — с материнством.

Эндорфины представляют собой «систему наград».

Каждый раз, когда млекопитающие приносят пользу своему виду, они получают награду — выделяются эти вещества, вызывающие эйфорию.

В родах уровень эндорфинов повышается не только у матери, но и у плода, так что в мгновения сразу после рождения и мать, и ребёнок находятся под воздействием опиатов (морфиноподобных веществ).

Эти гормоны поддерживают зависимость, которая гарантирует сильную взаимную привязанность матери и младенца. Если не установилась любовная связь матери и младенца — значит не хватает нужных гормонов.

Отцовство Государственная охрана семьи

Батьківство — факт походження дитини від певного чоловіка (батька).

В Україні право на батьківство закріплено ст. 50 Сімейного кодексу України.

Чоловік має право на батьківство.

Таким чином, відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу.

Законодавством забороняється позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним конституційних, службових,

трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

У той же час, розрізняється природне та юридичне батьківство. Так, усиновлена дитина отримує ідентичні права з біологічною дитиною. Отже, різниця, фактично, не носить юридичного характеру.

Право лица на семью. Комментарий ст.4

Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты. Юридическая консультаация. Звоните сейчас.

Право лица на семью

Право лица на семью. 1. Лицо, достигшее брачного возраста, имеет право на создание семьи.

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 23 настоящего Кодекса, семью может создать лицо, не достигшее брачного возраста.

2. Семью может создать лицо, родившее ребенка, независимо от возраста.

3. Каждое лицо имеет право на проживание в семье. Лицо может быть принудительно изолировано от семьи лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

4. Каждое лицо имеет право на уважение к своей семейной жизни.

Комментарий

1. Следует отметить, что название статьи неточно отображает ее содержание, поскольку является более широким.

В тексте (содержании) ст. 4 СК фактически речь идет лишь о трех правомочиях лица:

1) право на создание семьи;

2) право на проживание в семье;

3) право на уважение своей семейной жизни.

В части первой комментируемой статьи право на создание семьи трактуется фактически как «право на заключение брака».

Такое право выступает здесь как элемент, так называемой, «семейной дееспособности» — составной части гражданской дееспособности физического лица.

Право на создание семьи в таком значении возникает у человека с достижением брачного возраста, который должен составлять (на день регистрации брака) 17 лет — для женщины и 18 лет — для мужчины (ст. 22 СК).

По заявлению лица, достигшего четырнадцати лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам (см. ст. 23 СК и комментарий к ней).

В случае регистрации брака лицом, не достигшим совершеннолетия, оно приобретает полную гражданскую дееспособность с момента регистрации брака.

В случае прекращения брака до достижения лицом совершеннолетия, приобретенная им полная гражданская дееспособность сохраняется (ст. 34 ГК Украины).

Образовании семьи при рождении ребенка

2. Хотя в части второй ст. 4 СК говорится, что «семью может создать лицо, родившее ребенка», однако более правильно считать, что в случае рождения

ребенка семья образуется независимо от желания такого лица.

Основанием возникновения семьи здесь является факт рождения ребенка, а не волеизъявление лица на создание семьи.

Тем более, что родить ребенка может и несовершеннолетнее, и даже ма-лолетнее лицо («независимо от возраста» — как сказано в части второй ст.4

СК), волеизъявление которого юридического значения само по себе не имеет (ст.ст. 31, 32 ГК Украины).

Другой подход к решению этого вопроса означал бы нарушение прав ребенка, который также является физическим лицом и в соответствии со ст. 291 ГК

Украины независимо от возраста имеет право на семью.

Учет биологических закономерностей позволяет сделать также вывод, что хотя

в комментируемой норме упоминается о «лице, родившем ребенка», но в ней имеется в виду именно женщина.

Такая презумпция имеет практическое значение с учетом сенсационных сообщений некоторых СМИ об имплантации эмбриона мужчине, рождении им ребенка и т.п.

