Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Основні положення про роль адвокатів

(Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року)

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Оскільки:

Статут Організації Об’єднаних Націй  підтверджує право людей усього світу на створення умов, за яких законність буде додержуватися, і проголошує як одну з

цілей досягнення співробітництва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії;

Загальна декларація про права людини  утверджуєпринципи рівності перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий

розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту особи, обвинуваченої у вчиненні караного діяння;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права  додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на неупереджене і відкрите

слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом, передбаченим законом;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  нагадує про обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти загальній повазі й додержанню прав людини і основних свобод;

Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або тих, які перебувають в умовах тюремного ув’язнення , передбачає, що кожній затриманій особі має бути

надано право на допомогу, консультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

Стандартні мінімальні правила утримання ув’язнених рекомендують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення були гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні;

Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна кара, підтверджують право кожного, кому пред’явлено або може бути пред’явлено

обвинувачення, котре тягне за собою як міру покарання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу в усіх стадіях розслідування і розгляду справи відповідно до ст. 14.

Міжнародної конвенції про громадянські і політичні права;

Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й перевищення влади ( 995_114 ) рекомендує вжиття заходів на міжнародному й національному

рівні для поліпшення доступу до юстиції й справедливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації і допомоги для жертв злочину;

Адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, на які усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і

політичному житті і вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість користування юридичною допомогою, здійснюваною незалежною юридичною професією.

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у підтриманні професійних стандартів та етичних норм, захищають своїх членів від

переслідувань та необгрунтованих обмежень і посягань, забезпечують юридичну допомогу для усіх, хто має у ній потребу, та кооперуються з урядом та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, сформульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завданні сприяти і забезпечувати

належну роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і

суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому;

ці принципи мають також застосовуватися до осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката.

Доступ до адвокатів і юридичної допомоги — Адвокат Харьков

1. Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури.

2. Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які проживають на його

території і підпорядковані його юрисдикції незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних та інших поглядів, національного або соціального походження, економічного чи іншого статусу.

3. Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім людям. Професійні асоціації

адвокатів мають співробітничати в організації та створенні умов подання такої допомоги.

4. Уряди та професійні асоціації адвокатів повинні розробити програму, що має на меті інформування членів суспільства про їх права і обов’язки, про роль адвокатів у захисті основних свобод.

З цією метою особлива увага має приділятися бідним та іншим незаможнім людям, оскільки вони самі неспроможні відстоювати свої права і мають потребу у допомозі адвоката.

Спеціальні гарантії у кримінальній юстиції — Адвокат Харьков

5. Обов’язком урядів є забезпечення можливості кожному бути поінформованим компетентними владами про право одержати допомогу адвоката за його вибором

при арешті, затриманні або поміщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині.

6. Будь-яка вищезазначена особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката,

котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів.

7. Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній у тюрму з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у

вчиненні кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту.

8. Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й

консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за межами чутності уповноважених посадових осіб.

Кваліфікація і підготовка — Адвокат Харьков

9. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підготовку і знання як їх

ідеалів та етичних обов’язків, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом.

10. Обов’язком урядів, професійних асоціацій адвокатів і навчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації при допущенні осіб до адвокатської

практики або до продовження практики за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого становища.

11. У країнах, де існують групи, общини або регіони, потреби яких у юридичній допомозі не забезпечені, особливо коли такі групи мають відмінності в культурі,

традиціях, мові або були жертвами дискримінації у минулому, уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають вжити спеціальних заходів до

створення сприятливих умов для осіб з цих груп, які бажають займатися юридичною практикою, і забезпечити їм підготовку, необхідну для задоволення потреб цих груп.

Обов’язки і повноваження — Адвокат Харьков

12. Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя.

13. Обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

14. Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і

міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

15. Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Гарантії діяльності адвокатів — Адвокат Харьков

16. Уряди мають забезпечити адвокатам:

а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання;

б) можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном;

в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

17. Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, вони мають бути адекватно захищені властями. Адвокат Харьков

18. Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Адвокат Харьков

19. Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси свого клієнта, якщо він не був

дискваліфікований відповідно до національного права і практики його застосування й даних Положень. Адвокат Харьков

20. Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при

сумлінному виконанні свого обов’язку й здійсненні професійних обов’язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі.