Право лица на семью

3. Вывод о том, что в случае рождения ребенка семья образуется независимо от желания матери, находит подтверждение в части третьей ст. 4 СК, которая

предусматривает, что каждое лицо имеет право на проживание в семье. Право лица на семью

Поскольку возникновение такого права не связано с достижением определенного возраста, состоянием здоровья и иными обстоятельствами,

можно прийти к выводу, что оно возникает у каждого человека с момента его рождения. Право лица на семью

В связи с этим возникает вопрос о соответствии указанному положению части третьей ст. 143 СК, которая предусматривает возможность оставления

родителями ребенка в родильном доме или в другом учреждении здравоохранения. Право лица на семью

Анализируя содержание указанной статьи, можно прийти к выводу, что эта норма ст. 143 СК противоречит общим положениям СК, которые соответствуют,

в свою очередь, правилу ст. 51 Конституции Украины (воспроизведенным в ст. 5 СК) об охране государством семьи, детства, материнства и отцовства. Право лица на семью

Таким образом, в этой части СК Украины нуждается в усовершенствовании, а к тому времени часть третья ст. 143 СК не должна применяться на практике. Право лица на семью

4. Право лица на уважение своей семейной жизни иногда характеризуют как моральную норму, не обеспеченную правовыми санкциями. Право лица на семью

Тем не менее, такой вывод является неточным. Такое право в ст. 292 ГК Украины (так же, как в части пятой ст. 5 СК) сформулировано «от обратного»:

«Никто не имеет права вмешиваться в семейную жизнь физического лица, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины». Право лица на семью

В таком формулировании юридическое содержание указанного права является более очевидным и вполне логичным, что его реализация обеспечена рядом

юридических норм, предусматривающих возможность ответственности за нарушение тайны личной жизни, защиты чести и достоинства, возмещение

морального вреда и т.п. Право лица на семью

Участники семейных отношений.Кометарий ст.2

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Представительство интересов в суде. Составление и подача документов правового характера, процессуальных документов, иных документов. Адвокаты.

Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины. 1. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания.

2. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между бабкой, дедом, прабабкой, прадедом и внуками, правнуками, родными братьями и сестрами, мачехой, отчимом и падчерицей, пасынком.

3. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и (или) имущественные отношения между другими членами семьи, определенными в нем.

4. Семейный кодекс Украины не регулирует семейные отношения между двоюродными братьями и сестрами, тетей, дядей и племянницей, племянником и между другими родственниками по происхождению.

Комментарий

1. Название ст. 2 СК не соответствует ее содержанию, поскольку оно содержит не характеристику участников семейных отношений, а лишь указание на то, что определенный субъектный состав является критерием отнесения (или неотнесения) личных неимущественных и имущественных отношений к семейным.

При этом следует отметить, что понятие того или иного участника семейных отношений СК в большинстве случаев не указывается, что заставляет руководствоваться теми характеристиками указанных лиц, которые сложились на бытовом уровне.

группы

При этом участники семейных отношений (или можно сказать, что «семейные отношения в зависимости от состава участников») объединены в три группы.

Первую группу участников семейных отношений составляют, прежде всего, супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные. Личные неимущественные и имущественные отношения, которые складываются между такими лицами в процессе их сожительства в семье, называются «семейными» и регулируются СК.

Супруги — это женщина и мужчина, которые находятся в браке, зарегистрированном в государственном органе регистрации актов гражданского состояния (часть 1 ст. 21 СК).

Ребенок — это лицо, которое не достигло совершеннолетия (ст. 6 СК) и имеет происхождение от определенных мужчины и женщины.

Родители — это мужчина и женщина, от которых произошел ребенок.

Родители находятся в естественной или «легитимной» (т.е., такой, который основывается на предписании закона) правовой связи с ребенком.

Усыновители и усыновленные — это лица, связь между которыми основывается на усыновлении, т.е. принятии мужчиной и (или) женщиной ребенка в свою семью на правах дочери или сына в установленном законом порядке (ст. 207 СК).

Особой разновидностью таких отношений являются отношения между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания. Даже если такие лица не являются супругами, т.е. не состоят в зарегистрированном браке, их отношения по воспитанию, развитию и содержанию ребенка считаются «семейными» и регулируются СК Украины.

2 группа

2. Другую группу участников семейных отношений (и другую группу семейных отношений по критерию субъектного состава) составляют отношения между бабкой, дедом, прабабкой, прадедом и внуками, правнуками, родными братьями и сестрами, мачехой, отчимом и падчерицей, пасынком.Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

К этой группе принадлежат, прежде всего, лица, которые принадлежат ко второй и третьей степени прямого и бокового родства, а также лица, которые находятся в «квазиродительских отношениях». Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Бабка и дед — это родители родителей физического лица (как по мужской, так и по женской линии). Участники семейных отношений

Прабабка и прадед — это родители бабки и деда физического лица (как по мужской, так и по женской линии). Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Соответственно, внуки — это дети детей физического лица, а правнуки — это внуки детей физического лица. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Родные братья и сестры — это лица, которые произошли от общих родителей. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Своеобразными «квазиродителями и детьми», т.е., «как бы» родителями и детьми является мачеха и отчим, с одной стороны, и падчерица и пасынок, с другой. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Мачеха — это жена отца ребенка, которая не является матерью последнего и не усыновлен ею. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Отчим — это муж матери ребенка, который не является отцом последнего и не усыновлен им. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Падчерица — это дочь мужа или жены, которая не является дочерью другого супруга и не удочерена им. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Пасынок — это сын одного из супругов, который не является сыном другого супруга и не усыновлен им. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

3.Часть третья комментируемой статьи значительно расширяет круг участников семейных отношений, относя к ним любых лиц, определенных в СК Украины. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

В частности, такие лица указаны в главах 19 и 20 раздела четвертого СК. Это участники отношений опеки и попечительства над детьми (глава 19), отношений патроната над детьми (глава 20). Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

исключения

4. Достаточно логической, но только на первый взгляд, выглядит часть четвертая комментируемой статьи, которая устанавливает перечень лиц, отношения между которыми не считаются семейными и не подпадают под действие СК Украины. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Однако практической необходимости в этой норме нет, поскольку первые три части ст. 2 СК устанавливают исчерпывающий перечень участников семейных отношений. Таким образом, все иные лица не являются такими участниками, а отношения между ними не являются семейными. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Поскольку лица, указанные в части четвертой комментируемой статьи, не являются участниками семейных отношений, то указание о них в ст. 2 СК не отвечает названию статьи. Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины

Задачи Семейного кодекса Украины

Задачи Семейного кодекса Украины Реальная помощь в уголовном, гражданском деле в суде Харьков Харьковская область Доступно, корректно 0679331668, 0668243914

Задачи Семейного кодекса Украины

Задачи Семейного кодекса Украины

Задачи Семейного кодекса Украины

1. Семейный кодекс Украины определяет основы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов,

основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей,

усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников.

2. Регулирование семейных отношений осуществляется настоящим Кодексом с целью:

 • укрепления семьи как социального института и как союза конкретных лиц;
 • утверждения чувства обязанности перед родителями, детьми и другими членами семьи;
 • построения семейных отношений на паритетных началах, на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и поддержки;
 • обеспечения каждого ребенка семейным воспитанием, возможностью духовного и физического развития.

Комментарий к ст.1

1. Комментируемая статья несет значительную методологическую и содержательную нагрузки, поскольку должна определить круг и

специфику тех отношений, которые регулируются Семейным кодексом Украины (далее — СК).

Поскольку от определения предмета правового регулирования зависит практически важный вопрос определения того

обстоятельства, нормы какого Кодекса (Семейного, Гражданского и т.п.) должны применяться в каждом конкретном случае.

Однако ст. 1 СК этого не делает, ограничиваясь указанием на те задачи, которые лежат в основе Семейного кодекса Украины.

Врезультате «семейные отношения» практически поглощаются отношениями гражданскими, которые в соответствии со ст. 1 ГК

составляют личные неимущественные и имущественные отношения, основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении,

имущественной самостоятельности их участников.

В связи с этим следует вспомнить, что большинство вариантов проекта ГК Украины включали нормы, которые регулировали семейные отношения.

Только на последнем этапе принятия Гражданского кодекса СК был выделен в самостоятельный акт законодательства, что соответствует византийской традиции права в этой сфере.

Следует подчеркнуть, что ГК регулирует не только имущественные, но и личные неимущественные отношения, ликвидировав, таким

образом, характерный для советского гражданского права критерий разграничения гражданских (главным образом, имущественных) и

семейных (главным образом, неимущественных) отношений.