21. Обов’язком компетентних влад є забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а у

кримінальному процесі — не пізніше закінчення розслідування — до судового розгляду. Адвокат Харьков

22. Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків. Адвокат Харьков

Свобода висловлювання й асоціацій — Адвокат Харьков

23. Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне висловлювання, віросповідання, об’єднання в асоціації та організації. Зокрема, вони мають право

брати участь у публічних дискусіях з питань права, здійснення правосуддя, забезпечення і захисту прав людини, а також право приєднуватися або

створювати місцеві національні і міжнародні організації та відвідувати їх збори без побоювання обмеження професійної діяльності з причин їх законних дій або

членства в організації, дозволеній законом. При здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і визнаними професійними стандартами та етичними правилами. Адвокат Харьков

Професійні асоціації адвокатів — Адвокат Харьков

24. Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й

підтримування їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання. Адвокат Харьков

25. Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ до юридичної допомоги, з тим, щоб

адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання давати поради і допомагати своїм клієнтам згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Адвокат Харьков

Бюлетень законодавства і юридичної практики України,
Київ, «Юрінком», N 1, 2000 р. Адвокат Харьков

ГПК-гражданский процессуальный кодекс

ГПК-гражданский процессуальный кодекс. Услуги адвоката, консультация адвоката. Уголовные и гражданские дела

ГПК-гражданский процессуальный кодекс

ГПК-гражданский процессуальный кодекс.

ГПК-гражданский процессуальный кодексГражданский процессуальный кодекс Украины — кодифицированный нормативно-

правовой акт, являющийся основным источником, регулирующим отношения,

возникающие при рассмотрении дел судами общей юрисдикции в Украине.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Гражданское судопроизводство осуществляется согласно Конституции Украины, Гражданского процессуального кодекса и закона Украины «О международном частном праве».

Каждое лицо имеет право в порядке, установленном этим Гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемы прав, свобод или интересов.

Оглавление ГПК-гражданский процессуальный кодекс

1. Раздел 1. Общие положения. Глава 1. Основные положения.

2.Раздел 1. Общие положения. Глава 2. Гражданская юрисдикция.

3. Раздел 1. Общие положения. Глава 3. Состав суда. Отводы.

4. Раздел 1. Общие положения. Глава 4. Участники гражданского процесса.

5. Раздел 1. Общие положения. Глава 5. Доказательства.

6. Раздел 1. Общие положения. Глава 6. Процессуальные сроки.

7. Раздел 1. Общие положения. Глава 7. Судебные вызовы и извещения.

8. Раздел 1. Общие положения. Глава 8. Судебные расходы.

9. Раздел 1. Общие положения. Глава 9. Меры процессуального принуждения.

Приказное производство

10. Раздел 2. Приказное производство.

11. Раздел 3. Исковое производство. Глава 1. Подсудность.

12. Раздел 3. Исковое производство. Глава 2. Предъявление иска. Открытие производства по делу.

13. Раздел 3. Исковое производство. Глава 3. Производство по делу до судебного разбирательства.

14. Раздел 3. Исковое производство. Глава 4. Судебное разбирательство.

15. Раздел 3. Исковое производство. Глава 5. Фиксирование гражданского процесса.

16. Раздел 3. Исковое производство. Глава 6. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения.

17. Раздел 3. Исковое производство. Глава 7. Судебные решения.

18. Раздел 3. Исковое производство. Глава 8. Заочное рассмотрение дел.

Особое производство

19. Раздел 4. Особое производство. Глава 1. Общие положения.

20. Раздел 4. Особое производство. Глава 2. Рассмотрение судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица.

21. Раздел 4. Особое производство. Глава 3. Рассмотрение судом дел о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности.

22. Раздел 4. Особое производство. Глава 4. Рассмотрение судом дел о признании физического лица безвестно отсутствубщим либо объявлении его умершим.

23. Раздел 4. Особое производство. Глава 5. Рассмотрение судом дел об усыновлении.

24. Раздел 4. Особое производство. Глава 6. Рассмотрение судом дел об установлении фактов, имеющихся юридическое значение.

25. Раздел 4. Особое производство. Глава 7. Рассмотрение судом дел о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и векселям.

26. Раздел 4. Особое производство. Глава 8. Рассмотрение судом дел о передаче бесхозяйственой недвижимой вещи в коммунальную собственность.

27. Раздел 4. Особое производство. Глава 9. Рассмотрение судом дел о признании наследства выморочным.

28. Раздел 4. Особое производство. Глава 10. Рассмотрение заявления об оказании лицу психиатрической помощи в принудительном порядке.

29. Раздел 4. Особое производство. Глава 11. Рассмотрение судом дел об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.

30. Раздел 4. Особое производство. Глава 12. Рассмотрение судом дел о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц.

Пересмотр судебных решений

31. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 1. Апелляционное производство.

32. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 2. Кассационное производство.

33. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 3. Производство в связи с исключительными обстоятельствами. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

34. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 4. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

Процессуальные вопросы

35. Раздел 6. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений по гражданским делам и решений других органов (должностных лиц). ГПК-гражданский процессуальный кодекс

Судебных контроль за исполнение судебных решений

36. Раздел 7. Судебных контроль за исполнение судебных решений. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

37. Раздел 8. О признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Глава 1. Признание и обращение к исполнению решения

иностранного суда, которое подлежит принудительному исполнению. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

38. Раздел 8. О признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Глава 2. Признание решения иностранного суда, которое не подлежит принудительному исполнению. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

39. Раздел 9. Восстановление утраченного судебного производства. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

Производство по делам при участии иностранных лиц

40. Раздел 10. Производство по делам при участии иностранных лиц. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

41. Раздел 11. Заключительные и переходные положения. ГПК-гражданский процессуальный кодекс

Судебная власть

Судебная власть

Судебная власть

Судебная власть

Конституцией Украины суд наделяется значением основного

гаранта, обеспечивающего защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Именно на суд как на орган судебной власти общество

возлагает особую ответственность за правильное применение законов, по утверждению режима законности в государстве.

Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина — это обязанность государства, которая может быть реализована прежде всего через деятельность судебной власти.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

При этом необходимо исходить из закрепленного Конституцией Украины правового статуса человека и гражданина, ограничение которого законом и

судом возможно лишь в той части, в какой это необходимо для установления истины по уголовному делу и для осуществления наказания.

Принцип приоритета прав и свобод человека

Принцип приоритета прав и свобод человека адресован всем ветвям государственной власти и обязывает последних к его соблюдению.

Однако именно суд, не будучи зависимым от каждой ветви власти и обладая конституционными гарантиями этой независимости, выступает как универсальное средство защиты прав и свобод гражданина.

Этот вид власти отличается от законодательной и исполнительной четырьмя аспектами.

Различия — Судебная власть

Во-первых, судебная власть проявляет свою «инициативу» опосредованно, то есть действует в ответ на заявления, жалобы, ходатайства, материалы

административного, гражданского, хозяйственного и уголовного дела, поступившие на ее рассмотрение. Судебный процесс может начать лицо, права которого нарушены, или государство в лице прокурора.

Во-вторых, судебная деятельность подлежит более жестким правилам.

Судьи обязаны действовать в строгом соответствии с правилами, предусмотренными соответствующими нормами процессуальных кодексов.

Причем нарушение процедурных прав, как правило, влечет за собой нарушение законных прав и интересов участников процесса.

В-третьих, окончательное судебное решение, вступившее в законную силу, должно нести общеобязательную силу для всех граждан, учреждений и должностных лиц любого уровня.

В-четвертых, судебная деятельность осуществляется, как правило, при условии гласности.

Следовательно, судебная власть Украины — это вид государственной власти, которую осуществляют соответствующие органы — суды.

Осуществление правосудия — Судебная власть

Исключительность судебной власти заключается в том, что прежде всего она имеет свою четко очерченную компетенцию — осуществление правосудия.

Никакой другой орган государственной власти и управления не имеет права взять на себя компетенцию судебной власти.

Императивно сформулированное положение ст. 124 Конституции Украины — «Правосудие в Украине осуществляется исключительно судами.

Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускается »; не оставляет на этот счет никаких сомнений.

Но, кроме осуществления правосудия, судебная власть имеет и ряд других полномочий, принадлежащих ей и реализуемых ею.

К таким полномочиям относится контроль за законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных и служебных лиц

при их обжаловании в суд, контроль за законностью и обоснованностью арестов и проведения действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан, предусмотренных статьями 29, 30 , 31 Конституции Украины.

Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление правосудия, т. е. производимой в процессуальном

порядке правоприменительной деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских, административных и уголовных дел, а также

экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и государства.

Пути разрешения контролирующей функции — Судебная власть

Контролирующие функции судебной власти реализуются также в форме контроля за законностью решений местных представительных и всех исполнительных органов, в государственном управлении путем:

  • рассмотрения жалоб граждан и организаций на действия и решения органов (должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб и протестов на постановления по делам об административных правонарушениях;
  • проверки при рассмотрении уголовных дел качества предварительного расследования;
  • рассмотрения жалоб и протестов о признании незаконными правовых актов управления;
  • проверки при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел законности и дисциплины в деятельности органов, организаций и их должностных лиц, законности правовых актов управления, имеющих значение для разрешения дела.

Контрольная деятельность также представляет собой:

  • обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений;
  • разбирательство и решение дел об административных правонарушениях подведомственным судам;
  • разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики;
  • реализацию Верховным Судом Украины права законодательной инициативы.

Контроль за законностью и обоснованностью действий и решений всех исполнительных органов и органов государственного

управления, правоохранительных органов в процессе выявления и раскрытия преступлений, задержания подозреваемых в совершении

преступлений, их ареста, совершения действий, связанных с ограничением права гражданина на тайну переписки, телефонных

переговоров, почтовых и иных сообщений, а также права на неприкосновенность жилища, правомерность прекращения уголовных дел и

т. д., свидетельствуют о том, что судебная власть – равновесная ветвь среди других ветвей государственной власти.