Признаки гражданских отношений

Как личные неимущественные, так и имущественные отношения могут считаться отношениями гражданскими, если им присущи такие признаки:

 • участники таких отношений выступают как юридически равные субъекты;
 • их предметом являются отношения, возникающие по поводу материальных и нематериальных благ;
 • метод правового регулирования основывается на началах инициативы участников и диспозитивности норм;
 • содержание отношений составляет совокупность гражданских прав и обязанностей их участников;
 • защита гражданских прав и побуждение к выполнению юридических обязанностей осуществляется с помощью специфических мер воздействия и, как правило, в судебном порядке.

Сравнивая гражданские и семейные отношения, можно сделать вывод, что последние являются разновидностью первых.

Очевидно, учитывая это обстоятельство, законодатели в ст. 1 СК ориентируют на определение семейных отношений путем

установления приблизительного перечня последних, указывая, что СК определяет основы брака, личные неимущественные и

имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных неимущественных и

имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников.

Таким образом, именно данные отношения определяются законодателем как семейные, что следует из содержания ст. 2 СК. Задачи Семейного кодекса Украины

Отсюда можно сделать важный вывод с практической точки зрения, что когда речь идет об отношениях, связанных с браком, отношениях

между супругами, родителями и детьми, членами семьи и родственниками (круг которых определяет ГК), руководствоваться,

прежде всего, следует нормами СК, если иное прямо не предусмотрено законом. Задачи Семейного кодекса Украины

Цель регулирования семейных отношений Семейным кодексом

2. Провозглашенная в части второй комментируемой статьи цель регулирования семейных отношений Семейным кодексом в

значительной мере носит характер декларации. Задачи Семейного кодекса Украины

Вместе с тем, эта норма содержит и некоторые концептуальные основы регулирования семейных отношений и программные положения.

Так, из нее следует, что семья в нашем государстве рассматривается и как социальный институт, и как союз конкретных лиц; что семейные

отношения планируется строить на паритетных началах и т.п., а дети будут обеспечены (с точки зрения обеспечения правового

регулирования) семейным воспитанием и т.д. Задачи Семейного кодекса Украины.

Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область Доступно, корректно

Взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей Реальная помощь в уголовном, гражданском деле, в исполнительном производстве. Представительство интересов в суде по криминальному, гражданскому делу, в ОГИС Составление, подача процессуальных документов Харьков, Харьковская область +380679331668, +380668243914

Взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей. Доказательства которые суд учитывает при определении размера алиментов

это состояние здоровья ребенка, подтвержденное соответствующим медицинским учреждением, справка о доходах ребенка из налоговой

инспекции, либо опекунского совета, либо органов местного самоуправления.

Также учитывается доход семьи, в которой проживает ребенок, наличие отчима.

Нормы права применяемые при решение таких споров судами включают и «Декларацию прав ребенка» оглашенную Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1959 года, и «Конвенцию о правах ребенка» принятую резолюцией №44\25 Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 ( действует в Украине с 27.09.1991 года).

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Заявления о взыскании алиментов подаются в суд по выбору истца ( ст. 110 ГПК Украины) либо по месту проживания ( регистрации ) ответчика, либо по своему месту проживания.

При рассмотрении дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ( дочери, сына) необходимо устанавливать:

находится ли ребенок истицы ( истца ) на содержании, учится сын и\или дочка, записан ли ответчик в свидетельстве о рождении отцом или матерью.

При решении споров о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка суд учитывает,  что заключение им брака не останавливает предусмотренного

законом обязательства содержать его до достижения совершеннолетия, а содержание ребенка, на которого взыскиваются алименты, в государственном

либо коммунальном учреждении охраны здоровья, учебном либо в ином детском учреждении, — не является основанием для прекращения взыскания алиментов в

пользу того из родителей, с кем до этого проживал ребенок, если он использует их по целевому назначению. взыскание с родителей алиментов на несовершеннолетних детей.

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

[Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины)]

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також  за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його

утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.

За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння

злочину, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства,

прокуратури або суду, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

Позови

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за

останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за

останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред’являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред’являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за

довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред’являтися за

місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.

Суд принял решение

Суд принял решение. Реальная помощь в уголовном деле Юридическая помощь, защита Консультации адвоката, юриста. Уголовные, гражданские дела Представительство в суде Харьков и Харьковская область Представительство интересов в суде, в исполнительной службе по уголовному, гражданскому делу. +380679331668, +380668243914

Суд принял решение — признал РФ виновной в бегстве переселенцев

Суд принял решение

Суд принял решение

В Украине суд принял решение: впервые переселенка с Донбасса смогла доказать через суд, что ей пришлось покинуть дом из-за агрессии России.

В судебном решении изложена подробно вся хронология событий. Суд принял решение

Как сообщает Новый Регион, в судебном решении сказано, что истец, жительница Луганска, «переселилась с территории Луганской области

во избежание угрозы жизни, здоровью, свободе, насильственной утраты гражданства, личных прав на свободу передвижения, выражения

мысли, имущественных прав свободного владения, распоряжения и пользования имуществом, права на труд и защиту в результате вооруженной

агрессии Российской Федерации, и то, что установить данный юридический факт необходимо для возникновения права на справедливую компенсацию от
государства — агрессора Российской Федерации». Суд принял решение

В судебном решении изложена подробно вся хронология событий.

В частности указывается, что 11 августа 2014 года в принадлежащую переселенке квартиру попал снаряд в результате обстрела, который

был осуществлен из центра Луганска, где сосредоточены незаконно созданные военные формирования. Суд принял решение

«Это судебное решение важно тем, что им установлен факт пребывания в зоне проведения АТО Российской Федерации и нанесение ею материального вреда гражданам. Суд принял решение

В судебном решении приняты к в сведению все доступные доказательства в СМИ. Суд принял решение

Также это решение можно считать прорывом в современном судопроизводстве Украины, так как применены все нормы европейского и

международного права, что не характерно для современной украинской судебной системы.

Конкретно истцу это дает возможность получить возмещение ущерба, нанесенного ее имуществу в зоне АТО», — прокомментировал решение суда
адвокат Арсен Маринушкин.

Представительство интересов, прав и свобод в суде Суд принял решение

В Харькове и в Харьковской области, опытные адвокаты, юристы. Практика в уголовных и гражданских делах более 25 лет.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Ведение дела в суде о преступлении против жизни и здоровья личности, защита от обвинения по делам о преступлении против собственности.

Представительствов суде по делам о преступлении в сфере обращения наркотических веществ, из аналогов и прекурсоров.

Составление и подача процессуальных документов Суд принял решение

Исковые заявление, жалобы в апелляционный и кассационный суд в уголовных и гражданских делах. Заявления. Иные документы правового характера составление и подача в суды, прокуратуры, полицию ( досудебное следствие), органы местного самоуправления.

Юридическая консультация Суд принял решение

Консультацию и личный прием граждан проводим ежедневно, в рабочее время, по предварительной записи. Консультация в области права и разъяснения действующего законодательства.

Юридическая помощь, защита — досудебное следствие Суд принял решение

Юридическая помощь и защита по делам о преступлении:

 • против жизни и здоровья личности,
 • против собственности,
 • в сфере обращения наркотических веществ.
Представительство интересов, прав и свобод в прокуратуре Суд принял решение

Осуществляем представительство интересов потерпевших, свидетелей.

Право собственности в судебном порядке — приобретение, лишение Суд принял решение

Юридически сложные задачи — аресты имущества ( движимого и недвижимого), снятие ареста в судебном порядке — недвижимость, автомобили, в том числе и в уголовном судопроизводстве.

Алименты 2017

Новации в современной Украине. Новый законопроект предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка.

Тема алиментов в Украине была и остается проблемной. 8 июля Петр Порошенко подписал новый закон о выплате алиментов.

Были внесены изменения в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы и Закон «О судебном сборе».

Говорит закон Алименты 2017

Алименты — это фиксированные в законном порядке денежные суммы, которые платит один из родителей другому для содержания и воспитания детей.

При этом, согласно закону и Семейному кодексу, выплаты «детских денег» производятся независимо от того, состоят ли родители в браке.

Украинским законодательством определены два пути выплачивания алиментов.

Первый способ заключается в том, что размер выплат может быть рассчитан на основе дохода, который получает мaть или отец ребенкa.

Это значит, что сумма взыскания составляет определенный процент от заработка какого-то из родителей. Согласно второму способу, размер алиментов является

фиксированной определенной суммой, которая со временим будет индексирована.

В Украине существует нормативная база, по которой определяется, какая часть дохода какого-то из супругов должна быть уплачена в качестве алиментов.

Минимальная сумма выплат по алиментам в Украине не могла составлять менее 30% от размера прожиточного минимума для людей, которые имеют детей, но не достигли совершеннолетия.

Новшества законопроекта Алименты 2017

Юристы рассказали, как новый документ повлияет на взыскание алиментов.

Из новшеств можно выделить три основные пункта:

 1. Алименты признаются собственностью ребенка.
 2. Минимальный размер алиментов увеличен до 50% от прожиточного минимума.
 3. Взыскать алименты можно в порядке приказного производства.

В связи с последним пунктом, теперь другая сторона не сможет затягивать процесс.

Также при определении дохода будут учитываться крупные покупки, сделанные в течении года, и, в связи с этим, будет сложнее скрывать реальные доходы.

В нашей стране часто практикуется, когда один из родителей переписывает имущество на родственников или знакомых.

Из-за этого забрать это имущество в счет долга за алименты невозможно, поэтому введено еще одно новшество: расширился список обстоятельств, учитываемых судом при определении размеров алиментов:

 1. Наличие у плательщика алиментов движимого и недвижимого имущества.
 2. Дорогие покупки (стоимость которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума).

Размер алиментов должен быть более чем достаточным для нормального развития ребенка, но доказать, что для ребенка является необходимым, обязан взыскатель алиментов.

Изменения в цифрах Алименты 2017

Размер алиментов начнет повышаться. Минимальный размер увеличивается с 30% до 50% от прожиточного минимума. Если до принятия закона

наименьшая выплата от прожиточного минимума составляла 30%, то теперь эта цифра достигла отметки в 50%.

Рассмотрим прожиточные минимумы для шестилетних детей, по которым будет рассчитываться размер алиментов:

 • c 1 мaя по 30 ноября — 1426 грн;
 • с 1 декабря — 1492 грн.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум повышается:

 • c 1 мaя по 30 ноября — 1777 грн;
 • с 1 декaбря — 1860 грн.

Что касается минимальных алиментов с 1 мая по 30 ноября, то:

 • на ребенка до 6 лет — 713 грн;
 • на ребенка от 6 до 18 — 888 грн.

В свою очередь с 1 декабря минимальный размер выплат по алиментам также увеличится, а именно:

 • 746 грн — для детей младше 6 лет;
 • 930 грн — для детей от 6 до 18 лет.

Согласно новому зaкону, теперь лично мaть или отец (с кем проживает ребенок) будут выбирaть способ взыскaния, поэтому если с одним родителем

будет жить один, двое или больше детей, то размер алиментов может быть равен половине прожиточного минимума ребенка определенной возрастной категории.

Факторы, влияющие на размер выплат Алименты 2017

Для определения размера алиментов суд должен учесть некоторые факторы:

 • размер заработка;
 • наличие недвижимого имущества;
 • скольких людей содержит плательщик алиментов;
 • затраты на обучение детей.

Сумма выплат зависит от количества детей, которым плательщик обязан выплатить алименты:

 • для 1 ребенка — ¼ от дохода, который плательщик получает за месяц;
 • для 2 детей — 1/3 от месячного дохода;
 • для 3 и больше детей — половина от дохода за месяц.

Часто на практике происходит, что доход плательщика является неофициальным, в результате чего взыскание алиментов происходит в установленной сумме (половина от прожиточного минимума).

Увеличение суммы алиментов Алименты 2017

Как уже отмечалось, сумма алиментов будет расти на протяжении года, но существует ряд оснований, при которых сумма взыскания может быть увеличена независимо от повышения взысканий государством:

 1. Снижение покупательской способности денег в государстве (в Украине — частая практика).
 2. Дополнительное обучение ребенка (курсы, секции и т.д.).
 3. Платные медицинские услуги (в случае болезни ребенка).

В случае продолжения обучения ребенка после достижения совершеннолетия плательщик должен выплатить алименты до окончания учебы.

Штрафы и контроль над тратами алименты 2017

Органы опеки и попечительства имеют право проверить, расходуются ли алименты по назначению (в т.ч. по просьбе плательщика).

В случае использования алиментов не по назначению плательщик может привлечь экс-супруга к ответственности либо же требовать у суда уменьшение размера выплат.

Алименты могут платиться несколькими способами (наличными, открытие депозита, банковский счет), но, согласно закону, открыть счет в банке можно в любом возрасте, но распоряжаться ими только с 14 лет.

Итоги Алименты 2017

Ссылаясь на опыт случаев по выплате алиментов, можно сделать вывод, что новые правила могут урегулировать спорные моменты, которые касаются

алиментов, но в них отсутствуют необходимые нормы, которые влияют на исполнение судебных решений. Эксперты обостряют внимания на том, что, даже имея дело на руках, исполнить его будет все также сложно.

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю Реальная помощь в уголовном (гражданском) деле Харьков, область +3806793315668, +380668243914

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Признание в судебном порядке права собственности на вновь созданное

имущество по иску, заявленному к лицу, не оспаривающему такое право

собственности, противоречит требованиям статей 15, 331 ГК

об установлении факта принадлежности наследственного имущества умершей

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам

7 октября 2015 года рассмотрел дело 6-641цс15 по иску вдовца к исполкому

Затоковского сельсовета, ООО «Укрбудинвест», трем физическим лицам об

установлении факта принадлежности наследственного имущества умершей,

установлении факта принятия наследства и признании права собственности.

Наследство — нежилое помещение в пансионате, принадлежало умершей на

основании договора досрочного строительства и акта приема-передачи

апартаментов по инвестиционному договору долгосрочного строительства.

При жизни умершая не успела подать заявление и зарегистрировать в

установленном законом порядке право собственности на принадлежащее ей

недвижимое имущество, а потому нотариус отказал истцу в выдаче

свидетельства о праве собственности на спорное помещение в порядке

наследования.

При рассмотрении Суд сформулировал следующую правовую позицию.

Статья 331 ГК в редакции до времени смерти (2011 год) устанавливает общее

правило, согласно которому право собственности на вновь созданное

недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т.п.) возникает с

момента завершения строительства (создания имущества).

Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого

имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

право собственности возникает с момента государственной регистрации

Если право собственности на недвижимое имущество согласно закону

подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с

момента государственной регистрации.

С момента принятия вновь недвижимого имущества в эксплуатацию и его

государственной регистрации возникает и право собственности на этот объект,

который может быть объектом наследования.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 22 сентября 2004

года № 1243 «О порядке принятия в эксплуатацию законченных

строительством объектов», принятие в эксплуатацию законченных объектов

заключается в подтверждении государственными приемными комиссиями

готовности объекта к эксплуатации по его целевому назначению согласно

строительным нормам и правилам.

Имущество как объект гражданского права

Следовательно, именно с этого момента вновь созданное имущество из

категории строения переходит в категорию имущества как объекта

гражданского права. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

К этому сводится и правовое заключение, изложенное ВСУ в деле № 6-131цс13:

признание в судебном порядке права собственности на вновь созданное

имущество по иску, заявленному к лицу, не оспаривающему такое право

собственности, противоречит требованиям статей 15, 331 ГК. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

При этом в соответствии с частью первой статьи 182 ГК право собственности и

другие вещные права на недвижимые вещи, обременения этих прав, их

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной

регистрации. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В соответствии с требованиями статьи 1216 ГК наследованием является переход

прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло

(наследодателя) к другим лицам (наследникам). Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие

наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся

вследствие его смерти (статьи 1218 ГК). Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Объекты наследства

Таким образом, в отличие от объектов гражданских прав (вещей, имущества,

имущественных прав и т.п.), объектами наследства по ГК являются права и

обязанности, в том числе объекты гражданских прав, принадлежащие лицу на

время смерти, право собственности или права по договору, если эти права не

связаны с личностью наследодателя. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

В этом деле суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой

инстанции, не учел, что право собственности на объект вновь созданного

недвижимого имущества возникает с момента введения его в эксплуатацию и

его государственной регистрации, при этом требования о признании права

собственности на объект недвижимости должны быть заявлены к лицу,

которое оспаривает или не признает такое право. Об установлении факта принадлежности имущества наследодателю

Реальная помощь в уголовном деле. Резонансные дела Харьков, Харьковская область Доступно, корректно.